Strona główna
Logo unii europejskiej

Przeprowadzenie indywidualnych konsultacji psychologicznych dla 5 uczestników projektu "Rozwój GZAZ w Maliniu"

Data publikacji: 17.07.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-07-2020

Numer ogłoszenia

1254667

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy przesłać w formie skanu wysłanego wiadomością e-mail, uwzględniającą w tytule nr zapytania ofertowego, na adres mailowy zaz@tuszownarodowy.pl w terminie do 27.07.2020 r. do końca dnia (23:59:59). Za datę przekazania oferty rozumie się datę otrzymania wiadomości e-mail z ofertą przez serwer pocztowy Zamawiającego. Oferty, które wpłynęły po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty można także złożyć osobiście, lub pocztą tradycyjną przesyłką poleconą/kurierem (decyduje data wpływu) z dopiskiem „Oferta nr 03/07/2020 na usługi psychologiczne” w Gminnym Zakładzie Aktywności Zawodowej, Malinie 214, 39-331 Chorzelów.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zaz@tuszownarodowy.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Flis

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

17 774 37 51

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi psychologiczne objęte kodem Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne zgodnie z zapisami par. 2 ,,Opis przedmiotu zamówienia" niniejszego zapytania ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: mielecki Miejscowość: Malinie

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie kadry do świadczenia usług psychologicznych w projekcie ,,Rozwój GZAZ w Maliniu '', zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług psychologicznych przez wyłonioną kadrę w projekcie ,,Rozwój GZAZ w Maliniu", zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Kod CPV

85121270-6

Nazwa kodu CPV

Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Harmonogram realizacji zamówienia zgodnie z niniejszym zapytaniem ofertowym.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria formalne, dostępu i wyboru określa treść niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA TUSZÓW NARODOWY/GMINNY ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W MALINIU

Adres

39-332 Tuszów Narodowy

podkarpackie , mielecki

Numer telefonu

177743750

Fax

177743752

NIP

8171984740

Tytuł projektu

ROZWÓJ GZAZ W MALINIU

Numer projektu

RPPK.08.01.00-18-0021/19-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Grupa CSW Delta Sp. z o.o.
ul. M. Kopernika 17
28-300 Jędrzejów
Data wpłynięcia oferty: 24.07.2020 r. godz. 12:57
Cena oferty: 44 628,00 PLN
Liczba wyświetleń: 89