Strona główna
Logo unii europejskiej

Zaprojektowanie i stworzenie prototypu w pełni automatycznego urządzenia do instalacji ekranów ochronnych na urządzeniach mobilnych (typu smartfon, tablet)

Data publikacji: 10.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-11-2018

Numer ogłoszenia

11496

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy przesyłać w formie skanu na adres mailowy: jakub_krasuski@wp.pl lub w formie papierowej na adres Łomianki 05-992, ul. 22 września 23, do dnia 19.11.2018 r.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

jakub_krasuski@wp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jakub Krasuski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 501 325 460

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W ramach realizowanego Projektu, Zamawiający zleci wyłonionemu Wykonawcy wykonanie usługi polegającej na zaprojektowaniu i stworzeniu prototypu w pełni automatycznego urządzenia do instalacji ekranów ochronnych na urządzeniach mobilnych (typu smartfon, tablet)

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty wykonania usług przedstawionych w ramach niniejszego zapytania ofertowego, które realizowane będą w ramach projektu dotyczącego Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” w ramach II osi priorytetowej „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia został podzielony na realizację następujących prac:
1. Stworzenie oprogramowania na platformie internetowej ( w JAVA SCRIPT w technologii NODE.js ):
a. Projekt i wykonanie aplikacji z bazą danych,
b. Projekt interfejsu WWW do aplikacji z bazą danych,
c. Wykonanie interfejsu WW do aplikacji z bazą danych,
d. Wykonanie oprogramowania dla rozpoznawania kodu kreskowego, z użyciem API portali udzielających bazy danych kodów kreskowych,
e. Testy integralności systemu.

2. Stworzenie prototypu urządzenia mechatronicznego w obudowie:
a. Zaprojektowanie modelu 3D obudowy i mechanizmów roboczych wewnętrznych,
b. Projekt i wykonanie płytki elektronicznej PCB do sterowania mechanizmami wykonawczymi oraz zapewnieniu komunikacji z aplikacją NODE.js po stronie serwera i komunikacją przez HMI z operatorem urządzenia,
c. Wykonanie oprogramowania firmware do płytki elektronicznej PCB,
d. Wykonanie elementów obudowy i mechanizmów roboczych,
e. Integracja powyższych elementów do stadium działającego prototypu.

3. Budowa algorytmów statystycznych i modeli analitycznych dla aplikacji NODE.js w celu udostępniania klientom zagregowanych danych o sprzedaży produktów ochronnych:
a. Wykonane modułu statystycznego część pierwsza: analiza wg. lokalizacji, analiza wg. czasu, raporty dla rozliczeń ze sprzedawcami, analizy wg. typu i kategorii produktu,
b. Wykonane modułu statystycznego część druga: analizy heurystyczne dla określenia wolumenu koniecznych dostaw w funkcji czasu i lokalizacji,
c. Wykonanie systemu logowania dla klientów i modułu zarządzania treścią raportów dla wybranego rodzaju klienta.

4. Nauczenie sztucznej inteligencji, w formacie algorytmu DLA, rozpoznawania zamkniętych przestrzeni powietrznych ( bąbli ) na zdjęciach urządzeń mobilnych do wykorzystania podczas kontroli procesu nakładania produktu ochronnego na urządzenie mobilne:
a. Wykonanie serii nieprawidłowego montażu szkła ochronnego,
b. Wykonanie zdjęć zaimplementowaną w urządzeniu kamerą próbek z pkt.a,
c. Nauka AI poprzez zaznaczanie fragmentów zdjęcia obrazujących bąbel powietrza pomiędzy ekranem urządzenia mobilnego a produktem ochronnym,
d. Testowanie AI w kontekście rozpoznawania z pkt.3 wraz z określeniem współczynnika skuteczności.

5. Przeprowadzenie testów z udziałem użytkowników końcowych:
a. Wykonanie trzech serii dwudniowych testów w salonach operatora sieci komórkowej,
b. Agregacja i analiza uzyskanych wyników,
c. Wnioskowanie ewentualnych poprawek lub modyfikacji rozszerzających funkcjonalności urządzenia.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Maksymalny termin wykonania przedmiotu zamówienia to 18 miesięcy od dnia podpisania umowy nie dłużej niż 31.06.2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Oferenci składający swoją ofertę w ramach niniejszego postępowania muszą spełniać następujące wymagania obligatoryjne (kryteria dostępu):
a. Oferent jest jednostką naukową w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki posiadającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do których należą:
• podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni;
• jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r., poz. 572, z późn. zm.);
• instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371, z późn. zm.);
• międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
• Polska Akademia Umiejętności;
• inne jednostki organizacyjne niewymienione w punktach powyżej, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;
posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki
lub
• spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 86a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U z 2016 r., poz. 1842, z późn. zm.) lub spółki celowe jednostki naukowej;
• centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 86 ust.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;
• przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. z 2015, poz. 1710, z późn. zm.);
• akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2016 r., poz. 655, z późn. zm).
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie informacji zawartych przez Oferenta w Formularzu Ofertowym oraz poprzez weryfikację informacji w odpowiednich rejestrach i wykazach.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze Wykonawcy stosowane będzie następujące kryterium oceny ofert:
a. Cena ofertowa tj. cena netto za całość przedmiotu zamówienia
Liczba punktów w ramach kryterium będzie liczona według wzoru:
P=(Cn/Co) x 100 pkt
Wyjaśnienie:
P – liczba punktów ocenianej oferty w ramach kryterium
Cn – najniższa zaoferowana cena
Co – cena zaoferowana w ofercie ocenianej
2. Łącznie oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w w/w kryteriach oceny ofert.

Wykluczenia

4. Z udziału w postępowaniu wykluczeni zostaną Oferenci powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe i kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

UDF SP. Z O.O.

Adres

Ignacego Mościckiego 1

24-110 Puławy

lubelskie , puławski

NIP

7162820004

Numer naboru

POIR.02.03.02-IP.03-00-001/18
Liczba wyświetleń: 142