Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa materiałów i podzespołów do budowy autorskiej linii do komercyjnego rozrodu sandacza

Data publikacji: 15.10.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-10-2018

Numer ogłoszenia

10358

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

24.10.2018 r. do godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego: ul. Bursztynowa 2, 07-300 Ostrów Mazowiecka. Oferty można składać osobiści, kurierem oraz pocztą(liczy się data wpływu oferty do zamawiającego). Dopuszcza się możliwość złożenia oferty na adres mailowy: fraczykbiuro@wp.pl.
Sposób przygotowania oferty i złożenia oferty:
Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny w języku polskim na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2. Oferta wraz załącznikami powinna być złożona w zamkniętej kopercie. Koperta winna być oznakowana widocznym dopiskiem: „Dostawa materiałów i podzespołów do budowy autorskiej linii do komercyjnego rozrodu sandacza” (w przypadku składania oferty pocztą elektroniczną nazwę zamówienia należy wpisać w tytule maila). Oferta musi być zabezpieczona wadium. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty jedynie w odniesieniu do całości przedmiotu zamówienia. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Ofertę zatrzymuje zamawiający. Złożone wraz z ofertą dokumenty lub oświadczenia nie podlegają zwrotowi. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów poniesionych przez wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia stanu faktycznego z przedłożoną ofertą, w tym również poprzez wezwanie wykonawcy do wyjaśnienia treści dokumentów lub przedłożenia dodatkowych dokumentów. W szczególności zamawiający będzie miał prawo żądać wyjaśnień w przypadku podejrzenia rażąco niskiej ceny. W przypadku, jeżeli składane w przedmiotowym postępowaniu dokumenty podlegają ochronie w zakresie i na zasadach przewidzianych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz
o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych bądź ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy, wykonawca zobowiązany jest poinformować o takim fakcie zamawiającego, składając wraz z ofertą stosowne oświadczenie. Oświadczenie powinno zostać uzasadnione oraz wyraźnie wskazywać, które dokumenty podlegają ochronie. Brak oświadczenia nie będzie skutkował uznaniem oferty za niekompletną. Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia zapytania bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. Do upływu terminu składania ofert zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji wykonawcy, którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani o nowym terminie składania ofert oraz o dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego. Informacja o ewentualnych zmianach zamieszczona zostanie niezwłocznie na stronie internetowej zamawiającego. W przypadku istotnych zmian zamawiający zobowiązuje się przedłużyć termin składania ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

fraczykbiuro@wp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest Pan Stanisław Frączyk, e-mail: fraczykbiuro@wp.pl, Tel. 602 582 737.

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

602 582 737

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów i podzespołów do budowy autorskiej linii do komercyjnego rozrodu sandacza.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: ostrowski Miejscowość: Ostrów Mazowiecka

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa materiałów i podzespołów do budowy linii do komercyjnego rozrodu sandacza. Nowa prototypowa linia ma usprawnić i zautomatyzować pracę hodowcy tarlaków m.in dzięki zmniejszeniu zużycia wody.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów i podzespołów do budowy autorskiej linii do komercyjnego rozrodu sandacza. Na przedmiot zamówienia składają się: aparaty inkubacyjne, sterylizatory UV, agregat prądotwórczy, wytwornica tlenu, baseny podchowowe do wstępnego podchowu larw, zbiorniki retencyjne, biofiltry, wypełnienie biofiltrów, filtry mechaniczne, kolumny natleniające, pompy obiegowe, kompresory do napowietrzania złoża biologicznego, elementy układu termoregulacji, systemy sterowania i in.
Kod CPV
42912000-2
Nazwa kodu CPV
Maszyny i aparatura do filtrowania lub oczyszczania cieczy
Dodatkowe przedmioty zamówienia
33191000-5 Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne
31120000-3 Generatory
44610000-9 Zbiorniki, rezerwuary, pojemniki i zbiorniki ciśnieniowe
44611500-1 Zbiorniki na wodę
42912310-8 Aparatura do filtrowania wody
42292310-8 Pompy wodne
03300000-2 Produkty hodowli, łowiectwa i rybołówstwa
77800000-8 Usługi hydroponiczne
77850000-3 Usługi w zakresie ferm rybnych

Kod CPV

42912000-2

Nazwa kodu CPV

Maszyny i aparatura do filtrowania lub oczyszczania cieczy

Dodatkowe przedmioty zamówienia

33191000-5 Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne
31120000-3 Generatory
44610000-9 Zbiorniki, rezerwuary, pojemniki i zbiorniki ciśnieniowe
44611500-1 Zbiorniki na wodę
42912310-8 Aparatura do filtrowania wody
42292310-8 Pompy wodne
03300000-2 Produkty hodowli, łowiectwa i rybołówstwa
77800000-8 Usługi hydroponiczne
77850000-3 Usługi w zakresie ferm rybnych

Harmonogram realizacji zamówienia

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 30 listopada 2018 r.
Miejsce dostawy:
Województwo mazowieckie
Powiat ostrowski
Miejscowość: Ostrów Mazowiecka – pomieszczenia wskazane przez zamawiającego

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie stania warunku w tym zakresie.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie stania warunku w tym zakresie.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie stania warunku w tym zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie stania warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stania warunku w tym zakresie.

Dodatkowe warunki

Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 15 000,00 zł.

Warunki zmiany umowy

Przewiduje się zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy w poniższym zakresie:
a) istotnej zmiany kursów walutowych, jeżeli wpływa to na koszty wykonania zamówienia,
b) zmiany ceny jednostkowej netto poszczególnego asortymentu, będącego przedmiotem umowy
i wyszczególnionego w załączniku do umowy, w przypadku wprowadzenia nowych uregulowań prawa powszechnie obowiązującego, które wymagałyby dokonanie takich zmian,
c) aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp techniczny lub technologiczny (np. wycofanie z obrotu urządzeń lub podzespołów),
d) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć na dzień złożenia oferty, a które są niezbędne do wykonania zamówienia lub realizacji projektu,
e) zmiany warunków i terminów płatności w przypadku gdy zmiany te wynikać będą z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
f) otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany,
g) zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku, gdy z powodów niezależnych od stron nie będzie możliwe wykonanie zamówienia w zakładanym terminie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta przygotowana na formularzu wg. wzoru - zał. nr 2, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zał nr 3.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w pkt 8 lit. h podrozdziału 6.5 informację o planowanych zamówieniach, o których mowa w pkt 8 lit. h. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Zamówienia uzupełniające mogą być udzielne po cenach jednostkowych zawartych w ofercie.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert: cena - 80%, skrócenie terminu dostawy - 20%
CENA
Oferta z najniższą ceną spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 80 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:
C= C min / C ofer. X 80% (gdzie C min –oferta z najniższą ceną, C ofer. – badana oferta).
SKRÓCENIE TERMINU DOSTAWY
W kryterium „skłócenie terminu dostawy” zamawiający przyzna punkty według poniższych zasad:
- termin dostawy do 30.11.2018 r – 0 punktów;
- termin dostawy do 20.11.2018 r. – 10 punktów;
- termin dostawy do 15.11.2018 r. – 20 punktów.
Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, którego oferta uzyska najwięcej punktów łącznie w kryterium cena oraz kryterium skrócenie terminu dostawy. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów (80 punktów w kryterium cena oraz 20 punktów w kryterium skrócenie terminu dostawy. W przypadku, gdy wykonawca, którego oferta wybrana zostaniejako najkorzystniejsza, odstąpi od podpisania umowy, zamawiający może podpisać umowę z następnym wykonawcą, który uzyskał w postępowaniu kolejną najwyższą liczbę punktów.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę powiązanego z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia zamawiający żąda złożenia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na formularzu stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

P.P.H.U. AQUABUD Stanisław Frączyk

Adres

Bursztynowa 2

07-300 Ostrów Mazowiecka 07-300 Ostrów Mazowiecka

mazowieckie , ostrowski

Numer telefonu

602582737

NIP

7230006168

Numer naboru

RPMA.01.02.00-IP.01-14-015/16

Inne źródła finansowania

Zamówienie prowadzone jest w ramach projektu „Innowacyjna technologia rozrodu i podchowu narybka sandacza w warunkach recyrkulacyjnych” współfinansowanego w ramach Działania 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, Osi priorytetowej I Wykorzystanie działalności badawczo – rozwojowej w gospodarce, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020, P.P.H.U. AQUABUD Stanisław Frączykzaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn. „Sukcesywna dostawa pasz oraz tarlaków i narybku letniego ”.
Liczba wyświetleń: 159