Strona główna
Logo unii europejskiej

Budowa hybrydowego systemu zasilania (instalacja fotowoltaiczna o mocy 25,20 kWp oraz turbina wiatrowa o mocy 0,4 kW) w przedsiębiorstwie ABA PLUS s.c.

Data publikacji: 07.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 22-11-2018

Numer ogłoszenia

11236

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty przygotowane zgodnie z opisem należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 listopada 2018 r. w formie elektronicznej [na wskazany poniżej adres e-mail] lub w formie papierowej [osobiście/ za pośrednictwem poczty/ kuriera] w siedzibie Zamawiającego:

ABA PLUS MURAWSCY s.c.
ul. Żwirki i Wigury 73b, 17-100 Bielsk Podlaski
woj. podlaskie

Złożenie oferty uznane zostanie za skuteczne, jeżeli kompletna oferta dotrze do siedziby Zamawiającego lub na jego skrzynkę mailową w terminie określonym w niniejszym punkcie. Data stempla pocztowego nie decyduje o skutecznym wniesieniu oferty.

Oferta składana drogą elektroniczną musi mieć postać jednego pliku w formacie pdf lub innym nieedytowalnym. Dopuszcza się kompresję pliku do formatu zip, rar lub podobnego.

Oferta i wszystkie dołączone do niej dokumenty muszą być podpisane przez osoby upoważnione do występowania w imieniu Oferenta, ujawnione we właściwym rejestrze lub posiadające odpowiednie pełnomocnictwo szczegółowe lub rodzajowe, które należy dołączyć do oferty. Koperta zawierająca ofertę powinna być opatrzona nazwą i adresem Oferenta. Ponadto na kopercie/ w tytule e-maila należy wpisać: "Budowa instalacji fotowoltaicznej i wiatrowej w przedsiębiorstwie ABA PLUS s.c."

Pozostałe informacje dla Oferentów:

• Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

• Cena oferty musi uwzględniać całość kosztów niezbędnych dla realizacji przedmiotu zamówienia, w tym podatek VAT.

• Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami osób upoważnionych do występowania w imieniu Oferenta.

• Oczywiste omyłki w tekście oferty zostaną poprawione przez Zamawiającego, o czym Oferent zostanie niezwłocznie poinformowany.

• Zmiany, poprawki i uzupełnienia w ofercie muszą być podpisane przez osoby uprawnione (wskazane we właściwym rejestrze jako uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta) lub osoby posiadające właściwe pełnomocnictwa szczególne lub rodzajowe.

• Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być podpisane przez osoby uprawnione (wskazane we właściwym rejestrze jako uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta) lub osoby posiadające właściwe pełnomocnictwa szczególne lub rodzajowe. Do powiadomienia o wycofaniu oferty należy załączyć dokument rejestrowy pobrany z ogólnodostępnej bazy internetowej Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), lub stosowne pełnomocnictwo szczególne lub rodzajowe.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@abaplus.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Albert Murawski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48.501.511.887

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 25,20 kWp oraz wiatrowej o mocy min. 0,4 kW, posadowionych na dachu budynku. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu pt. „Instalacja paneli fotowoltaicznych oraz turbiny wiatrowej dla firmy ABA PLUS MURAWSCY s.c.", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V – Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, do czasu zawarcia umowy. Z tytułu unieważnienia postępowania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

Zakres prac:

1) Wykonanie ekspertyz wytrzymałości dachów, na których posadowione zostaną instalacje PV i wiatrowa.
2) Dobór, dostawa i montaż infrastruktury technicznej głównej i towarzyszącej, tzn. modułów PV, inwerterów, turbiny wiatrowej, systemu TIK, liczników etc.
3) Dobór i dostawa konstrukcji stalowo-aluminiowych do montażu instalacji na dachach budynków.
4) Wykonanie robót budowlanych: montażowych, instalacyjnych i ogólnobudowlanych zgodnie z wymogami Zamawiającego.
5) Budowa połączeń kablowych.
6) Budowa systemów ochrony: uziemiającej/ odgromowej, przepięciowej i przeciwpożarowej zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
7) Montaż na konstrukcji wsporczej elementów instalacji PV i wiatrowej.
8) Budowa przyłącza nN (wewnętrznej kablowej linii zasilającej na trasie rozdzielnia nN PV – złącze kablowe).
9) Dostawa i montaż systemu monitoringu i zarządzania pracą instalacji PV i wiatrowej.
10) Przyłączenie instalacji do wewnętrznych instalacji elektrycznych.
11) Dokonanie rozruchu obu instalacji.
12) Opracowanie instrukcji obsługi instalacji i przeszkolenie personelu Zamawiającego.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: bielski Miejscowość: Bielsk Podlaski

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest realizacja projektu pt. „Instalacja paneli fotowoltaicznych oraz turbiny wiatrowej dla firmy ABA PLUS MURAWSCY s.c.", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V – Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Celem projektu jest:

• zwiększenie udziału rozproszonej produkcji energii ze źródeł odnawialnych;
• optymalizacja zużycia energii elektrycznej dla funkcjonowania przedsiębiorstwa;
• redukcja emisji CO2 i pyłów zawieszonych do atmosfery;
• zmniejszenie stopnia degradacji środowiska naturalnego;
• zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego przedsiębiorstwa beneficjenta oraz regionu poprzez dywersyfikację dostaw energii;
• zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych;
• tworzenie konkurencyjnego rynku energii odnawialnej;
• poprawa spójności wewnętrznej regionu, osiągnięta w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju;
• zaspokojenie rosnących potrzeb energetycznych lokalnej gospodarki;
• realizacja polskich zobowiązań akcesyjnych w zakresie zwiększania udziału energii pochodzącej z OZE.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 25,20 kWp oraz turbiny wiatrowej o mocy min. 0,4 kW, posadowionych na dachu budynku. Prace budowlane obejmą:

• montaż systemowych konstrukcji wsporczej przeznaczonej pod panele PV i generator wiatrowy;
• montaż modułów fotowoltaicznych i inwertera;
• montaż generatora wiatrowego;
• wykonanie niezbędnego okablowania AC i DC;
• montaż systemu monitoringu pracy instalacji i zarządzania produkcją energii (TIK);
• instalację rozdzielnic AC i CD;
• wykonanie instalacji uziemiających/ odgromowych;
• wykonanie instalacji przeciwpożarowych/ przepięciowych.

Minimalne oczekiwane rezultaty:

• roczna produkcja energii: min. 25,08 MWhe/ rok;
• szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: min. 20,37 t równoważnika CO2/ rok.

Parametry systemów fotowoltaicznego i wiatrowego przedstawiono w załącznikach do niniejszego ogłoszenia. Załączniki, a w szczególności program funkcjonalno-użytkowy, stanowią podstawę wymagań względem podmiotu realizującego niniejsze zadanie w zakresie obejmującym kompleksową realizację zamówienia. Zakres prac należy wykonać w oparciu o własny projekt wykonawczo-budowlany oraz projekt elektryczny przygotowany przez osoby do tego uprawnione i uzgodniony z Zamawiającym.

Minimalne okresy gwarancyjne wymagane przez Zamawiającego:

1) Moduły fotowoltaiczne: gwarancja producenta na produkt musi obejmować wszystkie ewentualne wady ukryte i wynosić min. 10 lat. Liniowa gwarancja stałej mocy musi wynosić min. 25 lat, przy czym w pierwszym roku wymagane jest zachowanie min. 97,0% mocy początkowej, a po 25 latach min. 80,0% mocy początkowej.

2) Inwertery: min. 5 lat gwarancji.

3) Instalacja wiatrowa: gwarancja producenta na produkt musi obejmować wszystkie ewentualne wady ukryte i wynosić min. 2 lata.

3) Konstrukcja wsporcza instalacji fotowoltaicznej i wiatrowej: wymagany minimalny okres gwarancji na montaż: 5 lat; wymagany minimalny okres gwarancji na konstrukcję (na występowanie wad ukrytych): 10 lat.

4) Okablowanie: żywotność min. 25 lat.

5) Montaż instalacji: gwarancja wykonania udzielana przez Wykonawcę (gwarancja montażowa) – min. 5 lat.

Kod CPV

09331200-0

Nazwa kodu CPV

Słoneczne moduły fotoelektryczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

09 332 000-5 Instalacje słoneczne
31 121 300-3 Wiatrowe prądnice mocy
31 121 340-5 Elektrownie wiatrowe
45 000 000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45 000 000-7 Roboty budowlane
45 223 810-7 Konstrukcje gotowe
45 251 160-0 Roboty w zakresie instalacji wiatrowych
45 261 215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych
45 262 640-9 Roboty w zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego
45 310 000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45 311 200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45 311 100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45 315 100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45 315 500-3 Instalacje średniego napięcia
71 320 000-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania
71 323 100-9 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany termin rozpoczęcia prac: 4 kwartał 2018 lub 1 kwartał 2019 r. Czas realizacji zamówienia - nie dłużej niż 3 tygodnie od rozpoczęcia prac (od udostępnienia Wykonawcy placu budowy).

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu, tj. posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia, jeśli przepisy nakładają taki obowiązek.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu, tj. posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu podobnych prac. W celu udowodnienia spełnienia tego warunku Wykonawca musi wykazać w formie oświadczenia, że w okresie ostatnich 3 lat liczonych przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał i uruchomił co najmniej 3 instalacje fotowoltaiczne o mocy co najmniej 25,00 kWp każda.

Potencjał techniczny

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu, tj. dysponować stosownym potencjałem technicznym i organizacyjnym, zapewniającym poprawną realizację przedmiotu zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu, tj. dysponować osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, przez co należy rozumieć to, że montaż instalacji musi zostać dokonany przez uprawnionego instalatora, który zagwarantuje poprawność montażu oraz spełnienie wymogów dotyczących bezpieczeństwa pracy instalacji w obiekcie i sieci elektroenergetycznej. Przez uprawnionego instalatora rozumie się osobę posiadającą:

a) ważny certyfikat potwierdzający kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł energii (art. 136 i art. 145 ustawy o odnawialnych źródłach energii) lub

b) ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci lub

c) uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferenci ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu, tj. muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej poprawną realizację przedmiotu zamówienia, a także nie zalegać z należnościami wobec Skarbu Państwa, tj. wobec Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/ Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Ponadto Oferenci ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą być objęci ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej, tj. OC w zakresie działalności związanej z projektem; każdy Oferent powinien posiadać ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia – OC Oferenta na kwotę nie mniejszą niż 150.000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). Oferent zobowiązuje się do utrzymania sumy gwarancyjnej polisy Odpowiedzialności Cywilnej na poziomie nie niższym niż 150.000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), przy czym ubezpieczenie musi odnosić się do całego okresu potencjalnej odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy względem Zamawiającego, związanej z projektem. Warunek uznany zostanie za spełniony wówczas, gdy Oferent wykaże się w dacie składania oferty posiadaniem ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia – OC Oferenta na kwotę nie mniejszą niż 150.000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) oraz zobowiąże się w dacie składania oferty do utrzymania ważności ww. ubezpieczenia na poziomie nie niższym niż 150.000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) w całym okresie obejmującym okres potencjalnej odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy względem Zamawiających związanej z projektem.

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Oferent zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:

• kopię ważnej polisy lub inny ważny dokument potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (OC Oferenta) na kwotę 150.000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych);

• oświadczenie (według załącznika nr 1) o utrzymywaniu sumy gwarancyjnej polisy, o której mowa powyżej w wysokości nie mniejszej niż 150.000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) w całym okresie obejmującym okres potencjalnej odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy względem Zamawiającego związanej z projektem.

W przypadku podania sumy ubezpieczenia w walucie innej niż PLN, kwota ta zostanie przeliczona na PLN według średniego kursu danej waluty opublikowanego przez Narodowy Bank Polski w dniu otwarcia ofert.

Dodatkowe warunki

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione dodatkowe warunki udziału w postępowaniu:

1) Wymaga się, aby Oferent dołączył do oferty karty katalogowe oferowanego modułu PV, inwertera oraz turbiny wiatrowej, wystawione przez producentów urządzeń, zawierające informacje potwierdzające spełnienie wszystkich wymaganych parametrów urządzeń. W przypadku kart katalogowych opisujących kilka urządzeń (np. kilka modeli paneli PV wchodzących w skład jednej serii lub rodziny paneli), Oferent musi wyraźnie wskazać (przez czytelne zaznaczenie), które z opisywanych karcie katalogowej urządzeń proponuje w swej ofercie.

2) Okres ważności oferty (termin związania ofertą wobec Zamawiającego) – min. 60 dni.

3) Oferenci mają obowiązek stosować wyłącznie urządzenia i materiały posiadające świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie bądź świadectwo kwalifikacji jakości, względnie oznaczonych znakiem jakości lub znakiem bezpieczeństwa, wydanymi przez uprawnione do tego jednostki kwalifikujące. Wszystkie elementy zamówienia powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowiązującymi na czas realizacji zamówienia normami i przepisami. Wszelkie dostarczone urządzenia elektryczne powinny posiadać certyfikaty CE.

4) Oferenci w swych ofertach mają obowiązek ująć także te prace dodatkowe i elementy instalacji, które nie zostały wyszczególnione w niniejszym ogłoszeniu, lecz są ważne bądź niezbędne dla poprawnego funkcjonowania i stabilnego działania instalacji PV oraz wymaganych prac konserwacyjnych, jak również dla uzyskania gwarancji sprawnego i bezawaryjnego działania instalacji PV.

5) Na czas wykonania robót Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć na swój koszt tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak płoty, światła i znaki ostrzegawcze, rusztowania itp. o ile będą wymagane.

6) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z polskimi normami, a także aktualnym stanem wiedzy technicznej. W trakcie realizacji zamówienia do obowiązków Wykonawcy należą:

• stosowanie do robót montażowych wyłącznie materiałów najwyższej jakości, dopuszczonych do obrotu i stosowania zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo Budowlane,
• koordynowanie robót branżowych wykonywanych na obiekcie,
• wykonanie wszystkich wymaganych normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót montażowych zawartych w niniejszym ogłoszeniu oraz wykonanie prób oraz rozruchów,
• udział w technicznych odbiorach częściowych oraz końcowym robót montażowych.

7) Pozostałe ustalenia:

• prace wykonywane będą zgodnie ze sztuką budowlaną,
• materiały stosowane przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia muszą posiadać aktualne atesty dopuszczające je do stosowania,
• wykonawca odpowiedzialny będzie za utrzymanie należytego porządku na terenie robót i przestrzeganie przepisów BHP,
• warunki płatności za realizację przedmiotu zamówienia - płatność w terminie do 30 dni od dnia podpisania bez uwag końcowego protokołu odbioru prac.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, w następujących przypadkach:

1) zaistnienia okoliczności wskazanych postanowieniami pkt. 6.5.2. 22) ZO lit. b) – e) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;

2) zaistnienia okoliczności wskazanych poniżej:

a) zmiany dotyczące terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadkach:

• warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie z ich technologią i warunkami technicznymi, zapewniającymi właściwą jakość wykonania (fakt ten musi być potwierdzony na piśmie),
• wstrzymania robót przez właściwe organy administracji publicznej na podstawie przepisów Prawa budowlanego,
• z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
• konieczności wprowadzenia zmian na etapie wykonawstwa robót z przyczyn niezależnych od obu Stron,
• następstw wprowadzania zmian w ogólnie obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
• jeżeli zmiana jest korzystna dla Zamawiającego,
• gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy w terminie umownym; zaistnienie przeszkód w wykonywaniu robót powinno być potwierdzone pismem; termin wykonania przedmiotu zamówienia ulega przesunięciu o okres wynikający z przerw lub opóźnień rozpoczęcia prac; wykonawca nie będzie uprawniony do przedłużenia terminu wykonania Umowy i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli konieczność dokonania zmiany została spowodowana przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków Wykonawcy,

b) zmiany ustalonego wynagrodzenia brutto Wykonawcy w sytuacji ustawowej zmiany stawki podatku VAT, o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek podatku VAT, obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy.

Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę z tym zastrzeżeniem, że żaden z powyższych zapisów nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany, a jedynie wprowadza uprawnienie do dokonania ewentualnej zmiany.

Strona wnioskująca o zmianę Umowy przedkłada drugiej Stronie propozycję zmian wraz z pisemnym uzasadnieniem konieczności lub celowości wprowadzenia zmian do Umowy i opisem wpływu zmiany na warunki, w tym zwłaszcza termin wykonania Umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Formularz ofertowy z oświadczeniami.

2) Kopia ważnej polisy lub inny ważny dokument potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (OC Oferenta).

3) Karty katalogowe modułu PV, inwertera/ inwerterów oraz generatora wiatrowego.

4) Aktualne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, że Oferent nie zalega z podatkami.

5) Aktualne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, zaświadczenie właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności.

Zamówienia uzupełniające

Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przewidziano następujące kryteria oceny ofert:

1) cena (przez cenę rozumie się łączną cenę netto budowy kompletnej instalacji fotowoltaicznej, powiększoną o stosowny podatek VAT) – 60%; kryterium to wyliczane będzie zgodnie z zależnością:

C = (C min / C of) * 60%, gdzie:

C – ilość punktów za łączną cenę netto badanej oferty;
C min – cena z oferty z najniższą ceną;
C of – cena z oferty ocenianej;

2) czas realizacji przedmiotu zamówienia (przez czas realizacji przedmiotu zamówienia rozumie się czas jaki upłynie od momentu udostępnienia Wykonawcy przez Zamawiającego placu budowy do momentu zakończenia budowy instalacji fotowoltaicznej i wiatrowej; moment zakończenia budowy potwierdzony zostanie podpisaniem bez uwag przez Strony protokołu odbioru końcowego prac) – 10%; kryterium to wyliczane będzie zgodnie z zależnością:

T = (T min / T of) * 10%, gdzie:

T – ilość punktów za okres realizacji przedmiotu zamówienia badanej oferty;
T min – najkrótszy okres realizacji przedmiotu zamówienia wyrażony w dniach kalendarzowych;
T of – okres realizacji przedmiotu zamówienia z oferty ocenianej wyrażony w dniach;

3) gwarancja na moduły fotowoltaiczne; minimum 10 lat, ale nie krócej niż gwarancja producenta na produkt – 10%; kryterium to wyliczane będzie zgodnie z zależnością:

G1 = (G1 of / G1 max) * 10%, gdzie:

G1 - ilość punktów za gwarancję badanej oferty;
G1 max - najdłuższy okres udzielonej gwarancji, wyrażony w miesiącach;
G1 of - okres gwarancji z oferty ocenianej, wyrażony w miesiącach.

Uwaga! Gwarancje przekraczające 15 lat do kryterium oceny zostaną zliczone jako gwarancje 15-letnie (warunek ten nie dotyczy sytuacji, gdy producent modułów udziela dłuższej gwarancji produktowej).

4) gwarancja na inwertery fotowoltaiczne; minimum 5 lat, ale nie krócej niż gwarancja producenta na produkt – 10%; kryterium to wyliczane będzie zgodnie z zależnością:

G2 = (G2 of / G2 max) * 10%, gdzie:

G2 - ilość punktów za gwarancję badanej oferty;
G2 max - najdłuższy okres udzielonej gwarancji, wyrażony w miesiącach;
G2 of - okres gwarancji z oferty ocenianej, wyrażony w miesiącach.

Uwaga! Gwarancje przekraczające 10 lat do kryterium oceny zostaną zliczone jako gwarancje 10-letnie (warunek ten nie dotyczy sytuacji, gdy producent inwerterów udziela dłuższej gwarancji produktowej).

5) gwarancja na turbinę wiatrową; minimum 2 lata, ale nie krócej niż gwarancja producenta na produkt – 10%; kryterium to wyliczane będzie zgodnie z zależnością:

G3 = (G3 of / G3 max) * 10%, gdzie:

G3 - ilość punktów za gwarancję badanej oferty;
G3 max - najdłuższy okres udzielonej gwarancji, wyrażony w miesiącach;
G3 of - okres gwarancji z oferty ocenianej, wyrażony w miesiącach.

Uwaga! Gwarancje przekraczające 10 lat do kryterium oceny zostaną zliczone jako gwarancje 10-letnie (warunek ten nie dotyczy sytuacji, gdy producent turbiny udziela dłuższej gwarancji produktowej).

Ilości punktów za poszczególne kryteria po zsumowaniu będą stanowić końcową ilość punktów przyznaną danej ofercie. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ilość punktów.

Wykluczenia

Z postępowania na wybór Wykonawcy wyklucza się Oferentów:

a) w stosunku do których otwarto procedurę likwidacyjną lub których upadłość ogłoszono;

b) którzy zalegają z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

d) osoby prawne, których członków władz prawomocnie skazano za popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

e) którzy nie spełniają warunków określonych w niniejszym ogłoszeniu lub w wyznaczonym terminie nie złożyli, nie uzupełnili lub nie wyjaśnili dokumentów potwierdzających spełnianie warunków.

Ponadto z postępowania Zamawiający wykluczy podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Na potwierdzenie braku przesłanek wykluczenia z postępowania, Oferent zobowiązany jest przedłożyć oświadczenia zawarte w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

ABA PLUS MURAWSCY S.C.

Adres

Żwirki i Wigury 73B

17-100 Bielsk Podlaski

podlaskie , bielski

NIP

5432038101

Numer naboru

RPPD.05.01.00-IZ.00-20-001/17

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

4TECHNOLOGY Sp. o.o., ul. Hoża 86/410, 00-682 Warszawa
Data wpłynięcia: 22.11.2018 r.
Cena oferty: 108.000,00 PLN netto + 23% VAT
Liczba wyświetleń: 556