Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 1.DS.TK.2020

Data publikacji: 08.07.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-07-2020

Numer ogłoszenia

1252993

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Złożona oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim czytelną techniką. Wszystkie strony oferty powinny zostać trwale spięte, zaś oferta podpisana i parafowana przez Wykonawcę.
Oferty powinny zostać umieszczone w kopercie i dostarczone osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierem na adres Zamawiającego: VITALIO S.C. Jolanta Muc, Arkadiusz Muc, ul. Kazdębie 2a, 42-530 Dąbrowa Górnicza (z dopiskiem na kopercie: „Oferta na dostawę wyposażenia przedszkola Tęczowa Kraina w Dąbrowie Górniczej w ramach projektu pn. Tęczowa kraina Twojego dziecka) lub e-mailem na adres: jolamuc@interia.pl do dnia 16 lipca 2020 roku do godziny 9:00 (decyduje data i godzina wpływu do biura projektu Zamawiającego). W przypadku składania oferty w wersji elektronicznej wymagane jest przesłanie skanów kompletu dokumentów. Wybrany Wykonawca ma obowiązek dostarczenia kserokopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem w wersji papierowej w terminie 7 dni od poinformowania o wynikach postępowania.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

jolamuc@interia.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jolanta Muc

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

507 439 931

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Sprzedaż, dostawa i montaż wyposażenia przedszkola Tęczowa Kraina w Dąbrowie Górniczej w ramach projektu „Tęczowa kraina Twojego dziecka”, tj.:
a) część A – wyposażenie I,
b) część B – wyposażenie II,
c) część C – wyposażenie III,
d) część D – wyposażenie IV,
e) część E – wyposażenie V,
f) część F – wyposażenie VI.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Dąbrowa Górnicza Miejscowość: Dąbrowa Górnicza

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wyłonienie wykonawcy na sprzedaż, dostawę i montaż wyposażenia przedszkola Tęczowa Kraina w Dąbrowie Górniczej w ramach projektu „Tęczowa kraina Twojego dziecka”, tj.:
a) część A – wyposażenie I,
b) część B – wyposażenie II,
c) część C – wyposażenie III,
d) część D – wyposażenie IV,
e) część E – wyposażenie V,
f) część F – wyposażenie VI.

Przedmiot zamówienia

Zamówienie dotyczy sprzedaży, dostawy i montażu wyposażenia przedszkola Tęczowa Kraina w Dąbrowie Górniczej w ramach projektu „Tęczowa kraina Twojego dziecka”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, dla poddziałania: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs, tj.:
a) część A – wyposażenie I,
b) część B – wyposażenie II,
c) część C – wyposażenie III,
d) część D – wyposażenie IV,
e) część E – wyposażenie V,
f) część F – wyposażenie VI.

Kod CPV

39162100-6

Nazwa kodu CPV

Pomoce dydaktyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Zgodnie z załącznikiem do niniejszego zapytania.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z załącznikiem do niniejszego zapytania.

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z załącznikiem do niniejszego zapytania.

Potencjał techniczny

Zgodnie z załącznikiem do niniejszego zapytania.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z załącznikiem do niniejszego zapytania.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z załącznikiem do niniejszego zapytania.

Dodatkowe warunki

Zgodnie z załącznikiem do niniejszego zapytania.

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z załącznikiem do niniejszego zapytania.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z załącznikiem do niniejszego zapytania.

Zamówienia uzupełniające

Zgodnie z załącznikiem do niniejszego zapytania.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zgodnie z załącznikiem do niniejszego zapytania.

Wykluczenia

Zgodnie z załącznikiem do niniejszego zapytania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

VITALIO S.C. JOLANTA MUC, ARKADIUSZ MUC

Adres

Legionów Polskich 67

41-310 Dąbrowa Górnicza

śląskie , Dąbrowa Górnicza

Numer telefonu

507439931

NIP

6292465021

Tytuł projektu

Tęczowa kraina Twojego dziecka

Numer projektu

RPSL.11.01.03-24-0299/19-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Część A:
Nazwa i adres: Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź
Data wpłynięcia oferty: 15.07.2020 r.
Cena: 76 245,60 zł brutto.

Część B - brak ofert spełniających kryteria.

Część C:
Nazwa i adres: „INBAR” FHU Irena Bartołd, ul. J. Słowackiego 29/1, 83-000 Pruszcz Gdański
Data wpłynięcia oferty: 15.07.2020 r.
Cena: 37 344,03 zł brutto.

Część D:
Nazwa i adres: Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź
Data wpłynięcia oferty: 15.07.2020 r.
Cena: 8300,00 zł brutto.

Część E:
Nazwa i adres: KOORDYNACJA Mariusz Strzecha, Rożki 54, 26-624 Kowala
Data wpłynięcia oferty: 15.07.2020 r.
Cena: 24 830,00 zł brutto.

Część F:
Nazwa i adres: KOORDYNACJA Mariusz Strzecha, Rożki 54, 26-624 Kowala
Data wpłynięcia oferty: 15.07.2020 r.
Cena: 43 773,70 zł brutto.
Liczba wyświetleń: 175