Strona główna
Logo unii europejskiej

Numer postępowania: 1/2018/ZP6

Data publikacji: 05.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-11-2018

Numer ogłoszenia

11217

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

a) Kompletna oferta musi zawierać:
- wypełniony formularz ofertowy,
- wykaz usług wraz z referencjami bądź innymi dokumentami wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy,
- oświadczenie o zatrudnieniu i dochodach - dotyczy osób fizycznych, które wybiorą formę zatrudnienia umowę zlecenie.
b) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.11.2018r., do godz. 9:30
c) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę do jednej lub do dwóch części postępowania.
d) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
e) Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego w przypadku odrzucenia jego oferty lub wykluczenia wykonawcy z postępowania.
f) Ofertę prosimy dostarczyć: osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną do dnia 13.11.2018r. do godz. 9:30–na adres: 4System Polska Sp. z o.o., ul. Bohaterów Westerplatte 30, 65-034 Zielona Góra do Sekretariatu(czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00) w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta na zamówienie dotyczące przeprowadzenia doradztwa edukacyjno-zawodowego cz…..” oraz „Prosimy nie otwierać przed 13.11.2018, godz. 10:30”.
g) O terminowości złożenia oferty decyduje data i godzina jej wpływu do siedziby Zamawiającego.
h) Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Daria Krężel

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

projekty@4system.com

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia dotyczy przeprowadzenia doradztwa edukacyjno-zawodowego i jest podzielony na dwie części:
1) Część I:
a) Zadanie 1: Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczestników projektu – 240 godzin,
b) Zadanie 2: Konsultant – doradztwo online;
2) Część II: Wynajęcie Sali na doradztwo.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest, w części pierwszej - przeprowadzenie doradztwa edukacyjno-zawodowego, w części drugiej – zapewnienie Sal na przeprowadzenie doradztwa z zadania 1, części I.

Przedmiot zamówienia

W części I Wykonawca jest zobowiązany zapewnić każdemu Uczestnikowi Projektu wsparcie Doradcy Zawodowego:
– w zadaniu 1 - na poziomie 2h/uczestnika w trybie konsultacji indywidualnych oraz
– w zadaniu 2 - możliwość wzięcia udziału w konsultacjach online. Doradca zawodowy będzie dostępny online przez cały okres trwania projektu, 5h w tygodniu, minimum 400 h w trakcie trwania projektu. 1 godzina konsultacji jest równa 60 minut.

W części II Wykonawca jest zobowiązany zapewnić sale na przeprowadzenie 240 godzin doradztwa.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Kod CPV

85312320-8

Nazwa kodu CPV

Usługi doradztwa

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Kod CPV: 70220000-9 - Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne

Harmonogram realizacji zamówienia

Od podpisania umowy do maksymalnie 31.10.2020r. Szczegółowy harmonogram realizacji zostanie ustalony z Wykonawcą po podpisaniu umowy.
Zamawiający zastrzega możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia, w przypadku zmiany terminów realizacji niniejszych zadań w projekcie.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

Do części I:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie usługę polegająca na realizacji minimum 450h doradztwa zawodowego, w tym usługę doradztwa online o wartości nie mniejszej niż 25.000 zł brutto.

Do części II:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie usługę wynajmu pomieszczeń do przeprowadzenia zajęć indywidualnych lub grupowych o wartości co najmniej 6 500,00 zł brutto.

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę wypełnionego wykazu usług wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie wskazanych usług oraz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zawartego w Formularzu ofertowym.

Potencjał techniczny

Nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Do części 1
Potencjał kadrowy – wykonawca dysponuje co najmniej jedną osobą, która:
- posiada wykształcenie wyższe z zakresu doradztwa zawodowego lub certyfikat/zaświadczenie/inne umożliwiające przeprowadzenie doradztwa edukacyjno-zawodowego,
- posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie w przeprowadzaniu doradztwa edukacyjno-zawodowego,
- posiada wiedzę z zakresu doradztwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego, znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktów normatywnych tej ustawy; posiada wiedzę z zakresu przepisów prawa normujących zasady doradztwa zawodowego; znajomość podstaw prawa pracy; znajomość obowiązujących procedur administracyjnych;
- posiada umiejętności trenerskie zdobyte w toku działalności zawodowej;
- posiada znajomość problematyki rynku pracy, w szczególności z terenu województwa zachodniopomorskiego.
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zawartego w Formularzu ofertowym.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

Dodatkowe warunki

Dodatkowe warunki znajdują się w zapytaniu ofertowym.

Warunki zmiany umowy

a) Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności, podpisanego przez obie strony.
b) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z poniższych okoliczności:
- zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, ulegnie przesunięciu o czas występowania przeszkód o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. „siły wyższej”), jednak nie dłużej niż o 30 dni lub z uwagi na przedłużającą się procedurę wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu niniejszego zamówienia lub w związku z innymi okolicznościami, których nie dało się wcześniej przewidzieć i które wynikły w toku prac przeprowadzonych w niniejszym zamówieniu lub w toku realizacji innych zamówień powiązanych z niniejszym zamówieniem;
- wystąpienie siły wyższej;
- zmiana obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT);
- zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy (np. na skutek zmian umowy o dofinansowanie projektu zawartej przez Zamawiającego lub zmian wytycznych dotyczących realizacji projektu).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

a) formularz ofertowy,
b) wykaz usług wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie wskazanych usług,
c) oświadczenie o zatrudnieniu i osiąganych dochodach (jeśli dotyczy - Oświadczenie należy dołączyć w sytuacji, kiedy Wykonawca, jako forma współpracy wybierze: Umowy zlecenia (rozliczenie na podstawie rachunku).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Dotyczy części I:
1. Ocena oferty zostanie dokonana przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
- całkowita wartość usługi brutto za doradztwo edukacyjno-zawodowe – 60%
- gotowość do przeprowadzenia doradztwa edukacyjno-zawodowego (dalej: gotowość)– 40%

2. Opis sposobu przyznawania punktacji
Całkowita wartość usługi brutto za doradztwo edukacyjno-zawodowe - 60 %, punkty dla poszczególnych ofert wyliczone będą w następujący sposób:
C = Cmin/CoB x 60
Gdzie :
Cmin - oznacza najniższą cenę brutto proponowanych ofert
CoB - oznacza cenę brutto badanej oferty
C - liczba punktów w kryterium cena

Gotowość do przeprowadzenia doradztwa edukacyjno-zawodowego – 40%, przy obliczaniu liczby punktów w tym kryterium Zamawiający zastosuje następujące wyliczenie:
- za termin gotowości wynoszący 5 dni od zgłoszenia zapotrzebowania - 0 punktów
- za termin gotowości wynoszący od 3 dni do 4 dni od zgłoszenia zapotrzebowania- 20 punktów
- za termin gotowości wynoszący do 2 dni od zgłoszenia zapotrzebowania - 100 punktów
Przez „gotowość do przeprowadzenia doradztwa edukacyjno-zawodowego” Zamawiający rozumie ilość dni kalendarzowych od zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania na przeprowadzenie doradztwa edukacyjno-zawodowego.
Przez "dni kalendarzowe" Zamawiający rozumie wszystkie dni tygodnia, czyli od poniedziałku do niedzieli. Dniem kalendarzowym dla Zamawiającego są także wszelkie święta państwowe i kościelne.

Uwaga!
Oferent/Wykonawca, który wskaże 6 i więcej dni zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.
W tym kryterium Zamawiający zastosuje następujący wzór:
G= Liczba punktów za gotowość do przeprowadzenia doradztwa edukacyjno-zawodowego x 40%

Zamawiający dokona wyliczenia stosując zaokrąglenia wyników do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi/Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i zostanie uznana, jako najkorzystniejsza, tzn. uzyska najwyższą liczbą punktów, zgodnie ze wzorem:
W = C + G
Gdzie:
W – liczba punktów przyznana badanej ofercie
C – liczba punktów przyznana za zaproponowaną cenę
G – liczba punktów za gotowość do przeprowadzenia doradztwa edukacyjno-zawodowego

Dotyczy części II
1. Kryteria oceny
- całkowita wartość ceny brutto za wynajem pomieszczenia – 40%
- gotowość udostępnienia pomieszczeń/sal – 40%
- zapewnienie osoby do obsługi i/lub bieżącego rozwiązywania ewentualnych problemów technicznych w trakcie trwania doradztwa/warsztatu/szkolenia – 20%

2. Opis sposobu przyznawania punktacji
- całkowita wartość ceny brutto za wynajem pomieszczenia - 40 %, punkty dla poszczególnych ofert wyliczone będą w następujący sposób:
C=Cmin/CoB x 40

Gdzie :
Cmin - oznacza najniższą cenę brutto proponowanych ofert
CoB - oznacza cenę brutto badanej oferty
C - liczba punktów w kryterium cena

- gotowość udostępnienia pomieszczeń/sal – 40%, przy obliczaniu liczby punktów w tym kryterium Zamawiający zastosuje następujące wyliczenie:
• za termin udostępnienia wynoszący 5 dni od zgłoszenia zapotrzebowania - 0 punktów
• za termin udostępnienia wynoszący od 3 dni do 4 dni od zgłoszenia zapotrzebowania- 20 punktów
• za termin udostępnienia wynoszący do 2 dni od zgłoszenia zapotrzebowania - 100 punktów

Przez „gotowość do udostępnienia pomieszczeń/sal” Zamawiający rozumie ilość dni kalendarzowych od zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania na pomieszczenia/sale.
Przez "dni kalendarzowe" Zamawiający rozumie wszystkie dni tygodnia, czyli od poniedziałku do niedzieli. Dniem kalendarzowym dla Zamawiającego są także wszelkie święta państwowe i kościelne.
Uwaga!
Oferent/Wykonawca, który wskaże 6 i więcej dni zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

W tym kryterium Zamawiający zastosuje następujący wzór:
G= Liczba punktów za gotowość do udostępnienia pomieszczeń/sal x 40 %

- zapewnienie osoby do bieżącej obsługi i/lub rozwiązywania ewentualnych problemów technicznych w trakcie trwania doradztwa/szkolenia – 20% przy obliczaniu liczby punktów w tym kryterium Zamawiający zastosuje następujące wyliczenie:
• W sytuacji, kiedy Wykonawca zapewni osobę do bieżącej obsługi i/lub rozwiązywania ewentualnych problemów technicznych w trakcie trwania doradztwa/szkolenia – Wykonawca otrzyma 100 punktów
• W sytuacji, kiedy Wykonawca nie zapewni osoby do bieżącej obsługi i/lub rozwiązywania ewentualnych problemów technicznych w trakcie trwania doradztwa/szkolenia – Wykonawca otrzyma 0 punktów
W tym kryterium Zamawiający zastosuje następujący wzór:
Z= Liczba punktów za zapewnienie osoby do bieżącej obsługi i/lub rozwiązywania ewentualnych problemów technicznych w trakcie trwania doradztwa/ szkolenia x 20%
Zamawiający dokona wyliczenia stosując zaokrąglenia wyników do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi/Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i zostanie uznana, jako najkorzystniejsza, tzn. uzyska najwyższą liczbą punktów, zgodnie ze wzorem:
W = C + G + Z

Gdzie:
W – liczba punktów przyznana badanej ofercie
C – liczba punktów przyznana za zaproponowaną cenę
G – liczba punktów za gotowość do udostępnienia sal szkoleniowych.
Z - liczba punktów zapewnienie osoby do bieżącej obsługi i/lub rozwiązywania ewentualnych problemów technicznych w trakcie trwania doradztwa/warsztatu/szkolenia.

Wykluczenia

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia.
b) wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym

Uwaga!

Oferent/Wykonawca nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, e) inne niż wskazane w lit. a-d;

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

4system Polska Sp. z o.o.

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 30

65-034 Zielona Góra

lubuskie , zielonogórski

Numer telefonu

68 45 10 888 wew. 305

NIP

9291660561

Numer naboru

RPZP.08.06.00-IP.02-32-K35/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Międzyuczelniany Ośrodek Badań i Rozwoju "MOBIR" Sp. z o.o., 66-132 Trzebiechów, Podlegórz 56A
Data wpłynięcia oferty: 13.11.2018r.
Część I: 33 849,60 zł brutto
Część II: 10 332 zł brutto
Liczba wyświetleń: 265