Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

13-03-2019

Termin składania ofert

25-03-2019

Numer ogłoszenia

15936

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać do dnia 25 marca 2019r. do godz. 12.00.
Oferta na zadanie pod nazwą:
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu: „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węgliniec”, realizowanego przez Gminę Węgliniec. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nie otwierać przed dniem 25 marca 2019r. do godz. 12:15”.
Na kopercie oprócz opisu j/w należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy i Miasta w Węglińcu, ul. Sikorskiego 3, 59 – 940 Węgliniec, parter - pok. nr 2 – Biuro Obsługi Interesanta.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Beata Bogacz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

757711435 wew. 45

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

2.1. Zamówienie obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie następujących szkoleń dla nauczycieli w ramach zadań:
Zadanie 3 - Realizacja szkoleń dla nauczycieli w Szkole Podstawowej w Czerwonej Wodzie
1)Szkolenie - Kształtowanie umiejętności i właściwych postaw uczniów (kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa) 1gr. x 20godz. (15 osób)
2)Szkolenie - Jak skutecznie pracować z uczniem w ramach kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy 1gr. x 20godz. (6 osób)
3)Szkolenie - Wykorzystanie metod eksperymentu w dydaktyce dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych 1gr. x 20godz. (6 osób)
4)Szkolenie - Wykorzystanie e-podręczników, e-zasobów, e-materiałów dydaktycznych stworzonych dzięki środkom EFS 1gr. x 20godz. (15 osób)
5)Szkolenie - Szachy w szkole 1gr. x 20godz. (8 osób)
6)Szkolenie z zakresu działań służących poprawie kompetencji wychowawczych 1gr. x 20godz. (15 osób)
7)Szkolenie - Praca z dzieckiem ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi 1gr. x 20godz. (5 osób)
8)Szkolenie - Obsługa urządzeń cyfrowych oraz sprzętu informatycznego, w tym mobilnego zakupionego do szkół w ramach wsparcia EFS 1gr. x 20godz. (5 osób)
9)Szkolenie - Wykorzystanie narzędzi cyfrowych w nauczaniu przedmiotowym 1gr. x 20godz. (5 osób)
10)Szkolenie - Edukacja w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni 1gr. x 20godz. (15 osób)
11)Szkolenie - Nowe metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych 1gr. x 20godz. (15 osób)
Zadanie 7 - Realizacja szkoleń dla nauczycieli w Szkole Podstawowej w Ruszowie
1)Szkolenie - Kształtowanie umiejętności i właściwych postaw uczniów (kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa) 2gr. x 20godz. (25 osób)
2) Szkolenie - Jak skutecznie pracować z uczniem w ramach kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (TIK, matematyczno-przyrodniczych, j. obce) 1gr. x 20godz. (10 osób)
3)Szkolenie - Wykorzystanie metod eksperymentu w dydaktyce dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych 1gr. x 20godz. (7 osób)
4)Szkolenie – Wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników bądź e-zasobów/e-materiałów dydaktycznych stworzonych dzięki środkom EFS w latach 2007/2013 lub/i 2014-2020 1gr. x 20godz. (25 osób)
5)Szkolenie z zakresu pedagogiki specjalnej 2gr. x 20godz. (16 osób)
6)Szkolenie - Praca z dzieckiem ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi 2gr. x 20godz. (16 osób)
7)Szkolenie - Obsługa urządzeń cyfrowych oraz sprzętu informatycznego, w tym mobilnego zakupionego do szkół w ramach wsparcia EFS 1gr. x 20godz. (25 osób)
8)Szkolenie - Edukacja w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni 1gr. x 20godz. (20 osób)
Zadanie 11 - Realizacja szkoleń dla nauczycieli w Szkole Podstawowej w Węglińcu
1)Szkolenie - Kształtowanie umiejętności i właściwych postaw uczniów (kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa) 1gr. x 20godz. (20 osób)
2) Szkolenie - Jak skutecznie pracować z uczniem w ramach kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (TIK, matematyczno-przyrodniczych, j. obce) 1gr. x 20godz. (20 osób)
3)Szkolenie - Wykorzystanie metod eksperymentu w dydaktyce dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych 1gr. x 20godz. (8 osób)
4)Szkolenie - Wykorzystanie e-podręczników bądź e-zasobów/e-materiałów dydaktycznych stworzonych dzięki środkom EFS w latach 2007/2013 lub/i 2014-2020 1gr. x 20godz. (20 osób)
5)Szkolenie - Praca z dzieckiem ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi 1gr. x 20godz. (8 osób)
6)Szkolenie - Obsługa urządzeń cyfrowych oraz sprzętu informatycznego, w tym mobilnego zakupionego do szkół w ramach wsparcia EFS 1gr. x 20godz. (20 osób)
7)Szkolenie - Wykorzystanie narzędzi cyfrowych w nauczaniu przedmiotowym 1gr. x 20godz. (20 osób)
8)Szkolenie - Metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych 1gr. x 20godz. (19 osób)
2.3. Zamawiający wymaga aby Wykonawca:
a)zapewnił każdemu uczestnikowi szkolenia osobno zestaw materiałów szkoleniowych w postaci elektronicznej lub innej formie (jeżeli jest to niezbędne do zrealizowania szkolenia);
b)ustalił i uzgodnił z Zamawiającym harmonogram zajęć (harmonogram szkolenia) po wyborze Wykonawcy.
W cenie przedmiotu zamówienia Wykonawca uwzględni wszystkie elementy zamówienia dotyczące przygotowania i przeprowadzenia. Cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym:
a) Przygotowanie programów szkoleń
b) Szkolenie;
c) Zapewnienie ćwiczeń lub materiałów pomocniczych uczestnikom szkolenia w języku polskim;
d) Przekazanie nieodpłatnie każdemu uczestnikowi szkolenia osobno zestawu materiałów szkoleniowych w postaci elektronicznej lub innej formie (jeżeli jest to niezbędne do zrealizowania szkolenia);
e) Zapewnienie sprzętu audio/video niezbędnego do zabezpieczenia szkolenia;
f) Prowadzenie dzienników zajęć i comiesięcznych listy obecności.
g) Przeprowadzenie testów początkowych i końcowych lub diagnoz początkowych i końcowych.
h)Wydanie zaświadczeń i innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia.
2.3. Zamawiający wymaga aby Wykonawca:
a)zapewnił każdemu uczestnikowi szkolenia osobno zestaw materiałów szkoleniowych w postaci elektronicznej lub innej formie (jeżeli jest to niezbędne do zrealizowania szkolenia);
b)ustalił i uzgodnił z Zamawiającym harmonogram zajęć (harmonogram szkolenia) po wyborze Wykonawcy.
2.4. Zamawiający dopuszcza łączenie szkoleń o tej samej tematyce dla nauczycieli ze szkół uczestniczących w projekcie.
2.6. Szkolenia mają odbywać się na terenie placówek/placówki uczestniczących w projekcie- z Gminy Węgliniec.
2.7. Za godzinę szkolenia Zamawiający rozumie godzinę lekcyjną- 45 minut.
2.8. Pozostałe warunki wykonania zamówienia określa projekt umowy- zał. nr 2.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: zgorzelecki Miejscowość: Węgliniec

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy do przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu„Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węgliniec”, realizowanego przez Gminę Węgliniec. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiot zamówienia

2.1. Zamówienie obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie następujących szkoleń dla nauczycieli w ramach zadań:
Zadanie 3 - Realizacja szkoleń dla nauczycieli w Szkole Podstawowej w Czerwonej Wodzie
1)Szkolenie - Kształtowanie umiejętności i właściwych postaw uczniów (kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa) 1gr. x 20godz. (15 osób)
2)Szkolenie - Jak skutecznie pracować z uczniem w ramach kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy 1gr. x 20godz. (6 osób)
3)Szkolenie - Wykorzystanie metod eksperymentu w dydaktyce dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych 1gr. x 20godz. (6 osób)
4)Szkolenie - Wykorzystanie e-podręczników, e-zasobów, e-materiałów dydaktycznych stworzonych dzięki środkom EFS 1gr. x 20godz. (15 osób)
5)Szkolenie - Szachy w szkole 1gr. x 20godz. (8 osób)
6)Szkolenie z zakresu działań służących poprawie kompetencji wychowawczych 1gr. x 20godz. (15 osób)
7)Szkolenie - Praca z dzieckiem ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi 1gr. x 20godz. (5 osób)
8)Szkolenie - Obsługa urządzeń cyfrowych oraz sprzętu informatycznego, w tym mobilnego zakupionego do szkół w ramach wsparcia EFS 1gr. x 20godz. (5 osób)
9)Szkolenie - Wykorzystanie narzędzi cyfrowych w nauczaniu przedmiotowym 1gr. x 20godz. (5 osób)
10)Szkolenie - Edukacja w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni 1gr. x 20godz. (15 osób)
11)Szkolenie - Nowe metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych 1gr. x 20godz. (15 osób)
Zadanie 7 - Realizacja szkoleń dla nauczycieli w Szkole Podstawowej w Ruszowie
1)Szkolenie - Kształtowanie umiejętności i właściwych postaw uczniów (kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa) 2gr. x 20godz. (25 osób)
2) Szkolenie - Jak skutecznie pracować z uczniem w ramach kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (TIK, matematyczno-przyrodniczych, j. obce) 1gr. x 20godz. (10 osób)
3)Szkolenie - Wykorzystanie metod eksperymentu w dydaktyce dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych 1gr. x 20godz. (7 osób)
4)Szkolenie – Wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników bądź e-zasobów/e-materiałów dydaktycznych stworzonych dzięki środkom EFS w latach 2007/2013 lub/i 2014-2020 1gr. x 20godz. (25 osób)
5)Szkolenie z zakresu pedagogiki specjalnej 2gr. x 20godz. (16 osób)
6)Szkolenie - Praca z dzieckiem ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi 2gr. x 20godz. (16 osób)
7)Szkolenie - Obsługa urządzeń cyfrowych oraz sprzętu informatycznego, w tym mobilnego zakupionego do szkół w ramach wsparcia EFS 1gr. x 20godz. (25 osób)
8)Szkolenie - Edukacja w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni 1gr. x 20godz. (20 osób)
Zadanie 11 - Realizacja szkoleń dla nauczycieli w Szkole Podstawowej w Węglińcu
1)Szkolenie - Kształtowanie umiejętności i właściwych postaw uczniów (kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa) 1gr. x 20godz. (20 osób)
2) Szkolenie - Jak skutecznie pracować z uczniem w ramach kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (TIK, matematyczno-przyrodniczych, j. obce) 1gr. x 20godz. (20 osób)
3)Szkolenie - Wykorzystanie metod eksperymentu w dydaktyce dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych 1gr. x 20godz. (8 osób)
4)Szkolenie - Wykorzystanie e-podręczników bądź e-zasobów/e-materiałów dydaktycznych stworzonych dzięki środkom EFS w latach 2007/2013 lub/i 2014-2020 1gr. x 20godz. (20 osób)
5)Szkolenie - Praca z dzieckiem ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi 1gr. x 20godz. (8 osób)
6)Szkolenie - Obsługa urządzeń cyfrowych oraz sprzętu informatycznego, w tym mobilnego zakupionego do szkół w ramach wsparcia EFS 1gr. x 20godz. (20 osób)
7)Szkolenie - Wykorzystanie narzędzi cyfrowych w nauczaniu przedmiotowym 1gr. x 20godz. (20 osób)
8)Szkolenie - Metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych 1gr. x 20godz. (19 osób)
2.2. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi według niżej podanych zasad:

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

szczegółowy harmonogram szkoleń zostanie uzgodniony z wybranym wykonawcą.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:
1) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj, minimum trzema osobami które mają wykształcenie wyższe i przynajmniej 2 - letnie doświadczenie w realizacji szkoleń lub kursów dla nauczycieli.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany warunków udzielonego zamówienia w następujących okolicznościach:
1.W razie niemożności przeprowadzenia zajęć przez Wykonawcę lub osoby prowadzące szkolenie z ramienia wykonawcy (np. zwolnienie lekarskie, zdarzenie losowe), będzie on mógł we własnym zakresie zapewnić zastąpienie wskazanej w ofercie osoby przez inną osobę. Osoba zastępująca winna spełniać wymagania określone w zapytaniu. O zmianie takiej Wykonawca zobowiązany jest uprzednio poinformować Zamawiającego na piśmie w celu uzgodnienia zastępstwa.
2.prawo zmian w harmonogramie zajęć po uprzednim uzgodnieniu ich z wybranym Wykonawcą zadania,
3.po podpisaniu umowy, a najpóźniej na dwa dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, możliwość zmniejszenia liczby osób biorących udział w szkoleniu niż określono w zapytaniu i w umowie z uwagi na przyczyny niezależne, np. śmierć potencjalnego uczestnika szkolenia, długotrwała choroba uczestnika szkolenia powstała przed rozpoczęciem szkolenia, skreślenia z listy uczestników projektu potencjalnego uczestnika szkolenia lub innej ważnej przyczyny losowej.
4.Inne zmiany, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy przy dochowaniu należytej staranności.
5.Zmiany są korzystne dla Zamawiającego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena przedmiotu zamówienia:
5.1. Cena oferty winna być obliczona zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do zapytania.
Zamawiający oświadcza, że zgodnie z art. 43, ust. 1, pkt 29, lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późń. zm.) jest zwolniony z podatku VAT za usługi szkoleniowe.
5.2.Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia Formularza ofertowego i określenia w nim ceny za wszystkie elementy zamówienia. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące.

6. Informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty.
Cena przedmiotu zamówienia 100%- 100 pkt

7. Opis przyznawania punktacji - sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny
Oferty:
7.1.Cena przedmiotu zamówienia– obejmuje cenę wykonania dostawy. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów = 100 pkt., oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg wzoru:

C = [C min / C bad] x 100
gdzie:
C - liczba punktów za cenę ofertową
C min - najniższa cena ofertowa spośród ofert badanych
C bad - cena oferty badanej
Opis: Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Gmina Węgliniec

Adres

ul.Sikorskiego 3

59-940 Węgliniec

dolnośląskie , zgorzelecki

Numer telefonu

75 77 11 435 wew.45

Fax

75 77 11 551

NIP

6151808660

Numer naboru

RPDS.10.02.01-IZ.00-02-289/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Województwo Dolnośląskie Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, ul. Skarbowców 8a, 53 - 025 Wrocław Cena brutto - 79 688,00 zł. Data wpłynięcia oferty - 25.03.2019r.