Strona główna
Logo unii europejskiej

Świadczenie usług rehabilitacyjnych dla 5 uczestników projektu pt. "Rozwój GZAZ w Maliniu"

Data publikacji: 17.07.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-07-2020

Numer ogłoszenia

1254580

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być dostarczona za pośrednictwem: poczty, kuriera lub dostarczona osobiście w zamkniętej kopercie na adres siedziby: Gminny Zakład Aktywności Zawodowej w Maliniu, Malinie 214, 39-331 Chorzelów z dopiskiem „Odpowieź na zapytanie ofertowe nr 02/07/2020 na usługi rehabilitacyjne”.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Flis

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

17 774 37 51

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług rehabilitacyjnych dla 5 osób - uczestników projektu w okresie od 01.09.2020 r. do 28.02.2023 r. - Usługi rehabilitacyjne/fizjoterapeutyczne, które będą prowadzone indywidualnie lub w razie wystąpienia potrzeby również grupowo - łącznie 600 godzin usługi, średnio 5 godzin w tygodniu.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: mielecki Miejscowość: Malinie

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamówienie ma na celu realizację projektu pn. ,, Rozwój GZAZ w Maliniu” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna, Działanie: 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym- projekty konkursowe, poprzez świadczenie usług fizjoterapeutycznych/rehabilitacyjnych dla 5 osób w Gminnym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Maliniu w okresie od 01.09.2020 r. do 28.02.2023 roku.

Przedmiot zamówienia

Świadczenie usług rehabilitacyjnych dla 5 uczestników projektu – średnio 5 godziny tygodniowo, łącznie 600 godzin w okresie od 1.09.2020 r. do 28.02.2023 r.

Kod CPV

85142100-7

Nazwa kodu CPV

Usługi fizjoterapii

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Informacja zawarta w Załączniku Zapytanie ofertowe.
Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV
85142100-7 Usługi fizjoterapii
85312500-4 Usługi rehabilitacyjne

Harmonogram realizacji zamówienia

Informacja zawarta w Załączniku Zapytanie ofertowe.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Informacja zawarta w Załączniku Zapytanie ofertowe.

Wiedza i doświadczenie

Informacja zawarta w Załączniku Zapytanie ofertowe.

Potencjał techniczny

Informacja zawarta w Załączniku Zapytanie ofertowe.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Informacja zawarta w Załączniku Zapytanie ofertowe.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Informacja zawarta w Załączniku Zapytanie ofertowe.

Dodatkowe warunki

Informacja zawarta w Załączniku Zapytanie ofertowe.

Warunki zmiany umowy

Informacja zawarta w Załączniku Zapytanie ofertowe.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Informacja zawarta w Załączniku Zapytanie ofertowe.

Zamówienia uzupełniające

Informacja zawarta w Załączniku Zapytanie ofertowe.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Informacja zawarta w Załączniku Zapytanie ofertowe.

Wykluczenia

Informacja zawarta w Załączniku Zapytanie ofertowe.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA TUSZÓW NARODOWY/GMINNY ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W MALINIU

Adres

39-332 Tuszów Narodowy

podkarpackie , mielecki

Numer telefonu

177743750

Fax

177743752

NIP

8171984740

Tytuł projektu

ROZWÓJ GZAZ W MALINIU

Numer projektu

RPPK.08.01.00-18-0021/19-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

GABINET FIZJOTERAPII "TERAPEUTA"
mgr Rafał Wiśniewski
Malinie 386, 39-331 Chorzelów
data wpłynięcia oferty: 27.07.2020 r.
Cena oferty: 47 400,00 PLN
Liczba wyświetleń: 69