Strona główna
Logo unii europejskiej

INFORMACJA O OGŁOSZENIU na usługę organizacji i realizacji warsztatów z zakresu przedsiębiorczości dla studentów cudzoziemców Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie uczestniczącej w projekcie pt. „Zintegrowany program rozwoju Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej”

Data publikacji: 20.07.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-07-2020

Numer ogłoszenia

1254794

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być wydrukowana na druku załączonego formularza ofertowego, podpisana i złożona wraz z załącznikami lub przesłana skanem w terminie do 27 lipca 2020 r. poprzez email: i.dawidowicz@wsge.edu.pl z dopiskiem w tytule: Oferta na warsztaty z zakresu przedsiębiorczości lub pocztą/osobiście na adres siedziby Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi ul. Sienkiewicza 4, 05-410 Józefów. Oferty złożone po podanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data złożenia /dostarczenia a nie data nadania. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem tel. 22 780 10 07 wew. 23.
O wyborze oferty Zamawiający poinformuje każdego z Oferentów mailowo. Wykonawca do oferty dołącza kopie dokumentów potwierdzających spełnienie kryterium dostępu.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

i.dawidowicz@wsge.edu.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Ilona Dawidowicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

227801007

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje: przeprowadzenie warsztatów (w formie on line lub stacjonarnie (o ile sytuacja epidemiologiczna ulegnie poprawie) z zakresu przedsiębiorczości dla studentów cudzoziemców Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie w wymiarze 36 h dla 6 grup (po 10 osób) w 4 edycjach. Łącznie 864 godzin.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: otwocki Miejscowość: Szkolenia realizowane będą w siedzibie Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W ramach realizacji projektu „Zintegrowany programu rozwoju Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój), przewidziano do realizacji Zadania 7 poz. 91 (rozwój kompetencji w zakresie przedsiębiorczości dla cudzoziemców).
Celem jest zapoznanie uczestników z głównymi wymogami oraz obowiązkami, które wynikają z faktu rozpoczynania oraz prowadzenia firmy w pierwszych miesiącach działalności

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje: przeprowadzenie warsztatów z zakresu przedsiębiorczości dla studentów cudzoziemców WSGE.

(6 grupy po 10 osób x 36 godzin) łącznie 216 godzin w jednej edycji (łącznie 4 edycje warsztatów)

Usługa powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, kompleksowo, bez konieczności dokonywania późniejszych prac dodatkowych i uzupełnień.

Warsztaty będą odbywać się on-line; w przypadku poprawy sytuacji epidemiologicznej w kraju warsztaty będą mieć formę stacjonarną.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających/powtarzających się/dodatkowych

Kod CPV

80430000-7

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacji osób dorosłych na poziomie akademickim

Harmonogram realizacji zamówienia

Usługa realizowana będzie na terenie województwa mazowieckiego, w m. Józefów dla łącznie 24 grup.
Termin: od 20 sierpnia 2020 do 30 września 2023.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
1. Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem (min. 2 lata doświadczenia w prowadzeniu szkoleń oraz minimum 3 zrealizowane usługi w obszarze tematycznym zbieżnym z przedmiotem niniejszego zapytania) – weryfikowane na podstawie Załącznika nr 3 oraz dokumentów poświadczających wykonanie usługi czyli referencji lub dokumentów równoważnych.
2. Dysponują osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia, spełniającymi kryteria opisane w niniejszym zamówieniu (wiedza i doświadczenie).
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia - warunek konieczny - weryfikowane na podstawie załącznika nr 4.
4. Dostarczą kompletną ofertę zgodnie z niniejszym Zapytaniem ofertowym.

Wiedza i doświadczenie

Doświadczenie zawodowe:
1. Trenerzy muszą posiadać wykształcenie wyższe, prawnicze.
2. Trenerzy muszą posiadać minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe w danym obszarze szkoleniowym (weryfikowane na podstawie załączonych do formularza ofertowego CV trenerów oraz minimum 1 referencji z obszaru szkoleniowego jaki trener ma realizować).
3. Trenerzy muszą legitymować się znajomością języka angielskiego na poziomie min. C1 potwierdzoną certyfikatem. Udokumentowana certyfikatami znajomość innych dodatkowych języków na poziomie min. C1 będzie dodatkowo punktowana.

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy dysponujący potencjałem technicznym pozwalającym na realizację zamówienia – weryfikowane na podstawie oświadczenia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Doświadczenie zawodowe:
1. Trenerzy muszą posiadać wykształcenie wyższe, prawnicze.
2. Trenerzy muszą posiadać minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe w danym obszarze szkoleniowym (weryfikowane na podstawie załączonych do formularza ofertowego CV trenerów oraz minimum 1 referencji z obszaru szkoleniowego jaki trener ma realizować).
3. Trenerzy muszą legitymować się znajomością języka angielskiego na poziomie min. C1 potwierdzoną certyfikatem. Udokumentowana certyfikatami znajomość innych dodatkowych języków na poziomie min. C1 będzie dodatkowo punktowana.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy dysponujący potencjałem ekonomicznym i finansowym pozwalającym na realizację zamówienia – weryfikowane na podstawie oświadczenia.

Warunki zmiany umowy

W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć m.in.:
1. okresu i harmonogramu realizacji umowy,
2. ostatecznej liczby godzin i uczestników/czek,
3. zasad płatności, (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać opóźnieniom);
4. zabezpieczenia i kar umownych,
6. Oferent składając ofertę akceptuje, że w umowie będą znajdowały się m.in. następujące zapisy dotyczące kar umownych:
a/ Zamawiający może rozwiązać Umowę w przypadku stwierdzenia nierzetelności w realizowaniu przez Wykonawcę czynności objętych Umową, a w szczególności w przypadku:
- niewywiązywania się z powierzonego zakresu obowiązków, przewidujące karę umowną w wysokości 50% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy,
- dwukrotnej odmowy w realizacji zlecenia pomimo dopełnienia wszelkich formalności,
- w przypadku nie przestrzegania przez Wykonawcę zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 w zakresie maksymalnego dopuszczalnego limitu zaangażowania zawodowego w liczbie 276 godzin miesięcznie oraz nieprowadzenia wymaganej przez Zamawiającego dokumentacji w tym zakresie- przewidujące karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy
Zamawiający informuje, iż w umowie zastrzeżony zostanie zapis o przeniesieniu pełni autorskich praw majątkowych do wszelkich materiałów wytworzonych i wykorzystanych podczas realizacji umowy. Wykonawcy nie będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz oferty (Załącznik Nr 1)
2. Oświadczenie o nie powiązaniu z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo (Załącznik Nr 2)
3. Wzór wykazu przeprowadzonych szkoleń z zakresu objętego zapytaniem ofertowym (Załącznik nr 3).
4. Wzór wykazu trenerów (Załącznik nr 3a).
5. Oświadczenie o dysponowaniu potencjałem technicznym i ekonomicznym pozwalającym na realizację zamówienia (Załącznik nr 4)
6. CV trenerów
7. Stosowne referencje i potwierdzenia realizacji usług.
8. Wyciągu CEIDG lub wydruku KRS
9. Programy szkoleń zgodnie z przedmiotem zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert:

• Cena – 40 pkt
• Potencjał Oferenta stanowiący gwarancje realizacji szkoleń - 60 pkt.

I. W ramach kryterium „Cena” Zamawiający przyzna punkty wg następującego wzoru

Cena oferowana brutto najtańszej oferty
Ilość punktów = ----------------------------------------------------------- x 40 pkt
Cena ofertowa brutto ocenianej oferty

II. W ramach kryterium „Potencjał Oferenta stanowiący gwarancje realizacji szkoleń” Zamawiający będzie przyznawał punkty wg poniższych kryteriów:
a) 4 pkt. za każdą zrealizowaną przez Wykonawcę usługę szkoleniową z zakresu tematycznego zbieżnego z przedmiotem niniejszego zapytania, ponad minimalną liczbę usług określoną w warunkach wejściowych (3 usługi), ale nie więcej niż 20 pkt.
b) 2 pkt. za każde przedłożone, przez zgłoszonego w niniejszym postępowaniu trenera, referencje ze szkolenia z zakresu tematycznego zbieżnego z przedmiotem niniejszego zapytania, ponad minimalną liczbę referencji określoną w warunkach wejściowych (1 referencja), ale nie więcej niż 20 pkt.
c) 5 pkt. za każdy przedłożony przez zgłoszonego w niniejszym postępowaniu trenera, certyfikat potwierdzający znajomość języków obcych na min. poziomie C1, ponad minimalną liczbę certyfikatów określoną w warunkach wejściowych (1 certyfikat z j. angielskiego na poz. min. C1), ale nie więcej niż 20 pkt.W celu przyznania punktów w ramach kryterium „Potencjał Oferenta stanowiący gwarancje realizacji szkoleń” dodatkowo oferent zobowiązany jest do przedłożenia:
• stosownych dokumentów poświadczających zrealizowanie usługi z zakresu tematycznego zbieżnego z przedmiotem niniejszego zapytania.
• Stosownych dokumentów poświadczających zrealizowane przez trenerów szkolenia tj. referencji lub dokumentów równoważnych.
• Stosownych dokumentów poświadczających znajomość języków obcych na poziomie min. C1.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI EUROREGIONALNEJ IM. ALCIDE DE GASPERI W JÓZEFOWIE

Adres

Sienkiewicza 4

05-410 Józefów

mazowieckie , otwocki

Numer telefonu

227801007

Fax

227801007

NIP

5321823156

Tytuł projektu

Zintegrowany program rozwoju Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej

Numer projektu

POWR.03.05.00-00-Z028/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Fundacja "Ad futurum" ul. Nowowiejska 12, Józefów data wpłynięcia -27.07.2020 cena: 127872,00 zł
Liczba wyświetleń: 104