Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe 1/1.1.1/2018 dotyczące wybory podwykonawcy na realizację usługi badawczej w ramach projektu "Inteligentny system wyszukiwania ofert turystycznych oparty na algorytmach rozumienia języka naturalnego"

Data publikacji: 09.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-12-2018

Numer ogłoszenia

11489

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta powinna być przesłana w formie papierowej za pośrednictwem poczty, kurierem, osobiście do siedziby Zamawiającego lub formie elektronicznej w postaci podpisanych skanów załączników 1,2,3 na adres: projektybr@qtravel.pl.
2. Ofertę należy dostarczyć w formie papierowej do dnia 10.12.2018r. do godz. 15.00. Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego. W przypadku formy elektronicznej do końca dnia 10.12.2018r.
3. Oferty dostarczone po terminie lub niezgodnie z pkt. "Warunki udziału w postępowaniu" zapytania ofertowego nie będą rozpatrywane.
4. Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
5. Oferta winna być zgodna ze opisem przedmiotu zamówienia i obejmować całość przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
6. Oferty należy składać w formie pisemnej w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Oferenta. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
7. Oferta musi zawierać wszystkie wymagane przez zapytanie ofertowe dokumenty, oświadczenia i załączniki :
a. wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 1,
b. wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych lub/i kapitałowych z Zamawiającym – załącznik nr 2,
c. wypełniony i podpisany wykaz prowadzonych projektów B+R, osób posiadających stopień naukowy minimum doktora, wykaz zaplecza laboratoryjnego – załącznik nr 3.
8. W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia złożonej oferty.
9. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

projektybr@qtravel.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agnieszka Kukałowicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 607 999 040

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W związku z planowanym uczestnictwem spółki Q&Q Sp. z o.o. jako Wnioskodawcy w konkursie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, , Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” spółka Q&Q wszczyna postępowanie ofertowe 1/1.1.1/2018 na wyłonienie Podwykonawcy prac badawczych w projekcie pn.: „Inteligentny system wyszukiwania ofert turystycznych oparty na algorytmach rozumienia języka naturalnego”.

Podwykonawca będzie odpowiedzialny za realizację 3 zadań badawczych projektu:
Zadanie badawcze 1 - Generowanie selektywnej interpretacji semantycznej dla tekstów z dziedziny turystyki
Zadanie badawcze 2 - Kontekstowa normalizacja tekstów z dziedziny turystyki
Zadanie badawcze 3 - Miara semantycznego podobieństwa pomiędzy zapytaniem a dokumentem odpowiedzi

Zamawiający zastrzega wybór jednego Podwykonawcy do realizacji 3 zadań badawczych.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Gdańsk Miejscowość: Gdańsk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór Podwykonawcy do realizacji prac badawczych w projekcie pn. „Inteligentny system wyszukiwania ofert turystycznych oparty na algorytmach rozumienia języka naturalnego”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wyłonienie Podwykonawcy usługi badawczej w ramach projektu pn.: „Inteligentny system wyszukiwania ofert turystycznych oparty na algorytmach rozumienia języka naturalnego”.
Usługa badawcza realizowana przez Wykonawcę będzie składać się z 3 zadań badawczych polegających na:
Zadanie badawcze 1 (ZB1)
Generowanie selektywnej interpretacji semantycznej dla tekstów z dziedziny turystyki
Zadanie badawcze 2 (ZB2)
Kontekstowa normalizacja tekstów z dziedziny turystyki
Zadanie badawcze 3 (ZB3)
Miara semantycznego podobieństwa pomiędzy zapytaniem a dokumentem odpowiedzi

Szczegółowy opis prac badawczych związanych z zadaniami ZB1, ZB2, ZB3 znajduje się w Załączniku 4: Opis prac badawczych.

Planowany okres realizacji zlecenia: 18 miesięcy od daty podpisania umowy z Podwykonawcą
Czas trwania zadania ZB1: 14 miesięcy
Termin realizacji zadania ZB1: 01.07.2019 -31.08.2020
Czas trwania zadania ZB2: 6 miesięcy
Termin realizacji zadania ZB1: 01.03.2020 -31.08.2020
Czas trwania zadania ZB3: 4 miesiące
Termin realizacji zadania ZB3: 01.09.2020 -31.12.2020

Kod CPV

73110000-6

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Zadanie badawcze ZB1:
Planowany czas trwania zadania: 14 miesięcy
Planowany termin rozpoczęcia realizacji zadania: 01.07.2019
Planowany termin zakończenia realizacji zadania: 31.08.2020

Zadanie badawcze ZB2:
Planowany czas trwania zadania: 6 miesięcy
Planowany termin rozpoczęcia realizacji zadania: 01.03.2020
Planowany termin zakończenia realizacji zadania: 31.08.2020

Zadanie badawcze ZB3:
Planowany czas trwania zadania: 4 miesiące
Planowany termin rozpoczęcia realizacji zadania: 01.09.2020
Planowany termin zakończenia realizacji zadania: 31.12.2020

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

A) Podwykonawcą usługi mogą być jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1. podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni;
2. jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r., poz. 572 z późn. zm.);
3. instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371 z późn. zm.);
4. międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
5. Polska Akademia Umiejętności;
6. inne jednostki organizacyjne niewymienione w pkt 1-5, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;
7. posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki; (według stanu na dzień ogłoszenia naboru wniosków) listy jednostek naukowych posiadających przyznaną kategorię naukową,
8. spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 86a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U z 2016 r., poz. 1842, z późn. zm.) lub spółki celowe jednostki naukowej;
9. centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 86 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym;
10. przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1710, z późn. zm.);
11. akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty wymienione w art. 21 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2016 r., poz. 655, z późn. zm.).

Wiedza i doświadczenie

B) Podwykonawca powinien wykazać, że:
1. Zasoby kadrowe Podwykonawcy spełniają warunki:
a. osoby posiadające stopień naukowy minimum doktora w przedmiotowym obszarze;
b. udokumentowane kompetencje w co najmniej dwóch z wskazanych niżej obszarów:
- inżynieria języka naturalnego (IJN),
- technologia językowa,
- zastosowania IJN w systemach działających w praktycznej skali,
- lingwistyka informatyczna,
- lingwistyka i leksykografia,
- analiza morfosyntaktyczna i składniowa,
- segmentacja tekstu (tokeny, symbole, zdania, ...),
- lematyzacja, podział na frazy, ujednoznacznienie,
- konstrukcja metod selektywnego przetwarzania języka naturalnego na poziomie syntaktyczno-semantycznym,
- konstrukcja leksykalnych sieci semantycznych, w tym sieci tego typu dla języka angielskiego,
- anotacja semantyczna tekstu,
- półautomatyczna budowa tezaurusów i ontologii dziedzinowych na podstawie tekstu,
- wydobywanie wiedzy metodami semantyki dystrybucyjnej.
2. Posiada doświadczenie w realizacji prac o charakterze B+R oraz doświadczenie wdrożeniowo - doradcze w obszarze badań operacyjnych lub technologii informacyjnych, w co najmniej dwóch ze wskazanych tematów:
a. budowy podstawowych narzędzi językowych takich jak tagery morfosyntaktyczne, płytkie parsery i programy do rozpoznawania i klasyfikacji nazw własnych,
b. budowy dużych leksykalnych sieci semantycznych typu wordnet o wyczerpującym pokryciu,
c. budowy polsko-angielskich sieci leksykalno-semantycznych,
d. zastosowań technologii językowej w systemach przetwarzających teksty w języku naturalnym,
e. praktycznych zastosowań metod automatycznego wydobywania zasobów semantyki leksykalnej (np. relacji semantycznych i znaczeń leksykalnych) z dużych korpusów tekstów,
f. opracowywania i stosowania algorytmów do ujednoznaczniania znaczeń leksykalnych w tekstach w oparciu o duże leksykalne sieci semantyczne.

Potencjał techniczny

D) Podwykonawca powinien wykazać, że dysponuje zapleczem laboratoryjnym i technicznym niezbędnym do wykonania przedmiotowego zlecenia w postaci:
1. klastra obliczeniowego (co najmniej 130 wątków sprzętowych i 1,9 TB pamięci) przeznaczonego do budowania modeli i testowania klasyfikatorów,
2. systemu kart GPU (o minimalnej mocy 40 TFLopsów i co najmniej 40 GB pamięci) przeznaczony do budowania modeli sieci głębokich.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Dodatkowe warunki

Podwykonawca usługi badawczej nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
1. Wykluczeniu w postępowaniu podlegają Oferenci/Podwykonawcy powiązani kapitałowo i osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Oferentem/Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 19 % udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli – każdy z oferentów powinien złożyć oświadczenie o treści zgodnej z załącznikiem nr 2
2.Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Oferenci/Podwykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, przewidzianych w pkt. "Warunki udziału w postępowaniu" zapytania ofertowego bądź też nie dołączyli niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie w/w warunków.
3. Oferent nie może być związany (rj. być pracownikiem, dostawcą usług lub w innej formie) z przedsiębiorcami będącymi bezpośrednią konkurencją (tj. podmiotami działającymi na tym samym rynku lub rynkach pokrewnych ( w rozumieniu Rozporządzenia (UE) 651/2014) Zamawiającego.
Oferty wykluczonych Podwykonawcy zostaną odrzucone.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta podpisana przez Oferenta. Ważność oferty musi obowiązywać co najmniej do dnia 31.03.2019 r. Niespełnienie tego warunku będzie skutkować formalnym odrzuceniem oferty.
2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym.
3. Wykaz prowadzonych projektów B+R, wykaz osób o stopniu naukowym minumum doktora z udokumentowymi kompetencjami w obszarach wymienionych w pkt. "Wiedza i doświadczenie", wykaz aparatury badawczej (na podstawie załącznika nr 3).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.
2. Za najkorzystniejszą uważa się ofertę, która otrzymała największą liczbę punktów, wyliczoną według poniższego wzoru:
Liczba punktów (P1) = (Cena oferty najniższej (Cn) / Cena oferty badanej (Cb) )x 100%
3. Cena powinna być podana w polskich złotych.
4. Cena powinna być wyrażona w kwotach netto.
5. Łączną cenę przedmiotu zamówienia stanowi suma wartości wskazanych dla poszczególnych zadań badawczych zamówienia.

Zamawiający udzieli zamówienia Podwykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim Wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Q&Q Sp. z o.o.

Adres

ul. Trzy Lipy 3

80-172 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

NIP

5833091911

Numer naboru

POIR.01.01.01-IP.00-00-004/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
Data wpłynięcia oferty: 2018-11-29, godz. 13:54
Cena oferty:
Zadanie badawcze ZB1: 971 202 zł netto/ 1 194 578,46 zł brutto
Zadanie badawcze ZB2: 451 515 zł netto/555 363,45 zł brutto
Zadanie badawcze ZB3: 179 025 zł netto/ 220 200,75 zł brutto
Liczba wyświetleń: 259