Strona główna
Logo unii europejskiej

Zaprojektowanie oraz wykonanie prototypu systemu integrującego dane oraz komunikację związaną z logistyką w przedsiębiorstwie spedycyjnym

Data publikacji: 10.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-11-2018

Numer ogłoszenia

11498

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy przesyłać w formie skanu na adres mailowy: biuro@framsoft.pl lub w formie papierowej na adres Luboń 62-030, ul. Leśmiana 26/3, do dnia 19.11.2018 r

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@framsoft.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Robert Krysztofiec

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 505 133 626

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W ramach realizowanego Projektu, Zamawiający zleci wyłonionemu Wykonawcy wykonanie usługi polegającej na zaprojektowaniu oraz wykonaniu prototypu systemu integrującego dane oraz komunikację związaną z logistyką w przedsiębiorstwie spedycyjnym

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty wykonania usług przedstawionych w ramach niniejszego zapytania ofertowego, które realizowane będą w ramach projektu dotyczącego Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” w ramach II osi priorytetowej „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia został podzielony na realizację następujących prac:

1. Analizy możliwości wykorzystania poszczególnych składowych systemu i ich wpływu na funkcjonalność
a. Wstępna analiza wydajności systemu i wymagań funkcjonalnych, kompatybilności ze standardami w kontekście istniejących rozwiązań i możliwości
b. Analiza i definicja kluczowych ról i przypadków użycia dla potrzeb autoryzacji dostępu do poszczególnych zasobów
c. Analiza możliwości wykorzystania interfejsu komputera klasy PC/laptop do usprawnienia, przyspieszenia i zautomatyzowania komunikacji na linii centrala – kierowca:
- Zbadanie połączenia w oparciu o fizyczne połączenie jednostek,
- Zbadanie połączenia w oparciu o lokalną sieć IP,
- Zbadanie połączenia w oparciu o globalną sieć IP,
- Zbadanie możliwości wykorzystania alternatywnych sposobów komunikacji,
d. Zbadanie możliwości technicznego wykorzystania protokołów internetowych do bezpiecznej komunikacji z główną jednostką mobilną służącą jako centralne repozytorium przesyłanych wiadomości SMS/MMS:
- Zbadanie szyfrowania symetrycznego,
- Zbadanie szyfrowania asymetrycznego,
e. Określenie optymalnej wielkości klucza biorąc pod uwagę ograniczone możliwości obliczeniowe jednostki mobilnej w przypadku symetrycznym i w przypadku asymetrycznym:
- Zbadania możliwości wykrycia ataku typu man-in-the-middle,
f. Analiza możliwości wykorzystania głównej jednostko mobilnej jako ruchomego centrum zapasowego wykorzystywanego w roli zapasowego modułu komunikacyjnego w przypadku wystąpienia awarii systemu podstawowego:
- Zbadanie możliwości tworzenia kopii modułu komunikacyjnego,
- Zbadanie możliwości korzystania z wielu równoległych modułów komunikacyjnych,
g. Zbadanie możliwości archiwizacyjnych dla proponowanego modelu komunikacyjnego uwzględniających przechowywanie dokumentów w sposób trwały i zabezpieczony przez nieautoryzowaną modyfikacją:
- Zbadanie możliwości synchronizacji danych rozproszonych w modelu wykorzystującym wiele centrów zapasowych,
- Zbadanie możliwości archiwizacji samego centrum zapasowego, niezależnie od jednostki podstawowej.

2. Opracowanie scenariuszy użytkowania modułu komunikacyjnego w celu określenia optymalnych warunków brzegowych pracy systemu głównego i systemu zapasowego
a. Opracowanie typowych scenariuszy komunikacji,
b. Opracowanie procesów otwarcia i zamknięcia dnia,
c. Opracowanie procesów archiwizacyjnych, w tym odtwarzania danych w przypadku wystąpienia awarii ze stwierdzonym uszkodzeniem danych.

3. Stworzenie architektury systemu
a. Stworzenie architektury technicznej,
b. Stworzenie projektu interfejsów użytkownika,
c. Projekt API.

4. Wykonanie prototypu systemu programistycznego
a. Zaprogramowanie bibliotek zewnętrznych,
b. Zaprogramowanie warstwy bazodanowej,
c. Zaprogramowanie warstwy komunikacyjnej,
d. Zaprogramowanie interfejsu użytkownika,
e. Zaprogramowanie interfejsu administracyjnego,
f. Zaprogramowanie API.

5. Wykonanie testów z uwzględnieniem użytkowników końcowych
a. Wykonanie testów jednostkowych, funkcjonalnych,
b. Przygotowanie testów obciążeniowych,
c. Wykonanie testów z uwzględnieniem użytkowników końcowych,
d. Wprowadzenie niezbędnych poprawek i modyfikacji.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Maksymalny termin wykonania przedmiotu zamówienia to 18 miesięcy od dnia podpisania umowy nie dłużej niż 31.06.2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Oferenci składający swoją ofertę w ramach niniejszego postępowania muszą spełniać następujące wymagania obligatoryjne (kryteria dostępu):
a. Oferent jest jednostką naukową w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki posiadającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do których należą:
• podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni;
• jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r., poz. 572, z późn. zm.);
• instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371, z późn. zm.);
• międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
• Polska Akademia Umiejętności;
• inne jednostki organizacyjne niewymienione w punktach powyżej, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;
posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki
lub
• spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 86a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U z 2016 r., poz. 1842, z późn. zm.) lub spółki celowe jednostki naukowej;
• centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 86 ust.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;
• przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. z 2015, poz. 1710, z późn. zm.);
• akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2016 r., poz. 655, z późn. zm).
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie informacji zawartych przez Oferenta w Formularzu Ofertowym oraz poprzez weryfikację informacji w odpowiednich rejestrach i wykazach.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferty należy składać zgodnie ze wzorem Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze Wykonawcy stosowane będzie następujące kryterium oceny ofert:
a. Cena ofertowa tj. cena netto za całość przedmiotu zamówienia
Liczba punktów w ramach kryterium będzie liczona według wzoru:
P=(Cn/Co) x 100 pkt
Wyjaśnienie:
P – liczba punktów ocenianej oferty w ramach kryterium
Cn – najniższa zaoferowana cena
Co – cena zaoferowana w ofercie ocenianej
2. Łącznie oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w w/w kryteriach oceny ofert.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczeni zostaną Oferenci powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe i kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

FRAMSOFT SP. Z O. O.

Adres

Leśmiana 26/3

62-030 Luboń

wielkopolskie , poznański

Numer telefonu

+48 505 133 626

NIP

7831790155

Numer naboru

POIR.02.03.02-IP.03-00-001/18
Liczba wyświetleń: 122