Strona główna
Logo unii europejskiej

Zaprojektowanie i stworzenie prototypu systemu automatyzującego procesy związane z logistyką personelu oraz zasobów w przedsiębiorstwie zajmującym się usługami sprzątającymi

Data publikacji: 10.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-11-2018

Numer ogłoszenia

11485

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy przesyłać w formie skanu na adres mailowy: bartosz.klimat@gmail.com lub w formie papierowej na adres ul. Poznańska 45, 62-800 Kalisz, do dnia 19.11.2018 r.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

bartosz.klimat@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Bartosz Skonieczny

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 698 857 363

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i stworzenie prototypu systemu automatyzującego procesy związane z logistyką personelu oraz zasobów w przedsiębiorstwie zajmującym się usługami sprzątającymi.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest przedstawienie oferty wykonania usług przedstawionych w ramach niniejszego zapytania ofertowego, które realizowane będą w ramach projektu dotyczącego Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” w ramach II osi priorytetowej „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia został podzielony na realizację następujących prac:
1. Analiza warunków formalnych dla poszczególnych elementów składowych systemu
a. Analiza istniejących rozwiązań i potrzeb oraz opracowanie koncepcji systemu dostosowanych do zidentyfikowanych potrzeb (wymogów, funkcjonalności)
b. Stworzenie wymagań formalnych poszczególnych elementów tekstowych uzupełnianych przez pracowników kompatybilnych z wymogami systemu
- Przebiegu projektu.
- Planów spotkań.
- Potwierdzania notatek ze spotkań.
- Wykonywania dokumentacji technicznej.

2. Opracowanie działań automatyzujących procesy na poziomie funkcjonalnym uwzględniające dostosowanie dostępności systemu
a. Opracowanie głównych funkcji prototypu
- Automatyzacja przydzielania zadań
- Automatyzacja logistyki zamówień na materiały
- Cyfryzacja umów, zamówień i wykonanych serwisów
b. Opracowanie ogólnych wymagań technicznych
- Dostosowanie dostępności prototypu w ujęciu dziennym/godzinowym
- Stworzenie wymagań z uwzględnieniem przepustowości prototypu
- Badanie kompatybilności z istniejącymi standardami technicznymi.

3. Stworzenie projektu prac oraz architektury
a. Opracowanie szablonu interfejsu użytkownika
b. Architektura techniczna rozwiązania
- dostosowanie silnika bazodanowego do potrzeb systemu na podstawie badań silników typu SQL i NoSQL,
- dostosowanie języka programowania
- stworzenie interfejsu i elementów graficznych

4. Stworzenie systemu
a. Prace programistyczne nad warstwą bazodanową.
b. Prace programistyczne nad interfejsem użytkownika.
c. Prace programistyczne dotyczące głównych funkcji prototypu.
d. Prace programistyczne w kontekście testów jednostkowych oprogramowania.

5. Testy systemu z uwzględnieniem użytkowników końcowych
a. Wykonanie testów obciążeniowych prototypu
b. Wykonanie testów z uwzględnieniem użytkowników końcowych
c. Wprowadzenie ewentualnych poprawek do wykonanych prac.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Maksymalny termin wykonania przedmiotu zamówienia to 18 miesięcy od dnia podpisania umowy nie dłużej niż 31.06.2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Oferenci składający swoją ofertę w ramach niniejszego postępowania muszą spełniać następujące wymagania obligatoryjne (kryteria dostępu):
a. Oferent jest jednostką naukową w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki posiadającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do których należą:
• podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni;
• jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r., poz. 572, z późn. zm.);
• instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371, z późn. zm.);
• międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
• Polska Akademia Umiejętności;
• inne jednostki organizacyjne niewymienione w punktach powyżej, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;
posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki
lub
• spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 86a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U z 2016 r., poz. 1842, z późn. zm.) lub spółki celowe jednostki naukowej;
• centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 86 ust.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;
• przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. z 2015, poz. 1710, z późn. zm.);
• akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2016 r., poz. 655, z późn. zm).
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie informacji zawartych przez Oferenta w Formularzu Ofertowym oraz poprzez weryfikację informacji w odpowiednich rejestrach i wykazach.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze Wykonawcy stosowane będzie następujące kryterium oceny ofert:
a. Cena ofertowa tj. cena netto za całość przedmiotu zamówienia
Liczba punktów w ramach kryterium będzie liczona według wzoru:
P=(Cn/Co) x 100 pkt
Wyjaśnienie:
P – liczba punktów ocenianej oferty w ramach kryterium
Cn – najniższa zaoferowana cena
Co – cena zaoferowana w ofercie ocenianej
2. Łącznie oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w w/w kryteriach oceny ofert.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczeni zostaną Oferenci powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe i kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

KLIMAT SP. Z O. O.

Adres

Poznańska 45

62-800 Kalisz

wielkopolskie , Kalisz

Numer telefonu

+48 698 857 363

NIP

6182143138

Numer naboru

POIR.02.03.02-IP.03-00-001/18
Liczba wyświetleń: 129