Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup i dostawa zestawu urządzeń niezbędnych do wytłaczania elementów konstrukcyjnych z materiałów wielofazowych oraz form do ekstrudera

Data publikacji: 08.07.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-07-2020

Numer ogłoszenia

1253237

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Termin realizacji zamówienia wynosi:
Dla pozycji 1) zestaw ekstrudera: max 16 tygodni od daty wysłania podpisanego zamówienia do dostaw-cy na realizację zamówienia
Dla pozycji 2) formy do ekstrudera:
- 1 szt. dostępna wraz z zestawem ekstrudera (poz. 1)
- 3 szt. sztuki dostępne w toku prowadzonych prac rozwojowych, max 12 tygodni od daty wysłania pod-pisanego zamówienia do dostawcy na realizację zamówienia

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć najpóźniej do końca dnia 16.07.2020 roku: - w formie pisemnej: za pośrednic-twem poczty, kuriera lub złożona osobiście na adres Biura Projektu zlokalizowanego w siedzibie CRYSTAL Sp. z o.o. , z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ulicy Bolesława Chrobrego 30. (Biuro Projek-tu Zamawiającego czynne jest od pn. - pt. w godzinach 9:00 - 16:00), - w formie elektronicznej w postaci podpisanego skanu na adres: max@splendoor.pl
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

max@splendoor.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Maksymilian Grabowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

505 177 700

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa elementów linii demonstracyjnej - zestawu urządzeń niezbędnych do wytłaczania elementów konstrukcyjnych z materiałów wielofazowych (zestaw ekstrude-ra składający się z wytłaczarki, głowicy wytłaczającej z układem kalibrująco chłodzącym dla profili drzwiowych, stołu kalibrującego, odciągu dwugąsienicowego, piły do profili, urządzeń okładczych, oraz młyna do mielenia odpadów procesu tłoczenia) oraz form niezbędnych do pracy ekstrudera, na potrzeby prowadzenia przez Zamawiającego prac rozwojowych objętych wnioskiem o dofinansowanie projektu "Opracowanie technologii nowej generacji drzwi o podwyższonej izolacyjności z zastosowaniem materia-łów wielofazowych" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 , poddziałanie 1.1.1.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: Toruń Miejscowość: Toruń

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór dostawcy elementów linii demonstracyjnej - zestawu urządzeń niezbęd-nych do wytłaczania elementów konstrukcyjnych z materiałów wielofazowych (zestaw ekstrudera) oraz form niezbędnych do pracy ekstrudera, na potrzeby prowadzenia przez Zamawiającego prac rozwojo-wych zmierzających do opracowania nowego rozwiązania drzwi zewnętrznych opartego na elementach konstrukcyjnych wykonanych z materiałów wielofazowych.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa:
1) Zestaw ekstrudera obejmującego urządzenia:
a. wytłaczarka,
b. głowica wytłaczająca z układem kalibrująco chłodzącym dla profili drzwiowych,
c. stół kalibrujący,
d. odciąg dwugasienicowy,
e. piła do profili,
f. urządzenia okładcze
g. młyn do mielenia odpadów procesu tłoczenia)
2) Formy do ekstrudera

Szczegółowa specyfikacja poszczególnych elementów zamówienia zgodnie z załącznikiem "SPLENDOOR-ZO_16_06_2020_01".

Kod CPV

42994200-2

Nazwa kodu CPV

Maszyny do przerobu tworzyw sztucznych

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia wynosi:
Dla pozycji 1) zestaw ekstrudera: max 16 tygodni od daty wysłania podpisanego zamówienia do dostawcy na realizację zamówienia
Dla pozycji 2) formy do ekstrudera:
- 1 szt. dostępna wraz z zestawem ekstrudera (poz. 1)
- 3 szt. sztuki dostępne w toku prowadzonych prac rozwojowych, max 2 tygodnie od daty wysłania pod-pisanego zamówienia do dostawcy na realizację zamówienia

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Oferenci którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania referencji lub innych dokumentów potwierdzających zdolność do wykonania zamówienia, jeżeli poweźmie jakiekolwiek wątpliwości co do treści złożonego oświadczenia. Brak złożenia referencji lub innego dokumentu potwierdzającego posiadane doświadczenie na wezwanie Zamawiającego w ciągu trzech dni roboczych może skutkować odrzuceniem oferty.

Potencjał techniczny

Oferenci którzy dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania przedmiotu zapytania ofertowego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oferenci którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zapytania ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferenci którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego.

Dodatkowe warunki

1. Oferta powinna być złożona na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego SPLENDOOR-ZO/08/07/2020/01 i zawierać co najmniej:
a) dane teleadresowe wykonawcy;
b) odniesienie się do kryteriów oceny wskazanych w Zapytaniu ofertowym;
c) datę sporządzenia oferty i termin związania z ofertą;
d) oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym w zakresie wskazanym w punkcie „Wykluczenia” Zapytania ofertowego.
e) podpis wystawcy oferty.
2. Oferty nadesłane w innej formie lub niezawierające danych wskazanych w ust. 1 będą odrzucane z przyczyn formalnych.
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający ma prawo wglądu do dokumentów potwierdzających prawdziwość danych zawartych w ofercie, a Oferent ma obowiązek takie dokumenty przedstawić do wglądu na wezwanie Zamawiającego.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Oferenta, w następującym zakresie:
a) Rozwiązania umowy, bez regresu odszkodowawczego ze strony Oferenta, jeżeli z Zamawiającym zostanie rozwiązania umowa o dofinansowanie zawarta w ramach działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Inteligentny Rozwój.
b) Zmiany harmonogramu realizacji umowy wynikającej z postanowień umowy Zamawiającego z NCBiR, jeżeli umowa ta została zmieniona po udzieleniu zamówienia;
c) Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści Oferty jest dopuszczalna w sytuacji, gdy jest ona korzystna dla Zamawiającego i nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisywania umowy, a ponadto jej dokonanie wskazane jest w szczególności, gdy:
i. nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
ii. wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jedno-znacznej interpretacji jej postanowień przez Strony;
iii. zmiana umowy zawartej z NCBiR implikuje zmianę harmonogramu realizacji lub zakresu umowy z Dostawcą.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Formularz ofertowy: Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego SPLENDOOR-ZO/08/07/2020/01 (załącznik: SPLENDOOR-ZO/08/07/2020/01_ załącznik 1).

Zamówienia uzupełniające

1. Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie niniejszego postępowania zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z Wykonawcą. Zamówienia te muszą jednak być zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.
2. Wszelkie zamówienia dodatkowe realizowane będą na dodatkowe zamówienie Zamawiającego. Za usługi dodatkowe uznaje się usługi nie objęte niniejszym Zapytaniem Ofertowym nieprzekraczające łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, ściśle związane z przedmiotem umowy, a warunkujące prawidłowe jej wykonanie – wynikłe w czasie realizacji zadania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji, których nie można było wcześniej przewidzieć oraz gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych zamówienia dodatkowego nie można oddzielić od zamówienia podstawowego, a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zadania dodatkowego.
3. Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy, wynikających z niniejszej specyfikacji pod warunkiem, że zmiany te podyktowane są okolicznościami powstałymi po zawarciu umowy, a które mogą mieć wpływ na prawidłową realizację niniejszego zamówienia. Dla dokonania zmian umowy wymagana jest forma pisemna.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryteriami oceny ofert w zakresie wynajmu powierzchni hali laboratoryjnej są:
a) cena oferty
b) gwarancja
c) termin dostawy

2. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty kierując się punktowym systemem oceny kryteriów wg poniższego przydziału punktów (maksymalnie do uzyskania - 100 pkt):
a) Cena oferty - maksymalnie do uzyskania jest 60 pkt.;
Oferent, który zaoferował najniższą łączną cenę ofertową netto otrzyma 60 pkt. Dla pozostałych oferentów punktacja za to kryterium obliczana będzie wg następującego wzoru:
K1 = (Najniższa łączna cena ofertowa / Łączna cena ofertowa w rozpatrywanej ofercie) x 60 pkt

b) Gwarancja - maksymalnie do uzyskania jest 20 pkt.
Oferent, którego oferta zawiera najdłuższy okres gwarancji podawanym w miesiącach otrzymuje 20 pkt. Dla pozostałych oferentów punktacja za to kryterium obliczana będzie wg następującego wzoru:
K2 = (Okres gwarancji oferty badanej/ Najdłuższy okres gwarancji) x 20 pkt

c) Termin dostawy - maksymalnie do uzyskania jest 20 pkt.
Oferent, którego oferowany okres dostawy podawany w tygodniach jest najkrótszy otrzymuje maksymalną ilość punktów (20 pkt). Dla pozostałych oferentów punktacja za to kryterium obliczana będzie wg następującego wzoru:
K3 = (Najkrótszy okres dostawy /Okres dostawy oferty badanej) x 20 pkt

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma łącznie najwyższą ilość punktów ze wszystkich kryteriów oceny.
4. Zamawiający nie przewiduje dla uczestników postępowania środków odwoławczych od rozstrzygnięcia Zamawiającego podejmowanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia.
5. W przypadku gdy oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
6. Zamawiający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy z wybranym oferentem mimo złożenia przez niego najlepszej oferty spośród wszystkich ofert, nawet jeśli oferta ta spełnia kryteria wskazane w niniejszym zapytaniu.
7. Niniejsze postępowanie ofertowe może zostać odwołane, zakończone bez dokonania wyboru oferenta, a także unieważnione zarówno przed, jak i po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, bez podania przyczyny.
8. Informacja o wyniku postępowania zostanie umieszczona przez Zamawiającego na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl w terminie do 7 dni od jego zakończenia.

Wykluczenia

Ofert nie mogą składać (pod rygorem wykluczenia) podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CRYSTAL SP. Z O.O.

Adres

Bolesława Chrobrego 30

87-100 Toruń

kujawsko-pomorskie , Toruń

Numer telefonu

505177700

NIP

8792425936

Tytuł projektu

Opracowanie technologii nowej generacji drzwi o podwyższonej izolacyjności z zastosowaniem materiałów wielofazowych

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0800/19-00

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Pol-Service Majcher Jacek, ul. Budziwolska 90, 35-317 Rzeszów, data wpłynięcia oferty: 15.07.2020, cena: 555.000,00 PLN
Liczba wyświetleń: 81