Strona główna
Logo unii europejskiej

Wybór doradców zawodowych świadczących usługi z zakresu indywidualnego doradztwa zawodowego dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja”, realizowanego w ramach Działania 8.1 RPO WO 2014-2020 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej”

Data publikacji: 29.10.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 08-11-2018

Numer ogłoszenia

10949

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty składa się wyłącznie na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania
w terminie 8 listopada 2018 r. do godz.15.00 (decyduje data wpływu w siedzibie Zamawiającego w Opolu), drogą pocztową, przesyłką kurierską lub osobiście. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową koperta zawierająca ofertę powinna być zaadresowana:

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
45-018 Opole
Oferta „Świadczenie usług z zakresu indywidualnego doradztwa zawodowego dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja”, realizowanego w ramach Działania 8.1 RPO WO 2014-2020 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej”- w części nr ……………….

Oferta oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę. Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Joanna Jędrzejczak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. 77 453 68 25 w.26

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

„Świadczenie usług z zakresu indywidualnego doradztwa zawodowego dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja”, realizowanego w ramach Działania 8.1 RPO WO 2014-2020 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej”

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

„Świadczenie usług z zakresu indywidualnego doradztwa zawodowego dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja”, realizowanego w ramach Działania 8.1 RPO WO 2014-2020 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej”

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia został podzielany na 4 niezależne części tj.:
Część nr 1. Świadczenie usług z zakresu indywidualnego doradztwa zawodowego dla max. 7 uczestników i uczestniczek z powiatu głubczyckiego projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja”, realizowanego w ramach Działania 8.1 RPO WO 2014-2020 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej”
Część nr 2. Świadczenie usług z zakresu indywidualnego doradztwa zawodowego dla max. 9 uczestników i uczestniczek z powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja”, realizowanego w ramach Działania 8.1 RPO WO 2014-2020 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej”
Część nr 3. Świadczenie usług z zakresu indywidualnego doradztwa zawodowego dla max. 7 uczestników i uczestniczek z powiatu namysłowskiego projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja”, realizowanego w ramach Działania 8.1 RPO WO 2014-2020 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej”
Część nr 4. Świadczenie usług z zakresu indywidualnego doradztwa zawodowego dla max. 10 uczestników i uczestniczek z powiatu nyskiego projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja”, realizowanego w ramach Działania 8.1 RPO WO 2014-2020 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej”

Kod CPV

85312320-8

Nazwa kodu CPV

Usługi doradztwa

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja: od listopada 2018-listopada 2020

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy ocenie i porównaniu ofert zastosowane będą następujące kryteria:
a) Cena – maksymalnie 60% (maksymalnie 60 punktów) w każdej części,
b) Doświadczenie doradcy – maksymalnie 40% (maksymalnie 40 punktów) w każdej części.
2. ZNACZENIE I OPIS OCENY POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OFERTY:
a) Cena – maksymalnie 60 punktów na 100, obliczana według wzoru:
Ilość punktów = (Cena oferty najniższej) / (Cena oferty rozpatrywanej)x 60 pkt.
b) Doświadczenie zawodowe doradcy/doradców wykazane w latach/miesiącach powyżej 12 miesięcy – maksymalnie 40 punktów na 100 obliczane według wzoru:
Ilość punktów = (doświadczenie doradcy oferty badanej)/(największe doświadczenie doradcy spośród złożonych ofert) x 40 pkt

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL

Adres

Krakowska 51

4 Opole

opolskie , Opole

NIP

5220001895

Numer naboru

RPOP.08.01.00-IZ.00-16-024/17

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Tadeusz Ruksza ul. Pod Lasem 1, 46-022 Zawada
data wpłynięcia oferty: 31.10.2018
cena:
Cz. 1 - 8 400,00 zł
Cz. 2 – 10 800,00 zł
Cz. 3 – 8 400,00 zł
Cz. 4 – 12 000,00 zł
Liczba wyświetleń: 204