Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

07-05-2019

Termin składania ofert

16-05-2019

Numer ogłoszenia

17838

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy przesłać na adres poczty elektronicznej: artur.kucharski@nfosigw.gov.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

artur.kucharski@nfosigw.gov.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Krzysztof Fietkiewicz, mail: krzysztof.fietkiewicz@nfosigw.gov.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

22 45 90 955

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie systemu informatycznego Generator Wniosków o Dofinansowanie do obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) został umieszczona jako załącznik nr 2 Istotnych Postanowień Umowy (IPU), który to dokument stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest umożliwienie składania wniosków o dofinansowanie w ramach tzw. funduszy norweskich i EOG.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie systemu informatycznego Generator Wniosków o Dofinansowanie do obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) został umieszczona jako załącznik nr 2 Istotnych Postanowień Umowy (IPU), który to dokument stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Kod CPV

72212000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Produkt „fundusze EOG i fundusze norweskie”, wraz z niezbędną dokumentacją, kodami źródłowymi i scenariuszami testów akceptacyjnych powinien być zgłoszony przez Wykonawcę do odbioru w terminie w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy
2. Produkt „Kontrola wersji załączników” wraz z niezbędną dokumentacją, kodami źródłowymi i scenariuszami testów akceptacyjnych powinien być zgłoszony przez Wykonawcę do odbioru w terminie do 90 dni od daty podpisania umowy.
3. Produkt „Godziny rozwojowe” może być wykorzystany w terminie do 31.12.2019. Termin ten oznacza datę ostatniego zlecenia wykonania pracy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca, w celu potwierdzenia, że spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia zobowiązany jest wykazać spełnienie w ostatnich 3 latach (licząc od daty ogłoszenia niniejszego postępowania) następujących warunków łącznie:
1. prace rozwojowe, świadczone w ramach w/w usług polegały na dostosowywaniu systemu informatycznego (systemów informatycznych) do potrzeb zdefiniowanych przez Zamawiającego. Dostosowanie to polegało w szczególności na rozwijaniu lub modyfikacji kodów źródłowych tego systemu w celu budowy nowych funkcjonalności.
2. co najmniej jedna umowa dotyczyła sytuacji, w której Wykonawca objął pracami rozwojowymi i utrzymaniowymi system, który był wcześniej użytkowany przez Klienta i który to system był zaprojektowany, napisany i wdrożony (wraz z dostarczonymi kodami źródłowymi) na zamówienie tego Klienta przez innego wykonawcę niż Wykonawca.
3. co najmniej jeden z systemów wykorzystywał/wykorzystuje technologie internetowe jako mechanizm zdalnego dostępu użytkowników do aplikacji.
4. co najmniej jeden z systemów wykorzystywał/wykorzystuje technologię webservice do wymiany danych z innym systemem informatycznym.
5. co najmniej jeden z systemów współpracuje w trybie automatycznym (tj. z wykorzystaniem API) z systemem E-PUAP.
Rodzaje dokumentów potwierdzających wykonane prace: protokoły odbioru, listy referencyjne itd. Jeśli Wykonawca składający ofertę powołuje się na prace wykonane u Zamawiającego przedstawienie dokumentów potwierdzających warunki udziału w postępowaniu nie jest obowiązkowe.

Warunki zmiany umowy

Strony dopuszczają możliwość zmian Umowy, poprzez odpowiednią zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, o kwotę wykazaną przez Wykonawcę i wynikającą z wyżej wymienionych zmian.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryterium 1 (K1) Cena oferty (brutto): 70% - punkty za ofertę w tym kryterium przyznawane będą w następujący sposób:
K1 (cena) = (cena najniższa/cena badana)*70

2. Kryterium 2 (K2) Okres gwarancji: 30% - punkty za ofertę w tym kryterium przyznawane będą w następujący sposób:
a. Termin gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące.
b. Oferta Wykonawcy, który zaoferuje 24 miesiące gwarancji dostanie 0 punktów,
c. Za 60-miesięczy lub dłuższy okres gwarancji oferta otrzyma 30 punktów.
d. Punkty za inne okres gwarancji są obliczane ze wzoru
K2 = (((oferowany_termin_gwarancji -24))/36)*30

3. Liczba punktów oferty jest sumą punktów uzyskanych wg kryterium K1 i K2.
Maksymalnie jest do zdobycia 100 punktów.
Wygrywa oferta z największą liczbą punktów.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Adres

ul. Konstruktorska 3A

02-673 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

224590100

Fax

224590101

NIP

5220018559

Numer naboru

POPT.14.21.00-IZ.00-00-001/19

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

W postępowaniu zostały złożone 2 oferty.
Oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę 3Soft S.A. z siedzibą w Katowicach, przewyższa kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia.
Oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę O&S Computer-Soft Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu została odrzucona ponieważ nie spełnia wymagań Zamawiającego.