Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

27-12-2019

Termin składania ofert

06-02-2020

Numer ogłoszenia

27440

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Komunikat z dnia 16.01.2020 r.

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZAKUP I DOSTAWĘ 1 SZTUKI SUWNICY KONTENEROWEJ
Laude Smart Intermodal S.A. informuje, że w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego w dniach 08.01.2020 r. oraz 09.01.2020 roku, wniesionymi do Zapytania ofertowego nr 02/2019/proj.A/3.2/POIS pn. „ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostawę 1 sztuki suwnicy kontenero-wej” w ramach projektu „Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki budowie 2 terminali intermo-dalnych – Zamość i Sosnowiec.”, po zasięgnięciu opinii technicznych pragnie odpowiedzieć w następują-cy sposób na skierowane pytania.

Pytania 1 z dnia 08.01.2020:
1. Torowisko suwnicy - Czy suwnica będzie pracowała na istniejących torowisku, jeżeli tak to prosimy podać typ szyny podsuwnicowej?
Odpowiedź: TAK - szyna S 60

2. Zasilanie suwnicy - Czy zasilanie suwnicy wzdłuż toru jazdy jest w zakresie dostawy?
Odpowiedź: TAK - wzdłuż toru suwnicy - kablozwijak

3. Długość torowiska - Jaka jest długość torowiska - przejazdu suwnicy?
Odpowiedź: Długość torowiska wynosi 230 m

4. Wysięgnice poza bramę - Czy wysięgnice mają być obustronne czy tylko z jednej strony?
Odpowiedź: Tylko z jednej strony - 12 m

5. Rysunek terminala kontenerowego - Prosimy o przesłanie rzutu z góry terminala z naniesionym to-rowiskiem (rozstaw i długość szyn), zasilaniem, torami kolejowymi
Odpowiedź: Rozstaw szyn torowiska suwnicy - 32 m. Do dokumentacji zapytania dołączono rzut z góry terminala z naniesionym torowiskiem

Pytania 2 z dnia 09.01.2020:
1. Zasilanie suwnicy - Jakie jest napięcie zasilania suwnicy?
Odpowiedź: 400 V
2. Szerokość toru wózka suwnicy - Prosimy o wyjaśnienie podanego wymiaru 1,8m.
Odpowiedź: prawidłowy wymiar to 2300 mm. Wymiar dotyczy osiowego rozstawu szyn na dźwiga-rze po którym porusza się wózek z wciągarką i kabiną. Ruch prostopadły do kierunku jazdy bramy.
Plik do pobrania
1. Rzut z góry terminala z naniesionym torowiskiem.
2. Zapytanie ofertowe – zmiana z dnia 16.01.2020

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być złożona zgodnie z treścią zapytania ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszego
postępowania:
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, w związku z czym oferta musi być złożona na całość przedmiotu zamówienia.
3. Dopuszcza się wyłącznie formę pisemną składania ofert. Dopuszcza się oferty sporządzone w języku polskim oraz języku angielskim.
4. Oferta składana przez Wykonawcę winna zawierać następujące dokumenty:
 Formularz ofertowy złożony zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego wraz z zawartymi w nim oświadczeniami,
 Wypełnione zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy oświadczenia, których wzory stanowią Załączniki nr 2 i 3 do Zapytania ofertowego,
 Jeśli dotyczy Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego – Deklarację pochodzenia środka trwałego.
 dokumenty, o których mowa w Rozdziale 3 pkt 1) Zapytania ofertowego,
 oświadczenie o dostarczeniu wymaganych dokumentów, o których mowa w Rozdziale 2 ust. 5 Zapytania ofertowego wraz z przedmiotem zamówienia – suwnicą. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3,
 pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie) potwierdzającej prawo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o ile uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentu rejestrowego.
5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. na adres spółki Laude Smart Intermodal SA, ul. Włocławska 131, 87-100 Toruń w terminie do dnia 06.02.2020 r. do godziny 9.00 na ww. adres.
6. Ofertę należy opisać następująco: „Oferta handlowa na zakup i dostawę 1 sztuki suwnicy kontenerowej”, postępowanie nr 02/2019/proj.A/3.2/POIS
7. Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesłać droga pocztową lub kurierem, przy czym oferta winna wpłynąć do Zamawiającego przed terminem wskazanym w ust. 5 niniejszego Rozdziału. Oferty złożone po tym terminie nie będą przez Zamawiającego rozpatrywane.
8. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 06.02.2020 r. o godzinie 9.15. W otwarciu ofert będą uczestniczyły następujące osoby: Marcin Witczak - Prezes Zarządu, Kinga Adamska-Dąbrowska – Dyrektor ds. Organizacyjnych, Adam Drozdowski – Kierownik ds. kredytów. W razie nieobecności któregokolwiek z nich zostanie zastąpiony przez Jacka Kowalczyka - Członka Zarządu lub Janusza Górskiego – Wiceprezesa Zarządu. Otwarcia i odczytania ofert dokona Adam Drozdowski – Kierownik ds. kredytów. Wykonawcy, którzy złożyli oferty mogą być obecni przy ich otwarciu.
9. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i niedostarczenie jej na miejsce składania ofert po terminie określonym w Zapytaniu ofertowym) ponosi Wykonawca.
10. W przypadku gdy Wykonawca złoży ofertę niekompletną pod względem formalnym, nie zawierającą wymaganych dokumentów lub oświadczeń, gdy dokumenty są nieczytelne lub w ofercie są inne błędy Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na uzupełnienie oferty ze wskazaniem jej braków informując jednocześnie, że nieusunięcie braków w wyznaczonym terminie będzie skutkowało też odrzuceniem oferty, jeżeli wskutek stwierdzonych błędów nie będzie możliwe dokonanie badania i oceny oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

mieczyslaw.sedzikowski@atstorun.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Mieczysław Sędzikowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

502854036

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się z pełnej treści zapytania ofertowego:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 1 sztuki suwnicy kontenerowej.
2. Zamawiający dopuszcza, aby przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawców był produktem nowym lub używanym, spełniającym wymagania opisane w treści niniejszego Zapytania ofertowego.
3. W przypadku zakupu i dostawy suwnicy używanej (używanego środka trwałego) Wykonawca/dostawca zobligowany jest do:
a) Wystawienia deklaracji określającej jego pochodzenie,
b) Potwierdzenia w deklaracji, że dany środek trwały będący przedmiotem zamówienia nie był w okresie poprzednich 7 lat (10 lat w przypadku nieruchomości) współfinansowany z pomocy UE lub w ramach dotacji z krajowych środków publicznych,
c) Potwierdzenia w deklaracji, że cena zakupu używanego środka trwałego nie przekracza jego wartości rynkowej i jest niższa niż koszt podobnego nowego sprzętu.
Stosowne deklaracje powinny stanowić załącznik do złożonej oferty. W/w deklaracje powinny zostać złożone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Dostarczona suwnica ma przyczynić się do wsparcia intermodalnych terminali przeładunkowych oraz zwiększyć ich zdolność przeładunkową.
5. Oferowany przedmiot zamówienia winien spełniać w szczególności minimalne wymagania wynikające z zapytania ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Wszystkie Miejscowość: Zamość

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Szczegółowy cel zamówienia znajduje się z pełnej treści zapytania ofertowego:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 1 sztuki suwnicy kontenerowej.
2. Zamawiający dopuszcza, aby przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawców był produktem nowym lub używanym, spełniającym wymagania opisane w treści niniejszego Zapytania ofertowego.
3. W przypadku zakupu i dostawy suwnicy używanej (używanego środka trwałego) Wykonawca/dostawca zobligowany jest do:
a) Wystawienia deklaracji określającej jego pochodzenie,
b) Potwierdzenia w deklaracji, że dany środek trwały będący przedmiotem zamówienia nie był w okresie poprzednich 7 lat (10 lat w przypadku nieruchomości) współfinansowany z pomocy UE lub w ramach dotacji z krajowych środków publicznych,
c) Potwierdzenia w deklaracji, że cena zakupu używanego środka trwałego nie przekracza jego wartości rynkowej i jest niższa niż koszt podobnego nowego sprzętu.
Stosowne deklaracje powinny stanowić załącznik do złożonej oferty. W/w deklaracje powinny zostać złożone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Dostarczona suwnica ma przyczynić się do wsparcia intermodalnych terminali przeładunkowych oraz zwiększyć ich zdolność przeładunkową.
5. Oferowany przedmiot zamówienia winien spełniać w szczególności minimalne wymagania wynikające z zapytania ofertowego.

Celem niniejszego postępowania jest rozwój transportu intermodalnego realizowanego przez spółkę Laude
Smart Intermodal S.A.

Przedmiot zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się z pełnej treści zapytania ofertowego:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 1 sztuki suwnicy kontenerowej.
2. Zamawiający dopuszcza, aby przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawców był produktem nowym lub używanym, spełniającym wymagania opisane w treści niniejszego Zapytania ofertowego.
3. W przypadku zakupu i dostawy suwnicy używanej (używanego środka trwałego) Wykonawca/dostawca zobligowany jest do:
a) Wystawienia deklaracji określającej jego pochodzenie,
b) Potwierdzenia w deklaracji, że dany środek trwały będący przedmiotem zamówienia nie był w okresie poprzednich 7 lat (10 lat w przypadku nieruchomości) współfinansowany z pomocy UE lub w ramach dotacji z krajowych środków publicznych,
c) Potwierdzenia w deklaracji, że cena zakupu używanego środka trwałego nie przekracza jego wartości rynkowej i jest niższa niż koszt podobnego nowego sprzętu.
4. Dostarczona suwnica ma przyczynić się do wsparcia intermodalnych terminali przeładunkowych oraz zwiększyć ich zdolność przeładunkową.
5. Oferowany przedmiot zamówienia winien spełniać w szczególności następujące minimalne wymagania:

Niezbędne wyposażenie:
Zamawiający wymaga dostarczenia suwnicy o następujących minimalnych parametrach i wyposażeniu:
Parametry podstawowe:
• suwnica torowa bramowa kontenerowa
• Q=40t (udźwig na szprederze)
• L=32m. (długość-rozpiętość suwnicy)
• Wysokość podnoszenia – min. 8,5 m
• Odległość między osiami szyn – 32m
• wysięg poza bramę min. 10 m,
• Szerokość toru wózka suwnicy – 1,8 m
• zasilanie elektryczne – prąd przemienny lub stały: szynoprzewód lub kablozwijak,
• zasilanie elektromagnesów,
• sterowanie z kabiny
• kabina spełniająca normy bezpieczeństwa pracy i ergonomii
• prędkość podnoszenia: min. 5m/min,
• prędkość jazdy wciągarki: min. 55m/min,
• prędkość jazdy bramą: min. 45m/min,

Wyposażenie suwnicy:
- silnik/i/ do mechanizmu podnoszenia
- silniki do mechanizmu jazdy wózka z hamulcami
- silniki do mechanizmu jazdy suwnicy z hamulcami
- aparatura zasilająco sterownicza z wentylacją/klimatyzatorem
- diagnostyczny panel operatorski ( zamontowany w kabinie operatora )
- odpowiednie wyłączniki krańcowe umożliwiające bezpieczną pracę
- rozdzielnia zasilania
- stanowisko sterownicze
- okablowanie
- kabina operatora ogrzewana i klimatyzowana
- kablozwijak lub szynoprzewód
- oświetlenie: kabiny, sterowni, dojść, przejść, terenu pod wciągarką

Wymagane dokumenty w celu potwierdzenia niezbędnych parametrów:
Na etapie złożenia oferty Zamawiający wymaga oświadczenie, o dołączeniu wraz z dostarczoną suwnicą wszystkich dokumentów wymaganych przepisami prawa polskiego, w tym:
• dokumentacji technicznej suwnicy
• uzgodnienia dokumentacji w UDT (Urząd Dozoru Technicznego)
• instrukcji użytkowania suwnicy

Przedstawione powyżej opisy dotyczą minimalnych wymagań technicznych – adekwatnych do wymagań Projektu. Oferent może zaproponować parametry lepsze lub równoważne.
6. Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania przedmiotu zamówienia spełniającego minimalne wymagania Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania rozwiązań równoważnych do opisanych w Zapytaniu ofertowym bądź rozwiązań lepszych technicznie i jakościowo, i jednocześnie spełniających minimalne wymagania Zamawiającego. Obowiązek wykazania równoważności oferowanych rozwiązań spoczywa na Wykonawcy. W przypadku uchybienia temu obowiązkowi - oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.
7. Wykonawca zobowiązany jest do dodatkowego oznakowania suwnicy naklejką informacyjną umieszczoną po obu stronach suwnicy opracowaną w uzgodnieniu z Zamawiającym i wykonaną z materiału zapewniającego czytelność informacji przez okres minimum 6 lat.
8. Odbiór techniczny przedmiotu zamówienia będzie dokonywany przez Zamawiającego w miejscu wykonania montażu na tarminalu w Sosnowcu, działka o nr ewid. 4942/10, obręb 0011, przy ul. Kościelnej., 41-200 Sosnowiec .

Kod CPV

42414200-3

Nazwa kodu CPV

Suwnice napowietrzne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Parametry uszczegółowione w pytaniach:
• suwnica będzie pracowała na istniejących torowisku - typ szyny podsuwnicowej S 60
• zasilanie suwnicy wzdłuż toru jazdy jest w zakresie dostawy - wzdłuż toru suwnicy – kablozwijak
• długość torowiska - przejazdu suwnicy - 230 m
• wysięgnice suwnicy mają być tylko z jednej strony - 12 m
• rozstaw szyn torowiska suwnicy - 32 m
• napięcie zasilania suwnicy – 400 V
• szerokość toru wózka suwnicy - 2300 mm -wymiar dotyczy osiowego rozstawu szyn na dźwigarze po którym porusza się wózek z wciągarką i kabiną. Ruch prostopadły do kierunku jazdy bramy.

Harmonogram realizacji zamówienia

Szczegółowe informacje znajdują się z pełnej treści zapytania ofertowego:
Termin realizacji zamówienia, warunki dostawy oraz warunki płatności:
1. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zamówienia w terminie do 10 miesięcy od podpisania umowy.
2. Realizacja przedmiotu zamówienia dokonywana będzie w terminie określonym w ust. 1, z zachowaniem wymagań sposobu realizacji zamówienia określonych w niniejszym Rozdziale (procedura odbiorowa).
3. Miejsce dostawy: terminal w Sosnowcu, działka o nr ewid. 4942/10, obręb 0011, przy ul. Kościelnej., 41-200 Sosnowiec . Dostawa ma obejmować transport do miejsca przeznaczenia, montaż i regulację .
4. Za datę wykonania umowy przyjmuje się datę podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego suwnicy składającej się na przedmiot zamówienia.
5. Warunki płatności ustala się następująco:
 Płatność zostanie uregulowana w terminie 30 dni od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego suwnicy składającej się na przedmiot zamówienia po jej dostawie do miejsca przeznaczenia i otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT w kwocie odpowiadającej całkowitej wartości netto przedmiotu umowy powiększonej o należny podatek VAT.

Pozostałe zasady dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Szczegółowy zakres warunku oraz opis sposobu dokonania oceny znajduje się w pełnej treści zapytania ofertowego.

Wiedza i doświadczenie

Szczegółowy zakres warunku oraz opis sposobu dokonania oceny znajduje się w pełnej treści zapytania ofertowego.

Potencjał techniczny

Szczegółowy zakres warunku oraz opis sposobu dokonania oceny znajduje się w pełnej treści zapytania ofertowego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Szczegółowy zakres warunku oraz opis sposobu dokonania oceny znajduje się w pełnej treści zapytania ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Szczegółowy zakres warunku oraz opis sposobu dokonania oceny znajduje się w pełnej treści zapytania ofertowego.

Dodatkowe warunki

Szczegółowy zakres warunku oraz opis sposobu dokonania oceny znajduje się w pełnej treści zapytania ofertowego.

Warunki zmiany umowy

Szczegółowy zakres warunku oraz opis sposobu dokonania oceny znajduje się w pełnej treści zapytania ofertowego.
Warunki zmiany umowy:

1. Umowa może zostać zmieniona w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia (w szczególności zmiany stawek podatku VAT).
2. Umowa może zostać zmieniona również w przypadku zmiany nazw stron lub ich formy prawnej (przy zachowaniu ciągłości podmiotowości prawnej), teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami.
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgodnej woli Stron oraz formy pisemnej pod rygorem jej nieważności w postaci aneksu.
4. Zmiany w zakresie końcowego terminu realizacji zamówienia są dopuszczalne w sytuacji, w której konieczność zmiany będzie wynikała z okoliczności obiektywnych i niezależnych od stron umowy, powodujących niemożliwość wykonania umowy w określonym w umowie terminie.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w sytuacjach przewidzianych w treści Sekcji 6.5.2. pkt. 22) Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 oraz przewidzianych w Rozdziale 6.5.2. pkt 17) Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Szczegółowy zakres warunku oraz opis sposobu dokonania oceny znajduje się w pełnej treści zapytania ofertowego.

Zamówienia uzupełniające

Szczegółowy zakres warunku oraz opis sposobu dokonania oceny znajduje się w pełnej treści zapytania ofertowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Szczegółowy zakres kryteriów oraz opis sposobu dokonania oceny znajduje się w pełnej treści zapytania ofertowego.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o poniższe kryteria:

1. Kryteria dopuszczające (niespełnienie któregokolwiek z kryteriów spowoduje odrzucenie oferty
z dalszej oceny):
1. kompletność oferty w stosunku do zapytania ofertowego
2. zgodność oferty z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym

2. Kryteria oceny oferty (w nawiasie podano wagi):
1. oferowana cena (80%)
2. termin realizacji zamówienia (20%)

Wykluczenia

Szczegółowy zakres wykluczeń znajduje się w pełnej treści zapytania ofertowego.

Informacja na temat zakresu wykluczenia:

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym kapitałowo bądź osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

LAUDE SMART INTERMODAL S.A.

Adres

Włocławska 131/nie dotyczy

87-100 Zamość

kujawsko-pomorskie , Toruń

Numer telefonu

566190701

Fax

566190740

NIP

9562224293

Numer naboru

POIS.03.02.00-IP.03-00-007/16

Inne źródła finansowania

Projekt POIS.03.02.00-00-0031/18 pn. „Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki budowie 2 terminali intermodalnych – Zamość i Sosnowiec.”
Wykonanie przedmiotu zamówienia niniejszego postępowania może być współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych (grupa C Transport intermodalny) Oś Priorytetowa III – Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (finansowanie warunkowe w przypadku otrzymania dofinansowania).

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Generalis Szczerbicka Olga, ul. Łowiecka 9, Nowa Wieś, 87-162 Nowa Wieś - Data wpływu oferty: 05.02.2020; Wartość oferty brutto: 1541190,00 PLN