Strona główna
Logo unii europejskiej

5/DB/2020

Data publikacji: 29.07.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 06-08-2020

Numer ogłoszenia

1256355

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty składane są w jednym egzemplarzu w zamkniętej kopercie z dopiskiem 5/DB/2020 pod adresem: ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa (siedziba Beneficjenta: Akademii Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz) na formularzu oferty stanowiącym zał nr 1 do zapytania ofertowego.

Termin składania ofert: do 06.08.2020 do godz. 9:00

Ofertę należy pod rygorem nieważności złożyć w formie pisemnej.
Ofertę stanowi wypełniony druk „Oferta” (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)
Ofertę należy sporządzić zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego
Oferta musi być napisana w języku polskim pismem czytelnym
Oferta powinna być opatrzona podpisem wraz z pieczątką (lub podpisem czytelnym) osoby/osób uprawnionych do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy
Wraz z ofertą należy złożyć podpisany załącznik nr 2.
Wraz z ofertą należy złożyć podpisany załącznik nr 3 (nie dotyczy osób, które osobiście będą realizować zamówienie)

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami Beata Supeł: supel.beata@gmail.com

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 696091287

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia: wyłonienie trenerów do przeprowadzenie szkoleń cyfrowych ECDL DIGCOMP 16 organizowanych w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pt. „Dobra praktyka – zacznij już dziś używać języka angielskiego i TIK-a” (kod cpv: 80533100-0 – usługi szkolenia komputerowego)

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie trenerów do przeprowadzenie szkoleń cyfrowych ECDL DIGCOMP 16 organizowanych w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pt. „Dobra praktyka – zacznij już dziś używać języka angielskiego i TIK-a” (kod cpv: 80533100-0 – usługi szkolenia komputerowego)

Przedmiot zamówienia

Wykaz rodzajów zajęć i części zamówienia:
A. ECDL DIGCOMP 16 (6 modułów: Podstawy pracy z komputerem (B1), Podstawy pracy w sieci (B2), Przetwarzanie tek-stów(B3), Arkusze kalkulacyjne (B4), IT Security (S3), Rozwiązywanie problemów(S9): (16 godz x 6 modułów = 96 godz. szkolenia dla 1 grupy x 4 grupy w lokalizacjach: 2 grupy pow. pleszewski, 2 grupy pow. jarociński)
B. ECDL DIGCOMP 16 (6 modułów: Podstawy pracy z komputerem (B1), Podstawy pracy w sieci (B2), Przetwarzanie tek-stów(B3), Arkusze kalkulacyjne (B4), IT Security (S3), Rozwiązywanie problemów(S9): (16 godz x 6 modułów = 96 godz. szkolenia dla 1 grupy x 5 grupy w lokalizacjach: 2 grupy m. Kalisz, 1 grupa pow. wrzesiński, 1 grupa pow. ostrowskich, 1 grupa pow. słupecki)
C. ECDL DIGCOMP 16 (6 modułów: Podstawy pracy z komputerem (B1), Podstawy pracy w sieci (B2), Przetwarzanie tek-stów(B3), Arkusze kalkulacyjne (B4), IT Security (S3), Rozwiązywanie problemów(S9): (16 godz x 6 modułów = 96 godz. szkolenia dla 1 grupy x 6 grup w m. Poznań)

1. Sale będą wyposażone w odpowiedni sprzęt do prowadzenia szkoleń (komputery z oprogramowaniem dla uczestników i trenera, flipchart, mazaki, rzutnik, ekran, Internet).
2. Wszelkie koszty dojazdu na miejsce szkolenia we wskazanych lokalizacjach ponosi wyłącznie Wykonawca. W szczególnych przypadkach niemożliwych do przewidzenia na dzień ogłaszania zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany miejsca szkolenia, które będzie się mieścić na terenie woj. Wielkopolskiego. Jeżeli zmienione miejsce szkolenia będzie w odległości dalszej niż 30 km. od wstępnie zaplanowanej (liczone od granicy odpowiedniego powiatu lub miasta) koszt pokonania dodatkowej odległości pokryje Zamawiający.
3. Zakładamy, że część szkoleń będzie realizowanych równolegle, więc na każdą część zamówienia musi przypadać min. 1 trener. Oznacza to, że osoby fizyczne, które zamierzają tylko i wyłącznie osobiście prowadzić szkolenia mogą złożyć ofertę tylko na jedną część. Podmioty, które złożą ofertę na więcej niż 1 część zamówienia muszą dysponować odpowiednią licz-bą trenerów (min. 1 trener na każdą część)
4. Zajęcia będą prowadzone w grupach w grupach 12 osobowych (+/- 2 osoby)
5. Wykonawca/y zobowiązany/ni będzie/będą do prowadzenia dzienników zajęć oraz sprawdzania listy obecności uczestników.
6. Trenerzy zobowiązani będą do prowadzenia szkoleń zgodnie z oficjalnymi programami ECDL dostępnymi na stronie www.ecdl.pl oraz przygotować uczestników szkoleń do egzaminów z modułów stanowiących elementy szkolenia cyfrowego ECDL DIGCOMP 16.
7. Zamawiający zapewni uczestnikom podręczniki i materiały szkoleniowe odpowiednie dla wskazanego w przedmiocie zamówienia programu szkoleń cyfrowych.
8. Harmonogram zajęć będzie uzgadniany z Wykonawcą raz w miesiącu min. 5 dni przed rozpoczęciem danego miesiąca lub w przypadku deklaracji dyspozycyjności i elastyczności przekazywany będzie Wykonawcy min. 3 dni przed rozpoczęciem danego miesiąca i będzie miał możliwość dokonywania zmian w harmonogramie z 24 godz. wyprzedzeniem.
9. Szkolenia zaplanowane będą w wymiarze od 2 do 8 godz. dziennie od poniedziałku do niedzieli w godz. 8.00 – 20.00. Szczegółowy plan zajęć i wymiar godzinowy w dniu zależy od preferencji uczestników deklarowanej podczas rekrutacji.
10. Termin realizacji: 11.08.2020 r. - 28.02.2021. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia na skutek wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności na etapie ogłaszania konkursu ofert.
11. Całkowity wymiar godzinowy czasu pracy w danym miesiącu jednej osoby prowadzącej zajęcia w ramach niniejszego zamówienia nie będzie przekraczał 276 godzin/miesiąc.
12. Oferent akceptuje fakt, iż płatności dokonywane będą tylko za przeprowadzone godziny szkolenia potwierdzone zatwierdzonym protokołem odbioru pracy na podstawie oferowanej ceny jednostkowej za godzinę zajęć.
ciąg dalszy w dokumencie zapytanie ofertowe

Kod CPV

80533100-0

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia komputerowego

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres realizacji zamówienia: 11.08.2020 - 28.02.2020
Przewidywany termin podpisania umowy: 07-10.08.2020

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się zarówno osoby fizyczne prowadzące lub nieprowadzące działalności gospodarczej jak i podmioty prawne.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają odpowiedni potencjał i doświadczenie i/lub dysponują odpowiednim potencjałem kadrowym oraz doświadczeniem do wykonania zamówienia:
• wykształcenie wyższe lub certyfikaty/zaświadczania ukończenia kursów, szkoleń, studiów podyplomowych umożliwiających prowadzenia szkoleń cyfrowych będących przedmiotem zamówienia
oraz
• min.2 lata doświadczenia w zakresie prowadzenia kursów ICT dla osób dorosłych
Zamawiający na każdy etapie prowadzonego postępowania zastrzega sobie prawo do żądania wglądu w dokumenty poświadczające oświadczenia dot. wykształcenia i doświadczenia.

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Dodatkowe warunki

Warunki płatności: na podstawie wystawionego rachunku/faktury w terminie 21 dni. Do wystawionego rachun-ku/faktury Wykonawca zobowiązany jest załączyć, protokół odbioru pracy podpisany przez siebie oraz Zamawiającego, li-stę obecności uczestników, dziennik zajęć.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert cząstkowych.
Zamawiający dopuszcza negocjacje w sprawie ceny.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.
Usługa może zostać zamówiona w niepełnym wymiarze (obejmującym tylko część przedmiotowego zamówienia)

Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składają dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane z dnia 30 grudnia 2009 r. (Dz.U. Nr 226, poz. 1817

W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 226, poz. 1817) - kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów mogą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą, pełnomocnictwa potwierdzającego ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.

Przetwarzanie danych osobowych:
Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia odnośnie spełniania wymagań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) dalej: RODO.
Wynajmujący ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 lub art.14 RODO, w związku z powyższym Wynajmujący jest zobowiązany do złożenia oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

W przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia Wykonawca będący:
− Osobą fizyczną skierowaną do realizacji zamówienia,
− Podwykonawcą/ podmiotem trzecim będącym osobą fizyczną,
− Podwykonawcą/ podmiotem trzecim będącym osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
− Pełnomocnikiem podwykonawcy / podmiotu trzeciego będący osobą fizyczną
− Członka organu zarządzającego podwykonawcy / podmiotu trzeciego, będący osobą fizyczną Lub Podwykonawca / podmiot trzeci względem osób fizycznych, od których dane bezpośrednio pozyskał (dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia)
zobowiązani są do złożenia klauzuli informacyjnej według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Za nie stawienie się na zaplanowane zajęcia lub ich odwołanie później niż 24h wcześniej Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 150% ceny jednostkowej brutto za godzinę zajęć. W przypadku deklaracji dyspozycyjności i elastyczności za nie zrealizowanie zaplanowanych zajęć Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 200% ceny jednostkowej brutto za godzinę zajęć

Warunki zmiany umowy

Zamawiający informuje, iż w umowie o realizację zamówienia znajdą się zapisy przewidujące możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:
a. Terminu realizacji umowy – w przypadku zaistnienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności na etapie ogłaszania zamówienia
b. Zmiany formy prowadzenia zajęć np. na zdalną - w przypadku zaistnienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności na etapie ogłaszania zamówienia (dot. rodzaju i sposobu świadczonego wsparcia technicznego przez Wynajmujące-go)
c. Ostatecznej liczby godzin realizowanych zajęć dla poszczególnych części/lokalizacji zamówienia – w przypadku zaist-nienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności na etapie ogłaszania zamówienia
d. Zmianę lokalizacji zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym
e. Zmiany dot. sposobu świadczenia usługi wynajmu zw. z zasadami bezpieczeństwa w związku sytuacją epidemiczną – w oparciu o ogłaszane wytyczne, zalecenia, obostrzenia przez władze rządowe i/lub samorządowe.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Lista oświadczeń i zobowiązań zawartych w formularzu ofertowym:

1. akceptuję/my i spełniam/y warunki udziału w postępowaniu,
2. niniejsza oferta jest zgodna z wymaganiami określonymi w Zaproszeniu,
3. niniejsza oferta jest zgodna z prawdą.
4. uważam/y się za związanych niniejszą ofertą w okresie 30 dni.
5. posiadam/y uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
6. posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję/my potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zg. z określonymi w zapytaniu ofertowym wymaganiami dla poszczególnych części zamówienia i posiadam/y dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań.
7. znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
8. będę/dziemy przestrzegać zasad bezpieczeństwa dot. stanu epidemicznego zg. z zapisami zapytania ofertowego.
9. nie zachodzą w stosunku do mnie/ nas okoliczności, które w przypadku gdyby postępowanie nn. prowadzone było w trybie ustawy prawo zamówień publicznych powodowałyby wykluczenie z postępowania - art. 24 pzp (tj.: Dz. U. 2010 r. Nr 113 poz. 759),
10. nie jestem/śmy powiązany/a/i osobowo lub kapitałowo z Akademią Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 49, 00-695 w Warszawie, osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Akademii Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz lub osobami wykonującymi w imieniu Akademii Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz czynności związanych z przygotowaniem lub przeprowadzeniem procedury wyboru Wynajmującego
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się w szczególności:
- uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- pełnienie funkcji organu nadzorczego lub zarządzającego prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

Zobowiązuję/emy się, do;
1. zawarcia umowy według wzoru dostarczonego przez Zamawiającego w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
2. wykonania przedmiotu zamówienia w terminach i na warunkach określonych w Zapytaniu ofertowym.

Lista dokumentów:
Oświadczenia dot. RODO - zał. 2 i zał 3
Aktualny wypis z właściwego rejestru.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Każda z części zamówienia: A,B,C zostanie oceniona odrębnie.
Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:
cena – 70 pkt - maksymalną ilość pkt, jaką można uzyskać – uzyskuje oferta z najniższą ceną - sposób obliczenia punktów: całkowita cena: oferowana minimalna brutto/ całkowita cena brutto badanej oferty * 70 pkt,
deklaracja dot. dyspozycyjności i elastyczności dot. harmonogramu realizacji zajęć.
Pełna elastyczność przy opracowywaniu harmonogramu w godz. 8.00-20.00 od poniedziałku do niedzieli oraz dyspozycyjność: w wyjątkowych sytuacjach możliwość dokonywania zmian w harmonogramie zajęć przez Zamawiającego z 24 godz. wyprzedzeniem.
TAK: 30 pkt
NIE: 0 pkt.

Ocena ofert w stosunku do każdej z części zamówienia wyrażona zostanie w punktach, które będą liczone wg następującego wzoru:

całkowita cena
oferowana minimalna brutto Liczba punktów przyznana w związku z deklaracją
c = --------------------- * 70 pkt + dyspozycyjności i elastyczności
całkowita cena brutto
badanej oferty

gdzie „c” oznacza punktację przyznaną badanej ofercie wg powyższych kryteriów.
Spośród złożonych ofert zostanie wybrana ta, która odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym Zaproszeniu, oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia za najniższą cenę i prezentuje najlepszą atrakcyjność – dyspozycyjność i elastyczność – i uzyskała najwyższą możliwą liczbę punktów wyliczoną według powyższego wzoru (maksymalna łączna ilość punktów wynosi 100).
Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej punktacji, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych uprzednio Ofertach.
Dopuszcza się negocjacje w sprawie ceny.

Wykluczenia

Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi w jego Imieniu do zaciągania zobowiązań, lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez:
a) uczestniczenie w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadanie, co najmniej 10% udziałów lub akcji o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy w stosunku do których zachodzą okoliczności, które w przy-padku gdyby postępowanie nn. prowadzone było w trybie ustawy prawo zamówień publicznych powodowałyby wyklu-czenie z postępowania - art. 24 pzp (tj.: Dz. U. 2010 r. Nr 113 poz. 759),

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

AKADEMIA SZYBKIEJ NAUKI TADEUSZ BUZAREWICZ

Adres

Kormoranów 10/nd.

11-600 Radzieje

warmińsko-mazurskie , węgorzewski

Numer telefonu

225228432

Fax

000000000

NIP

8451548448

Tytuł projektu

DOBRA PRAKTYKA - ZACZNIJ JUŻ DZIŚ UŻYWAĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO I TIK-a

Numer projektu

RPWP.08.02.00-30-0057/18-00
Liczba wyświetleń: 78