Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWR.02.12.00-00-SR02/18/UP/001 – w częściach

Data publikacji: 22.07.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 31-07-2020

Numer ogłoszenia

1255167

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę w formie papierowej, w języku polskim, w zamkniętej kopercie z naniesioną adnotacją „Odpowiedź na zapytanie ofertowe nr POWR.02.12.00-00-SR02/18/UP/001”, należy dostarczyć do biura mieszczącego się w siedzibie Zamawiającego, tj.: Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, Al. Ujazdowskie 18 lok. 16, 00-478, Warszawa w terminie wskazanym w punkcie 3 poniżej lub
2. Ofertę w języku polskim, w formie elektronicznej (skan w formacie pliku PDF) w postaci pliku ZIP/RAR, opatrzonym hasłem, należy wysłać do dnia i godziny wskazanej w punkcie 3 poniżej na adres k.wozniak@upemi.pl, w temacie maila należy wpisać „Odpowiedź na Zapytanie ofertowe nr POWR.02.12.00-00-SR02/18/UP/001” (hasło należy przesłać następnego dnia po upływie terminu składania ofert z informacją, czyjej oferty dotyczy),
3. Ofertę w formie papierowej i elektronicznej należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2020 r. do godziny 16:00. Termin ten liczy się jako data i godzina wpływu oferty do biura Zamawiającego (Biuro Zamawiającego pracuje w godzinach od 8.00 – 16.00 w dniu robocze, tj. od poniedziałku do piątku).
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Oferent może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
6. Oferent nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej treści po upływie terminu składania ofert.
7. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani jakichkolwiek kosztów związanych z przygotowaniem oferty przez Oferenta, a w szczególności związanych z przystąpieniem do procesu ofertowego, przygotowaniem i złożeniem oferty, przygotowaniami do zawarcia umowy.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

K.WOZNIAK@UPEMI.PL

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Katarzyna Woźniak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

609747458

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienie jest wyłonienie Wykonawców, którzy samodzielnie będą świadczyć usługę ekspercką lub Wykonawców, którzy dysponujących potencjałem kadrowym do świadczenia usługi eksperckiej. Usługa ekspercka świadczona będzie w ramach funkcjonującej w projekcie grupie roboczej ds. współpracy edukacji z biznesem.
2. Przedmiot zamówienia szczegółowo obejmuje usługi eksperckie w następującym zakresie:
a) usługi eksperckie w zakresie szkolnictwa zawodowego (min. 2 osoby) – część A zamówienia
b) usługi eksperckie w zakresie szkolnictwa wyższego (min. 2 osoby) – część B zamówienia
c) usługi eksperckie w zakresie edukacji pozaformalnej (min. 2 osoby) – część C zamówienia
d) usługi eksperckie w zakresie rynku pracy tj. biznes/przedsiębiorców (min. 2 osoby) – Część D zamówienia
Szczegółowe wymagania wobec Wykonawcy dla poszczególnych części określono w części IX. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY - WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawców, którzy samodzielnie będą świadczyć usługę ekspercką lub Wykonawców, którzy dysponujących potencjałem kadrowym do świadczenia usługi eksperckiej. Usługa ekspercka świadczona będzie w ramach funkcjonującej w projekcie grupie roboczej ds. współpracy edukacji z biznesem.
2. Przedmiot zamówienia szczegółowo obejmuje usługi eksperckie w następującym zakresie:
a) usługi eksperckie w zakresie szkolnictwa zawodowego (min. 2 osoby) – część A zamówienia
b) usługi eksperckie w zakresie szkolnictwa wyższego (min. 2 osoby) – część B zamówienia
c) usługi eksperckie w zakresie edukacji pozaformalnej (min. 2 osoby) – część C zamówienia
d) usługi eksperckie w zakresie rynku pracy tj. biznes/przedsiębiorców (min. 2 osoby) – Część D zamówienia
Szczegółowe wymagania wobec Wykonawcy dla poszczególnych części określono w części IX. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY - WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienie jest wyłonienie Wykonawców, którzy samodzielnie będą świadczyć usługę ekspercką lub Wykonawców, którzy dysponujących potencjałem kadrowym do świadczenia usługi eksperckiej. Usługa ekspercka świadczona będzie w ramach funkcjonującej w projekcie grupie roboczej ds. współpracy edukacji z biznesem.
2. Przedmiot zamówienia szczegółowo obejmuje usługi eksperckie w następującym zakresie:
a) usługi eksperckie w zakresie szkolnictwa zawodowego (min. 2 osoby) – część A zamówienia
b) usługi eksperckie w zakresie szkolnictwa wyższego (min. 2 osoby) – część B zamówienia
c) usługi eksperckie w zakresie edukacji pozaformalnej (min. 2 osoby) – część C zamówienia
d) usługi eksperckie w zakresie rynku pracy tj. biznes/przedsiębiorców (min. 2 osoby) – Część D zamówienia
Szczegółowe wymagania wobec Wykonawcy dla poszczególnych części określono w części IX. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY - WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
3. Przedmiot zamówienia dotyczy usługi eksperckiej obejmującej m.in. działania analityczne i badawcze w ramach pracy grupy roboczej, której celem będzie opiniowanie/rekomendowanie programów edukacyjnych, podstaw programowych w zawodach związanych z sektorem żywności wysokiej jakości oraz opracowanie map kompetencji, co przyczyni się do wypracowania i wdrożenia nowych, innowacyjnych systemów szkolenia/kształcenia kadr w i dla sektora, zapewniających kształcenie na wszystkich poziomach kształcenia formalnego i pozaformalnego.
4. W ramach świadczenia usługi eksperckiej obowiązkowym jest udział w posiedzeniach grupy roboczej, opracowaniu map kompetencji , przedstawianiu rekomendacji do zmian podstawy programowej dla obecnych i/lub nowych zawodów w branży przemysłu spożywczego.
5. Zamawiający może zwrócić się z prośbą o udział w dodatkowych działaniach tj. udział w seminariach regionalnych, podczas których przedstawione zostaną dobre praktyki w zakresie współpracy edukacji i biznesu na polu nawiązywania porozumień edukacyjnych tj. działań mających na celu nawiązanie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, a szkołami.
6. Zamawiający dla każdej z części zamówienia wybierze po 2 Wykonawców.
7. Zamawiający przewiduje spotkania w ramach grupy eksperckiej nie rzadziej 1 raz na kwartał do sierpnia 2022 r. maksymalna liczba planowanych spotkań wynosi 12 spotkań liczone średnio po 4 godziny.
Spotkania odbywać się będą zarówno w formie zdalnej jak i w formie stacjonarnej każdorazowo w Warszawie. Forma spotkania uzależniona będzie od potrzeb, możliwości technicznych oraz sytuacji epidemiologicznej związanej z COVID19.
8. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Wykonawcy mogą złożyć ofertę na część A i/lub B i/lub C i/lub D.
Z zastrzeżeniem, że jeżeli usługa będzie świadczona osobiście, jeden Wykonawca/Ekspert może w ramach zamówienia wykonać tylko 1 usługę ekspercką z danej części.
9. Zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej dla konkursu nr POWR.02.12.00-IP.09-00-006/18 Rozdział 5.9 „Nie jest dopuszczalne angażowanie przez Zamawiającego jako personelu projektu pracowników Partnerów i odwrotnie. Nie jest dopuszczalne zlecanie przez Zamawiającego zakupu towarów lub usług Partnerom i odwrotnie”.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo ingerowania w przebieg realizacji zamówienia na każdym jego etapie i zgłaszania zastrzeżeń oraz sugestii, do stosowania których Wykonawca jest zobowiązany. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany zakresu zamówienia.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Dodatkowe przedmioty zamówienia

11. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia uwzględnił nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):
 73000000-2 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
 79000000-4 - Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
 72316000-3 - Usługi analizy danych

Harmonogram realizacji zamówienia

Usługa będąca przedmiotem zamówienia świadczona będzie w terminie mieszczącym się w okresie sierpień 2020 r. – sierpień 2022 r.
Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji zamówienia w przypadku zmiany okresu realizacji projektu. Wydłużenie okresu realizacji zamówienia nie ma wpływu na łączną liczbę posiedzeń, o której mowa w rozdziale IV punkt 7.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

zgodnie z zapisami rozdziału IX. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY - WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie i/lub dysponują potencjałem technicznym, i/lub osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. Wykonawcy spełniający niżej wskazane wymagania oddzielnie dla każdej z części zamówienia i dalej zgodnie z zapisami rozdziału IX. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY - WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Potencjał techniczny

zgodnie z zapisami rozdziału IX. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY - WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

zgodnie z zapisami rozdziału IX. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY - WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

zgodnie z zapisami rozdziału IX. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY - WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Dodatkowe warunki

1. Informujemy, że powyższe zapytanie nie stanowi oferty zawarcia umowy ani też oferty prowadzenia negocjacji w tym celu i jest skierowane do wielu adresatów.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień na każdym etapie zapytania.
3. Cena oferty określona przez Oferenta zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom oraz okresowej waloryzacji przez okres obowiązywania umowy.
4. Z wybranymi Wykonawcami zostanie zawarta umowa cywilno-prawna lub o współpracy.
5. W cenie usługi Wykonawca zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywalne koszty, związane z realizacją zamówienia, szczegółowo wskazane w niniejszym Zapytaniu oraz wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa, w tym:
a) w przypadku Wykonawców będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej lub będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie nietożsamym z przedmiotem zamówienia, którzy wykonywaliby przedmiot zamówienia osobiście cena brutto podana przez Wykonawcę powinna obejmować należności publiczno-prawne stanowiące narzuty na wynagrodzenia po stronie Wykonawcy jak i Zamawiającego (w szczególności składki ZUS) i zaliczki na podatek dochodowy. Podana w formularzu ofertowym cena będzie traktowana jako cena za wykonanie usługi wraz z opłatami z tytułu ubezpieczenia ZUS i podatku dochodowego ponoszonymi przez Zamawiającego. Wypłacane wynagrodzenie Wykonawcy po odprowadzeniu pochodnych nie będzie zatem równowartością ceny podanej w ofercie.
b) w przypadku Wykonawców innych niż wymienieni w punkcie a) powyżej cena brutto podana przez Wykonawcę powinna obejmować koszty podatku VAT (jeśli Wykonawca jest jego płatnikiem).
6. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Wykonawcy mogą złożyć ofertę na część A i/lub B i/lub C i/lub D.
Z zastrzeżeniem, że jeżeli usługa będzie świadczona osobiście, jeden Wykonawca/Ekspert może w ramach zamówienia wykonać tylko 1 usługę ekspercką z danej części.
7. Zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej dla konkursu nr POWR.02.12.00-IP.09-00-006/18 Rozdział 5.9 „Nie jest dopuszczalne angażowanie przez Wnioskodawcę jako personelu projektu pracowników Partnerów i odwrotnie. Nie jest dopuszczalne zlecanie przez Wnioskodawcę zakupu towarów lub usług Partnerom i odwrotnie”.

Warunki zmiany umowy

8. Z wybranymi Wykonawcami będzie podpisana umowa pomiędzy nimi a Zamawiającym, w uzgodnionym przez strony terminie do 14 dni od wezwania. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do zawieranej umowy, a które nie wynikają wprost z treści niniejszego zapytania ofertowego obejmują w szczególności:
a) Płatności będą regulowane w terminie do 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego rachunku/faktury wystawionej przez Wykonawcę.
b) Zamawiający wypłaci wynagrodzenie za udział w spotkaniu grupy roboczej, każdorazowo po spotkaniu grupy pod warunkiem, że Wykonawca i/lub personel Wykonawcy będzie na nim obecny.
c) Podstawą wystawienia rachunku/faktury jest obecność na spotkaniu grupy roboczej dokumentowane listą obecności.
d) Płatności mogą zostać wstrzymane przez Zamawiającego maksymalnie do 90 dni w przypadku braku środków na rachunku bankowym projektowym.
e) Przekazanie praw autorskich do wytworzonych w ramach projektu dokumentów w pełnym zakresie zgodnie z treścią z załącznika nr 5 do zapytania ofertowego.
f) Zamawiający zastrzega sobie prawo bezkosztowego przesunięcia/zmiany terminu/odwołania posiedzenia grupy roboczej najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed pierwotnie ustaloną datą.
g) Dojazd na miejsce realizowanej usługi oraz ewentualne zakwaterowanie leży po stronie Wykonawcy.
h) Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kary umownej w wysokości do 20% wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie wartości pełnej usługi - w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z wyłączeniem okoliczności, za które odpowiedzialność spoczywa na Zamawiającym.
i) Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kary umownej w wysokości do 20% wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie wartości pełnej usługi – w przypadku, gdy Zamawiający odstąpił od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność spoczywa na Wykonawcy.
j) Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
k) Zamawiający dopuszcza zmiany zakresu umowy zawartej z Wykonawcą (zgodnie z zapisami rozdziału 6.5.2. punkt 20 Wytycznych kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 r.), w szczególności zmiany, które:
 nie prowadzą do zmiany charakteru zawartej umowy w stosunku do złożonej oferty, chyba że zmiany zostały przewidziane w zapytaniu ofertowym w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian;
lub/i
 dotyczą realizacji dodatkowych usług nieobjętych podstawowym zamówieniem o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
lub/i
 zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki: konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
l) Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron bez podania powodu z zachowaniem 1 – miesięcznego okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
m) Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania niniejszej Umowy za 2 – tygodniowym okresem wypowiedzenia w przypadku, gdy Wykonawca narusza postanowienia niniejszej Umowy lub nie wywiązuje się z postanowień objętych niniejszą Umową.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie Oferenta o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
3. Załącznik nr 3a – Oświadczenie Oferenta o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wraz z CV Oferenta – CZĘŚĆ A.
4. Załącznik nr 3b – Oświadczenie Oferenta o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wraz z CV Oferenta – CZĘŚĆ B,
5. Załącznik nr 3c – Oświadczenie Oferenta o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wraz z CV Oferenta – CZĘŚĆ C,
6. Załącznik nr 3d – Oświadczenie Oferenta o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wraz z CV Oferenta – CZĘŚĆ D.
7. Załącznik nr 4 – Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych Oferenta

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający będzie oceniał oferty oddzielnie dla każdej z części zamówienia.
Zamawiający dokona oceny wg następujących kryteriów i ich znaczenia:

Kryterium 1 (K1) - Cena całkowita oferty (brutto), waga 100 %

Punktacja w ramach ww. kryterium będzie przyznawana na podstawie poniższego wzoru:

Wobl=(C min)/(C obl)*Wmax

Wobl - wartość punktowa, którą należy wyznaczyć
Wmax - waga kryterium ceny – maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w kryterium ceny
Cmin - wartość najniższej ceny całkowite brutto spośród złożonych ofert wykonawców
Cobl - wartość ceny całkowite brutto rozpatrywanej oferty wykonawcy

Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów w ramach kryterium 1 (K1) wynosi 100 pkt.

PUNKTACJA DODATKOWA – maksymalnie 20 punktów

Zamawiający przyzna dodatkową liczbę punktów każdemu Oferentowi oddzielnie dla każdego z części zamówienia na podstawie zapisów zawartych w CV Oferenta, zgodnie z poniższym:

Część A – usługi eksperckie w zakresie szkolnictwa zawodowego za liczbę lat doświadczenia zawodowego w jednostkach systemu oświaty realizujących zadania z obszaru kształcenia zawodowego na podstawie zapisów zawartych z CV:
- 10 lat – 0 punktów
- 11-15 lat – 5 punktów
- 16-26 lat – 10 punktów
- 25-30 lat – 15 punktów
- 30 lat i więcej – 20 punktów

Część B – usługi eksperckie w zakresie szkolnictwa wyższego za liczbę lat doświadczenia zawodowego w tworzeniu i opiniowaniu programów kształcenia na podstawie zapisów zawartych z CV (tj. z CV musi wynikać wprost liczba lat i nazwa stanowisk):
- 5 lat – 0 punktów
- 6-8 lat – 5 punktów
- 9-11 lat – 10 punktów
- 12-15 lat – 15 punktów
- 15 lat i więcej – 20 punktów

Część C - usługi eksperckie w zakresie edukacji pozaformalnej za liczbę lat doświadczenia zawodowego w zakresie opracowania schematów, konspektów szkoleń i planów szkoleniowych dostosowanych do potrzeb pracowników na podstawie zapisów zawartych z CV (tj. z CV musi wynikać wprost liczba lat doświadczenia w opracowaniu konspetktów)
- 5 lat – 0 punktów
- 6-8 lat – 5 punktów
- 9-11 lat – 10 punktów
- 12-15 lat – 15 punktów
- 15 lat i więcej – 20 punktów

Część D – usługi eksperckie w zakresie rynku pracy tj. biznes/przedsiębiorców za liczbę lat doświadczenia zawodowego w pełnieniu funkcji menadżera w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi na podstawie zapisów zawartych z CV (tj. z CV musi wynikać wprost liczba lat i nazwa stanowisk):
- 5 lat – 0 punktów
- 6-8 lat – 5 punktów
- 9-11 lat – 10 punktów
- 12-15 lat – 15 punktów
- 15 lat i więcej – 20 punktów

Punkty dodatkowe zostaną dodane do liczby punktów za kryterium K1.
Ocena ogólna ofert dla zamówienia dokonywana będzie w oparciu o poniższy wzór:

O = K1 + PUNKTACJA DODATKOWA
gdzie:
O – oznacza łączną ocenę jako sumę punktów w poszczególnych kryteriach
K1 – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena całkowita oferty (brutto)”
PUNKTACJA DODATKOWA – liczba punktów uzyskanych punktacji dodatkowej

Maksymalna liczba punktów dla każdej części zamówienia, jaką może uzyskać oferta wynosi łącznie:
Część A – 120 punktów.
Część B – 120 punktów.
Część C – 120 punktów.
Część D – 120 punktów.

Ocena w oparciu o ww. kryteria zostanie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (ułamkowa liczba punktów będzie zaokrąglona do pełnych liczb zgodnie z zasadami matematycznymi).
Informacje wykorzystane do oceny punktowej będą pochodziły z przedłożonego przez Oferenta formularza ofertowego.

Wykluczenia

1. Z udziału w niniejszym postępowaniu ofertowym wykluczone są podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.
• Osobą upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego (Lidera tj. Polskiej Federacji Producentów Żywności Związek Pracodawców) jest: Zgodnie z KRS (0000313586).
• Osobą upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego (Partnera tj. Unii Producentów i Pracodawców przemysłu Mięsnego) jest: Zgodnie z KRS (0000246895).
• Osobą wykonującą w imieniu Zamawiającego (Partnera) czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy jest: Katarzyna Woźniak.
Warunek ten zostanie zweryfikowany na podstawie załącznika nr 2 do zapytania ofertowego, zawierającego w treści stosowne oświadczenie. Brak załącznika oraz brak poprawnie wypełnionego załącznika skutkować będzie odrzuceniem oferty w całości.

2. Zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej dla konkursu nr POWR.02.12.00-IP.09-00-006/18 Rozdział 5.9 „Nie jest dopuszczalne angażowanie przez Wnioskodawcę jako personelu projektu pracowników Partnerów i odwrotnie. Nie jest dopuszczalne zlecanie przez Wnioskodawcę zakupu towarów lub usług Partnerom i odwrotnie”.
Warunek ten zostanie zweryfikowany na podstawie załącznika nr 2 do zapytania ofertowego, zawierającego w treści stosowne oświadczenie. Brak załącznika oraz brak poprawnie wypełnionego załącznika skutkować będzie odrzuceniem oferty w całości.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POLSKA FEDERACJA PRODUCENTÓW ŻYWNOSCI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW

Adres

00-613 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

228307055

Fax

228307056

NIP

7010173579

Tytuł projektu

Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Sektor żywności wysokiej jakości

Numer projektu

POWR.02.12.00-00-SR02/18-00
Liczba wyświetleń: 144