Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 /2018

Data publikacji: 09.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-11-2018

Numer ogłoszenia

11460

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty /decyduje data i czas wpłynięcia oferty do zamawiającego/ na adres biura zamawiającego:
PROSOMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Skarbowców 31/32
53-025 Wrocław
z dopiskiem: Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu usługi B+R polegającej na na przeprowadzeniu badań eksperymentalnych produktu oraz stworzenia treści psychoterapeutycznych do oddziaływania na obniżanie poziomu stresu oraz lęku u pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową.. Proszę nie otwierać przed dniem 14 Listopada 2018 roku godziną 13.00.”
Zamawiający dopuszcza również przesłanie oferty w wersji elektronicznej z zachowaniem terminu określonego w zapytaniu. Oferta taka powinna być skanem oryginału oferty wysłanej na adres marek@prosoma.com.
Za dzień skutecznego doręczenia:
- w przypadku doręczenia osobistego do biura Zamawiającego – datę przyjęcia dokumentów
potwierdzoną przez przedstawiciela firmy.
- w przypadku doręczenia za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej – datę doręczenia dokumentów do biura Zamawiającego
- w przypadku doręczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej – datę wpływu wiadomości e-mail.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

marek@prosoma.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marek Ostrowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

502130930

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi B+R polegającej na przeprowadzeniu badań eksperymentalnych produktu oraz stworzenia treści psychoterapeutycznych do oddziaływania na obniżanie poziomu stresu oraz lęku u pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową.
Zleceniobiorca powinien opracować metodologię oraz przeprowadzić badanie eksperymentalne efektywności oddziaływania mającego na celu sprawdzenie skuteczności rozwiązań opracowanych przez Zamawiającego, bazując na rezultatach badań, opracować scenariusz modułów służących najbardziej efektywnemu oddziaływaniu psychoterapeutycznemu.
Zapraszamy do udziału w postępowaniu o udzielenie zlecenia na wykonanie usługi B+R polegającej na przeprowadzeniu badań eksperymentalnych produktu oraz stworzenia treści psychoterapeutycznych do oddziaływania na obniżanie poziomu stresu oraz lęku u pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową.
Pełna specyfikacja przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku numer 1 do niniejszego zapytania ofertowego oraz projektowanej umowy.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Wrocław Miejscowość: Wrocław

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zlecenia na wykonanie usługi B+R polegającej na przeprowadzeniu badań eksperymentalnych produktu oraz stworzenia treści psychoterapeutycznych do oddziaływania na obniżanie poziomu stresu oraz lęku u pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową.
Pełna specyfikacja przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku numer 1 do niniejszego zapytania ofertowego oraz projektowanej umowy.

Efekty badań powinny posłużyć do opracowania treści psychoedukacyjnych i relaksacyjnych służących wsparciu procesu terapeutycznego pacjentów z diagnozą onkologiczną.
Kod CPV: 73100000-3- Usługi badawcze i eksperymentalno- rozwojowe.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi B+R polegającej na przeprowadzeniu badań eksperymentalnych produktu oraz stworzenia treści psychoterapeutycznych do oddziaływania na obniżanie poziomu stresu oraz lęku u pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową.
Zleceniobiorca powinien opracować metodologię oraz przeprowadzić badanie eksperymentalne efektywności oddziaływania mającego na celu sprawdzenie skuteczności rozwiązań opracowanych przez Zamawiającego, bazując na rezultatach badań, opracować scenariusz modułów służących najbardziej efektywnemu oddziaływaniu psychoterapeutycznemu.

1.Ogólne założenia nowej technologii.
Próba badawcza:
Próba - N=120, pacjenci onkologiczni z terenu Polski oraz wybranego kraju anglojęzycznego (w równych proporcjach).

Materiały
• Aplikacja mobilna
• Sprzęt do Wirtualnej Rzeczywistości (VR)
• Kwestionariusze mierzące takie zmienne jak poziom stresu, lęku i jakości życia pacjentów

Efekty badań powinny posłużyć do opracowania treści psychoedukacyjnych i relaksacyjnych służących wsparciu procesu terapeutycznego pacjentów z diagnozą onkologiczną.

2.Ujęcie czynnościowe prac zleceniobiorcy nad nową technologią.

W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać zadania:
1. Opracowanie metodologii badania eksperymentalnego zgodnie ze standardami badań naukowych, którego elementami będą:
a. rekrutacja próby badawczej (N minimum - 120) pacjentów zlokalizowanych w stacjonarnych ośrodkach onkologicznych w Polsce oraz w jednym z krajów anglojęzycznych.
b. zebranie / opracowanie / adaptacja narzędzi badawczych - kwestionariuszy (lub urządzeń do pomiarów fizjologicznych) do pomiaru stresu, nastroju, lęku czy depresji o wysokiej rzetelności i trafności psychometrycznej stosowanych powszechnie w badaniach naukowych.
c. pomiar skutków oddziaływania, po okresie 60 dni, oraz po upływie co najmniej 60 dni.
2. Zakup sprzętu na potrzeby badania: Wirtualna Rzeczywistość (VR) typu stand-alone o rozdzielczości nie mniejszej niż 2560x1440, pracujący na platformie Oculus (Facebook Oculus Go lub równoważne).
3. Opracowanie wniosku do stosownej uczelnianej Komisję ds. Etyki Badań o akceptację procedury badawczej.
4. Przeprowadzenie badania w Polsce i za granicą
5. Dokonanie analizy statystycznej przeprowadzonego badania
6. Sporządzenie raportu z badań, składającego się z dwóch elementów:
- opis efektywności i skuteczności zastosowania rozwiązań bazujących na aplikacji mobilnej oraz Wirtualnej Rzeczywistości w zakresie redukcji stresu i zaburzeń lękowych pacjentów onkologicznych.
- opracowanie scenariusza modułu służącego redukcji stresu i poziomu lęku przeznaczonych dla pacjentów z diagnozą onkologiczną. Opracowanie modułu powinno zawierać scenopisy

3.Ujęcie przedmiotowe.

Zleceniobiorca zapewni wszelkie zasoby w tym ludzkie aby zrealizować przedmiot zamówienia w tym miedzy innymi:
1. Zleceniobiorca zapewni kadrę badawczą o minimalnym stopniu naukowym doktora, którzy miesięcznie świadczyć będą łącznie pracę przez minimum 70 godzin projektowych.
2. Zleceniobiorca we własnym zakresie zakupi niezbędne elementy do wytworzenia i testowania technologii. Przede wszystkim okulary Wirtualnej Rzeczywistości (VR) typu stand-alone o rozdzielczości nie mniejszej niż 2560x1440, pracujący na platformie Oculus (Facebook Oculus Go lub równoważne).
3. Zleceniobiorca we własnym zakresie zakupi niezbędne materiały do wykonania testów badawczych., w tym przede wszystkim licencji do stosowanych w międzynarodowych badaniach skali określających poziom stresu, lęku i jakości życia.
4. Zleceniobiorca we własnym zakresie pokryje koszty zarządzania projektem i pozostałe koszty nie ujęte wyżej a niezbędne do realizacji projektu .

Szczegółową specyfikację wyżej wymienionych kosztów wraz z ich wyceną zleceniodawca uwzględni w ramach swojej oferty w stosownie do tego przewidzianych punktach.

Kod CPV

73100000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zlecenia to nie mniej niż 6 miesięcy oraz nie więcej niż 18 miesięcy od daty podpisania umowy.
Zleceniobiorca powinien określić w miesiącach termin wykonania przedmiotu umowy w przedziale od 6 do 18 miesięcy w ofercie, pamiętając iż termin wykonania przedmiotu umowy stanowi również kryterium oceny ofert.
Oceniane na podstawie informacji zawartych w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W postępowaniu mogą wziąć udział jedynie jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620, z późń. zm.) posiadającą siedzibę na terytorium RP:
a) posiadającą przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki lub;
b) spółką celową uczelni, o której mowa w art. 86a ustawy Prawo szkolnictwie wyższym lub spółką celową jednostki naukowej lub;
c) centrum transferu technologii uczelni lub;
d) przedsiębiorcą posiadającym status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej lub;
e) akredytowanym laboratorium (posiadającym akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowanym laboratorium przez podmioty wymienione w art. 21 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. systemie oceny zgodności, które jednocześnie spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, dotyczące:
• posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
• posiadania wiedzy i doświadczenia;
• dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
• aktualnej dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na rzetelne i terminowe wykonanie przedmiotu zlecenia.
Oceniane na podstawie informacji w załączniku nr 2 formularz ofertowy oraz oświadczeń w nim zawartych

Potencjał techniczny

Zleceniobiorca powinien posiadać ośrodek naukowy, który wpisuje się w następujące ramy:
• kategoria ministerialna min. A,
• prowadzenie studiów na kierunku “Psychoonkologia”
• posiadanie szerokich kontaktów międzynarodowych - prowadzenie biura wymiany międzynarodowej w ramach programów międzynarodowych (np. Erasmus)
• posiadanie w swojej strukturze laboratorium / centrum zajmujące się badaniami nad innowacjami / nowymi technologiami
Oceniane na podstawie informacji w załączniku nr 2 formularz ofertowy oraz oświadczeń w nim zawartych

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zleceniobiorca zapewni kadrę badawczą o minimalnym stopniu naukowym doktora, którzy miesięcznie świadczyć będą łącznie pracę przez minimum 70 godzin projektowych.
W zespole badawczym powinna się znajdować co najmniej 1 osoba z tytułem doktora specjalizująca się psychoonkologii
Oceniane na podstawie informacji w załączniku nr 2 formularz ofertowy oraz oświadczeń w nim zawartych

Dodatkowe warunki

Zgodnie z art. 6c ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zleceniobiorca jest wykluczony z postępowania jeżeli jest powiązany ze zleceniodawcą osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między podmiotem, o którym mowa w ust. 1,
a wykonawcą, polegające na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.”
Oceniane na podstawie informacji w załączniku nr 2 formularz ofertowy oraz oświadczeń w nim zawartych

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik nr 1 do postępowania ofertowego numer 1_2018
Załącznik nr 2 formularz ofertowy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium oceny ofert :
• Cena 90 %
Sposób obliczenia punktów za kryterium „cena”
cena oferty najniższej / cena oferty badanej * 90 = ilość punktów
• Termin wykonania przedmiotu umowy 10 %
Sposób obliczenia punktów za kryterium „termin wykonania”
najkrótszy termin wykonania oferty w miesiącach / termin wykonania oferty badanej w miesiącach * 10 = ilość punktów
Ilość punktów danej oferty stanowić będzie suma punktów uzyskanych w wyżej wymienionych kryteriów składowych.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę.
Ponadto zamawiający przy dokonywaniu wyboru wykonawcy będzie się kierował elementarnymi zasadami obowiązującymi na wspólnotowym jednolitym rynku europejskim, między innymi:
- zasadą przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania
- zasadą ochrony uczciwej konkurencji
- zasadą swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług
- zasadą niedyskryminacji i równego traktowania wykonawców na rynku

Wykluczenia

Zgodnie z art. 6c ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zleceniobiorca jest wykluczony z postępowania jeżeli jest powiązany ze zleceniodawcą osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między podmiotem, o którym mowa w ust. 1,
a wykonawcą, polegające na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.”

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

PROSOMA SP Z OO

Adres

SKARBOWCÓW 31/32

53-025 WROCŁAW

dolnośląskie , Wrocław

NIP

8992844477

Numer naboru

POIR.02.03.02-IP.03-00-001/18
Liczba wyświetleń: 157