Strona główna
Logo unii europejskiej

Subskrypcja oprogramowanie SSO

Data publikacji: 14.07.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-07-2020

Numer ogłoszenia

1254046

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

• Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego przy ul. Stefana Żeromskiego 14, 27-630 Zawichost, lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: office@rawcyber.pl

• Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 21 lipca 2020r. W przypadku wysyłania oferty za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kurierskiej liczy się data dostarczenia przesyłki do siedziby Zamawiającego.

• Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
• Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi do 24.07.2020 r. Zamawiający w terminie 2 dni roboczych od wyboru najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców, o wynikach przeprowadzonego postępowania oraz umieści tożsamą informację na swojej stronie internetowej.
• Dodatkowych informacji na temat Projektu udziela Pan Maciej Łata, tel. 501 034 498, mail: ml@rawcyber.pl.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ml@rawcyber.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Maciej Łata

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

501 034 498

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest roczna subskrypcja oprogramowanie SSO (Single Sign – On), które będzie służyło do zarządzania tożsamością użytkownika smartphona RAW Secure Phone w ramach platformy, komunikatora oraz cyber tarczy. Przedmiotem zamówienia jest niewyłączna licencja na oprogramowanie bez ograniczenia ilości użytkowników.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: sandomierski Miejscowość: Zawichost

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W związku z otrzymanym wsparciem w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 działanie 1.1.1 (Projekty B+R przedsiębiorstw) projekt pn. "Opracowanie zaawansowanego technologicznie Smartphon-u o podwyższonym systemie bezpieczeństwa ( RAW Secure Phone)" zapraszamy do składania ofert na suskrypcję licencji do specjalistycznego oprogramowania programistycznego dla projektu realizowanych na etapie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych prowadzonych przez RAW sp. z o.o.
Szczegóły zakresu projektu można znaleźć na stronie - https://rawcyber.pl/#398

Przedmiot zamówienia

Oprogramowanie SSO ma zapewniać minimum następujące funkcjonalności:
• Serwer tożsamości wystawia API dla urządzeń mobilnych do:
o autoryzacji konta RAW na konkretnym urządzeniu
o pobraniu / modyfikacji danych zalogowanego konta
o wydania jednorazowego kodu autoryzującego konto RAW dla konkretnej aplikacji
o obsługi cyklu życia sekretów (tokenów)
• Serwer tożsamości wystawia API dla innych serwerów RAW:
o wymiana kodu autoryzacyjnego na sekrety (tokeny) służące wytworzeniu zaufania z instalacją aplikacji mobilnej
o weryfikacji nadesłanych sekretów
o wydania ograniczonych informacji o koncie posługującym się podanym sekretem
o obsługi cyklu życia sekretów (tokenów)
• Biblioteka .aar umożliwiająca innym aplikacjom autoryzację za pomocą konta RAW (na przykład: https://developers.google.com/identity/sign-in/android/sign-in)
• Interface do zarządzania użytkownikami i grupami dostępny za pomocą przeglądarki web
• Tworzenie, kasowanie i modyfikacja kont użytkowników
• Blokowanie kont użytkowników
• Separacja informacji pomiędzy rolami i organizacjami
• Zmiana hasła (centralnie lub z poziomu smartphone)
• Zarządzanie rolami (nazwa roli)
• Wykorzystanie wbudowanych mechanizmów w system operacyjny Android w wersji 10
• Zapewnienie ochrony kryptograficznej dla całości komunikacji API
o komunikacja pod TLS
o serwis obsługujący konto RAW po stronie telefonu zna certyfikat serwera RAW (pinning)
o serwer konta RAW przechowuje informacje o identyfikatorach urządzeń, którym zostały wydane tokeny dla poszczególnych kont:
 możliwość usunięcia autoryzacji dla konkretnego urządzenia
 wykrycie sytuacji w której tokeny zostały skopiowane na inne urządzenie

Termin uruchomienia licencji – 2 tygodnie od dnia podpisania umowy.

Okres subskrypcji licencji – 01.08.2020 – 31.07.2021

Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające do 25% wartości zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług w okresie dwóch lat od udzielenia zamówienia podstawowego.

Kod CPV

48000000-8

Nazwa kodu CPV

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres subskrypcji licencji – 01.08.2020 – 31.07.2021

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się podmioty spełniające niniejsze warunki:
• Posiadać uprawnienia niezbędne do wykonywania przedmiotu zamówienia, jeżeli przepisy prawa powszechnie obowiązujące nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
• Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie:
• Dysponować potencjałem technicznym i personelem zdolnym do wykonania zamówienia;
• Znajdować się w sytuacji ekonomicznej, finansowej i organizacyjnej zapewniającej wykonanie zamówienia;

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

• Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
• Oferta musi odpowiadać przedmiotowi zamówienia określonemu w treści zapytania
• Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego. Oferty nie złożone na formularzu nie będą rozpatrywane.
• Oferta musi być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta.
• Oferta musi zawierać: cenę netto oraz należny podatek VAT w walucie polskiej, za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu. W przypadku podania jakichkolwiek kwot w walutach obcych, Zamawiający przeliczy te kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w ostatnim dniu składania ofert.
• Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową Oferenta, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, adres e-mail.
• Oferta musi być ważna przez okres co najmniej 30 dni, liczonych od dnia upływu terminu składania ofert.
• Koszty przygotowania oferty obciążają Oferenta.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające do 25% wartości zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług w okresie dwóch lat od udzielenia zamówienia podstawowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich wagami:
KRYTERIUM Wartość netto licencji na 12 miesięcy [C]
WAGA 100 pkt

Punktacja będzie obliczana zgodnie z poniższymi zasadami:
Wartość netto[C]
Punktacja za cenę będzie obliczana zgodnie z poniższym wzorem:

C= Cn/ Cb X 100


Gdzie:
C – otrzymane punkty
Cn – najniższa wartość netto spośród złożonych Ofert
Cb – wartość netto badanej Oferty

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może otrzymać maksymalnie 100 pkt.
Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tę ofertę, która uzyska największą ilość punktów.

Wykluczenia

Oferentami nie mogą być podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

RAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Domaniewska 17/19/133

02-672 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

507016757

NIP

5213792855

Tytuł projektu

Opracowanie zaawansowanego technologicznie Smartphon-u o podwyższonym systemie bezpieczeństwa ( RAW Secure Phone).

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-1024/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Synersen Sp. z o.o.
ul. Frezerów 3, 20-209 Lublin
NIP: 9512335607
139000,00 zł
21.07.2020r.
Liczba wyświetleń: 87