Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę 3-osiowej frezarki numerycznej - duża OZNACZENIE SPRAWY 3/2020/MegaMold

Data publikacji: 23.07.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-08-2020

Numer ogłoszenia

1255417

Status ogłoszenia

Aktualne

Treść ogłoszenia została zmieniona

29 lipca 2020 - Zamawiający sprostował dostrzeżone omyłki pisarskie w Zapytaniu w następującym zakresie:
Pkt B.2 lp1 zostało dopisane słowo "mm" w celu sprecyzowania jednostki miary.
W załączniku nr 3 w § 3 ust. 6 poprawiono liczbową omyłkę pisarską - było: "siedmiu (14)", jest: "siedmiu (7)".
W pozostałym zakresie treść Zapytania nie uległa zmianie.
Z uwagi na pozostały okres czasu na składanie ofert, brak zmian merytorycznych, oraz brak konieczności dokonania modyfikacji ofert przez oferentów, termin składania ofert pozostał bez zmian.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy złożyć do dnia 24 sierpnia 2020 roku do godz. 23:59 – decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego.
2. Oferty w formie pisemnej należy składać w siedzibie Zamawiającego lub przesłać na adres: Mega Mold Sp. z o.o. 36-002 Jasionka 252E.
3. Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty w formie elektronicznej na adres: info@megamold.pl
4. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "ZO_3_2020_MegaMold_frezarka ostateczne.pdf"

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

info@megamold.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Do kontaktu w sprawach merytorycznych dotyczących niniejszego postępowania upoważniony jest Pan Jarosław Walentek, numer telefonu 607 259 412, email jwalentek@megamold.pl . Do kontaktu w sprawach formalnych dotyczących niniejszego postępowania upoważniona jest Pani Elżbieta Walentek, numer telefonu 603 482 221, email ewalentek@megamold.pl .

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa 3-osiowej frezarki numerycznej - duża [1 szt.].

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "ZO_3_2020_MegaMold_frezarka ostateczne.pdf"

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: rzeszowski Miejscowość: Jesionka

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

1. Zamówienie jest współfinansowane z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach Projektu pn. „Wdrożenie do działalności firmy Mega Mold Sp. z o.o. produkcji form wtryskowych z autorskim elektronicznym licznikiem cykli”.
2. Głównym celem projektu jest realizacja inwestycji polegająca na wdrożeniu przez Wnioskodawcę technologii zliczania cykli pracy form wtryskowych wielkogabarytowych za pomocą autorskiego elektronicznego, bezprzewodowego licznika cykli.

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "ZO_3_2020_MegaMold_frezarka ostateczne.pdf"

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa 3-osiowej frezarki numerycznej - duża [1 szt.] wg poniższej specyfikacji technicznej.
2. Minimalne parametry techniczne przedmiotu zamówienia:
Lp Nazwa kryterium oceny Wymagania
min.
1 Przesuwy osi XYZ min. '2300x1400x750 mm
2 obroty wrzeciona min 12000
3 moment obrotowy S1/100% min. 300 Nm
4 stożek wrzeciona BBT-50 lub HSK-A100
5 system sterowania HH
6 sondy do pomiaru detalu i narzędzia tak
7 liniały optyczne tak
8 chłodzenie przez wrzeciono tak
9 dokładność pozycjonowania 0,01 mm
10 udźwig stołu min 8000 kg
11 magazyn narzędzi min 32
12 dostosowanie do ciężkiej obróbki zgrubnej i wykańczającej stalowych form wtryskowych tak
13 konstrukcja bramowa
14 obudowa pełna
15 waga maszyny 25-28T
16 typ napędu wrzeciona elektrowrzeciono
17 posuw szybki min. 20/20/15 m/min
18 rozstaw między kolumnami max. 2100 mm
19 chłodzenie strefy obróbki cieczą i powietrzem
20 kompensacja termiczna automatyczna
21 chłodzenie szafy elektrycznej tak
22 oświetlenie przestrzeni roboczej LED
23 elektroniczne kółko ręczne tak
24 sygnalizator świetlny 3-kolorowy
25 instrukcja użytkowania w j. polskim tak
26 serwis gwarancyjny zapewnienie czasu reakcji 24 godz

3. Dodatkowe akcesoria wymagane wraz z przedmiotem zamówienia:
3.1. stół magnetyczny ze sterownikiem o parametrach:
wymiary XY stołu: min. 1200x800 mm
ilość pól magnetycznych: min. 198
wielkość pojedynczego pola: min. 50x50 mm
siła przyciągania pojedynczego pola: min. 3925 N
3.2. kompresor śrubowy ze zintegrowanym osuszaczem ziębniczym o parametrach:
pojemność zbiornika: min. 500 l
wydajność: min. 3000 l/min
max. ciśnienie pracy: 10 bar
3.3. komplet 32 szt oprawek precyzyjnych typu ER dostosowanych do wrzeciona frezarki:
wyważenie: G2,5
max obroty: 25.000 obr/min
rodzaj oprawki: wersja krótka ER32 L90-110 - 15 szt, wersja długa ER32 L150-170 - 5 szt, wersja krótka ER25 L90-110- 8 szt, wersja długa ER25 L150-170 - 4 szt
Tulejki zaciskowe ER32 (5 um): Fi4 mm - 5 szt, Fi6 mm - 8 szt, Fi8 mm - 5 szt, Fi12 mm - 5 szt, Fi16 mm - 2 szt, Fi20 mm - 2 szt
Tulejki zaciskowe ER25 (5 um): Fi4 mm - 5 szt, Fi6 mm - 5 szt, Fi8 mm - 5 szt, Fi12 mm - 5 szt, Fi16 mm - 2 szt

4. W cenie oferowanej maszyny powinny być uwzględnione ponadto koszty:
- transportu
- uruchomienia maszyny
- szkolenia operatorów – dla min. 3 osób.

5. Oferta powinna ponadto zawierać następujące informacje:
- Czas potrzebny na instalację maszyny.
- Wytyczne dotyczące rozładunku maszyny.
- Ew. wymagania co do miejsca posadowienia maszyny /np. max obciążenia posadzki, fundamenty itp./.
- Wymagania techniczne dotyczące przyłącza elektrycznego i pneumatycznego – jeżeli dotyczy.
6. W ofercie należy odnieść się do wszystkich wymienionych parametrów i wymagań.
7. Przedmiot zamówienia będzie realizowany przez Wykonawcę przy użyciu posiadanego przez niego sprzętu, wiedzy oraz technologii.
8. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 12 miesięcznej gwarancji na urządzenie od momentu zakończenia realizacji Przedmiotu Zamówienia (potwierdzonego protokołem odbioru urządzenia).
9. Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy i być dopuszczony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
10. Szczegóły zamówienia zawiera także wzór umowy z wykonawcą - stanowiący załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.
11. Kody CPV: 42612200-1 - Pionowe, wrzecionowate centra obróbkowe

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "ZO_3_2020_MegaMold_frezarka ostateczne.pdf"

Kod CPV

42612200-1

Nazwa kodu CPV

Pionowe, wrzecionowate centra obróbkowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia: 7 miesięcy od dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcom.

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "ZO_3_2020_MegaMold_frezarka ostateczne.pdf"

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

C. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. W postępowaniu mogą brać udział wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, wyrażają wolę zawarcia z Zamawiającym umowy, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego, oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu istnienia konfliktu interesów.

4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na przedmiot zamówienia, w razie złożenia przez tego samego wykonawcę kolejnej oferty obejmującej ten sam zakres zamówienia, ofertę pierwotnie złożoną traktuje się jako wycofaną.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
8. Wartość oferty powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
9. Cena powinna być podana w złotych (PLN), euro (EUR) lub dolarach amerykańskich (USD) co najmniej brutto. Przeliczenie euro i dolarów na złote nastąpi wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia terminu składania ofert. Przy podaniu ceny w walucie innej niż PLN, należy to zaznaczyć w ofercie, pod rygorem uznania, że cena została podana w PLN.
10. Ofertę należy sporządzić ściśle według zawartych w Zapytaniu załączników, w języku polskim, w sposób trwały i gwarantujący odczytanie treści.
11. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do działania w imieniu Wykonawcy, w razie takiej potrzeby należy załączyć pełnomocnictwo zgodne z wymogami prawa, pod rygorem uznania, że oferta nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.
12. W wypadku składania oferty drogą tradycyjną Wykonawca umieszcza ofertę w zamkniętej kopercie.
13. W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia złożonej oferty.

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "ZO_3_2020_MegaMold_frezarka ostateczne.pdf"

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje, za zgodą Wykonawcy, możliwość zmiany postanowień zawartej z nim umowy nie zmieniających charakteru pierwotnej umowy (rodzaj zawartej umowy pozostanie bez zmian) w następującym zakresie: Przedmiotu Umowy, Wynagrodzenia, w tym terminów i zasad płatności, Terminu wykonania zamówienia, Obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, Zakresu odpowiedzialności, pod warunkiem zachowania pisemnej formy i gdy taka potrzeba wyniknie ze strony Instytucji Finansującej lub Zarządzającej lub też Pośredniczącej, albo ze strony Zamawiającego lub Wykonawcy, w szczególności gdy:
- zmniejszeniu lub zwiększeniu uległ zakres zadań niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy;
- zmianie uległ termin realizacji przedmiotu zamówienia;
- nastąpiła zmiana stawki podatku VAT;
- zmiana umowy jest następstwem wprowadzania zmian w przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;
- konieczność zmiany umowy jest następstwem działania siły wyższej;
2. Zamawiający dodatkowo dopuszcza nieistotne zmiany umowy, które mogą mieć na celu w szczególności usunięcie oczywistych omyłek pisarskich, lub błędów redakcyjnych i są rozumiane jako zmiany, które w wypadku wprowadzenia na etapie postępowania ofertowego nie wpłynęłyby ani na wynik tego postępowania, ani na krąg podmiotów mogących złożyć ofertę.
3. Nadto zmiana umowy może nastąpić także, gdy ze strony Instytucji Finansującej lub Zarządzającej lub też Pośredniczącej pojawi się potrzeba zmiany terminów lub zakresu realizowanego projektu i związana z tym konieczność zmiany sposobu, zakresu bądź terminów wykonania zamówienia przez Wykonawcę, lub taka potrzeba wyniknie za strony Zamawiającego, który uzyska na to zgodę Instytucji Finansującej lub Zarządzającej lub też Pośredniczącej, pod warunkiem zachowania formy pisemnej i o ile zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy.

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "ZO_2_2020_MegaMold_frezarka ostateczne.pdf"

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

2. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wraz z ofertą następujących dokumentów:
- Dokładnej specyfikacji technicznej proponowanego urządzenia.
3. Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie zgodnego z prawdą oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego oraz prawidłowo wypełnianego i podpisanego formularza oferty stanowiącej załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego a także dokumentów, jeśli takie dokumenty są przez Zamawiającego wymagane.

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "ZO_3_2020_MegaMold_frezarka ostateczne.pdf"

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

D. KRYTERIA OCENY OFERT I INFORMACJA O WAGACH PUNKTOWYCH:
1. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert nie podlegających wykluczeniu, oraz przypisze odpowiednie wartości punktowe według niżej wymienionego kryterium oceny ofert i zasad przyznawania punktów:
2. Kryterium finansowe (cena) – waga 90 punktów;
3. Kryterium długości gwarancji – waga 10 punktów;
4. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, to jest takiej, która otrzyma najwyższą wartość punktową.
5. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.


E. OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY
1. W kryterium finansowym, Zamawiający przyzna wartości punktowe dzieląc wartość oferty z najniższą ceną przez wartość badanej oferty, a następnie mnożąc uzyskaną wartość przez wagę, według formuły: WP= (WONC / WOB) x waga, gdzie WP – wartość punktowa w kryterium finansowym, WONC – wartość oferty z najniższą ceną brutto, WOB – wartość brutto oferty badanej.

2. W kryterium długości gwarancji Zamawiający przyzna wartości punktowe w sposób następujący:

• Oferowana długość gwarancji krótsza niż 18 miesięcy liczonych od dnia podpisania protokołu odbioru urządzenia: 0 punktów;
• Oferowana długość gwarancji równa lub dłuższa niż 18 miesięcy, lecz nie dłuższa niż 24 miesiące liczonych od dnia podpisania protokołu odbioru urządzenia: 5 punktów;
• Oferowana długość gwarancji równa lub dłuższa niż 24 miesiące, liczonych od dnia podpisania protokołu odbioru urządzenia: 10 punktów;
Długość gwarancji nie może być krótsza niż 12 miesięcy, pod rygorem uznania, że Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "ZO_3_2020_MegaMold_frezarka ostateczne.pdf"

Wykluczenia

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień sektorowych, udzielane przez beneficjenta nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest do podpisania zgodnie z prawdą oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania.
2. Wykluczeniu podlegają także Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, nie złożyli prawidłowo wypełnionej oferty obejmującej przedmiot zamówienia, lub też złożyli ofertę po terminie.

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "ZO_3_2020_MegaMold_frezarka ostateczne.pdf"

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MEGA MOLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

36-002 Jasionka

podkarpackie , rzeszowski

Numer telefonu

603482221

NIP

5170240409

Tytuł projektu

Wdrożenie do działalności firmy Mega Mold Sp. z o.o. produkcji form wtryskowych z autorskim elektronicznym licznikiem cykli

Numer projektu

POIR.03.02.02-00-1780/19-00
Liczba wyświetleń: 131