Strona główna
Logo unii europejskiej

3/DP/2020

Data publikacji: 12.07.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-07-2020

Numer ogłoszenia

1253707

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty składane są w jednym egzemplarzu pod adresem: Akademia Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz, ul. Nowogrodzka 49 (II piętro), 00-695 Warszawa (siedziba Beneficjenta) na formularzu oferty stanowiącym zał. nr 1 do zapytania ofertowego.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Oferta na konkurs nr 3/DP/2020.

Termin składania ofert: do 20.07.2020 do godz. 9:30

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami Beata Supeł: supel.beata@gmail.com

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 696091287

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Usługa polegająca na przeprowadzeniu egzaminów zewnętrznych certyfikujących z zakresu języka angielskiego zgodnych z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) i kwalifikacji cyfrowych DIGCOMP dla uczestników projektu pt. „Dobra praktyka – zacznij już dziś używać języka angielskiego i TIK-a” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy/ów usługi polegającej na przeprowadzeniu egzaminów zewnętrznych certyfikujących z zakresu języka angielskiego zgodnych z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) i kwalifikacji cyfrowych DIGCOMP dla uczestników projektu pt. „Dobra praktyka – zacznij już dziś używać języka angielskiego i TIK-a” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Przedmiot zamówienia

Część I: Egzaminy zewnętrze certyfikujące z zakresu języka angielskiego
1. Wykonawca przeprowadzi egzaminy językowe zgodne z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) i zał. Nr 8.19 dla uczestników projektu pt. „Dobra praktyka - zacznij już od dziś używać języka angielskie-go i TIK-a”.
Wykonawca ma prawo do wyboru oferowanego rodzaju egzaminu/certyfikacji zewnętrznej spośród ustandaryzowanym egzaminów języka angielskiego wg. ESOKJ. Certyfikaty muszą uwzględniać wszystkie 4 umiejętności: w mówieniu, słuchaniu, czytaniu i pisaniu w określonej kwalifikacji (A2 lub B2). Ponadto, certyfikat z języka obcego musi zawierać informacje o osiągniętym poziomie zdawalności języka zgodnie z ESOKJ (ang. Common European Framework of Reference for Languages, CEFR).
Weryfikowane na podstawie oświadczeń w złożonej ofercie oraz załącznika nr 4 do oferty.
Egzaminy odbędą się w następujących miejscach:
- na obszarze pow. pleszewskiego z dogodnym dojazdem z Pleszewa środkami komunikacji publicznej do 30min. dla 12 osób
- na obszarze pow. jarocińskiego z dogodnym dojazdem z Jarocina środkami komunikacji publicznej do 30 min. dla 12 osób
- na obszarze pow. wrzesińskiego z dogodnym dojazdem z Wrześni środkami komunikacji publicznej do 30 min. dla 12 osób
- na obszarze pow. słupeckiego z dogodnym dojazdem z Słupcy środkami komunikacji publicznej do 30 min. dla 12 osób
- na obszarze pow. ostrowskiego z dogodnym dojazdem z Ostrowa Wlkp. środkami komunikacji publicznej do 30min. dla 12 osób
- na obszarze m. Kalisz z dogodnym dojazdem z Centrum Kalisza środkami komunikacji publicznej do 25 min. dla 12 osób
- miasto Poznań z dogodny dojazdem z Dworca Głównego – komunikacją miejską do 25min – dla 72 osób

cd. patrz zapytanie ofertowe

Część II: Egzaminy zewnętrze certyfikujące z zakresu kwalifikacji cyfrowych
1. Wykonawca przeprowadzi egzaminy z zakresu kwalifikacji cyfrowych zg. z ramą DIGCOMP i zał nr 8.19 dla uczestników projektu pt. „Dobra praktyka - zacznij już od dziś używać języka angielskiego i TIK-a”.
Wykonawca ma prawo do wyboru oferowanego rodzaju egzaminu/certyfikacji zewnętrznej spośród ustandaryzowanym egzaminów kwalifikacji cyfrowych zg. z ramą DIGCOMP. Egzaminy muszą obejmować materiał wszystkich 5 obszarów i 21 kompetencji wskazanych w ramie DIGCOMP na poziomie A i B, tj. Informacja, Komunikacja, Tworze-nie treści, Bezpieczeństwo, Rozwiązywanie Problemów. Egzaminy muszą być weryfikacją wiedzy i umiejętności po przeprowadzonych szkoleniach cyfrowych wg. programów zg. z ramą Digital Competence Framework obejmujących następujące moduły w wymiarze 16 godz. szkoleniowych każdy: Podstawy pracy z komputerem, podstawy pracy w sieci, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, IT security, rozwiązywanie problemów. Każdy moduł szkoleniowy musi obejmować certyfikację zewnętrzną zg. z ramą DIGCOMP prowadzącą do uzyskania kwalifikacji. Weryfikowane na postawie oświadczeń w złożonej ofercie oraz załącznika nr 4 do zapytania ofertowego.

2. Egzaminy przeprowadzone zostaną dla 180 osób.
W przypadku, gdy rzeczywiste zapotrzebowanie na liczbę egzaminów ulegnie zmianie Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany / zmniejszenia ilości egzaminów zgodnie z aktualnymi potrzebami.
3. Egzaminy odbędą się w następujących miejscach:

cd. patrz zapytanie ofertowe

Kod CPV

80400000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne

Harmonogram realizacji zamówienia

Przewidywany termin podpisania umowy: 23-27.07.2020
Termin realizacji zamówienia: 20.08.2020 – 28.02.2021, w tym dla części I: styczeń – luty 2021,dla części II 20.08.2020 – 28.02.2021.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty będące instytucją certyfikującą posiadającą uprawnienia/akredytację do przeprowadzania oferowanego rodzaju egzaminów z zakresu języka angielskiego na poziomie A i B i/lub z zakresu kwalifi-kacji cyfrowych umożliwiających zdobycie certyfikatu zewnętrznego potwierdzającego określony poziom biegłości językowej Uczestnika / Uczestniczki, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego i/lub osiągnięcia kwalifikacji w za-kresie kompetencji cyfrowych zg. z ramą DIGCOMP.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Na podstawie informacji złożonych zg. z załącznikiem nr 4 za-pytania ofertowego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania dodatkowych wyjaśnień i dokumentów dot. spełnienia warunku instytucji certyfikującej.

Wyjaśniania:

Przez instytucję certyfikującą należy rozumieć podmiot, który uzyskał uprawnienia do certyfikowania, spełniając wymogi określone w ustawie o ZSK z dnia 22 grudnia 2015 r.,a w okresie przejściowym także podmiot, który spełnia podstawowe wymogi określone w ustawie o ZSK. Instytucjami certyfikującymi mogą być np.: uczelnie, szkoły, okręgowe komisje egza-minacyjne, instytucje szkoleniowe, stowarzyszenia zawodowe, organy administracji publicznej. Instytucje certyfikujące mogą samodzielnie przeprowadzać walidację (w takiej sytuacji procesy walidacji i certyfikacji muszą być odpowiednio rozdzielone). Zgodnie z art. 47ust. 2 ustawy o ZSK z dnia 22 grudnia 2015 r. instytucje certyfikujące mogą przekazywać ją do instytucji walidujących, np. centrów egzaminacyjnych, instytucji szkoleniowych, które posiadają stosowne akredytacje, szkół. W przypadku upoważnienia instytucji walidującej do przeprowadzenia walidacji odpowiedzialność za prawidłowo przeprowadzany proces spoczywa na instytucji certyfikującej (art. 47 ust. 3 ustawy o ZSK).W projektach realizowanych ze środków EFS można wykazywać wyłącznie kwalifikacje, których jakość gwarantują odpowiednie procedury i nadzór spra-wowany przez konkretny podmiot. Aby zapewnić jakość walidacji i certyfikowania instytucje certyfikujące muszą zapew-nić rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji (art.63 ust. 3 pkt 1 ustawy o ZSK).

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym (odpowiedni sprzęt do przeprowadzenia egzaminów). Weryfikowane na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy, dysponują odpowiednim potencjałem kadrowym do wykonania zamówienia: (tj. min. 2 egzaminatorami spełniającymi wymagania niniejszego zamówienia, o których mowa w pkt III w Szczegółowym opisie zamówienia). Weryfikowane na podstawie oświadczenia Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że Zamawiający może zweryfikować na każdym etapie postępowania oraz realizacji zamówienia dokumenty potwierdzające dysponowanie tymi osobami i ich kwalifikacji (umowa o pracę, zlecenie, pisemne zobowiązanie tych osób o pozostawaniu w dyspozycji Wykonawcy, dyplomy, itp.).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Weryfikowane na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

Dodatkowe warunki

Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia odnośnie spełniania wymagań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) dalej: RODO.
Wykonawcy ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 lub art.14 RODO, w związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

W przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia Wykonawca będący:
− Osobą fizyczną skierowaną do realizacji zamówienia,
− Podwykonawcą/ podmiotem trzecim będącym osobą fizyczną,
− Podwykonawcą/ podmiotem trzecim będącym osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
− Pełnomocnikiem podwykonawcy / podmiotu trzeciego będący osobą fizyczną
− Członka organu zarządzającego podwykonawcy / podmiotu trzeciego, będący osobą fizyczną Lub Podwykonawca / podmiot trzeci względem osób fizycznych, od których dane bezpośrednio pozyskał (dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia)
zobowiązani są do złożenia klauzuli informacyjnej według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

1. Zamawiający dopuszcza negocjacje w sprawie ceny.
2. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.
4. Usługa może zostać zamówiona w niepełnym wymiarze (obejmującym tylko część przedmiotowego zamówienia)
5. Oferta ze strony Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym i być złożona na wzorze oferty dołączonym do niniejszego zapytania.
6. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
7. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści zło-żonych ofert.
8. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta.
9. Zamawiający informuje, że zapłata za egzamin / egzaminy oraz certyfikaty będzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy na podstawie rachunków/faktur obejmujących zapłatę za przeegzaminowane osoby, w terminie 21 dni od dnia otrzymania rachunku/faktury przez Zamawiającego. Wraz z fakturą Wykonawca przekazuje Zamawiającemu komplet do-kumentów potwierdzających realizację zamówienia, którego faktura dotyczy.

6. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składają dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane z dnia 30 grudnia 2009 r. (Dz.U. Nr 226, poz. 1817
7. W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 226, poz. 1817) - kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów mogą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą, pełnomocnictwa potwierdzającego ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia.

Za nie zrealizowanie egzaminu w planowanym terminie lub jego odwołanie z wyprzedzeniem mniejszym niż 72 godziny Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 1% wartości umowy brutto . W przypadku deklaracji dyspozycyjności i elastyczności za nie zrealizowanie egzaminu w planowanym terminie lub jego odwołanie z wyprzedzeniem mniejszym niż 72godziny w wysokości 2% wartości umowy brutto.

Wykonawca zobowiązuje się współdziałać z Zamawiającym.

Warunki zmiany umowy

10. Zamawiający informuje, iż w umowie o realizację zamówienia znajdą się zapisy przewidujące możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:
a. Terminu realizacji umowy i egzaminów
b. Ostatecznej liczby osób do przeegzaminowania w ramach umowy;
c. Lokalizacji przeprowadzanych egzaminów za zgodą Wykonawcy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Klauzula informacyjna RODO
2. Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
3. Aktualny wydruk z właściwego rejestru
4. Dokument potwierdzający uprawnienia / akredytację do przeprowadzenia oferowanych egzaminów certyfikujących zg. z ESOKJ dla egzaminów językowych i/lub zg. z ramą DIGCOMP dla egzaminów kwalifikacji cyfrowych.
5. Lista sprawdzająca czy dany dokument można uznać za potwierdzający kwalifikację wraz z załącznikami.

Oświadczenia:
1. akceptuję/my i spełnieniam/y warunki udziału w postępowaniu,
2. niniejsza oferta jest zgodna z wymaganiami określonymi w Zaproszeniu,
3. niniejsza oferta jest zgodna z prawdą.
4. uważam/y się za związanych niniejszą ofertą w okresie 30 dni.
5. posiadam/y uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
6. posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję/my potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zg. z określonymi w zapytaniu ofertowym wymaganiami dla poszczególnych części zamówienia i posiadam/y dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań.
7. znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
8. nie zachodzą w stosunku do mnie/ nas okoliczności, które w przypadku gdyby postępowanie nn. prowadzone było w trybie ustawy prawo zamówień publicznych powodowałyby wykluczenie z postępowania - art. 24 pzp (tj.: Dz. U. 2010 r. Nr 113 poz. 759),
9. nie jestem/śmy powiązany/a/i osobowo lub kapitałowo z Akademią Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz z siedzibą przy ul. Kormoranów 10, 11-600 Radzieje, osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Akademii Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz lub osobami wykonującymi w imieniu Akademii Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz czynności związanych z przygotowaniem lub przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się w szczególności:
 uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 pełnienie funkcji organu nadzorczego lub zarządzającego prokurenta, pełnomocnika;
 pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

Zobowiązania do;
1. zawarcia umowy według wzoru dostarczonego przez Zamawiającego w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
2. wykonania przedmiotu zamówienia w terminach i na warunkach określonych w Zapytaniu ofertowym.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami w stosunku do każdej części zamówienia odrębnie:
cena – 70 pkt - maksymalną ilość pkt, jaką można uzyskać – uzyskuje oferta z najniższą ceną - sposób obliczenia punktów: całkowita cena: oferowana minimalna brutto/ całkowita cena brutto badanej oferty * 70 pkt,
deklaracja dot. dyspozycyjności i elastyczności dot. harmonogramu realizacji egzaminów. Pełna elastyczność przy opracowywaniu harmonogramu egzaminów w godz. 8.00-20.00 od poniedziałku do niedzieli.
TAK: 30 pkt
NIE: 0 pkt.

Ocena ofert w stosunku do każdej z części zamówienia wyrażona zostanie w punktach, które będą liczone wg następującego wzoru:

całkowita cena
oferowana minimalna brutto Liczba punktów przyznana w związku z deklaracją
c = --------------------- * 70 pkt + dyspozycyjności i elastyczności
całkowita cena brutto
badanej oferty

gdzie „c” oznacza punktację przyznaną badanej ofercie wg powyższych kryteriów.
Spośród złożonych ofert zostanie wybrana ta, która odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym Zaproszeniu, oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia za najniższą cenę i prezentuje najlepszą atrakcyjność – dyspozycyjność i elastyczność – i uzyskała najwyższą możliwą liczbę punktów wyliczoną według powyższego wzoru (maksymalna łączna ilość punktów wynosi 100).
Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej punktacji, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych uprzednio Ofertach.

Wykluczenia

Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi w jego Imieniu do zaciągania zobowiązań, lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez:
a) uczestniczenie w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadanie, co najmniej 10% udziałów lub akcji o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Weryfikowane na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

W stosunku do Wykonawcy nie mogą zachodzić okoliczności, które w przypadku gdyby postępowanie nn. prowadzone było w trybie ustawy prawo zamówień publicznych powodowałyby wykluczenie z postępowania - art. 24 pzp (tj.: Dz. U. 2010 r. Nr 113 poz. 759),
Weryfikowane na podstawie oświadczenie Wykonawcy.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

AKADEMIA SZYBKIEJ NAUKI TADEUSZ BUZAREWICZ

Adres

Kormoranów 10/nd.

11-600 Radzieje

warmińsko-mazurskie , węgorzewski

Numer telefonu

225228432

Fax

000000000

NIP

8451548448

Tytuł projektu

DOBRA PRAKTYKA - ZACZNIJ JUŻ DZIŚ UŻYWAĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO I TIK-a

Numer projektu

RPWP.08.02.00-30-0057/18-00
Liczba wyświetleń: 124