Strona główna
Logo unii europejskiej

Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie kursu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy

Data publikacji: 31.07.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-08-2020

Numer ogłoszenia

1256351

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi, ul. Jaćwieska 9, 19-500 Gołdap, sekretariat – I piętro, w terminie do 10.08.2020 r. godz. 10.00.

a) oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1
b) ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku składania ofert w języku obcym należy złożyć je wraz z tłumaczeniem na język polski.
c) ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być opatrzone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, a także posiadać dodatkowe oznaczenie:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi, ul. Jaćwieska 9, 19-500 Gołdap,
„Kurs KPP”, Nie otwierać przed 10.08.2020 r. godz. 10.15
d) oferty złożone po terminie zostaną nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone

Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.08.2020 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jolanta Sztabińska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. +48 87 615 04 81

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja i przeprowadzenie 66 – godzinnego kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy (41 godzin praktycznych i 25 godzin teoretycznych) zakończonego egzaminem z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem kursu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 60, poz. 408 z 2007 r.) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kursu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. z 2019 r., poz. 2408) dla 41 uczestników projektu, celem zwiększenia szans na zatrudnienie, rozbudowujących ich umiejętności zawodowe oraz kompetencyjne

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o zamówieniu.

Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV)
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
80562000-1 Usługi szkolenia w dziedzinie pierwszej pomocy
55320000-9 Usługi podawania posiłków

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: gołdapski Miejscowość: Gołdap

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zwiększenia szans na zatrudnienie, rozbudowujących umiejętności zawodowe oraz kompetencyjne 41 uczestników projektu pn.: "Fachowość i taktyka szansą na zatrudnienie"

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja i przeprowadzenie 66 – godzinnego kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy (41 godzin praktycznych i 25 godzin teoretycznych) zakończonego egzaminem z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem kursu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 60, poz. 408 z 2007 r.) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kursu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. z 2019 r., poz. 2408) dla 41 uczestników projektu, celem zwiększenia szans na zatrudnienie, rozbudowujących ich umiejętności zawodowe oraz kompetencyjne

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o zamówieniu.

Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV)
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
80562000-1 Usługi szkolenia w dziedzinie pierwszej pomocy
55320000-9 Usługi podawania posiłków

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV)
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
80562000-1 Usługi szkolenia w dziedzinie pierwszej pomocy
55320000-9 Usługi podawania posiłków

Harmonogram realizacji zamówienia

od dnia podpisania umowy do 16 października 2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Ocena ww. warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie oświadczenia o posiadaniu wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) złożonego na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1

Wiedza i doświadczenie

wykazanie, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – Wykonawca przeprowadził minimum 3 kursy z zakresu kwalifikowalnej pierwszej pomocy, każdy dla grupy uczestników w liczbie nie mniejszej niż 8 osób;

Ocena ww. warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów, w szczególności:
- wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane wraz ze wskazaniem ilości uczestników - przedstawiony na załączniku nr 5

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

dysponowanie kadrą dydaktyczną do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 4 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 882) oraz o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 60, poz. 408 z 2007 r.) i Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kursu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. z 2019 r., poz. 2408), tj.:
zajęcia teoretyczne i praktyczne kursu przeprowadzi lekarz systemu, pielęgniarka systemu albo ratownika medycznego posiadający aktualną wiedzę i umiejętności z zakresu objętego ramowym programem kursu oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej w jednostkach systemu, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j.: Dz. U. z 2020, poz. 882);
zajęcia teoretyczne i praktyczne w zakresie psychologicznych aspektów wsparcia poszkodowanego przeprowadzi psycholog posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe;
Zamawiający dopuszcza odpowiadające ww. uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów pod warunkiem, że osoba dedykowana do przeprowadzenia kursu posiada dyplom wydany w państwie innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederacja Szwajcarska lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strona umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za równoważny z dyplomem uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzającym tytuł zawodowy ratownik medyczny i uzyskała prawo pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z odrębnymi przepisami lub posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu ratownika medycznego nabyte w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uznane w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 220 ze zm.);

Ocena ww. warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów, w szczególności:
- wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 4,

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie: wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do wskazanego w umowie, w przypadku:
1) wystąpienia zdarzeń lub okoliczności, których nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy, na które strony umowy nie miały wpływu, a które uniemożliwiają terminową realizację zadania,
2) siły wyższej.

Istotne dla stron postanowienia umowy, zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego

Zamawiający jednocześnie informuje, że z Wykonawcą wybranym do realizacji zamówienia zostanie zawarta dodatkowa umowy dotycząca powierzenia przetwarzania danych osobowych wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 7

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

a) oferta (załącznik nr 1):
b) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (załącznik nr 3)
c) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 4,
d) wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane wraz ze wskazaniem ilości uczestników - przedstawiony na załączniku nr 5;

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających , o których mowa w pkt 7 lit. g podrozdziału 6.5. „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020”

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena za wykonanie zamówienia - 100%

Oferta o najniższej cenie brutto uzyska maksymalną ilość punktów tj.: 10 pkt., pozostałym Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) ilość punktów wg. wzoru
(cena najniższa brutto : cena badanej oferty brutto) x 10 pkt

Ofertę najkorzystniejszą stanowiła będzie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

Ocena ofert dokonana będzie z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, stosując zasadę matematyczną w zakresie zaokrąglania.

Ocenę końcową stanowiła będzie suma punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert. Ofertę najkorzystniejszą stanowiła będzie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

Wykluczenia

Zamawiający informuje, że z możliwości realizacji zamówienia wyłącza się podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
- uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Weryfikacja, powyższego zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w załączniku nr 3 - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA GOŁDAP

Adres

pl. Plac Zwycięstwa 14

19-500 Gołdap (miasto)

warmińsko-mazurskie , gołdapski

Numer telefonu

(87)6156000

Fax

876150800

NIP

8471587061

Tytuł projektu

Fachowość i taktyka szansą na zatrudnienie

Numer projektu

RPWM.11.01.01-28-0031/18-00
Liczba wyświetleń: 89