Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2018 dotyczące wyboru wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu numerycznej technologii poprawy precyzji wydruków 3D wytwarzanych technologią selektywnego spiekania laserowego (SLS), w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu ubiegającego się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Data publikacji: 09.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-11-2018

Numer ogłoszenia

11382

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Termin składania ofert upływa w dniu 19/11/2018 roku o godzinie 9:00:00.

Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu w formie papierowej do siedziby Zamawiającego lub w wersji elektronicznej (skan kompletu dokumentów) na adres mailowy dominika.pietrzyk@sinterit.com

Oferty, które wpłyną po terminie składania ofert zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Oferta powinna zostać złożona w formie pisemnej na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Oferta musi zawierać następujące elementy:
1) Pełne dane identyfikujące Wykonawcę (nazwa, adres, nr NIP)
2) Informacje dotyczące typu podmiotu ( np. uczelnia publiczna, państwowy instytut badawczy, instytut PAN, lub inna jednostka naukowa będąca organizacją badawczą prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę), wraz z podaniem aktualnej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych
3) Wycenę wszystkich usług
4) Datę przygotowania i termin ważności oferty
5) Zakres i szczegółowy opis oferowanych usług w ramach oferty
6) Opis kadry naukowo-badawczej zaangażowanej w realizację zlecenia ze strony Wykonawcy (stanowiska, tytuły naukowe, publikacje oraz zakres kompetencji i kwalifikacji kadry)
7) Cenę całkowitą netto i brutto usługi
8) Okres realizacji przedmiotu oferty
9) Dane osoby do kontaktu (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail)
10) Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferentów do złożenia dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień, dotyczących złożonej oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

dominika.pietrzyk@sinterit.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dominika Pietrzyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

784 042 497

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi polegającej na opracowaniu numerycznej technologii poprawy precyzji wydruków 3D wytwarzanych technologią selektywnego spiekania laserowego (SLS).

2. Usługa będzie realizowana w ramach działania 2.3 "Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw", Poddziałanie 2.3.2 "Bony na innowacje dla MŚP", w ramach II osi priorytetowej: "Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na opracowaniu innowacyjnej technologii wraz z kompletną dokumentacją techniczną umożliwiającą jej zastosowanie w działalności gospodarczej Sinterit Sp. z o.o. Zakres usługi obejmuje opracowanie narzędzi do symulacji zjawisk termicznych i wytrzymałościowych zachodzących w komorze desktopowej drukarki 3D SLS, wykonanie eksperymentalnych wydruków i pomiarów metrologicznych modeli 3D oraz opracowanie końcowej technologii, która zostanie zaimplementowana w oprogramowaniu sterującym drukarkami 3D znajdującymi się w ofercie Sinterit, dzięki czemu znacząco zostanie poprawiona jakość i dokładność wydruków modeli 3D (odkształcenia max do 0,2 mm).

Weryfikacja wyników opracowania w warunkach rzeczywistych przy współpracy z użytkownikami końcowymi.

Rezultatem projektu będzie w pełni funkcjonalny prototyp nowego rozwiązania, który będzie mógł zostać wykorzystany w działalności gospodarczej Sinterit poprzez zaimplementowanie go w produktach Wnioskodawcy.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi badawczej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP na potrzeby projektu firmy Sinterit Sp. z o.o. w zakresie opracowania i wdrożenia innowacyjnej technologii poprawy precyzji wydruków 3D wytwarzanych technologią selektywnego spiekania laserowego (SLS).

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie technologii numerycznej, która w drodze obliczeń komputerowych będzie w stanie a priori określić naprężenia termiczne, które pojawią się w drukowanym modelu, przeanalizować wywołane tymi naprężeniami odkształcenia i automatycznie zmodyfikuje geometrię drukowanego detalu celem poprawy precyzji wydruków 3D wytwarzanych technologią selektywnego spiekania laserowego (SLS)

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących prac:
- Identyfikacja potrzeb użytkowników końcowych
- Opracowanie algorytmów symulacji procesów cieplnych zachodzących w komorze roboczej desktopowej drukarki 3D w technologii SLS
- Opracowanie algorytmów obliczeń wytrzymałościowych z uwzględnieniem naprężeń cieplnych powstających w wydruku
- Opracowanie algorytmów pozwalających na automatyczną modyfikację kształtu elementów wysyłanych do systemu sterowania desktopowej drukarki 3D w technologii SLS
- Testy metrologiczne modeli 3D (zakłada się wykonanie ok. 30-40 modeli)
- Demonstracja i walidacja nowej technologii z uwzględnieniem potrzeb końcowych odbiorców

Rezultatem prowadzonych prac będzie opracowanie technologii obliczeń numerycznych (cieplnych i wytrzymałościowych), której zadaniem będzie przewidywanie rozkładu temperatury, przepływu ciepła oraz naprężeń cieplnych mających miejsce w drukowanym modelu w komorze roboczej drukarki 3D (SLS) podczas procesu druku oraz podczas chłodzenia przedmiotu po zakończeniu drukowania.

Planowana do opracowania technologia będzie składała się z trzech modułów:
- Moduł obliczeń cieplnych
- Moduł obliczeń wytrzymałościowych z uwzględnieniem naprężeń termicznych
- Moduł optymalizacji kształtu (modyfikujący drukowany model do takiego, który po odkształceniu będzie miał pożądany kształt)

Innowacyjność opracowywanej technologii ma polegać przede wszystkim na tym, iż przed rozpoczęciem procesu wydruku 3D zostaną wykonane obliczenia numeryczne całego procesu. Będą one polegały na tym, iż zostanie zasymulowany cały proces rozchodzenia się ciepła podczas procesu drukowania i chłodzenia komory roboczej oraz wykonane zostaną symulacje tworzenia się naprężeń cieplnych i odkształcania drukowanych elementów. Następnie w automatyczny sposób algorytmy pozwalające na modyfikację kształtu elementów dokonają takich odkształceń geometrycznych w modelu, który po odkształceniu termicznym będzie możliwie najbardziej zbliżony do kształtu pożądanego przez użytkownika drukarki 3D i tym samym będzie to kształt minimalizujący niedokładności wykonania (max 0,2 mm).

Technologia stanowiąca przedmiot zamówienia powinna być kompatybilna z oprogramowaniem Sinterit Studio, które jest zaimplementowane w drukarkach 3D Zamawiającego.

Autorskie prawa majątkowe do utworów powstałych w wyniku realizacji usługi przejdą na własność Zamawiającego, co zostanie ujęte w umowie warunkowej z Wykonawcą. Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania swoich autorskich praw osobistych, co zostanie uregulowane w umowie warunkowej z Wykonawcą.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Maksymalny czas realizacji usługi: 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji usługi.

Ostateczny termin rozpoczęcia prac zależny jest od dnia ogłoszenia wyników konkursu oraz dnia podpisania umowy z PARP o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.

Realizacja usługi musi zostać potwierdzona podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag Zamawiającego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

WARUNEK - KWALIFIKOWALNOŚĆ WYKONAWCY
Wykonawcą usługi, mogą być jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni;
2) jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2017 r., poz. 1869, z późn. zm.);
3) instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1158, z późn. zm.);
4) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
5) Polska Akademia Umiejętności;
6) inne jednostki organizacyjne niewymienione w pkt 1-5, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki.

Lub

7) spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 86a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U z 2017 r., poz. 2183, z późn. zm.) lub spółki celowe jednostki naukowej; lub
8) centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 86 ust.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym; lub
9) przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. z 2018, poz. 141, z późn. zm.);
10) akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2017 r., poz. 1226, z późn. zm).


Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia, stanowiącego integralną część formularza oferty (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)

Wiedza i doświadczenie

WARUNEK - WIEDZA I DOŚWIADCZENIE

Wykonawca posiada odpowiednie doświadczenie oraz dysponuje kadrą badawczo-rozwojową gwarantującą prawidłowe wykonanie przedmiotu Zamówienia.

Powyższy warunek Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli jednostka naukowa posiada w swoim personelu (lub personelu macierzystej jednostki, gdy oferentem jest odpowiednia spółka celowa uczelni, komórka organizacyjna uczelni, centra transferu technologii uczelni) przynajmniej dwie osoby ze stopniem doktora nauk technicznych, które posiadają dorobek naukowy w zakresie technik przyrostowych i skanowania 3D udokumentowany co najmniej jedną publikacją w czasopismach punktowanych z listy MNiSW (Część A lub B) w zakresie technik przyrostowych (druku 3D) i skanowania 3D.

Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego oraz informacji zawartych w załączniku nr 1.

Oferty Wykonawców, którzy nie spełnią wszystkich wyżej wymienionych warunków, nie będą podlegały ocenie

Potencjał techniczny

Nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

Dodatkowe warunki

1) Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny. Nie daje to podstaw do występowania z jakimikolwiek roszczeniami w stosunku do Zamawiającego.
2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania ofertowego przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści zapytania ofertowego zostanie opublikowana na stronie: www.bazakonurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie.
3) Zamawiający powiadomi wszystkich Oferentów, którzy złożyli ofertę o wynikach procedury poprzez podanie nazwy Oferenta, który zostanie wybrany na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
4) Jeżeli otrzymane materiały, zdaniem Oferenta, posiadają niejasności, które mogłyby wpłynąć na przyjęte rozwiązania, standardy i zaproponowaną cenę, może On wystąpić z zapytaniem na piśmie (e-mail) o wyjaśnienie problemu. Wyjaśnienia kierowane będą Oferentowi na piśmie (e-mail) na adres wskazany w formularzu oferty osoby kontaktowej.
5) Zamawiający zakłada możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w procedurze konkursu ofert zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczających 50% wartości zamówienia, o ile te zamówienia są zgodne z przedmiotem zamówienia.
6) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Zamówienia w zakresie terminu dostarczenia przedmiotu Zamówienia w sytuacji wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w momencie wszczęcia postępowania w celu wyłonienia Wykonawcy zamówienia.
7) Zamawiający nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
8) Wykonawca powinien zagwarantować sposób realizacji usług korzystny z punktu widzenia ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii itp. niezbędnych do realizacji ww. Zamówienia.
9) Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert zaproponuje Wykonawcy, który uzyskał największą ilość punktów, zawarcie umowy warunkowej na realizację przedmiotu zamówienia. Warunkiem wejścia w życie umowy z wybranym Wykonawcą będzie podpisanie przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, działanie 2.3 “Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, poddziałanie 2.3.2 “Bony na innowacje dla MŚP”.
10) W ramach składania wniosku o dofinansowanie, oferty mogą zostać przekazane do właściwej Instytucji celem ich weryfikacji. Złożenie oferty w niniejszym postępowaniu jest równoznaczne z wyrażeniem przez Oferenta zgody na udostępnienie złożonej oferty.
11) Koszt materiałów nie może przekroczyć 15% całkowitej kwoty kosztów kwalifikowanych projektu.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu warunkowej umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania wyłącznie w formie pisemnego aneksu z następujących powodów:
1) Uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia
2) Obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy
3) Rozwiązania umowy w przypadku jeżeli z Zamawiającym zostanie rozwiązana umowa o dofinansowanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości
4) Okoliczności siły wyższej, za które uważa się zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym występujące po zawarciu umowy, a których strony nie były w stanie przewidzieć w momencie zawarcia umowy i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie
5) Zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy
6) Zmiany harmonogramu realizacji umowy wynikającej z postanowień umowy Zamawiającego z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, jeżeli umowa ta została zmieniona po udzieleniu zamówienia
7) Zmiany wartości umowy tj. Zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, dotyczących przedmiotu zamówienia w wyniku zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez wykonawcę przedmiotu zamówienia
8) Otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt (Instytucja Organizująca Konkurs) zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Oferta zawierająca wszystkie niezbędne elementy opisane w sekcji „Miejsce i sposób składania ofert”
2) Formularz oferty (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego)
3) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego)
4) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego).

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty będą oceniane wg następującego kryterium:

Cena ofertowa: 80%
Termin realizacji zamówienia: 20%

Punkty przyznane każdej ofercie w ramach kryterium “Cena ofertowa” będą wyliczane wg wzoru:

Pc = (Cn x 80) / Cb, gdzie

Pc - otrzymane punkty
Cn - cena najniższa spośród złożonych ofert
Cb - cena badanej oferty

Punkty będą obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wartości będą zaokrąglane zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania liczb.

W ofercie należy wskazać ceny częściowe za poszczególne zadania oraz cenę łączną. Oceniana będzie łączna cena netto przedmiotu zamówienia.

2) W ramach kryterium “Termin realizacji zamówienia” będzie przyznawany w następujący sposób:
- realizacja zamówienia powyżej 10 miesięcy - 0 punktów
- realizacja zamówienia do 10 miesięcy - 20 punktów

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów w ocenie.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty.

Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert opublikuje wynik postępowania na stronie:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia Wykonawcy, stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Sinterit Sp. z o.o.

Adres

Kalwaryjska 69/9

30-504 Kraków

małopolskie , Kraków

NIP

6793106416

Numer naboru

POIR.02.03.02-IP.03-00-001/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.
ul. St. Noakowskiego 18/20
00-668 Warszawa

Data wpłynięcia oferty: 17/11/2018 roku

Cena oferty: 328 720,00 PLN netto
Liczba wyświetleń: 158