Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługa polegająca na opracowaniu oraz zweryfikowaniu w warunkach rzeczywistych, z wykorzystaniem danych rzeczywistych, innowacyjnych funkcjonalności analityczno-predykcyjnych narzędzia, służącego do planowania zużycia ilości energii elektrycznej w przyszłości

Data publikacji: 09.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-11-2018

Numer ogłoszenia

11495

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego z dopiskiem „Postępowanie konkursowe – Opracowanie oraz zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, z wykorzystaniem danych rzeczywistych, funkcjonalności analityczno-predykcyjnych narzędzia, służącego do planowania zużycia ilości energii elektrycznej w przyszłości”, w terminie do dnia 19.11.2018 roku, do godziny 16:00 w siedzibie Zamawiającego osobiście lub pocztą na adres: HOBO SYSTEMS Sp. z o.o. Ul. Ceramiczna 8A, 20-150 Lublin.
2. Decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego.
3. Złożone w wymaganym terminie oferty zostaną otwarte w dniu 19.11.2018 r. o godz. 16:30 w siedzibie Zamawiającego.
4. O wynikach oceny ofert zostaną poinformowani wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli w wymaganym terminie ofertę.
5. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez jej otwierania.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dariusz Maroszek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

517 035 106

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu oraz zweryfikowaniu w warunkach rzeczywistych, z wykorzystaniem danych rzeczywistych, innowacyjnych funkcjonalności analityczno-predykcyjnych narzędzia, służącego do planowania zużycia ilości energii elektrycznej w przyszłości.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Lublin Miejscowość: Lublin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu oraz zweryfikowaniu w warunkach rzeczywistych, z wykorzystaniem danych rzeczywistych, innowacyjnych funkcjonalności analityczno-predykcyjnych narzędzia, służącego do planowania zużycia ilości energii elektrycznej w przyszłości.

Usługa polegać będzie na wykonaniu następujących zadań:

Zadanie 1. Wybór przedsiębiorstwa pełniącego rolę głównego obiektu badań
Zadanie 2. Zgromadzenie odpowiedniej ilości danych z zakresu charakterystyki zużycia energii elektrycznej głównego obiektu badań, a także (jeśli będzie taka potrzeba) z innych przedsiębiorstw.
Zadanie 3. Analiza zgromadzonych danych oraz ich uporządkowanie.
Zadanie 4. Wstępny dobór metod uczenia maszynowego (uczenia nadzorowanego), które będą wykorzystywane w procesie dalszych prac badawczych.
Zadanie 5. Tworzenie modeli predykcyjnych w oparciu o wybrane w zadaniu 4 metody z wykorzystaniem zróżnicowanych (ilościowo, jakościowo , rodzajowo ) próbek danych.
Zadanie 6. Testowanie, porównywanie i analizowanie (walidowanie) modeli parametrycznych opracowanych w zadaniu 5.
Zadanie 7. Opracowanie koncepcji algorytmu doboru optymalnej taryfy.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu oraz zweryfikowaniu w warunkach rzeczywistych, z wykorzystaniem danych rzeczywistych, innowacyjnych funkcjonalności analityczno-predykcyjnych narzędzia, służącego do planowania zużycia ilości energii elektrycznej w przyszłości.

Usługa polegać będzie na wykonaniu następujących zadań:

Zadanie 1. Wybór przedsiębiorstwa pełniącego rolę głównego obiektu badań
Zadanie 2. Zgromadzenie odpowiedniej ilości danych z zakresu charakterystyki zużycia energii elektrycznej głównego obiektu badań, a także (jeśli będzie taka potrzeba) z innych przedsiębiorstw.
Zadanie 3. Analiza zgromadzonych danych oraz ich uporządkowanie.
Zadanie 4. Wstępny dobór metod uczenia maszynowego (uczenia nadzorowanego), które będą wykorzystywane w procesie dalszych prac badawczych.
Zadanie 5. Tworzenie modeli predykcyjnych w oparciu o wybrane w zadaniu 4 metody z wykorzystaniem zróżnicowanych (ilościowo, jakościowo , rodzajowo ) próbek danych.
Zadanie 6. Testowanie, porównywanie i analizowanie (walidowanie) modeli parametrycznych opracowanych w zadaniu 5.
Zadanie 7. Opracowanie koncepcji algorytmu doboru optymalnej taryfy.

Szczegółowy opis zadań znajduje się w załączonym Zapytaniu Ofertowym.

Kod CPV

73100000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres realizacji usługi badawczej: max. 7 miesięcy od dnia podpisania umowy z Wykonawcą
Podpisanie umowy z Wykonawcą nastąpi najpóźniej w terminie 14 dni od podpisania przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na realizacją projektu pt. „Opracowanie oraz zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, z wykorzystaniem danych rzeczywistych, funkcjonalności analityczno-predykcyjnych narzędzia, służącego do planowania zużycia ilości energii elektrycznej w przyszłości”.
Podany wyżej termin realizacji projektu może ulec zmianie w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego uniemożliwiających realizację przedsięwzięcia w zakładanym terminie.
Zamawiający usługi badawczej po każdym z etapów dokona protokolarnego odbioru rezultatów projektu.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. Wykonawcą usługi mogą być jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki:

1)posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki;
lub
2) spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 86a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) lub spółki celowe jednostki naukowej; lub
3) centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym; lub
4) przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 141, z późn. zm.); lub
5) akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1226, z późn. zm).

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca usługi badawczej posiada lub będzie posiadał na moment rozpoczęcia realizacji zlecenia, potencjał merytoryczny do wykonania usługi badawczej, co potwierdzi poprzez przedstawienie co najmniej 3-osobowego zespołu badawczego lub poprzez przedstawienie oświadczenia, że będzie posiadał zespół na moment rozpoczęcia realizacji zlecenia.

Potencjał techniczny

Wykonawca usługi badawczej posiada potencjał techniczny do wykonania usługi badawczej lub będzie posiadał na moment rozpoczęcia realizacji zlecenia, co potwierdzi poprzez przedstawienie opisu aparatury badawczej i laboratoryjnej oraz innych zasobów materialnych lub poprzez przedstawienie oświadczenia, że będzie posiadał zasoby techniczne na moment rozpoczęcia realizacji zlecenia

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca usługi badawczej posiada lub będzie posiadał na moment rozpoczęcia realizacji zlecenia, potencjał merytoryczny do wykonania usługi badawczej, co potwierdzi poprzez przedstawienie co najmniej 3-osobowego zespołu badawczego lub poprzez przedstawienie oświadczenia, że będzie posiadał zespół na moment rozpoczęcia realizacji zlecenia.

Warunki zmiany umowy

W przypadku wystąpienia wymienionych poniżej okoliczności:
a) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w terminie,
b) gdy termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę jest niemożliwy z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego
c)konieczności uzyskania dodatkowej dokumentacji niezbędnej do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym niezbędnych decyzji, pozwoleń/zezwoleń,
d) niekorzystnych warunków pogodowych uniemożliwiających przeprowadzenie doświadczeń w warunkach polowych,

termin wykonania przedmiotu zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o okres:
a) niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej,
b) niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu zamówienia w sposób należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania tych okoliczności,
c) niezbędny do uzyskania przedmiotowej dokumentacji,
d) umożliwiający przeprowadzenie doświadczeń w warunkach pogodowych umożliwiających realizację prac B+R.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zawierać w szczególności:
a) Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe (Załącznik nr 1) wraz z Ceną netto i brutto (VAT 23%) za kompletną usługę, oraz za poszczególne zadania, oraz szczegółową specyfikację kosztów usługi i uzasadnienie wysokości wskazanych w ofercie kosztów, jak również uzasadnienie niezbędności poniesienia danego kosztu w kontekście realizacji projektu i osiągnięcia jego rezultatów
b) Oświadczenie Wykonawcy, że na moment realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca posiada lub będzie posiadał odpowiedni personel i potencjał techniczny niezbędny do realizacji przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego)
c) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych (Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego)

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium: CENA

a) Cena oferty (C) – waga 100%

Oferent określa cenę realizacji usługi badawczej poprzez wskazanie ceny brutto obejmującej kwotę podatku VAT i wszelkie inne koszty, których poniesienie okaże się konieczne w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia. Ocena ofert dokonywana będzie według następującego wzoru:

Cena oferty najtańszej
C = ------------------------------------------- x 100 pkt.
cena oferty badanej
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ocenę końcową.

Maksymalna ilość punktów do uzyskania 100.

Wykluczenia

Powiązania kapitałowe i osobowe pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania polegające na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

HOBO SYSTEMS Sp. z o.o.

Adres

Ceramiczna 8A

20-150 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

+48 81 721 65 17

NIP

7123342285

Numer naboru

POIR.02.03.02-IP.03-00-001/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1.POLLUB-Invest Sp. z o.o.
ul. Nadbystrzycka 38 D, 20-618 Lublin
NIP: 946-264-96-33
Data wpłynięcia oferty: 19.11.2018 r. godz. 11:00
Cena: 336 126,00 PLN netto (413 434,98 PLN brutto)
Liczba wyświetleń: 153