Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 02 na zakup i wdrożenie usług informatycznych w zakresie wprowadzenia pełnej komputeryzacji przedsiębiorstwa oraz otwarcia nowego kanału sprzedaży i komunikacji z klientem poprzez Internet.

Data publikacji: 24.07.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 02-08-2020

Numer ogłoszenia

1255751

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć:
a) W formie elektronicznej na adres e-mail: savit@interia.pl lub
b) W formie pisemnej (osobiście, pocztą lub kurierem) w siedzibie Zamawiającego: ul. Popiełuszki 39c/16, 94-053 Łódź

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Pełne ryzyko niedoręczenia oferty w terminie spoczywa na Oferencie.

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia postepowania bez podania przyczyny oraz prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.
3. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
4. Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6. Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Wykonawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn.
7. Zamawiający oświadcza, iż przetwarza dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2014 r., poz. 1182), zebrane w celu wyboru dostawców wyrobów i usług jako ich Administrator. Dane mogą̨ być́ powierzane do przetwarzania firmom doradczym, audytorskim oraz kancelariom prawnym na podstawie zawartych pomiędzy Zamawiającym a powyższymi podmiotami umów. Każdej osobie, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak może warunkować́ udział w niniejszym postepowaniu.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

savit@interia.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Kubicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

695826525

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Savit ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia dotyczące wyboru wykonawcy dedykowanego oprogramowania (middleware) do zautomatyzowania procesów zamówień i zakupów zachodzących w firmie oraz budowy serwisu internetowego (systemu zamówień) przedstawiającego aktualną ofertę wraz z pozycjonowaniem go w Internecie. W związku z planowanym uczestnictwem firmy Savit jako Wnioskodawca w konkursie w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Działania II.1: Otoczenie biznesu Poddziałania II.1.2: Profesjonalizacja usług biznesowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, numer RPLD.02.01.02.-IP.02-10-044/18 Savit wszczyna postępowanie ofertowe.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: Łódź Miejscowość: Łódź

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem planowanego zamówienia jest zakup i wdrożenie dedykowanego oprogramowania do zautomatyzowania/zintegrowania procesów zachodzących w firmie, budowy serwisu www wraz z jej pozycjonowanie w Internecie w celu wprowadzenia pełnej komputeryzacji przedsiębiorstwa oraz otwarcia nowego kanału sprzedaży i komunikacji z klientem poprzez Internet rozwijanego aktualnie przez Savit.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i wdrożenie dedykowanego oprogramowania (middleware) do zautomatyzowania i zintegrowania procesów (zamówień i zakupów) zachodzących w firmie oraz budowy serwisu internetowego (systemu zamówień) przedstawiającego aktualną ofertę wraz z pozycjonowaniem go w Internecie w celu wprowadzenia pełnej komputeryzacji przedsiębiorstwa oraz otwarcia nowego kanału sprzedaży i komunikacji z klientem poprzez Internet. Głównym założeniem projektu jest zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa w związku z stworzeniem nowego kanału komunikacji z klientami. Aby to osiągnąć oraz zwiększyć sprawność przepływu informacji w firmie planuje się dokonać pełnej komputeryzacji przedsiębiorstwa poprzez stworzenie interaktywnego serwisu Internetowego (platforma do zamówień i komunikacji z klientami), który zautomatyzuje proces przyjmowania i przygotowywania zamówień oraz zarządzanie magazynem. W ramach promocji serwisu należy wykonać pozycjonowanie strony w Internecie. W celu zautomatyzowania stanów magazynowych reprezentowanych cyfrowo z ofertą wyświetlaną na stronie, konieczne będzie wdrożenie spersonalizowanego oprogramowanie pośredniczącego (middleware).
Oferent musi być wstanie zapewnić wsparcie techniczne w trakcie jak i po zakończeniu okresu trwania wdrożenia wraz z przeprowadzeniem szkolenia ze stworzonych aplikacji i serwisu internetowego w siedzibie zamawiającego.
Przedmiot zamówienia obejmuje zakup:
Przedmiot 1. Budowa internetowego serwisu www (platforma do zamówień i komunikacji z klientami) który zautomatyzuje proces przyjmowania i przygotowywania zamówień oraz zarządzanie magazynem. Na potrzeby stworzenia serwisu trzeba będzie zwirtualizować cały obecny magazyn wraz z jego zwartością i aktualnym stanem. Serwis ma prezentować w interesujący sposób oferowane przez firmę Savit produkty (tkaniny) i zachęcać do ich zamawiania. Strona musi być przejrzysta, czytelna i posiadać zachęcającą szatę graficzną. Serwis ma być poprawnie obsługiwane przez większość urządzeń dostępnych na rynku i kompatybilna z popularnymi przeglądarkami komputerowymi. Serwis musi posiadać panel administratora do łatwego zarządzania zawartością strony www (w tym również możliwość edytowania oferty tkanin: numer id, ilość, etc.). Serwis i jego kod źródłowy należy przekazać zamawiającemu wraz z prawami autorskimi i stosownym wsparciem technicznym. Końcowe data oddania strony www obliguje wykonawcę do przeprowadzenia szkolenia z jej obsługi w miejscu siedziby firmy zamawiającego.
Przedmiot 2. Pozycjonowanie nowego serwisu www w celu dotarcia do większej liczby potencjalnych klientów.
Przedmiot 3. Jedna sztuka dedykowanego oprogramowania (middleware). Spersonalizowane oprogramowanie ma łączyć program magazynowy używany przez firmę Savit z nowym serwisem www które pozwoli na automatyczną aktualizację stanów magazynu oraz zautomatyzuje proces przyjmowania i przygotowywania zamówień. Oprogramowanie ma działać w środowisku Windows (technologia .NET) i współpracować z programem magazynowym używanym w firmie. Program musi posiadać przyjazny i intuicyjny interfejs użytkownika. Tworzona aplikacja musi spełniać następujące podstawowe funkcje:
- musi łączyć się z serwisem www oraz programem magazynowym w celu odczytania aktualnych wartości i stanów
- musi mieć możliwość wprowadzania/edycji do z katalogowanych produktów ich podstawowych parametrów (ilości, rodzaju, typu, koloru, ceny oraz wszystkich danych zawartych na etykietach)
- musi posiadać graficzny interfejs w celu czytelnej prezentacji danych
- musi w razie zaistnienia błędów, informować o nich użytkownika
Program i jego kod źródłowy należy przekazać zamawiającemu wraz z prawami autorskimi i stosownym wsparciem technicznym. Końcowe data oddania programu obliguje wykonawcę do przeprowadzenia szkolenia w miejscu siedziby firmy zamawiającego z obsługi przygotowanej wcześniej aplikacji.

Kod CPV

72263000-6

Nazwa kodu CPV

Usługi wdrażania oprogramowania

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Wszystkie przedmioty z zapytania ofertowego powinny być dostarczony w terminie nie później niż do 31.12.2020. Oferenta obowiązuje poniższy harmonogram i kolejność prac. Wykonawca zostawia sobie prawo do zmiany kolejności realizowanych prac.
Przedmiot 1
Budowa internetowego serwisu www.
Okres do: 30.09.2020 r.
Przedmiot 2
Pozycjonowanie nowo powstałego serwisu www w Internecie
Okres do: 30.09.2020 r.
Przedmiot 3
Dedykowanego oprogramowania (middleware) do zautomatyzowania procesów zachodzących w firmie
Okres do: 31.12.2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawcą usługi/usług może być wyłącznie podmiot który:
- posiada siedzibę bądź miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium UE,
- posiada potencjał umożliwiający realizację usługi/usług będących przedmiotem zamówienia (w świadczenie usługi musi być zaangażowana minimum jedna osoba, której wiedza i doświadczenie są adekwatne do zakresu prac. W świadczeniu usługi mogą uczestniczyć podwykonawcy. Wówczas w ocenie potencjału wykonawcy do świadczenia usługi będzie brany pod uwagę także potencjał podwykonawców).

Wiedza i doświadczenie

Do postępowania zostaną dopuszczeni Wykonawcy którzy:
1) Przedstawią, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli prowadzony okres działalność jest krótszy - to w tym okresie, wykonali lub są w trakcie realizacji projektów w zakresie wdrożenia projektów IT i mają doświadczenie w tej dziedzinie.
2) O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy dysponują potencjałem kadrowym i produkcyjnym spełniającym na chwilę złożenia oferty poniższe wymagania:
- posiadają niezbędne doświadczenie w branży IT,
- posiadają umiejętności, wiedzę i doświadczenie które są adekwatne do zakresu zapytania ofertowego,
- w świadczeniu usługi mogą uczestniczyć podwykonawcy, wówczas w ocenie potencjału wykonawcy do świadczenia usług/wdrożenia będzie brany pod uwagę także potencjał podwykonawców

Potencjał techniczny

Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i potencjał techniczny w zakresie IT. Wykonawca musi być czynie działającym producentem oprogramowania IT. Wykonawca musi być wstanie zapewnić wsparcie techniczne w trakcie jak i po zakończeniu okresu trwania wdrożenia oraz przeprowadzić szkolenie w siedzibie zamawiającego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi być osobą zdolną do wykonania przedmiotu oferty.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

Dodatkowe warunki

Nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Zamawiający podpisze z wybranym Wykonawcą umowę na realizację usługi w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zakończenia procedury wyboru.
Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do treści umowy zmian jej postanowień w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Oferenta. Zmiany te mogą dotyczyć:
1) Warunki zmiany terminu wykonania zamówienia:
– z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego;
– z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;
– z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy. Każdorazowo, zmiana terminu wykonania zamówienia uzależniona jest od jej akceptacji przez Zamawiającego oraz ewentualnie Instytucję Pośredniczącą w finansowaniu projektu (zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie).
- w przypadku zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z zapisami zapytania ofertowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta Oferta powinna zawierać: a. Nazwę i adres siedziby Oferenta, numer NIP
b. Datę sporządzenia oferty
c. Opis swojej działalności wraz z ostatnio zrealizowanymi projektami
d. Szczegółową wycenę poszczególnych przedmiotów zapytania ofertowego:
Nazwa Ilość Cena netto
1. Budowa internetowego serwisu www (A1) (B1)
2. Pozycjonowanie nowego serwisu www (A2) (B2)
3. Dedykowanego oprogramowania (middleware) do zautomatyzowania procesów zachodzących w firmie (A3) (B3)

e. Czas realizacji projektu
f. Podpis Oferenta
g. Dane osoby do kontaktu
2. Szkic techniczno-graficzny interfejsu oferowanych aplikacji i strony.
3. Wypełnione i podpisane oświadczenie Oferenta o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Dokumenty wchodzące w skład oferty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, przez Oferenta poprzez złożenie na każdej zapisanej stronie kopii dokumentu podpisu.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert, spełniających warunki udziału w postępowaniu ofertowym, na podstawie następujących kryteriów:
1. Cena netto - waga 50%, liczba punktów 0-50
2. Wartość merytoryczna oferty– waga 50%, liczba punktów 0-50

Oferty będą oceniane według zależności:
KRYTERIUM 1. Średnia stawka netto: maksymalnie 50 pkt.
Liczba punktów = (najniższa cena netto wśród badanych ofert) / (średnia cena netto badanej oferty) x 50
Ocena będzie średnia ceną netto.
Weryfikacja kryterium odbywa się̨ na podstawie oferty złożonej przez Oferenta.
KRYTERIUM 2. Wartość merytoryczna oferty: maksymalnie 50 pkt.
W ramach kryterium oceniana będzie wartość merytoryczna oferty. Punkty w ramach oceny ofert będą przyznawane w następujący sposób:
- Zaproponowany przedmiot zapytania ofertowego i harmonogram dostawy nieadekwatne do przedmiotu zamówienia: 0 pkt
- zaproponowany harmonogram dostaw adekwatny do przedmiotu zamówienia: 25 pkt
- zaproponowany przedmiot zapytania ofertowego adekwatny do zamówienia: 25 pkt

Oferty zostaną̨ sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. Jeżeli dwie lub więcej ofert otrzymają taką samą liczbę̨ punktów, Zamawiający przeprowadzi z oferentami negocjacje cenowe i wybierze ofertę najkorzystniejszą cenowo.

Wykluczenia

O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań́ w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy a dostawcą polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, - posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Spełnienie warunku weryfikowane na podstawie oświadczenia oferenta załączonego do oferty.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SAVIT PPHU PIOTR KUBICZ

Adres

Ks. Jerzego Popiełuszki 39c/16

94-053 Łódź

łódzkie , Łódź

NIP

7270031103

Tytuł projektu

Realizacja usług doradczych w zakresie wprowadzenia pełnej komputeryzacji przedsiębiorstwa oraz otwarcia nowego kanału sprzedaży i komunikacji z klientem poprzez Internet.

Numer projektu

RPLD.02.01.02-10-0091/19-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Unreal Development Mateusz Więch
Olimpijska 5/94
94-043 Łódź
NIP: 7272734346

Oferta wpłynęła dnia 30.07.2020.
Cena całościowa to: 41000,00 zł netto
Liczba wyświetleń: 81