Strona główna
Logo unii europejskiej

Wybór doradców zawodowych świadczących usługi z zakresu indywidualnego doradztwa zawodowego dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja”, realizowanego w ramach Działania 8.1 RPO WO 2014-2020 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej”

Data publikacji: 11.10.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-10-2018

Numer ogłoszenia

10218

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty składa się wyłącznie na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania
w terminie 19 października 2018 r. do godz.15.00 (decyduje data wpływu w siedzibie Zamawiającego w Opolu), drogą pocztową, przesyłką kurierską lub osobiście. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową koperta zawierająca ofertę powinna być zaadresowana:

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
45-018 Opole
Oferta „Świadczenie usług z zakresu indywidualnego doradztwa zawodowego dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja”, realizowanego w ramach Działania 8.1 RPO WO 2014-2020 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej”- w części nr ……………….

Oferta oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę. Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest Joanna Jędrzejczak, email: jjedrzejczak@opole.frdl.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

77 453 68 25 w.26

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług z zakresu indywidualnego doradztwa zawodowego dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja”, realizowanego w ramach Działania 8.1 RPO WO 2014-2020 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej”

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Świadczenie usług z zakresu indywidualnego doradztwa zawodowego dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja”, realizowanego w ramach Działania 8.1 RPO WO 2014-2020 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej”

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia został podzielany na 9 niezależnych części tj.:
Część nr 1. Świadczenie usług z zakresu indywidualnego doradztwa zawodowego dla max. 7 uczestników i uczestniczek z powiatu głubczyckiego projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja”, 8.1 RPO WO 2014-2020 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej”
Część nr 2. Świadczenie usług z zakresu indywidualnego doradztwa zawodowego dla max. 9 uczestników i uczestniczek z powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja”, 8.1 RPO WO 2014-2020 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej”
Część nr 3. Świadczenie usług z zakresu indywidualnego doradztwa zawodowego dla max. 7 uczestników i uczestniczek z powiatu namysłowskiego projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja”, 8.1 RPO WO 2014-2020 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej”
Część nr 4. Świadczenie usług z zakresu indywidualnego doradztwa zawodowego dla max. 10 uczestników i uczestniczek z powiatu nyskiego projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja”, 8.1 RPO WO 2014-2020 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej”
Część nr 5. Świadczenie usług z zakresu indywidualnego doradztwa zawodowego dla max. 9 uczestników i uczestniczek z powiatu oleskiego projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja”, 8.1 RPO WO 2014-2020 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej”
Część nr 6. Świadczenie usług z zakresu indywidualnego doradztwa zawodowego dla max. 10 uczestników i uczestniczek z powiatu prudnickiego projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja”, 8.1 RPO WO 2014-2020 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej”
Część nr 7. Świadczenie usług z zakresu indywidualnego doradztwa zawodowego dla max. 7 uczestników i uczestniczek z powiatu strzeleckiego projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja”, 8.1 RPO WO 2014-2020 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej”
Część nr 8. Świadczenie usług z zakresu indywidualnego doradztwa zawodowego dla max. 14 uczestników i uczestniczek z powiatu opolskiego projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja”, 8.1 RPO WO 2014-2020 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej”
Część nr 9. Świadczenie usług z zakresu indywidualnego doradztwa zawodowego dla max. 7 uczestników i uczestniczek z miasta Opola projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja”, 8.1 RPO WO 2014-2020 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej”

Kod CPV

85312320-8

Nazwa kodu CPV

Usługi doradztwa

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja: od listopada 2018-listopada 2020

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy ocenie i porównaniu ofert zastosowane będą następujące kryteria:
a) Cena – maksymalnie 60% (maksymalnie 60 punktów) w każdej części,
Cena – maksymalnie 60 punktów na 100, obliczana według wzoru:
Ilość punktów = (Cena oferty najniższej) / (Cena oferty rozpatrywanej)x 60 pkt.
b) Doświadczenie doradcy – maksymalnie 40% (maksymalnie 40 punktów) w każdej części.
Doświadczenie zawodowe doradcy/doradców wykazane w latach/miesiącach powyżej 12 miesięcy – maksymalnie 40 punktów na 100 obliczane według wzoru:
Ilość punktów = (doświadczenie doradcy oferty badanej)/(największe doświadczenie doradcy spośród złożonych ofert) x 40 pkt

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL

Adres

Krakowska 51

45-018 Opole

opolskie , Opole

Numer telefonu

77 453 68 25 w. 26

NIP

5220001895

Numer naboru

RPOP.08.01.00-IZ.00-16-024/17

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Część 1: zostało nierozstrzygnięte ze względu na przekroczenie budżetu zaplanowanego w projekcie które wynosi 60zl/h
Część 2: zostało nierozstrzygnięte ze względu na przekroczenie budżetu zaplanowanego w projekcie które wynosi 60zl/h
Część 3: zostało nierozstrzygnięte ze względu na przekroczenie budżetu zaplanowanego w projekcie które wynosi 60zl/h
Część 4: zostało nierozstrzygnięte ze względu na przekroczenie budżetu zaplanowanego w projekcie które wynosi 60zl/h
Część 5: Ewelina Kirowa ul. maj. Hubala 17B/304, 45-266 Opole - dla powiatu oleskiego - 18.10.2018, 9 000,00zł
Część 6: Tadeusz Ruksza ul. Pod Lasem 1, 46-022 Zawada - dla powiatu prudnickiego - 19.10.2018, 12 000,00zł
Część 7: Ewelina Kirowa ul. maj. Hubala 17B/304, 45-266 Opole - dla powiatu strzeleckiego - 18.10.2018, 7 000,00zł
Część 8: Ewelina Kirowa ul. maj. Hubala 17B/304, 45-266 Opole – dla powiatu opolskiego - 18.10.2018, 14 000,00zł
Część 9: Europejskie Centrum Edukacyjne – Europaisches Bildungszentrim sp. z o.o. ul. Szpitalna 17a, 45-010 Opole – dla miasta Opole - 19.10.2018, 7 700,00zł
Liczba wyświetleń: 171