Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 2/2.3.2/OPTIMALI/2018 dotyczące zakupu usługi badawczo-rozwojowej obejmującej czynności związane ze zbadaniem oraz adaptacją do wymagań oprogramowania Optimali najnowszych metod predykcji danych czasowych ze szczególnym uwzględnieniem rozkładu przestrzennego analizowanego zjawiska celem wdrożenia modułu do predykcji popytu na usługi transportu osobowego „na żądanie”.

Data publikacji: 09.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-11-2018

Numer ogłoszenia

11351

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie:

1. Termin składania ofert mija 20.11.2018 o g. 9:00. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do firmy. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane;
2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z załączonym do zapytania ofertowego formularzem ofertowym. Do oferty należy dołączyć życiorysy członków zespołu badawczego;
3. Oferta w postaci wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego wraz z życiorysami członków zespołu badawczego powinna zostać dostarczona w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożona osobiście na adres Zamawiającego: Optimali Sp. z o.o., ul. Świętojerska nr 5/7, 00-236 Warszawa
lub w formie elektronicznej w postaci podpisanego skanu oferty i życiorysów członków zespołu badawczego na adres: projekty.eu@optimali.io
4. W przypadku dostarczenia oferty pocztą elektroniczną, powinien to być skan oryginału oferty wraz z życiorysami członków zespołu badawczego podpisany i parafowany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy;
5. W przypadku oferty składanej w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożonej osobiście na kopercie należy umieścić numer zapytania ofertowego;
6. Za termin złożenia oferty uznaje się termin jej wpływu do siedziby Zamawiającego lub wpływu na wskazany wyżej adres e-mail;
7. Osobą upoważnioną do kontaktu jest Pan Tomasz Przeździęk
tel. +48 607 788 843, e-mail: projekty.eu@optimali.io
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

projekty.eu@optimali.io

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Przeździęk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 607 788 843

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem prac przewidzianych w zamówieniu jest analiza oraz adaptacja do specyfiki i wymagań oprogramowania Optimali najnowszych metod predykcji danych czasowych wraz ze szczególnym uwzględnieniem rozkładu przestrzennego analizowanego zjawiska celem predykcji popytu na usługi transportu „na żądanie”.
W wyniku przeprowadzonych badań zostanie wdrożony ulepszony moduł do predykcji popytu na usługi transportu osobowego „na żądanie”. Dzięki lepszym wynikom predykcji popytu możliwe będzie świadczenie znacznie ulepszonej usługi optymalizacji transportu „na żądanie”.
Celem prac badawczych jest znalezienie oraz adaptacja takich metod predykcji, które pozwolą na uzyskanie co najmniej 5% lepszych rezultatów predykcji przy jednoczesnym zwiększeniu rozdzielczości przestrzennej o co najmniej 50% w porównaniu do wartości prognozowanych na podstawie uśrednionych danych historycznych.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy usługi, który przeprowadzi badania przemysłowe i prace rozwojowe opisane w Przedmiocie zamówienia. Wykonawca będzie realizował projekt Wnioskodawcy, składany w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw", Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Tytuł projektu: „Zbadanie oraz adaptacja do wymagań oprogramowania Optimali najnowszych metod predykcji danych czasowych ze szczególnym uwzględnieniem rozkładu przestrzennego analizowanego zjawiska celem wdrożenia modułu do predykcji popytu na usługi transportu osobowego w modelu „na żądanie”.

Przedmiot zamówienia

W wyniku przeprowadzonych badań powinien zostać opracowany, wdrożony oraz przetestowany ulepszony moduł do predykcji popytu na usługi transportu osobowego „na żądanie”. Opracowany moduł powinien spełniać następujące parametry wydajnościowe:
1) Mechanizm treningu (w przypadku modeli opartych na sztucznych sieciach neuronowych):
a) Model powinien mieścić się w pamięci pojedynczej karty graficznej,
b) Czas trenowania jednej epoki: nie dłużej niż 3 minuty;
2) Moduł predykcji:
a) Liniowa skalowalność.
Dzięki lepszym wynikom predykcji popytu, a w szczególności predykcji o znacznie zwiększonej szczegółowości przestrzennej możliwe będzie dostarczenie użytkownikom oprogramowania Optimali unikalnej wartości oraz świadczenie znacznie ulepszonej usługi optymalizacji transportu „na żądanie”.,

ZADANIE 1:
Analiza najnowszych osiągnięć w dziedzinie predykcji szeregów czasowych za szczególnym uwzględnieniem rozkładu przestrzennego analizowanego zjawiska oraz opracowanie metod predykcji popytu.
W ramach tego zadania powinny być przeprowadzone prace badawcze mające na celu opracowanie najbardziej obiecujących metod predykcji. W ramach zadania powinny być wykonane następujące czynności:
a) Przegląd najnowszych badań (w tym wskazanie co najmniej 10 najważniejszych publikacji) w obszarze predykcji szeregów czasowych uwzględniających rozkład przestrzenny analizowanego zjawiska oraz ich analiza pod kątem specyfiki problemu predykcji popytu na usługi transportowe „na żądanie”.
c) Opracowanie co najmniej trzech metod predykcji do dalszej implementacji oraz ewaluacji.

ZADANIE 2:
Odtworzenie metod wybranych do implementacji w Zadaniu 1, weryfikacja rezultatów oraz demonstracja w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.
W ramach tego zadania powinny być przeprowadzone prace badawcze mające na celu odtworzenie metod opracowanych w Zadaniu 1, ich dalsze ulepszenie oraz weryfikacja uzyskanych rezultatów. W ramach zadania powinny być wykonane następujące czynności:
a) Odtworzenie metod oraz ich dostosowanie do predykcji popytu na usługi transportowe „na żądanie”.
b) Weryfikacja rezultatów uzyskanych przy zastosowaniu ww. metod.
d) Tuning i dostosowanie ww. metod do wymagań oprogramowania Optimali.
e) Ostateczna weryfikacja rezultatów opracowanych metod oraz demonstracja w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.

ZADANIE 3:
Opracowanie prototypu ulepszonego modułu predykcji popytu, jego integracja z oprogramowaniem Optimali oraz demonstracja w warunkach operacyjnych.
W ramach tego zadania powinna zostać wykonana implementacja metod opracowanych w Zadaniu 2 oraz ich integracja z oprogramowaniem Optimali. W rezultacie powinien zostać stworzony w pełni funkcjonalny prototyp modułu predykcji oraz powinna zostać przeprowadzona jego weryfikacja w warunkach zbliżonych do operacyjnych. Zadanie to przewiduje następujące działania:
a) Wdrożenie metod opracowanych w Zadaniu 2.
b) Dostarczenie prototypu stworzonego modułu.
c) Przeprowadzenie testów funkcjonalnych oraz wydajnościowych opracowanego modułu.

ZADANIE 4
Przetestowanie modułu predykcji na użytkownikach końcowych
(a)Wykonanie wdrożenia oprogramowania Optimali moduł predykcyjny w środowisku pilotażowym oraz udostępnienie użytkownikom końcowym;
(b)Opracowanie scenariuszy testów akceptacyjnych, które będą wykonane przy współpracy z użytkownikami końcowymi. Testy będą obejmowały: (i)sprawdzenie dostępu do oprogramowania, (ii) wprowadzenie danych do analizy przez oprogramowanie, (iii) dostęp do wyników predykcji popytu i wykorzystania pojazdów;
c) Przeprowadzenie testów funkcjonalnych oraz wydajnościowych opracowanego modułu.
Testy powinny obejmować zarówno zakres funkcjonalny jak i wydajnościowy oprogramowania. Wykonawca powinien opisać sposób włączenia końcowych użytkowników w proces przetestowanie ulepszonego oprogramowania Optimali wraz z modułem predykycjnym.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Dodatkowe przedmioty zamówienia

brak.

Harmonogram realizacji zamówienia

Data wykonania umowy: do 15 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności:
1. podstawowa jednostka organizacyjna uczelni w rozumieniu statutu tej uczelni;
2. jednostka naukowa Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk;
3. instytut badawczy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych;
4. międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych przepisów, działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
5. Polska Akademia Umiejętności;
6. inna jednostka organizacyjna niewymieniona w pkt 1-5, będąca organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu;
7. spółka celowa uczelni, o której mowa w art. 86a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U z 2016 r., poz. 1842, z późn. zm.) lub spółka celowa jednostki naukowej;
8. centrum transferu technologii uczelni o którym mowa w art. 86 ust.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;
9. przedsiębiorca posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. z 2015, poz. 1710, z późn. zm.);
10. akredytowane laboratorium (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratorium przez podmioty, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2016 r., poz. 655, z późn. zm).

Jednostka naukowa w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2016 r., poz. 2045, z późn. zm.) powinna posiadać przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 tej ustawy (wymagane dla podmiotów, o których mowa w pkt 1-6) oraz siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty nie powiązane osobowo lub kapitałowo z zamawiającym w rozumieniu art. 6c ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804).
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między podmiotem, o którym mowa w ust. 1, a wykonawcą, polegające na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca w swojej ofercie musi wykazać, że:
a) spełnia warunki udziału w postępowaniu, wskazane w "Warunki udziału w postępowaniu - Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności",
b) zatrudnia odpowiednio wykwalifikowaną kadrę specjalistów z uprawnieniami do wykonywania planowanych prac badawczo-rozwojowych.

Potencjał techniczny

Oferent powinien dysponować laboratorium wyposażonym w odpowiedni sprzęt badawczy umożliwiającą wykonanie usługi w pełnym zakresie zadań opisanych w przedmiocie zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oferent powinien dysponować kadrą naukową i techniczną z udokumentowanym doświadczeniem w prowadzeniu prac badawczo – rozwojowych w tematyce zbliżonej do przedmiotu zamówienia.
Zakres wymaganych kompetencji:
(1) Doświadczenie w programowaniu Python (minimum 10 lat) i Python 3.5 (minimum 3 lata);
(2) Doświadczenie w projektowaniu rozproszonych systemów z przetwarzaniem równoległym.
(3) Doświadczenie w języku programowania Python do zastosowań w dużych systemach (minimum 1 udokumentowane wdrożenie);
(4) Udokumentowane zrealizowanymi projektami doświadczenie w realizacji dużych projektów AI/machine learning z wykorzystaniem Tensorflow i Keras;
(5) Doświadczenie w testowaniu systemów informatycznych, certyfikacja ISTQB.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy.

Dodatkowe warunki

Oferta powinna zawierać:
1/ rezultaty poszczególnych zadań badawczych,
2/ wartości netto oraz brutto zadań w podziale na roboczogodziny pracy specjalistów zaangażowanych do projektu,
3/ łączny koszt usługi,
4/ datę wykonania zadań badawczych,
5/ opis zaangażowanej kadry naukowej i technicznej,
6/ opis zasobów technicznych dotyczących jednostki,
7/ opis sposobu włączenia użytkowników końcowych,
8/ opis wytycznych do wdrożenia oprogramowania przez firmę Optimali Sp. z o.o.

Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał odrzuceniu z postępowania.

Warunki zmiany umowy

Wnioskodawca zastrzega sobie możliwość unieważnienia Zamówienia. Wnioskodawca zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści zapytania ofertowego zostanie przekazana Wykonawcom niezwłocznie w formie pisemnej (e-mail), jak również zostanie opublikowana na stronie Wnioskodawcy. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, wnioskodawca przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1/ Załącznik nr 1_Formularz Ofertowy
2/ Załącznik nr 2_Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
3/ Załącznik nr 3_Oświadczenie o braku powiązań

Zamówienia uzupełniające

Wnioskodawca nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

1. Cena (80 pkt);
2. Termin realizacji (20 pkt)
Ocena kryterium ceny odbędzie się w oparciu o punktację obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P=Cmin/Co x 80 (pkt), gdzie:
P - oznacza ilość punktów za cenę; Cmin – oznacza najniższą cenę wykonania usługi, spośród złożonych ofert; Co - oznacza cenę oferty rozpatrywanej.
Ocena kryterium terminu realizacji odbędzie się w oparciu o punktację obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P=Tmin/To x 20pkt, gdzie:
P - oznacza ilość punktów za liczbę dni/miesięcy koniecznych do realizacji zamówienia; Tmin - oznacza najmniejszą liczbę dni/miesięcy koniecznych do wykonania zamówienia, spośród złożonych ofert; To - oznacza ilość dni/miesięcy wykonania zamówienia, oferty rozpatrywanej.
● Wynik przed zsumowaniem zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
● Podsumowanie oferty nastąpi poprzez dodanie punktacji uzyskanej z każdego kryterium (kryterium1+kryterium2).
● Zostanie wybrana oferta z najwyższą ilością uzyskanych punktów.
● Jeżeli w wyniku oceny ofert okaże się, że dwie lub więcej ofert posiadają taką samą liczbę przyznanych punktów, zamawiający spośród ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.
● W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku, gdy oferent pominie jedno lub więcej kryteriów oferta może zostać uznana za nieważną lub w ocenie zostanie przyznanych 0 pkt. w danym kryterium.
● Cena ofertowa obejmuje wykonanie wszystkich części przedmiotu zamówienia.
● Zamawiający odrzuci oferty z rażąco niską ceną.
● Łączną cenę przedmiotu zamówienia stanowi suma wartości wskazanych dla poszczególnych części zamówienia.
● Cenę oferty należy podać w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
● Ocena ofert zostanie przeprowadzona w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od upływu terminu składania ofert, z zastrzeżeniem sytuacji, w których oferenci zostaną wezwani do złożenia wyjaśnień. W takiej sytuacji termin 3 dni roboczych liczony jest od upływu terminu składania uzupełnionych ofert.
● Nie przewiduje się udziału Wykonawców w otwarciu ofert.
● Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyniku postępowania (email i/lub poczta).
● Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Wykonawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn.
● W przypadku gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji ofert, Zamawiający przedłuży jednocześnie termin składania ofert.
● Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn na każdym jego etapie.
● Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z uprawnień wskazanych w zdaniu poprzednim.
● Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy na realizację ww. zadania badawczo-rozwojowego.

Wykluczenia

1) w przypadku niespełniania warunków udziału w postępowaniu;
2) w przypadku niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem;
3) w przypadku przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych;
4) w przypadku powiązania Wykonawcy z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Optimali Sp. z o.o.

Adres

Świętojerska 5/7

00-236 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

+48 607 788 843

Fax

-

NIP

5252739285

Numer naboru

POIR.02.03.02-IP.03-00-001/18

Inne źródła finansowania

nie dotyczy.

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Informujemy o nie wybraniu żadnego z oferentów, którzy złożyli ofertę oraz rezygnacji ze składania wniosku.
O ponownym składania wniosku w niniejszej tematyce oraz uruchomieniu zapytania ofertowego poinformujemy Państwa poprzez zamieszczenie informacji w bazie konkurencyjności.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności,
Z poważaniem,

Tomasz Przeździęk
Prezes Zarządu Optimali Sp. z o.o.
Liczba wyświetleń: 180