Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonanie usługi polegającej na stworzeniu prototypu aplikacji do zarządzania grupą merchandiserów, przedstawicieli handlowych i związanych z tym operacji logistycznych w tym administracyjnych, opartej o system grywalizacji

Data publikacji: 10.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-11-2018

Numer ogłoszenia

10974

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy przesyłać w formie skanu na adres mailowy: pawel.springer@pgm-services.pl lub w formie papierowej na adres: ul. Marszałkowska 55/73 /39 00-676 Warszawa, do dnia 19.11.2018 r.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

pawel.springer@pgm-services.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Springer

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 502 455 199

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na stworzeniu prototypu aplikacji do zarządzania grupą merchandiserów, przedstawicieli handlowych i związanych z tym operacji logistycznych w tym administracyjnych, opartej o system grywalizacji.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty wykonania usług przedstawionych w ramach niniejszego zapytania ofertowego, które realizowane będą w ramach projektu dotyczącego Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” w ramach II osi priorytetowej „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia został podzielony na realizację następujących prac:
1) Zbadanie możliwości systemów wymiany informacji pomiędzy aplikacjami a głównym systemem:
a. Analiza możliwości oprogramowania oraz specyfikacji urządzeń mobilnych dostępnych komercyjnie na rynku pod względem komunikacji
b. Zbadanie możliwości dwukierunkowej komunikacji aplikacji z systemem oraz możliwych algorytmów do ich przetwarzania
c. Analiza możliwości całkowitej integracji systemu do raportowania pomiędzy serwerem i urządzeniami mobilnymi w posiadaniu pracowników w taki sposób aby wszystkie operacje odbywały się w czasie rzeczywistym
2) Opracowanie systemu przepływu raportów i zapewnienia kontaktu między pracownikami
a. Identyfikacja kanałów danych wpływających do aplikacji, opracowanie wszystkich formatów, stworzenie uniwersalnych systemów wymiany informacji
b. Analiza możliwości dostosowania aplikacji do wymagań prawnych
c. Opracowanie rozwiązań automatyzujących porządkowanie danych i tworzenie zestawień danych
d. Opracowanie rozwiązań komunikacyjnych między pracownikami
3) Opracowanie systemu grywalizacji między pracownikami
a. Stworzenie/integracja modułu grywalizacji w celu zwiększenia zaangażowania pracowników przy wykonywaniu codziennych obowiązków
b. Opracowanie mechanizmów wykorzystujących rozwiązania w obszarze gamingu
4) Projekt i specyfikacja systemu. Analiza dostępnych rozwiązań pod kątem wydajności i łatwości instalowania/aktualizowania aplikacji w chmurze publicznej.
a. Opracowanie architektury systemu oraz sposobu jego wdrożenia
b. Opracowanie projektu graficznego oraz interfejsu użytkownika
c. Opracowanie bazy danych oraz formatów danych wykorzystywanych w projektowanym systemie
d. Opracowanie specyfikacji systemu oraz wymagań sprzętowych
5) Wykonanie prac programistycznych wraz z testami z wykorzystaniem użytkowników końcowych
a. Przygotowanie elementów graficznych oraz projektów formularzy do użycia w tworzonym systemie
b. Zaprogramowanie rdzenia oraz głównej funkcjonalności systemu
c. Zaprogramowanie formularzy oraz szablonów raportów
d. Zaprogramowanie aplikacji mobilnej oraz integracja jej z systemem i bazą danych
e. Testy z użytkownikami końcowymi
f. Wprowadzenie ewentualnych niezbędnych zmian oraz poprawek

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Maksymalny termin wykonania przedmiotu zamówienia to 18 miesięcy od dnia podpisania umowy nie dłużej niż 31.06.2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Oferenci składający swoją ofertę w ramach niniejszego postępowania muszą spełniać następujące wymagania obligatoryjne (kryteria dostępu):
a. Oferent jest jednostką naukową w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki posiadającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do których należą:
• podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni;
• jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r., poz. 572, z późn. zm.);
• instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371, z późn. zm.);
• międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
• Polska Akademia Umiejętności;
• inne jednostki organizacyjne niewymienione w punktach powyżej, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;
posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki
lub
• spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 86a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U z 2016 r., poz. 1842, z późn. zm.) lub spółki celowe jednostki naukowej;
• centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 86 ust.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;
• przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. z 2015, poz. 1710, z późn. zm.);
• akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2016 r., poz. 655, z późn. zm).
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie informacji zawartych przez Oferenta w Formularzu Ofertowym oraz poprzez weryfikację informacji w odpowiednich rejestrach i wykazach.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze Wykonawcy stosowane będzie następujące kryterium oceny ofert:
a. Cena ofertowa tj. cena netto za całość przedmiotu zamówienia
Liczba punktów w ramach kryterium będzie liczona według wzoru:
P=(Cn/Co) x 100 pkt
Wyjaśnienie:
P – liczba punktów ocenianej oferty w ramach kryterium
Cn – najniższa zaoferowana cena
Co – cena zaoferowana w ofercie ocenianej
2. Łącznie oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w w/w kryteriach oceny ofert.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczeni zostaną Oferenci powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe i kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

PGM REAL ESTATE Sp. z o.o.

Adres

Marszałkowska 55/73/39

00-676 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

+48 502 455 199

NIP

7010694284

Numer naboru

POIR.02.03.02-IP.03-00-001/18
Liczba wyświetleń: 156