Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa w formie leasingu finansowego używanego samochodu osobowego „Kombivan” do przewozu pracowników

Data publikacji: 17.07.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-07-2020

Numer ogłoszenia

1254497

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać: pisemnie, tj. drogą pocztową w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/07/2020”, na adres: Malinie 214, 39-331 Chorzelów, lub przesłać e-mailem na adres: e-mail: zaz@tuszownarodowy.pl
W tytule e-mail zawierającym ofertę należy umieścić zapis: „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/07/2020”.
2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 27.07.2020 r.
3. W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego na adres: Malinie 214, 39-331 Chorzelów.
4. Oferta i wszystkie dokumenty dołączone do oferty dostarczane elektronicznie na wskazany adres e-mail lub przesłane w formie papierowej powinny być podpisane przez Oferenta.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zaz@tuszownarodowy.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Flis

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

692 176 824

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu finansowego używanego samochodu osobowego „Kombivan” do przewozu pracowników

KOD CPV:
66114000-2 Usługi leasingu finansowego
34115200-8 Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: mielecki Miejscowość: Malinie

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór dostawcy samochodu do przewozu osób niezbędnego do realizacji projektu pt. „Rozwój GZAZ w Maliniu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i podpisanie z nim umowy.
Zamawiający zamierza nabyć ww. przedmiot w formie leasingu finansowego.

Przedmiot zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduję się w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Kod CPV

66114000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi leasingu finansowego

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawa przedmiotu zamówienia: do 2 tygodni od daty podpisania umowy z wybranym dostawcą.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

1. Umowa leasingu finansowego może zostać zawarta na standardowym wzorze umowy stosowanej przez Wykonawcę z zastrzeżeniem następujących postanowień:
a. Opłata początkowa w wysokości 10% całkowitej wartości netto przedmiotu leasingu, opłata końcowa 1 % wartości początkowej przedmiotu leasingu a pozostała kwota rozłożona na 30 rat miesięcznych.
b. W raty leasingowe powinny być wliczone wszystkie koszty, które poniesie Zamawiający jako korzystający. W szczególności cena powinna obejmować: koszt nabycia przez Finansującego przedmiotu zamówienia (leasingu), wszelkie podatki oraz inne opłaty z wyjątkiem podatku od środków transportu, jakie powinien uiścić Zamawiający w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy leasingu.
c. Wykonawca gwarantuje bezpłatną dostawę przedmiotu leasingu w terminie do 2 tygodni od daty podpisania umowy.
d. Wykonawca gwarantuje sieć serwisową zapewniającą obsługę na terenie województwa podkarpackiego (serwis gwarancyjny i pogwarancyjny) dostarczonego przedmiotu zamówienia.
e. Własność przedmiotu leasingu przechodzi na mocy umowy leasingu na Zamawiającego jako korzystającego po zakończeniu umowy leasingu i uregulowaniu wszystkich należności z niej wynikających.
f. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi po uprzednim uzgodnieniu między Wykonawcą a Zamawiającym daty i godziny odbioru. Odbiór nastąpi w siedzibie Zamawiającego (Malinie 214, 39-331 Chorzelów) i zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez osoby upoważnione ze strony Zamawiającego i Wykonawcy.
g. Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy wówczas, gdy:
a) Stwierdzi wady przedmiotu umowy,
b) Przedmiot umowy nie będzie odpowiadał warunkom określonym w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. W przypadku stwierdzenia okoliczności o których mowa w niniejszym punkcie Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na dostarczenie przedmiotu umowy zgodnego z specyfikacją techniczną i wolnego od wad (termin nie krótszy niż 3 dni). Po bezskutecznym upływie powyższego terminu Zamawiający będzie miał prawo do odstąpienia od umowy w całości.
h. Raty leasingowe płatne zgodnie z harmonogramem płatności na podstawie prawidłowo dostarczonej faktury VAT
i. W przypadku przekroczenia terminu zapłaty rat leasingowych Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek ustawowych.
j. Wszelkie ewentualne spory powstałe w związku z realizacją umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
k. W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Przedstawienie przez Wykonawcę umowy nie spełniającej wymogów określonych w pkt. 1 będzie traktowane jako okoliczność uniemożliwiająca zawarcie ważnej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Warunki zmiany umowy

Umowa będzie mogła ulec zmianie w przypadku konieczności zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek zmiany zasad finansowania zadania wynikającego z podpisanych przez Zamawiającego umów z Instytucjami Pośredniczącymi lub innych czynników związanych z realizacją przedmiotowego projektu, niezależnych od Zamawiającego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
3. Dokumentację oferowanego samochodu potwierdzającą spełnienie wymagań specyfikacji technicznej – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
4. Wzór umowy Wykonawcy z uwzględnieniem wszystkich zapisów zawartych w p. XII niniejszego zapytania ofertowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:
Kryterium: Cena
Waga: 100%
Maksymalna ilość punktów jaką może uzyskać oceniana oferta wynosi 100 pkt.
Powyższe oznacza, że Zamawiający jako najkorzystniejszą ofertę wybierze tę, która przy spełnieniu wszystkich wymagań zawartych w specyfikacji, zawierać będzie najkorzystniejszą cenę.
Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:
1. Przez kryterium „Cena” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę netto wykazaną w ofercie. Ocena w ramach kryterium „Cena” (C) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

C=(Cmin/Cb)x100,

gdzie:
Cmin – najniższa zaproponowana cena netto przedmiotu zamówienia
Cb – cena netto przedmiotu zamówienia zaproponowana w badanej ofercie
C – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena”

2. Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA TUSZÓW NARODOWY/GMINNY ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W MALINIU

Adres

39-332 Tuszów Narodowy

podkarpackie , mielecki

Numer telefonu

177743750

Fax

177743752

NIP

8171984740

Tytuł projektu

ROZWÓJ GZAZ W MALINIU

Numer projektu

RPPK.08.01.00-18-0021/19-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 89