Strona główna
Logo unii europejskiej

4/DP/2020

Data publikacji: 29.07.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 06-08-2020

Numer ogłoszenia

1256352

Status ogłoszenia

Aktualne

Treść ogłoszenia została zmieniona

Ponowne załączenie załączników bez zmian treści

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty składane są w jednym egzemplarzu w zamkniętej kopercie z dopiskiem „oferta na konkurs nr 4/DP/2020” pod adresem: ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa (siedziba Beneficjenta: Akademii Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz) na formularzu oferty stanowiącym zał nr 1 do zapytania ofertowego.

Termin składania ofert: do 06.08.2020 do godz. 9:00

Ofertę należy pod rygorem nieważności złożyć w formie pisemnej.
Ofertę stanowi wypełniony druk „Oferta” (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)
Ofertę należy sporządzić zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego
Oferta musi być napisana w języku polskim pismem czytelnym
Oferta powinna być opatrzona podpisem wraz z pieczątką (lub podpisem czytelnym) osoby/osób uprawnionych do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wynajmującego
Wraz z ofertą należy złożyć podpisany załącznik nr 2.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami Beata Supeł: supel.beata@gmail.com

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 696091287

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia: wynajem sal szkoleniowych w woj. wielkopolskim na potrzeby realizacji szkoleń cyfrowych organizowanych w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pt. „Dobra praktyka – zacznij już dziś używać języka angielskiego i TIK-a” (kod cpv: 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkanie)

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wynajem sal szkoleniowych w woj. wielkopolskim na potrzeby realizacji szkoleń cyfrowych organizowanych w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pt. „Dobra praktyka – zacznij już dziś używać języka angielskiego i TIK-a” (kod cpv: 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkanie)

Przedmiot zamówienia

1. Przewidywana liczba godzin najmu: 1440 godzin sal w następujących lokalizacjach (każda lokalizacja to odrębna część zamówienia):
A: na obszarze pow. pleszewskiego z dogodnym dojazdem z Pleszewa środkami komunikacji publicznej do 30min. 192 godz.
B: na obszarze pow. jarocińskiego z dogodnym dojazdem z Jarocina środkami komunikacji publicznej do 30 min. 192 godz.
C: na obszarze pow. wrzesińskiego z dogodnym dojazdem z Wrześni środkami komunikacji publicznej do 30 min.96 godz
D: na obszarze pow. słupeckiego z dogodnym dojazdem z Słupcy środkami komunikacji publicznej do 30 min. dla 96 godz
E: na obszarze pow. ostrowskiego z dogodnym dojazdem z Ostrowa Wlkp. środkami komunikacji publicznej do 30min. 96 godz.
F: na obszarze m. Kalisz z dogodnym dojazdem z Centrum Kalisza środkami komunikacji publicznej do 25 min. 192 godz
G: miasto Poznań z dogodnym dojazdem z Dworca Głównego – komunikacją miejską do 25min – 576 godz

Wynajmujący zaakceptuje klauzulę, że otrzyma wynagrodzenie tylko za wynajem sal, w których zajęcia rzeczywiście się odbyły. Najemca zastrzega sobie prawo zmniejszenia przewidywanej liczby godzin najmu lub odwołanie zajęć w danej lokalizacji. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności na etapie ogłaszania zapytania za zgodą Wynajmującego możliwa będzie zmiana lokalizacji szkolenia.

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
3. Harmonogram szkoleń będzie uzgadniany z Wynajmującym w okresach miesięcznych nie później niż 5 dni przed roz-poczęciem danego miesiąca) Najemca będzie miał prawo do dokonania zmian w przedstawionym miesięcznym har-monogramie z min. 48 godzinnym wyprzedzeniem.
4. W przypadku deklaracji Prawo pierwszeństwa i elastyczność przy ustalaniu harmonogramu sale musza być dostępne w okresie realizacji zamówienia z prawem pierwszeństwa dla Najemcy przed wszelkiego rodzaju innymi podmiotami, harmonogram szkoleń będzie przedstawiany w okresach miesięcznych Wynajmującemu na 3 dni przed rozpoczęciem pierwszego szkolenia w danym miesiącu, i w wyjątkowych przypadkach Najemca będzie miał prawo do dokonywania zmian w harmonogramie z 24 godzinnym wyprzedzeniem.
5. W przypadku podmiotów, które zadeklarują Prawo pierwszeństwa i elastyczność przy ustalaniu harmonogramu szko-leń dla Najemy w umowie przewidziana zostanie kara umowna za nie dopełnienie tego warunku w wysokości 200% wartości wynagrodzenia brutto za każdą godzinę wynajmu sali, w przypadku, w którym sala nie będzie dostępna zg. z harmonogramem lub zgłaszanymi zmianami w harmonogramie przez Najemcę.
6. Liczba sal i specyfikacja sal:
a. Sale do kursów cyfrowych: min. 1 sala w każdej z lokalizacji; sale dla grup ok 12 osobowych (+/- 2 osoby) o pow. min. 24 m2, wyposażone w stanowiska komputerowe dla każdego uczestnika. Komputery muszą być wyposażone w oprogramowanie umożliwiające przeprowadzenie zajęć z zakresu ECDL DIGCOMP 16 (szczegóły dot wymienio-nych kursów dostępne są na stronie ecdl.pl). Poza tym w Sali musi być: rzutnik multimedialny, przedłużacz, stolik na sprzęt audiowizualny, ekran, tablica sucho ścieralna, mazaki w co najmniej 4 kolorach, ścierka/gąbka, flipchart z papierem. W salach musi istnieć bezproblemowy dostęp do Internetu oraz możliwość zaciemnienia. Najemca zo-bowiązany jest również do zapewnienia obsługi technicznej sprzętu znajdującego się w sali szkoleniowej w razie awarii.
W przypadku zaostrzenia obostrzeń zw. z epidemią trenerzy z sal będą mogli prowadzić zajęcia w formie zdalnej. W takim przypadku Wynajmujący zapewni wsparcie uczestników szkoleń w formie zdalnej.
7. W związku z trwającym stanem epidemicznym Wynajmujący zapewni min. poniższe środki bezpieczeństwa:
a. Wszystkie powierzchnie płaskie (blaty, stoły, krzesła), klamki, poręcze, etc. będą dezynfekowane wielokrotnie w ciągu dnia.
b. Wynajmujący zapewni termometr bezdotykowy do pomiaru temperatury uczestników.
c. Wywieszona będzie instrukcja dot. zasad bezpieczeństwa w budynku

cd. w dokumencie zapytanie ofertowe

Kod CPV

70220000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres realizacji zamówienia: 11.08.2020 - 28.02.2021
Przewidywany termin podpisania umowy: 7-10.08.2020

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wynajmujący, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wynajmujący, którzy dysponują odpowiednim kadrowym oraz doświadczeniem do wykonania zamówienia;

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wynajmujący, którzy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym: Dysponują min. 1 salą w danej lokalizacji zg. ze specyfikacją opisaną w Przedmiocie Zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wynajmujący, którzy są w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Dodatkowe warunki

Najemcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składają dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Najemca od Wynajmującego oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane z dnia 30 grudnia 2009 r. (Dz.U. Nr 226, poz. 1817

W przypadku działania Wynajmującego przez pełnomocnika, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wynajmującego. W przypadku Wynajmujących wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Najemca od Wynajmującego, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 226, poz. 1817) - kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wynajmującego lub tych podmiotów mogą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wynajmującego lub te podmioty.

Wynajmujący wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą, pełnomocnictwa potwierdzającego ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania wszystkich Wynajmujących wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia.

Przetwarzanie danych osobowych:
Wynajmujący jest zobowiązany do złożenia oświadczenia odnośnie spełniania wymagań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) dalej: RODO.
Wynajmujący ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 lub art.14 RODO, w związku z powyższym Wynajmujący jest zobowiązany do złożenia oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Warunki płatności: za każdy miesiąc realizowanej usługi przelewem na podany w Ofercie nr rachunku bankowego w ter-minie 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionego rachunku lub faktury VAT,.

Wynajmujący nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Najemcą lub osobami upoważnionymi w jego Imieniu do zaciągania zobowiązań, lub osobami wykonującymi w imieniu Najemcy czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wynajmującego, w szczególności poprzez:
a) uczestniczenie w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadanie, co najmniej 10% udziałów lub akcji o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wynajmujący w stosunku do których nie zachodzą okoliczności, które w przypadku gdyby postępowanie nn. prowadzone było w trybie ustawy prawo zamówień publicznych powodowałyby wykluczenie z postępowania - art. 24 pzp (tj.: Dz. U. 2010 r. Nr 113 poz. 759),

Najemca zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający informuje, iż w umowie o realizację zamówienia znajdą się zapisy przewidujące możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:
a. Terminu realizacji umowy – w przypadku zaistnienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności na etapie ogłaszania zamówienia
b. Zmiany formy prowadzenia zajęć np. na zdalną - w przypadku zaistnienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności na etapie ogłaszania zamówienia (dot. rodzaju i sposobu świadczonego wsparcia technicznego przez Wynajmującego)
c. Ostatecznej liczby godzin realizowanych zajęć dla poszczególnych części/lokalizacji zamówienia – w przypadku zaistnienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności na etapie ogłaszania zamówienia
d. Zmianę lokalizacji zamówienia – tylko za zgodą Wynajmującego
e. Zmiany dot. sposobu świadczenia usługi wynajmu zw. z zasadami bezpieczeństwa w związku sytuacją epidemiczną – w oparciu o ogłaszane wytyczne, zalecenia, obostrzenia przez władze rządowe i/lub samorządowe.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Lista oświadczeń i zobowiązań zawarta w forularzu ofertowym:
1. akceptuję/my i spełnieniam/y warunki udziału w postępowaniu,
2. niniejsza oferta jest zgodna z wymaganiami określonymi w Zaproszeniu,
3. dysponujemy i/lub posiadamy uprawnienia do wynajmu sal zg. ze specyfikacją w zapytaniu ofertowym.
4. niniejsza oferta jest zgodna z prawdą.
5. uważam/y się za związanych niniejszą ofertą w okresie 30 dni.
6. Świadczona usługa wynajmu będzie zgodna z zasadami bezpieczeństwa określonymi w zapytaniu ofertowym (dot. stanu epidemicznego)
7. posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję/my potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
8. znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
9. nie zachodzą w stosunku do mnie/ nas okoliczności, które w przypadku gdyby postępowanie nn. prowadzone było w trybie ustawy prawo zamówień publicznych powodowałyby wykluczenie z postępowania - art. 24 pzp (tj.: Dz. U. 2010 r. Nr 113 poz. 759),
10. nie jestem/śmy powiązany/a/i osobowo lub kapitałowo z Akademią Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 49, 00-695 w Warszawie, osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Akademii Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz lub osobami wykonującymi w imieniu Akademii Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz czynności związanych z przygotowaniem lub przeprowadzeniem procedury wyboru Wynajmującego
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się w szczególności:
- uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- pełnienie funkcji organu nadzorczego lub zarządzającego prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
Zobowiązuję/emy się, do;
1. zawarcia umowy według wzoru dostarczonego przez Najemcę w miejscu i terminie wyznaczonym przez Najemcę,
2. wykonania przedmiotu zamówienia w terminach i na warunkach określonych w Zapytaniu ofertowym.

Lista dokumentów: klauzula informacyjna RODO

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty Najemca kierować się będzie następującymi kryteriami – dla każdej z części zamówienia punktacja będzie liczona odrębnie:
cena – 60 pkt - maksymalną ilość pkt, jaką można uzyskać – uzyskuje oferta z najniższą ceną - sposób obliczenia punktów: całkowita cena: oferowana minimalna brutto/ całkowita cena brutto badanej oferty *60 pkt,
Prawo pierwszeństwa i elastyczność przy ustalaniu harmonogramu:
Tak: 40 pkt
Nie: 0 pkt
Prawo pierwszeństwa oznacza, iż sale musza być dostępne w okresie realizacji zamówienia z prawem pierwszeństwa dla Najemcy przed wszelkiego rodzaju innymi podmiotami.
Elastyczność przy ustalaniu harmonogramu oznacza iż harmonogram szkoleń będzie przedstawiany w okresach miesięcznych Wynajmującemu na 3 dni przed rozpoczęciem pierwszego szkolenia w danym miesiącu, i w wyjątkowych przypadkach Najemca będzie miał prawo do dokonywania zmian w harmonogramie z 24 godzinnym wyprzedzeniem.


Ocena ofert wyrażona zostanie w punktach, które będą liczone wg następującego wzoru:

całkowita cena
oferowana minimalna brutto Liczba punktów przyznana w związku z prawem
c = --------------------- * 60 pkt + pierwszeństwa i elastyczności przy ustalaniu harmonogramu
całkowita cena brutto
badanej oferty

gdzie „c” oznacza punktację przyznaną badanej ofercie wg powyższych kryteriów.
Spośród złożonych ofert zostanie wybrana ta, która odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym Zaproszeniu, oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia za najniższą cenę i prezentuje najlepszą atrakcyjność – Prawo pierwszeństwa i elastyczność przy ustalaniu harmonogramu – i uzyskała najwyższą możliwą liczbę punktów wyliczoną według powyższego wzoru (maksymalna łączna ilość punktów wynosi 100).
Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Jeżeli Najemca nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej punktacji, Najemca wezwie Wynajmujących, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Najemcę ofert dodatkowych.
Wynajmujący oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych uprzednio Ofertach.
Dopuszcza się negocjacje w sprawie ceny.

Wykluczenia

Wynajmujący nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Najemcą lub osobami upoważnionymi w jego Imieniu do zaciągania zobowiązań, lub osobami wykonującymi w imieniu Najemcy czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wynajmującego, w szczególności poprzez:
a) uczestniczenie w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadanie, co najmniej 10% udziałów lub akcji o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został okre-ślony przez IZ PO,
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W stosunku do Wynajmującego nie zachodzą okoliczności, które w przypadku gdyby postępowanie nn. prowadzone było w trybie ustawy prawo zamówień publicznych powodowałyby wykluczenie z postępowania - art. 24 pzp (tj.: Dz. U. 2010 r. Nr 113 poz. 759),

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

AKADEMIA SZYBKIEJ NAUKI TADEUSZ BUZAREWICZ

Adres

Kormoranów 10/nd.

11-600 Radzieje

warmińsko-mazurskie , węgorzewski

Numer telefonu

225228432

Fax

000000000

NIP

8451548448

Tytuł projektu

DOBRA PRAKTYKA - ZACZNIJ JUŻ DZIŚ UŻYWAĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO I TIK-a

Numer projektu

RPWP.08.02.00-30-0057/18-00
Liczba wyświetleń: 69