Strona główna
Logo unii europejskiej

Budowa hali produkcyjno-magazynowej o powierzchni około 2120 m2 w Zdroju

Data publikacji: 12.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 03-01-2019

Numer ogłoszenia

10880

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce składania ofert pisemnych:
Zdrój 49a; 62-065 Grodzisk Wielkopolski
Miejsce składania ofert w formie elektronicznej: Oferty w wersji elektronicznej należy wysyłać na adres e-mail osoby wskazanej do kontaktu: projekt.eu@growag.pl
Do wskazanej godziny oferta musi znaleźć się w siedzibie Zamawiającego lub na jego skrzynce odbiorczej.
W przypadku korzystania z usług pocztowych lub kurierskich, Zamawiający uznaje za termin złożenia oferty – termin i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

projekt.eu@growag.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Monika Stein

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 61 44 27 214

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Budowa hali produkcyjno-magazynowej o powierzchni około 2120 m2 w Zdroju
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego oraz w dokumentacji budowlanej
Dokumentacja budowlana: http://www.growag.pl/wp-content/uploads/2018/10/DokumentacjaHali.7z

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: grodziski Miejscowość: Zdrój

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Budowa hali produkcyjno-magazynowej o powierzchni około 2120 m2. Hala przeznaczona będzie w całości i wyłącznie na cele projektu. Odbywać się w niej będzie proces produkcji foteli klasy Premium oraz amortyzatorów kolejowych, które są rezultatem wdrożenia technologii w ramach przedmiotowego projektu. Hala została zaprojektowana tak, aby możliwe było umiejscowienie i wykorzystanie wszystkich niezbędnych do wdrożenia nowoczesnej technologii maszyn i urządzeń, zarówno tych, które Wnioskodawca już posiada, jak i tych, które zakupi w ramach przedmiotowego projektu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego oraz w dokumentacji budowlanej

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem przedsięwzięcia budowlanego jest rozbudowa i przebudowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z infrastrukturą techniczną oraz miejscami parkingowymi w Zdroju 49a; 62-065 Grodzisk Wielkopolski, na działce nr ewid. 70/3 – Zdrój – obszar wiejski, gmina: Grodzisk Wielkopolski, powiat: grodziski.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt.
Technologia obiektu: Wg projektu budowlanego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego oraz w dokumentacji budowlanej
Dokumentacja budowlana: http://www.growag.pl/wp-content/uploads/2018/10/DokumentacjaHali.7z
Wykonawca w ramach zadania zgodnie ze sztuką budowlaną, normami i obowiązującymi przepisami zobowiązany będzie do realizacji:
- robót przygotowawczych, rozbiórkowych, ziemnych, fundamentowych, podwalin żelbetowych
- robót ogólnobudowlanych dla hali
- dostawa i montaż konstrukcji hali oraz obudowy hali
- dostawa i montaż świetlików ściennych oraz dachowych
- dostawy bram i drzwi
- wykonania posadzki przemysłowej
- montażu powyższych elementów
- wykonania instalacji sanitarnych
- wykonania instalacji elektrycznych.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Zgodnie z zapytaniem ofertowym w załączeniu.
Termin realizacji : 30.09.2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca powinien dysponować minimum jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy przy realizacji niniejszego zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń. Kierownik budowy powinien posiadać doświadczenie w zakresie budowy zbliżonych obiektów, co zostanie potwierdzone przedstawieniem wykazu zrealizowanych co najmniej dwóch hal o powierzchni użytkowej co najmniej 1500 m2 w okresie nie dłuższym niż 5 ostatnich lat

Potencjał techniczny

Nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca powinien dysponować minimum jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy przy realizacji niniejszego zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń. Kierownik budowy powinien posiadać doświadczenie w zakresie budowy zbliżonych obiektów, co zostanie potwierdzone przedstawieniem wykazu zrealizowanych co najmniej dwóch hal o powierzchni użytkowej co najmniej 1500 m2 w okresie nie dłuższym niż 5 ostatnich lat

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Posiadanie ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min 1 mln PLN.

Dodatkowe warunki

Zgodnie z zapytaniem ofertowym w załączeniu co do przesłanek uzasadniających wykluczenie

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia następujących zmian w zakresie terminu realizacji umowy:
1) Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy w przypadku kiedy opóźnienie to zostało spowodowane przez Zamawiającego na skutek:
a) wstrzymania robót przez Zamawiającego
b) konieczności wprowadzenia zmian w opracowywanej dokumentacji w trakcie realizacji umowy
c) konieczność zmiany pierwotnego terminu realizacji umowy wynika z napotkania przez Wykonawcę okoliczności niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od niego, np. wystąpienie zjawisk związanych z działaniem siły wyższej
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy a wskazanych w ofercie:
a) w przypadku zdarzeń losowych lub innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
b) na wniosek Zamawiającego uzasadniony zastrzeżeniami do wykonywania przez te osoby czynności; wówczas Wykonawca zobowiązany jest do wskazania innych osób, spełniających warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ na dzień składania ofert oraz uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na zmianę tych osób na wskazane.
3. Zamawiajacy dopuszcza zmiana zapisów umowy innych niż zapisy wynikające z oferty w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

• Formularz oferty napisany na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
• Podpisane Oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
• Stosowne pełnomocnictwo – w przypadku gdy ofertę podpisuje pełnomocnik
• W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zapytania ofertowego.
Celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
• Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające posiadanie ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min 1 mln PLN.
• Oświadczenie Wykonawcy o dysponowaniu minimum jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy przy realizacji niniejszego zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń oraz doświadczenie w zakresie budowy zbliżonych obiektów, co zostanie potwierdzone przedstawieniem wykazu zrealizowanych co najmniej dwóch hal o powierzchni użytkowej co najmniej 1500 m2 w okresie nie dłuższym niż 5 ostatnich lat licząc od dnia daty składania ofert.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Oferty przedłożone w terminie zostaną przeanalizowane przez Zamawiającego w terminie do 2 dni roboczych od daty złożenia ofert.
2. Zamawiający w trakcie analizy ofert może wystąpić do Oferenta o dodatkowe wyjaśnienia lub uzupełnienia, jeśli zawarte w ofercie informacje nie pozwolą na obiektywną ocenę oferty.
3. Dla odpowiedzi związanych z wyjaśnieniem oferty, przyjmuje się 2 dni robocze od dnia dostarczenia przez Zamawiającego zapytania/prośby o wyjaśnienie.
4. Po dokonaniu analizy ofert oraz rozpatrzeniu – zgodnie z zasadą konkurencyjności – przedłożonych ofert, Zamawiający poinformuje Oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty.
5. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów, w oparciu o ustalone kryterium
Kryterium oceny:
Cena – Ceny ofert netto (waga 100 %)
Szczegółowy opis: Zgodnie z zapytaniem ofertowym w załączeniu

Wykluczenia

Oferta zostanie odrzucona, jeśli:
- jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego,
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- oferta zawiera rażąco niską cenę,
- wpłynie po terminie składania ofert,
- nie jest kompletna tj. nie zostały do niej załączone wszystkie wymagane niniejszym zapytaniem załączniki
- zachodzą powiązania osobowe lub kapitałowe opisane w oświadczeniu
Szczegółowy opis: Zgodnie z zapytaniem ofertowym w załączeniu

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

GFWW Growag sp z o.o.

Adres

--- Zdrój 49A/---

62-065 Zdrój

wielkopolskie , grodziski

Numer telefonu

+48 61 44 27 214

Fax

----

NIP

7880008315

Numer naboru

POIR.03.02.02-IP.04-00-N43/18

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Oferta wybrana: PRO INVEST ROBERT STACHOWIAK, Łęki Wielkie 30, 64-060 Wołkowo
data wpływu ofert: 03.01.2019 r.
cena oferty wybranej - 2.800.000,00 zł netto, 3.444.000 zł brutto
Liczba wyświetleń: 501