Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu i wdrożeniu prototypowego oprogramowania do zautomatyzowanej analizy rtg panoramicznego, TK oraz RM stawów skroniowo-żuchwowych człowieka.

Data publikacji: 09.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-11-2018

Numer ogłoszenia

11505

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 13.11.2018 r. dokonano zmiany treści ogłoszenia polegającej na:
1. Doprecyzowaniu tytułu oraz opisu zamówienia:
było: wykonanie usługi polegającej na opracowaniu prototypowego oprogramwania do ...
jest: wykonanie usługi polegającej na opracowaniu i wdrożeniu prototypowego oprogramowania do ...
2. Zmianie terminu wykonania usługi:
było: do 30.06.2020 r.
jest: od 15.06.2019 r. do 15.06.2020 r.
3. Zmianie formularza ofertowego i dodaniu załączników do formularza ofertowego: zał. 1a, 1b, 1c, 1 d, 1 e
4. Zmianie załącznika nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań
5. Zmianie załącznika do ogłoszenia w postaci zapytania ofertowego
6. Zmianie numeru lokalu w adresie Zamawiającego: było ul. Józefa Włodka 7/302; jest ul. Józefa Włodka 7/307
Z uwagi na powyższe dokonano zmiany (wydłużenia) terminu składania ofert do dnia 19.11.2018 r. do godz. 15.00

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy przygotować wyłącznie na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 + zał. 1a, 1b, 1c, 1d, 1e do niniejszego zapytania i złożyć w firmie: Usługowo - Handlowa Firma Medyczna "CALDENT" Krzysztof Adamowicz, Ul. Józefa Włodka 7/307, 86-300 Grudziądz osobiście, drogą pocztową lub emailem na adres: caldent@caldent.com.pl
O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.
Oferty złożone i nie sporządzone na formularzu ofertowym, niewypełnione w całości, złożone po ww. terminie lub bez wymaganych załączników nie będą rozpatrywane.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

caldent@caldent.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Krzysztof Adamowicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 501024795

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu i wdrożeniu prototypowego oprogramowania do zautomatyzowanej analizy rtg panoramicznego, TK oraz RM stawów skroniowo-żuchwowych człowieka (stanowiące nową technologię) zgodnie z podaną funkcjonalnością, tj. analiza kątów przestrzeni oraz odległości między punktami podanymi przez zlecającego uzyskiwana w sposób automatyczny po wprowadzeniu danych obrazowych.
Wynik podany w formie wydruku z odniesieniem do wartości referencyjnych podanych przez Zamawiającego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: Grudziądz Miejscowość: Grudziądz

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest opracowanie i wdrożenie nowej technologii - prototypowego oprogramowania do zautomatyzowanej analizy rtg panoramicznego, TK oraz RM stawów skroniowo-żuchwowych człowieka.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu i wdrożeniu prototypowego oprogramowania do zautomatyzowanej analizy rtg panoramicznego, TK oraz RM stawów skroniowo-żuchwowych człowieka (stanowiące nową technologię) zgodnie z podaną funkcjonalnością, tj. analiza kątów przestrzeni oraz odległości między punktami podanymi przez zlecającego uzyskiwana w sposób automatyczny po wprowadzeniu danych obrazowych.
Wynik podany w formie wydruku z odniesieniem do wartości referencyjnych podanych przez Zamawiającego.

Kod CPV

73110000-6

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze

Dodatkowe przedmioty zamówienia

kod CPV: 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
kod CPV: 73100000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia: od 15.06.2019 r. do 15.06.2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. Oferent winien posiadać status jednostki naukowej w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy o zasadach finansowania nauki posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1) posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki;
lub
2) spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 86a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) lub spółki celowe jednostki naukowej; lub
3) centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym; lub
4) przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 141, z późn. zm.); lub
5) akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1226, z późn. zm).

2. Oferent do oferty winien załączyć dokumenty źródłowe potwierdzające w sposób jednoznaczny spełnienie powyższego warunku.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1. Oferent winien posiadać status jednostki naukowej w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy o zasadach finansowania nauki posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1) posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki;
lub
2) spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 86a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) lub spółki celowe jednostki naukowej; lub
3) centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym; lub
4) przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 141, z późn. zm.); lub
5) akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1226, z późn. zm).

2. Oferent do oferty winien załączyć dokumenty źródłowe potwierdzające w sposób jednoznaczny spełnienie powyższego warunku.

Dodatkowe warunki

Do udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i/lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty, w zakresie terminów jej wykonania w następujących okolicznościach:

- konieczności wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy po uzyskaniu zgody PARP:
- zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w tym spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy – w zakresie dostosowania umowy do zmian nią spowodowanych.

Zmiany powyższe nie mogą wpływać na zwiększenie ceny realizacji zamówienia przyjętej przez Zamawiającego w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania ofertowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy wraz z załącznikami od 1a do 1e:
Załącznik nr 1a – Opis oferty.
Załącznik nr 1b – Wykaz doświadczenia.
Załącznik nr 1c – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik nr 1d – Wykaz kadry oraz aparatury badawczej.
Załącznik nr 1e – Harmonogram rzeczowo - finansowy.
2. Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań
3. Dokument potwierdzający, że Oferent posiada status jednostki naukowej w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy o zasadach finansowania nauki posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1) posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki;
lub
2) spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 86a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) lub spółki celowe jednostki naukowej; lub
3) centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym; lub
4) przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 141, z późn. zm.); lub
5) akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1226, z późn. zm).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Cena (oczekiwane wynagrodzenie brutto): maksymalnie 100 pkt.
Punktacja za oczekiwane wynagrodzenie brutto zostanie obliczona zgodnie z następującym
wzorem:
najniższa oferta cenowa: P1 = 100 pkt.,
kolejne oferty cenowe: Pn = [100 pkt. – 10 x(Cn/C1)]
gdzie C1 - wartość najniższej oferty, Cn - wartości kolejnych ofert.
Suma punktów będzie liczona według wzoru: O = C
gdzie:
O – Ocena
C – Cena

Wykluczenia

Z udziału w postęepowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i/lub kapitałowo z Zamawiającym.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

USŁUGOWO-HANDLOWA FIRMA MEDYCZNA "CALDENT" Krzysztof Adamowicz

Adres

Józefa Włodka 7/307

86-300 Grudziądz

kujawsko-pomorskie , Grudziądz

Numer telefonu

56 462 06 46

Fax

56 462 06 46

NIP

8760012361

Numer naboru

POIR.02.03.02-IP.03-00-001/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wybrany wykonawca: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
Oferta wpłynęła w dniu 19.11.2018 r. na kwotę 73 800,00 zł brutto.
Liczba wyświetleń: 130