Strona główna
Logo unii europejskiej

Opracowanie, przetestowanie w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania oraz implementacja technologii b2b opartej na zastosowaniu algorytmów sztucznej inteligencji, w zakresie zlecania wykonania projektów konstrukcji protetycznych w systemie CAD/CAM, jak i wyrobów medycznych na zamówienie przez pracownię protetyczną/centra frezowania.

Data publikacji: 10.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-11-2018

Numer ogłoszenia

11154

Status ogłoszenia

Anulowane

Treść ogłoszenia została zmieniona

Nie dotyczy

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w terminie od dnia 11.11.2018 r. do dnia 19.11.2018 r.

Sposób składania ofert:
- przesłanie pocztą lub kurierem za potwierdzeniem odbioru na adres: Plac Serakowskiego 10, 30-512 Kraków, lub
- przesłanie w formacie PDF za pomocą poczty elektronicznej na adres: bony@pro-orto-dent.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

bony@pro-orto-dent.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Andrzej Dulian

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

126567055

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na "opracowaniu, przetestowaniu w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania oraz implementacji technologii b2b opartej na zastosowaniu algorytmów sztucznej inteligencji, w zakresie zlecania wykonania projektów konstrukcji protetycznych w systemie CAD/CAM, jak i wyrobów medycznych na zamówienie przez pracownię protetyczną/centra frezowania" w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.
W ramach usługi mają zostać przeprowadzone prace badawczo-rozwojowe mające za zadanie wyeliminowanie elementu niepewności, w zakresie możliwości funkcjonowania opracowanej technologii, która docelowo ma zostać zaimplementowana z włączeniem końcowych użytkowników w proces opracowywania.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Plac Serakowskiego 10, 30-512 Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest przeprowadzanie prac badawczo-rozwojowych prowadzących do opracowania, przetestowania w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania oraz implementacji innowacyjnej technologii (opartej na zastosowaniu algorytmów sztucznej inteligencji), dotyczącej zlecania w modelu b2b tworzenia projektów konstrukcji protetycznych w systemie CAD/CAM, jak i możliwości wykonania wyrobów medycznych na zamówienie przez pracownię/centra frezowania (centrum wykonywania konstrukcji protetycznych na podstawie plików cyfrowych). Zakres rzeczowy zamówień ma w założeniu dotyczyć m.in następujących produktów:
• korony/mosty na metalu (Głownie na CoCr, Ti, Au)
• korony/mosty na tlenku cyrkonu licowane ceramiką
• korony/mosty z pełnokonturowego cyrkonu
• korony/mosty z pełnokonturowego zredukowanego cyrkonu
• ceramika szklana na bazie dwukrzemianu litu i podobne – korony, licówki, małe mosty
• korony/mosty tymczasowe
• szyny wszelkiego rodzaju (nagryzowe, relaksacyjne, dla sportowców, ortodontyczne, ortognatyczne)
• szablony: ortognatyczne, chirurgiczne i implantologiczne
• pozycjonery zamków ortodontycznych
• wszelkie modele w stomatologii
• łączniki implantologiczne
• belki implantologiczne
• suprastruktury implantologiczne
• odbudowy całoceramiczne
• konstrukcje – belki i protezy szkieletowe z materiałów PEKK i podobnych

Naczelną ideą funkcjonowania innowacyjnej technologii jest stworzenie przestrzeni interakcji biznesowych w obrębie sektora protetyki stomatologicznej, pomiędzy uczestnikami procesu leczenia: lekarzami dentystami (implantolodzy, protetycy, ortodonci, periodontolodzy, chirurdzy stomatologiczni, chirurdzy szczękowo-twarzowi), technikami dentystycznymi (zarówno zajmującymi się protetyką jak i ortodoncją), asystentami dentystycznymi (w zakresie przekazywania informacji do pracowni protetycznych), osobami funkcyjnymi w klinikach zajmującymi się komunikacją (w zakresie przekazywania informacji do pracowni protetycznych i zwrotnych), specjalistami CAD/CAM zarówno w gabinetach dentystycznych/klinikach i laboratoriach protetycznych, jak i pracujących zdalnie w centrach projektowania, pracowniami protetycznymi oraz centrami frezowania (centrami wykonywania konstrukcji protetycznych na podstawie plików cyfrowych).
W założeniu, technologia stanowić będzie istotne wsparcie procesu przywracania do stanu zdrowia pacjentów protetyki stomatologicznej, poprzez skrócenie terminów realizacji zamówień protetycznych (co stanowi bardzo istotny aspekt z perspektywy pacjenta), jak i zapewnienie możliwości pełnej kontroli jakości procesu tworzenia wyrobów medycznych na zamówienie.
Rezultat prac badawczych ma zostać zaimplementowany do działalności Wnioskodawcy jako technologia b2b oparta na zastosowaniu algorytmów sztucznej inteligencji, umożliwiające wparcie działalności protetycznej Wnioskodawcy jak i innych uczestników procesu projektowania oraz wykonania produktów medycznych. Wdrożenie powinno uwzględniać włączenie końcowych użytkowników w proces opracowywania i testowania technologii. Przedmiot projektu obejmuje transfer innowacyjnych rozwiązań ze świata nauki do biznesu, w związku z tym autorskie prawa majątkowe do utworów powstałych w wyniku realizacji usługi muszą przechodzić na zamawiającego, tak by mógł w bez ograniczeń korzystać z wyników prac.

Przedmiot zamówienia

1.Opracowanie mechanizmu kodowania informacji o pacjencie, zapewniającego jednocześnie jednolity sposób przetwarzania danych osobowych dla wszystkich użytkowników. Oczekiwane przeprowadzenie testowania opracowanego mechanizmu przez odpowiednie algorytmy, w zakresie walidacji jego funkcjonalności; 2.Opracowanie regulaminu określającego sposób korzystania z technologii i wymagań w stosunku do jej uczestników, w celu utrzymania standardów medycznych. 3.Weryfikacja zamieszczania danych osobowych w zleceniu, w sposób zapewniający ich ochronę (ewentualnie udostępnione wykonawcy), załączania plików oraz sprawdzenia poprawności przygotowanych danych. Oczekiwane jest by Wykonawca opracował algorytm weryfikujący typ i jakość załączanych plików – zalecany algorytm sztucznej inteligencji; 4.Umożliwienie formułowania zleceń protetycznych takich jak: „Projektowanie konstrukcji protetycznych”, „Wykonanie końcowego wyrobu medycznego”; 5.Opracowanie mechanizmów indywidualizacji użytkowników w zakresie tworzenia kont:
- zleceniodawcy – informacje o użytkowniku (dane identyfikujące, historię i podgląd zrealizowanych zleceń, opinie zleceniobiorców), konto do obrotu środkami w systemie.
- specjalisty CAD (projektant konstrukcji protetycznych) – konto z funkcjonalnościami analogicznymi do konta zleceniodawcy. Jest dedykowane dla specjalistów/projektantów CAD;
- eksperta – konto zawiera funkcjonalności analogiczne do konta zleceniodawcy. Jest dedykowane dla użytkowników, o wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu;
- wykonawcy produktu końcowego (funkcjonuje w module Wykonanie wyrobu medycznego na zmówienie) – konto zawiera funkcjonalności analogiczne do konta zleceniodawcy. Jest dedykowane dla techników dentystycznych, pracowni protetycznych, centrów CAD. Konto powinno umożliwiać zamieszczanie dokumentacji multimedialnej wyrobu; 6.Zapewnienie możliwość publikowania zleceń (zakres rzeczowy, przewidywany koszt realizacji zlecenia, termin ważności oferty oraz możliwość załączenia plików). 7.Zleceniodawca powinien mieć możliwość akceptacji/skierowania do negocjacji propozycji zleceniobiorcy (kryterium np. cena, termin realizacji). W przypadku negocjacji warunków wykonania zlecenia, technologia powinna zapewniać narzędzie komunikowania się stron. Oczekuje się również możliwości licytacji zleceń przez zleceniobiorców; 8.Zapewnienie możliwości publikowania ofert i dostępności zleceniobiorców – publikacja informacji o możliwości przyjęcia odpowiedniej ilość zleceń za określoną kwotę wraz z możliwością licytacji; 9.Zapewnienie możliwości oceny realizacji zlecenia oraz recenzowania wykonanej pracy przez Ekspertów. Zapewnienie dostępności wszystkich użytkowników do modułu Centrum rozstrzygania sporów, w którym Ekspert powinien mieć możliwość rozstrzygania zaistniałych kwestii spornych dotyczących sposobu realizacji zlecenia; 10.W przypadku akceptacji wykonanego przez zleceniobiorcę zlecenia, technologia powinna automatycznie przelewać zamrożone środki finansowe zleceniodawcy na konto zleceniobiorcy. Użytkownicy powinni jednocześnie mieć możliwość dokonania oceny kontrahentów; 11.Zapewnienie możliwości publikacji projektu konstrukcji protetycznej wykonanej w systemie CAD/CAM, w module Wykonanie końcowego wyrobu medycznego. Zadaniem tego modułu będzie umożliwienie zlecenia wykonania produktu końcowego konstrukcji protetycznej przez pracownię/centrum frezowania. Moduł ten ma bazować na wykorzystaniu stworzonego uprzednio konta Zleceniodawcy oraz umożliwiać funkcjonowanie konta wykonawcy produktu końcowego. Zarówno funkcjonalności konta, jak zasada działania (tj. sposób wyboru zleceniobiorcy) powinny być analogicznie do modułu Projektowanie konstrukcji protetycznych. Dodatkowo, powinna funkcjonować możliwość podziału zlecenia na części oraz wykonawstwo każdej z części przez innego zleceniobiorcę 12.Uwzględnienie wymagań specyfikacji WCAG 2.0., zapewnienie dostępność różnych wersji językowych oraz pełna responsywność.

Kod CPV

73100000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Harmonogram realizacji zamówienia, w stosunku do rzeczy opisanych w "Przedmiocie zamówienia", powinien obejmować przynajmniej następujące fazy realizacji zamówienia:
1) Przeprowadzenie prac badawczych i rozwojowych mających na celu dokonanie przeglądu istniejących metod i technik powiązanych tematycznie z celami projektu oraz opracowanie nowych i/lub adaptacje wybranych, dostępnych w literaturze naukowej, metod i technik na potrzeby projektu.
2) Ewaluacja, konsolidacja oraz dywersyfikacja technik, metod i technologii opracowanych i testowanych w ramach badań.
3) Opracowanie modelu technologii, w zakresie zlecania wykonania projektów konstrukcji protetycznych w systemie CAD/CAM jak i docelowych wyrobów medycznych.
5) Przetestowanie innowacyjnej technologii w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania.
4) Włączenie bezpośrednich użytkowników systemu w proces opracowania i oceny technologii będącej przedmiotem zamówienia.

Zgodnie z §4 Regulaminu Konkursu, maksymalny okres realizacji projektu wynosi 18 miesięcy, a jego realizacja może się rozpocząć najwcześniej w dniu następującym po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. Zaleca się aby zaproponowany szczegółowy harmonogram prac rozpoczął się po terminie rozstrzygnięcia rundy konkursu, wskazanym w §11 Regulaminu Konkursu.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawcą usługi mogą być tylko Jednostki Naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
• posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki; lub
• spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 86a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) lub spółki celowe jednostki naukowej; lub
• centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym; lub
• przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 141, z późn. zm.); lub
• akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1226, z późn. zm).

Wiedza i doświadczenie

Warunek Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi w ramach oferty:
a) informacje o zrealizowaniu co najmniej 1 usługi badawczo-rozwojowej zgodnej z przedmiotem zamówienia lub równoważnej;
b) informacje, iż co najmniej 2 osoby, które zostaną zaangażowane w realizację przedmiotu zamówienia, mają doświadczenie w zakresie prowadzenia prac naukowo-badawczych zgodnych z przedmiotem zamówienia lub równoważnych.

Za usługi równoważne Zamawiający uzna usługi polegające na:
- Opracowaniu systemu kodowania informacji o pacjentach umożliwiający wysoki stopniu bezpieczeństwa
- Opracowaniu metod umożliwiających publikacje informacji o zleceniach z implementacją metod dołączania dokumentacji
- Opracowaniu metod zarządzania zleceniami
- Opracowaniu metod w zakresie tworzenia kont użytkowników
- Opracowaniu metod wizualizacji projektów

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej wskazanego warunku udziału w postępowaniu według formuły „spełnia/nie spełnia” na podstawie informacji zawartych w część nr 3 przesłanej oferty: Informacje o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Potencjał techniczny

Potencjał techniczny wykonawcy musi zapewniać możliwość wykonania projektu w całym okresie jego trwania – w szczególności wykonawca musi posiadać (lub mieć możliwość zakupu na własny koszt) wszelkie niezbędne licencje na niezbędne oprogramowanie, sprzęt komputerowy oraz aparaturę potrzebną do przeprowadzenia badań.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu według formuły „spełnia / nie spełnia” na podstawie informacji zawartych w część nr 3 przesłanej oferty: Informacje o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca musi potwierdzić, iż posiada wykwalifikowaną kadrę w liczbie, która będzie gwarantowała rzetelność i terminowość realizacji badań.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu według formuły „spełnia- nie spełnia”, na podstawie informacji zawartych w części nr 3 przesłanej Oferty: Informacja o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.
2. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę całkowitą netto oraz brutto wyrażoną w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania wariantowe lub alternatywne spowoduje jej odrzucenie.
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
5. Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.
6. Oferty składane są z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 Wzór oferty (część B).
7. W przypadku dokonania wyboru Wykonawcy Zamawiający zastrzega, że podpisanie umowy o współpracy w zakresie wykonania usługi będzie uwarunkowane przyznaniem dofinansowania na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.
8. Treść umowy pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, zgodnie z wymaganiami IP POIR musi:
a) być zgodna z ofertą wykonawcy wybranego do realizacji usługi;
b) jednoznacznie wskazywać wykonawcę usługi (przykładowo – nazwa uczelni jest niewystarczająca, należy wskazać nazwę konkretnego wydziału/ jednostki naukowej);
c) regulować harmonogram i tryb odbioru prac;
d) regulować kwestie autorskich praw majątkowych do utworów powstałych w wyniku realizacji usługi; autorskie prawa majątkowe muszą przechodzić na zamawiającego, tj. beneficjenta tak by mógł w pełni korzystać z wyników prac (przedmiotem umowy nie może być sprzedaż licencji);
e) przewidywać kary za opóźnienie w realizacji usługi.

Warunki zmiany umowy

Nie dotyczy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta złożona na formularzu stanowiącym załącznik nr 2_Wzor_oferty

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejsze oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium: Cena oferty
Liczba punktów, którą można zdobyć za kryterium cena: 100 pkt

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium cena:
Pc=(Cmin/Cc) x Pkt. max
gdzie:
Pc – ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium cena
Cmin – najniższa cena brutto spośród wszystkich badanych ofert
Cc – cena brutto oferty badanej
Pmax – maksymalna ilość punktów, jakie można otrzymać za kryterium cena

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

PRO-ORTO-DENT Sp. z o.o.

Adres

Plac Serkowskiego 10

30-512 Kraków

małopolskie , Kraków

NIP

6792584421

Numer naboru

POIR.02.03.02-IP.03-00-001/18

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy
Liczba wyświetleń: 127