Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

14-03-2019

Termin składania ofert

26-03-2019

Numer ogłoszenia

15990

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać do dnia 26 marca 2019r. do godz. 13.00.
Oferta na zadanie pod nazwą: Realizacja usługi transportowej polegającej na odwozie dzieci uczestniczących w zajęciach w ramach projektu: „Rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie Węgliniec”, realizowanego przez Gminę Węgliniec. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Nie otwierać przed dniem 26 marca 2019r. do godz. 13:15”.
Na kopercie oprócz opisu j/w należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy i Miasta w Węglińcu, ul. Sikorskiego 3, 59 – 940 Węgliniec, parter - pok. nr 2 – Biuro Obsługi Interesanta.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

bogacz@wegliniec.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Beata Bogacz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

757711435 wew. 45

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

2.1. Przedmiotem zamówienia jest Usługa transportowa polegająca na odwozie dzieci uczestniczących w zajęciach w ramach projektu: „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węgliniec” realizowanego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z załącznikami do wyceny.
2.2.Wykonawca zapewnia odpowiednią ilość pojazdów wskazanych do obsługi tras przewozowych. W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zapewnia podstawienie pojazdu zastępczego w ciągu max 40 minut o parametrach pozwalających na wykonanie usługi zgodnie z umową.
2.3. Środki transportu użyte wykorzystywane do wykonania usługi muszą spełniać następujące wymagania:
2.4. Być sprawne technicznie i spełniać wymogi ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017r. poz. 1260) oraz ustawy z dnia 6 września 2001r. o Transporcie drogowym (Dz.U z 2017r. poz. 708 ze zm.)
2.5. Posiadać odpowiednie oznaczenie, że przewożone są nimi dzieci, a także oznaczenie trasy przewozu,
2.6. Spełniać wymogi sanitarne
2.7. Posiadać odpowiednie ogrzewanie .
2.8. Być objęte ubezpieczeniem OC i NNW.
2.9.Wykonawca nie może przewozić większej liczby dzieci i towarzyszących im opiekunów niż liczba miejsc siedzących w używanych do przewozu środkach transportu objętych ubezpieczeniem OC.
2.10 Wykonawca pokrywa wszelkie koszty ubezpieczenia pojazdów i przewożonych osób od następstw nieszczęśliwych wypadków mogących wystąpić w trakcie wykonywania usługi.
2.11.Wykonawca zobowiązuje się zawarcia i posiadania umowy OC pojazdów , NNW oraz ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej przez cały okres zawartej umowy.
3. W cenie przedmiotu zamówienia Wykonawca uwzględni wszystkie elementy zamówienia dotyczące przygotowania i przeprowadzenia usługi.
4. Pozostałe warunki wykonania zamówienia określa projekt umowy- zał. nr 2 oraz OPIS TRAS i CZESTOTLIWOŚCI TRANSPORTU- zał. nr 3 do zapytania.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: zgorzelecki Miejscowość: Węgliniec

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy do realizacji usługi transportowej polegającej na odwozie dzieci uczestniczących w zajęciach w ramach projektu: „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węgliniec”, realizowanego przez Gminę Węgliniec. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiot zamówienia:
Realizacja usługi transportowej polegającej na odwozie dzieci uczestniczących w zajęciach w ramach projektu: „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węgliniec”, realizowanego przez Gminę Węgliniec. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zamówienie prowadzone jest na podstawie przepisu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych- wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, w trybie umieszczenia zapytania w bazie konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017r. – punkt 6.5.2.

2. Opis przedmiotu zamówienia:
2.1. Przedmiotem zamówienia jest Usługa transportowa polegająca na odwozie dzieci uczestniczących w zajęciach w ramach projektu: „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węgliniec” realizowanego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z załącznikami do wyceny.
2.2.Wykonawca zapewnia odpowiednią ilość pojazdów wskazanych do obsługi tras przewozowych. W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zapewnia podstawienie pojazdu zastępczego w ciągu max 40 minut o parametrach pozwalających na wykonanie usługi zgodnie z umową.
2.3. Środki transportu użyte wykorzystywane do wykonania usługi muszą spełniać następujące wymagania:
2.4. Być sprawne technicznie i spełniać wymogi ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017r. poz. 1260) oraz ustawy z dnia 6 września 2001r. o Transporcie drogowym (Dz.U z 2017r. poz. 708 ze zm.)
2.5. Posiadać odpowiednie oznaczenie, że przewożone są nimi dzieci, a także oznaczenie trasy przewozu,
2.6. Spełniać wymogi sanitarne
2.7. Posiadać odpowiednie ogrzewanie .
2.8. Być objęte ubezpieczeniem OC i NNW.
2.9.Wykonawca nie może przewozić większej liczby dzieci i towarzyszących im opiekunów niż liczba miejsc siedzących w używanych do przewozu środkach transportu objętych ubezpieczeniem OC.
2.10 Wykonawca pokrywa wszelkie koszty ubezpieczenia pojazdów i przewożonych osób od następstw nieszczęśliwych wypadków mogących wystąpić w trakcie wykonywania usługi.
2.11.Wykonawca zobowiązuje się zawarcia i posiadania umowy OC pojazdów , NNW oraz ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej przez cały okres zawartej umowy.
3. W cenie przedmiotu zamówienia Wykonawca uwzględni wszystkie elementy zamówienia dotyczące przygotowania i przeprowadzenia usługi.
4. Pozostałe warunki wykonania zamówienia określa projekt umowy- zał. nr 2 oraz OPIS TRAS i CZESTOTLIWOŚCI TRANSPORTU- zał. nr 3 do zapytania.

Kod CPV

60100000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie transportu drogowego

Harmonogram realizacji zamówienia

Od udzielenia zamówienia do 31.12.2020 r. Termin wykonania usługi nie dotyczy okresów ferii letnich, zimowych i przerw świątecznych wynikających z organizacji roku szkolnego 2018/2019 i 2019/2020.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Warunki zmiany umowy

11.1. Zmiany w umowie będą mogły nastąpić w następujących przypadkach:
a)wystąpienia zdarzeń wymuszających przerwę w realizacji zamówienia niezależnych od Wykonawcy,
b)zmiana tras, rozkładu jazdy i ilości przewożonych dzieci,
b) przekształcenie którejkolwiek ze stron umowy,
c) zmiany personelu Wykonawcy i Zamawiającego , za uprzednią zgodą Zamawiającego,
d) inne zmiany niezbędne, korzystne dla zamawiającego,
e) rozszerzenie zakresu usługi o dzieci dojeżdżające z innych miejscowości, niewymienionych w postępowaniu , jeżeli takowe okoliczności nastąpią w roku szkolnym.
f) zmiany, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy przy dochowaniu należytej staranności,
g) zmiany wynikające ze zmian w przepisach prawa i nakazów organów administracji.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

5. Kryteria oceny ofert:
Cena przedmiotu zamówienia
5.1. Cena oferty winna być obliczona zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do zapytania.
5.2.Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia Formularza ofertowego i określenia w nim ceny za wszystkie elementy zamówienia. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące.
5.3. Cenę należy podać w PLN w rozbiciu na poszczególne trasy i ogółem.

6. Informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty.
Cena przedmiotu zamówienia 100%- 100 pkt

7. Opis przyznawania punktacji - sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny
Oferty:
7.1.Cena przedmiotu zamówienia – obejmuje cenę wykonania dostawy. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów = 100 pkt., oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg wzoru:

C = [C min / C bad] x 100
gdzie:
C - liczba punktów za cenę ofertową
C min - najniższa cena ofertowa spośród ofert badanych
C bad - cena oferty badanej
Opis: Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Gmina Węgliniec

Adres

ul.Sikorskiego 3

59-940 Węgliniec

dolnośląskie , zgorzelecki

Numer telefonu

75 77 11 435 wew.45

Fax

75 77 11 551

NIP

6151808660

Numer naboru

RPDS.10.02.01-IZ.00-02-289/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert