Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonanie robót budowlanych związanych z utworzeniem "Międzynarodowego Centrum Kulturalno-Kongresowego przy ul. Stoisława 4 – rewitalizacja Kościoła Baptystów w Szczecinie"

Data publikacji: 09.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-12-2018

Numer ogłoszenia

11506

Status ogłoszenia

Anulowane

Treść ogłoszenia została zmieniona

W związku z dużą ilością pytań do dokumentacji projektowej postępowanie zostanie unieważnione. Po opracowaniu projektów wykonawczych postępowanie zostanie ponownie ogłoszone.

W związku z otrzymanymi pytaniami dotyczącymi zakresu prac budowlanych objętych niniejszym postępowaniem a mogącymi mieć wpływ na treść ofert, w celu umożliwienia dokonania prawidłowej wyceny wszystkim zainteresowanym podmiotom, zmianie uległ termin składania ofert, nowy termin składania to 18.12.2018 godzina 14.00.
W związku z powyższym Zapytanie ofertowe_roboty budowlane_po zmianach 18.12.2018 jest dokumentem aktualnie obowiązującym.
Pola które uległy aktualizacji: termin składania ofert, miejsce i sposób składania ofert, harmonogram realizacji zamówienia a także treść zapytania ofertowego w części dotyczącej terminu składania ofert oraz ich otwarcia.

Miejsce i sposób składania ofert

Wykonawca winien umieścić ofertę w nieprzezroczystej i zabezpieczonej kopercie. Koperta winna być zaadresowana następująco: Kościół Chrześcijan Baptystów w RP Zbór w Szczecinie ul. Stoisława 4, 70-223 Szczecin, oraz powinna być oznakowana następującym tekstem: „Oferta na wykonanie robót budowlanych związanych z utworzeniem "Międzynarodowego Centrum Kulturalno-Kongresowego przy ul. Stoisława 4 – rewitalizacja Kościoła Baptystów w Szczecinie” - nie otwierać przed dniem 18.12.2018 r. przed godz. 14.30.
Ofertę należy dostarczyć 18.12.2018r. do godz. 14.00 do siedziby Zamawiającego: Kościół Chrześcijan Baptystów w RP Zbór w Szczecinie ul. Stoisława 4, 70-223 Szczecin
Wykonawca powinien wpisać na kopercie swój adres i nazwę.
Pozostałe informacje zawarte zostały w zapytaniu ofertowym będącym załącznikiem do postępowania.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

kancelaria@baptysci.szczecin.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Robert Merecz

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy robót budowlanych związanych z utworzeniem "Międzynarodowego Centrum Kulturalno-Kongresowego przy ul. Stoisława 4 – rewitalizacja Kościoła Baptystów w Szczecinie" pozostałe informacje dotyczące postępowania znajdują się w zapytaniu ofertowym które stanowi załącznik do przedmiotowego postępowania.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: Szczecin Miejscowość: Szczecin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy robót budowlanych związanych z utworzeniem "Międzynarodowego Centrum Kulturalno-Kongresowego przy ul. Stoisława 4 – rewitalizacja Kościoła Baptystów w Szczecinie". Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w zapytaniu ofertowym które stanowi załącznik do pobrania.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowo-budowlanych związanych z utworzeniem "Międzynarodowego Centrum Kulturalno-Kongresowego przy ul. Stoisława 4 – rewitalizacja Kościoła Baptystów w Szczecinie". Szczegółowy zakres prac określa dokumentacja projektowa, która stanowi podstawę do wyceny. Dokumentację można pobrać wklejając poniższy link w pasek wyszukiwarki: https://drive.google.com/open?id=1ZYOX0LS837bWAV1_h2wJgLxv8BU1TT8s
natomiast pozostałe informacje dotyczące postępowania znajdują się w zapytaniu ofertowym które stanowi załącznik do przedmiotowego postępowania.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45000000-7 - Roboty budowlane
45111291-4 – Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45331000-6 – Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7 – Instalowanie centralnego ogrzewania
45332000-3 – Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45420000-4 – Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45261000-4 – Wykonywanie pokryć oraz konstrukcji dachowych oraz podobne
roboty
42416100-6 - Windy

Harmonogram realizacji zamówienia

Składanie ofert do dnia 18.12.2018
Realizacja zamówienia do dnia 31.03.2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego będącego załącznikiem do postępowania.

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego będącego załącznikiem do postępowania.

Potencjał techniczny

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego będącego załącznikiem do postępowania.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego będącego załącznikiem do postępowania.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego będącego załącznikiem do postępowania.

Dodatkowe warunki

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego będącego załącznikiem do postępowania.

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego będącego załącznikiem do postępowania.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego będącego załącznikiem do postępowania.

Zamówienia uzupełniające

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego będącego załącznikiem do postępowania.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów oceny ofert z ustaloną punktacją do 100 pkt.:

Kryteria oceny ofert Cena oferty
Waga punktowa 100 punktów

Punktacja w kryterium ceny:
Liczba punktów = (najniższa cena : cena badanej oferty) x 100 pkt.
W tym kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt.
Zamawiający dokona sumowania wszystkich punktów przyznanych ofercie w ramach każdego z kryteriów.
Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które odpowiadają treści i wymogom zapytania ofertowego.
Obliczenia punktów za kryterium ceny dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
W przypadku nie wpisania do formularza ofertowego (załącznik nr 2) żadnych wartości dot. ceny i/lub gwarancji realizacji Zamawiający odrzuci taką ofertę.
Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilości punktów otrzymanych za przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert.

Wykluczenia

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Z postępowania wyklucza się wykonawców którzy:
- są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym przy czym przez powiązania kapitałowe i osobowe należy rozumieć wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą polegające na;
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej;
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
• pozostawaniu z wykonawcą, w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
- które należą do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), a które złożyły odrębne oferty, chyba, że wykażą iż istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Kościół Chrześcijan Baptystów w RP Zbór w Szczecinie

Adres

Stoisława 4

70-223 Szczecin

zachodniopomorskie , Szczecin

NIP

8522221224

Numer naboru

RPZP.09.03.00-IZ.00-32-002/17
Liczba wyświetleń: 430