Strona główna
Logo unii europejskiej

Maszyna do druku cyfrowego

Data publikacji: 09.07.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-08-2020

Numer ogłoszenia

1252880

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty na załączonym Formularzu Oferty (załącznik nr 1) wraz z załącznikami należy składać w terminie do 10.08.2020 r. do godziny 24:00 :
a) w siedzibie Zamawiającego: Bluejet sp. z o.o., ul. Przyrodników 19C, 80-298 Gdańsk;
b) pocztą za potwierdzeniem odbioru lub kurierem na adres: Bluejet sp. z o.o., ul. Przyrodników 19C, 80-298 Gdańsk
c) mailowo na adres: biuro@bluejet.pl
2. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego (o złożeniu oferty nie decyduje data stempla pocztowego).
3. Oferty nadesłane w innej formie będą odrzucane z przyczyn formalnych.
4. Oferta pisemna wraz z załącznikami powinna być złożona w zamkniętej kopercie, opatrzona pieczątką Oferenta oraz podpisami osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta oraz oznaczona informacją „zapytanie ofertowe z dnia 09.07.2020 na Zakup cyfrowej maszyny drukującej w technologii natryskowej atramentami utrwalanymi promieniowaniem UV umożliwiającej druk Tyflograficzny oraz Braila”.
5. Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Zamawiający utworzy w tym celu listę otrzymanych ofert zawierającą: nazwę Oferenta, sposób dostarczenia oferty oraz datę wpływu oferty.
6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
7. Formularz oferty oraz oświadczenia do niniejszego zapytania ofertowego powinny być złożone w języku polskim. Dopuszcza się złożenie dokumentacji potwierdzającej zadeklarowaną w formularzu oferty specyfikację przedmiotu zamówienia w języku angielskim. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym (tj. formularz oferty oraz oświadczenia) niezbędne jest złożenie tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego na język polski.
8. Oferta musi być wyrażona w PLN (kwota brutto i netto) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku lub w EUR/USD z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku złożenia oferty w EUR/USD cena zostanie przeliczona na PLN zgodnie ze średnim kursem NBP obowiązującym w dniu sporządzenia oferty.
9. Jeżeli w ofercie Oferent poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną cyfrowo, podczas oceny ofert przyjmuje się cenę napisaną słownie.
10. Osoba upoważniona do kontaktu i udzielania wyjaśnień w sprawie niniejszego zapytania: Piotr Kaczorowski, email: piotr.kaczorowski@bluejet.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@bluejet.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Kaczorowski – Prezes Zarządu Bluejet sp. z o.o.

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 600 210 174

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup, dostawę, transport do miejsca przeznaczenia, montaż, szkolenie 4 operatorów - cyfrowej maszyny drukującej w technologii natryskowej atramentami utrwalanymi promieniowaniem UV 4 kolorowej CMYK, niezbędnej do realizacji projektu w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Gdańsk Miejscowość: Gdańsk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zakup środka trwałego, dostawę, transport do miejsca przeznaczenia, montaż, szkolenie 4 operatorów - maszyny cyfrowej drukującej w technologii natryskowej atramentami utrwalanymi promieniowaniem UV 4 kolorowej CMYK niezbędnej do realizacji projektu pt. "Wdrożenie innowacyjnej technologii uzyskiwania wypukłych elementów nadruku zwiększającej dostępność informacji dla osób niewidomych i niedowidzących" w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie dostawcy na maszynę cyfrową drukującą w technologii natryskowej atramentami utrwalanymi promieniowaniem UV 4 koloorowej CMYK niezbędnej do realizacji projektu pt. "Wdrożenie innowacyjnej technologii uzyskiwania wypukłych elementów nadruku zwiększającej dostępność informacji dla osób niewidomych i niedowidzących" w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
2. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony w miejsce realizacji Projektu - 80-298 Gdańsk, ul. Przyrodników 19C
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumencie „Załącznik nr 2 specyfikacja przedmiotu zamówienia” stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Oferent musi zapewnić dostawę przedmiotu zamówienia w terminie do 15 września 2020 r., uruchomienie wraz ze szkoleniem 4 operatorów do 30 września 2020 r.
5. Oferent musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w zapytaniu, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty katalog/katalogi pozwalający na pełną i jednoznaczną ocenę zgodności oferowanych przedmiotów oraz ich parametrów z wymogami zapytania.
6. Oferent musi zaoferować co najmniej 12-miesięczną gwarancję na całość przedmiotu zamówienia. Bieg gwarancji rozpoczyna się następnego dnia po dniu odbioru maszyny. Odbiór maszyny zostanie potwierdzony odpowiednim protokołem w ostatnim dniu szkolenia 4 operatorów maszyny. Gwarancja musi być nieodpłatną (wliczona w cenę oferty) obejmującą naprawy, przeglądy i konserwacje wynikające z zaleceń producenta w okresie gwarancyjnym realizowaną w miejscu użytkowania, przez osoby posiadające stosowną autoryzację producenta.
7. Oferty niezawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia lub niezgodne z wymaganiami technicznymi i funkcjonalnymi zostaną odrzucone.

Kod CPV

42962000-7

Nazwa kodu CPV

Urządzenia drukujące i graficzne

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Zamówienie w zakresie dostawy przedmiotu zamówienia powinno zostać zrealizowane w terminie do 15 września 2020 r.,
2. Uruchomienie oraz szkolenie 4 operatorów do 30 września 2020

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy:
a. Posiadają niezbędne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy wymagają obowiązek posiadania takich uprawnień.
b. Nie wszczęto wobec nich postępowania o ogłoszenie upadłości/likwidacji lub co do których nie ogłoszono upadłości/likwidacji.
c. Nie posiadają zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ani Urzędu Skarbowego.
2. Poświadczeniem spełnienia warunków jest podpisanie oświadczenia stanowiącego element Formularza Oferty (załącznik nr 1).
3. Zamawiający dokona oceny spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych do złożonej oferty.

Wiedza i doświadczenie

1. Dla uznania, że Oferent spełnia warunek posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia umożliwiającego realizację przedmiotu zapytania ofertowego, Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia (Załącznik nr 3), podpisanego ze świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
Przez odpowiednią wiedzę i doświadczenie należy rozumieć wykonanie, dostarczenie i montaż w latach 2017-202 minimum analogicznych 20 maszyn cyfrowych drukujących w technologii natryskowej atramentami utrwalanymi promieniowaniem UV 4 kolorowej CMYK odpowiadającymi specyfikacji poniższego zapytania.

Potencjał techniczny

1. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Oferent jest zobowiązany wykazać w sposób szczegółowy.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Oferent jest zobowiązany wykazać w sposób szczegółowy.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

1. Zamawiający wymaga aby Oferent znajdował się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanych terminach. Warunek będzie weryfikowany na podstawie:
a. oświadczenia o znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia podpisanego ze świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający dopuszcza możliwość korygowania drobnych błędów i oczywistych omyłek pisarskich oraz rachunkowych w treści ofert za wiedzą i zgodą Oferenta.
2. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Oferent przekazują pisemnie lub za pośrednictwem poczty e-mail, za wyłączeniem sytuacji w których oferta została złożona w formie pisemnej w zamkniętej kopercie, w miejscu i do upływu terminu składania ofert. Za formę e-mail uważa się dokumenty podpisane przez upoważnioną lub uprawomocnioną do występowania w imieniu Oferenta osobę/osoby, zeskanowane i przesłane jako załączniki. W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Dane teleadresowe Zamawiającego zostały podane w treści niniejszego zapytania ofertowego.
3. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym, a Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.
5. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnień i/lub pytań i odpowiedzi wszystkim Oferentom, którym przekazano niniejsze zapytanie ofertowe i zamieszcza je na stronie internetowej, na której udostępniono zapytanie, bez ujawniania źródła zapytania.
6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść niniejszego zapytania ofertowego, jak i przedłużyć termin składania i oceny ofert. Dokonaną zamianę zapytania ofertowego Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Oferentom, którym przekazano zapytanie ofertowe, a ponadto zamieszcza ją także na stronach na których zapytanie ofertowe jest udostępnione, a w przypadku konieczności zmiany ogłoszenia o zamówieniu także w publikatorze, gdzie ogłoszenie zamieszczono.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z Oferentem, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane z powodu:
a. wystąpienia zmian będących korzystniejszymi dla Zamawiającego;
b. wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy;
c. pojawienia się nowych rozwiązań technicznych lub organizacyjnych, z których Zamawiający zamierza korzystać;
d. wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia;
e. wystąpienia konieczności zmiany terminu realizacji zamówienia ze względu na niemożliwą do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy okoliczność, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności;
f. wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Oferenta;
g. wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;
h. wystąpienia konieczności zmiany zakresu przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć w dniu złożenia oferty, a które są niezbędne do wykonania zamówienia;
i. wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
j. zmiany istotnych regulacji prawnych;
k. zmian umowy o dofinansowanie, jakie Zamawiający zawrze z Instytucją Zarządzającą.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Oferenta z udziału w postępowaniu, zamawiający wymaga dostarczenia następujących dokumentów:
a) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (Załącznik nr 1)
b) Uzupełnione i podpisane oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia z postępowania (Załącznik nr 3)
c) Uzupełnione i podpisane oświadczenie o sytuacji ekonomicznej, zasobach ludzkich, deklaracji dostaw i montażu urządzeń (Załącznik nr 4)
d) Specyfikacja techniczna/katalog pozwalająca na pełną i jednoznaczną ocenę zgodności oferowanych przedmiotów oraz ich parametrów z wymogami zapytania ofertowego.
e) Aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS) lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
f) Aktualne zaświadczenie z US o niezaleganiu z podatkami
g) Aktualne zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składami ZUS

Zamówienia uzupełniające

1. Nie dotyczy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Złożone oferty, które nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu będą badane pod względem ich zgodności z wymogami Zamawiającego postawionymi w opisie przedmiotu zamówienia.
W toku dokonywania oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty (nieprzekraczalny termin na złożenie pełnych wyjaśnień to 3 dni robocze od daty przesłania wiadomości drogą elektroniczną – pod rygorem odrzucenia oferty)
Oferty, które nie będą odpowiadać wymogom określonym w niniejszym Zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone. Pozostałe oferty zostaną dopuszczone do oceny punktowej.
Zamawiający dokona oceny punktowej na podstawie poniższych kryteriów punktowych.

a) Cena – cena max 70 pkt. (waga 70%)

Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie poniższego wzoru:
P1=(Cn x waga)/Cr

Opis symboli:
P1 – otrzymane punkty
Cn - cena netto oferty najkorzystniejszej
Cr – cena netto oferty rozpatrywanej
b) Kryteria dodatkowe – funkcje max 20 pkt. (waga 20%)
Kryteria dodatkowe przedstawione są w zapytaniu ofertowym oraz w załącznik nr 1
Za każde spełnienie warunków tzn TAK z tabeli „Kryteria dodatkowe maszyny drukującej” zakres przedmiotu zamówienia Oferent uzyska 1 pkt., maksymalna wartość punktów do uzyskania 20pkt
Za spełnienie wszystkich kryteriów dodatkowych określonych w tabeli „Kryteria dodatkowe maszyny drukującej” Oferent może uzyskać maksymalnie 20 pkt. Za spełnienie pojedynczego kryterium Oferent uzyskuje 1 punkt. Za spełnienie dwóch kryteriów Oferent uzyskuje 2 punkty itd.

c) Gwarancja – długość gwarancji max 10 pkt. (waga 10%)

Punktacja za gwarancję będzie obliczana na podstawie poniższego wzoru:
P1=(Gn x waga)/Gr
Opis symboli:
P1 – otrzymane punkty
Gn – okres gwarancji podany w pełnych miesiącach oferty najkorzystniejszej
Gr – okres gwarancji podany w pełnych oferty rozpatrywanej

Oferta Oferenta, który nie określi w złożonej ofercie terminu gwarancji lub zaproponowany termin gwarancji będzie krótszy niż 12 miesięcy, zostanie odrzucona i nie będzie podlegała ocenie.
5. Następnie punkty zdobyte przez Oferentów zostaną zsumowane. Maksymalna ilość punktów, którą może zdobyć jeden Oferent wynosi 100.
6. W przypadku gdy Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy a umowa nie zostanie zawarta w terminie 30 dni od rozstrzygnięcia postępowania ofertowego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
7. Niniejsze postępowanie ofertowe może zostać odwołane, zakończone bez dokonania wyboru Wykonawcy, a także unieważnione zarówno przed, jak i po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, bez podania przyczyny.
8. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia wszystkich Oferentów, którzy złożyli oferty.
9. W przypadku gdy w ramach dokonywania zakupu usług i dostaw niezbędnych do realizacji Projektu, Zamawiający będzie rozstrzygał pomiędzy kilkoma ofertami najkorzystniejszymi pod względem gospodarczym, zobowiązany jest do wyboru oferty korzystniejszej gdy chodzi o oddziaływanie na środowisko i klimat, tj. o mniejszej energochłonności.

Zawiadomienie o wyborze oferty:
Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia o tym fakcie wszystkich Oferentów poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej www.bluejet.pl Informacja o wyniku postępowania ukaże się również na stronie internetowej: www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl.
Wyłoniony w postępowaniu Oferent, którego oferta będzie najkorzystniejsza, podpisuje umowę o wykonanie przedmiotu zamówienia w ciągu 30 dni od terminu opublikowania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, w siedzibie Zamawiającego.

Wykluczenia

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Oferenta, który nie wykazał braku podstaw wykluczenia opisanych w zapytaniu ofertowym.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a) Oferenta, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu opisanych w zapytaniu ofertowym;
b) Oferentów, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
Osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z Oferentami, którzy złożyli oferty;
c) Oferenta, w stosunku do którego: otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1574 z późn. zm. ) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Oferenta, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171 z późn. zm.);
d) Oferenta, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Oferent dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
e) Oferenta, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
f) Oferenta, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
g) Oferenta, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
h) Oferenta, który złoży więcej niż jedną ofertę;
i) Oferenta, który złoży ofertę po terminie składania ofert.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

BLUEJET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Przyrodników 19C

80-298 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

Numer telefonu

583064550

NIP

5833001173

Tytuł projektu

Wdrożenie innowacyjnej technologii uzyskiwania wypukłych elementów nadruku zwiększającej dostępność informacji dla osób niewidomych i niedowidzących.

Numer projektu

POIR.03.02.02-00-1778/19-00
Liczba wyświetleń: 158