Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup i montaż frezarki

Data publikacji: 01.07.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 03-08-2020

Numer ogłoszenia

1251929

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć:
a) osobiście w siedzibie Zamawiającego:
"KRATKI.PL"MAREK BAL
Ul. W. Gombrowicza 4
26-660 Wsola/Jedlińsk
Oferta musi wpłynąć do dnia 03.08.2020r. Biuro czynne jest w dni robocze w godzinach 7.00-15.00;
b) lub pocztą, listem poleconym, kurierem na adres Zamawiającego:
"KRATKI.PL"MAREK BAL
Ul. W. Gombrowicza 4
26-660 Wsola/Jedlińsk
Oferta musi wpłynąć do dnia 03.08.2020r. Biuro czynne jest w dni robocze w godzinach 7.00-15.00;
c) lub pocztą elektroniczną na adres mailowy: k.skowronska@kratki.com, do dnia 03.08.2020, do godz. 23:59
2. Opakowanie i oznakowanie ofert:
a) Oferty składane osobiście w siedzibie Zamawiającego lub wysyłana pocztą, listem poleconym, kurierem na adres Zamawiającego należy złożyć:
- w jednej nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie,
- opisanej „Oferta – Frezarka”.
- opatrzoną nazwą i dokładnym adresem Oferenta.
b) Ofert składane pocztą elektroniczną:
- w tytule emaila należy podać „Oferta – Frezarka”.
c) Ofertę należy złożyć na specjalnie przygotowanym Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
c) W przypadku ofert, które będą wysyłane pocztą/kurierem, liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
d) Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
3. Oferta powinna być podpisana przez uprawnioną do tego osobę (lub osoby), zgodnie z zasadami reprezentacji danego Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęcią imienną. Jeżeli ofertę podpisze osoba nie wskazana w dokumencie rejestrowym, wymagane jest załączenie odpowiedniego pełnomocnictwa do reprezentacji podmiotu podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta.
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Przed upływem terminu do składania ofert Wykonawca może zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość anulowania postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a. jest niekompletna
b. została złożona na niewłaściwym formularzu
c. nie została podpisana przez uprawnioną osobę
d. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego
e. wpłynęła po terminie wskazanym w pkt. III zapytania ofertowego
f. jest nieczytelna
W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Treść wyjaśnień zostanie uwzględniona przy dokonywaniu oceny oferty.
Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

k.skowronska@kratki.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Kinga Skowrońska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

48 384 44 88 (wew 300)

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż frezarki.
Podstawowe wymagania techniczne:
1. Frezarka 5 osiowa /obróbka symultaniczna/ ze stołem uchylno-obrotowym – nie dopuszcza się systemów uchylnej głowicy
2. Przejazd osi X/Y/Z: 750 – 800 / 650 – 700 / 550 - 600 mm;
3. Stół roboczy: max. 800 – 850 x 650 - 700 mm;
4. Elektrowrzeciono – wymagane. Nie dopuszcza się wrzecion z napędem paskiem oraz z napędem bezpośrednim;
5. Korpus maszyny: żeliwo
6. Wrzeciono – minimalne obroty 20.000;
7. Wrzeciono – moc wrzeciona – minimum 34 kW / 40 %ED;
8. Wrzeciono – moment obrotowy na wrzecionie – minimum 125 Nm / 40 % ED;
9. Stożek wrzeciona: SK-40 - wymagane;
10. Zabezpieczenie wrzeciona poprzez czujnik drgań – wymagane
11. Układ wielodyszowy wokół wrzeciona do pracy z powietrzem i chłodziwem: przełączalny - wymagany
12. Dokładność obrabiarki w osiach X/Y/Z minimum: 0,006 mm
13. Magazyn narzędzi: minimum 60-pozycyjny
14. Maksymalne obciążenie stołu nie mniejsze niż 600 kg;
15. Przesuw osi X/Y/Z nie mniejszy niż 40 m/min;
16. Magnetyczne liniały pomiarowe w osiach X/Y/Z – wymagane;
17. Chłodzenie przez wrzeciono minimum 40 bar;
18. Pompa chłodziwa z papierowym filtrem;
19. Napędy osi A i C: chłodzone cieczą – wymagane;
20. Pojemność zbiornika nie mniejsza niż 480 litrów;
21. Sonda pomiaru przedmiotu;
22. Ręczny panel operatora;
23. Pistolet na chłodziwo;
24. Transporter wiórów;
25. Podstawa maszyny /korpus główny/ wykonana z żeliwa;
26. Sterowanie obrabiarki Siemens 840D - wymagane;
27. Ekran o przekątnej nie mniejszej niż 21,3 cala;
28. Symulacja 3D;
29. Możliwość zdalnego, poprzez łącze internetowe; diagnozowania maszyny przez serwis fabryczny;
30. Graficzna reprezentacja narzędzia;
31. System zarządzania uprawnieniami poprzez klucz dostępu;
32. Pamięć użytkownika nie mniejsza niż 18 GB;
33. Czas przetwarzania bloku nie dłuższy niż 0,7 ms;
34. Układ współrzędnych kartezjański, biegunowy, cylindryczny;
35. Możliwość wprowadzania alfanumerycznych nazw programów;
36. Język sterowania: POLSKI;
37. Waga maszyny nie mniejsza niż 11,5 tony i nie większa niż 14 ton;
38. Regulowany kąt nachylenia ekranu głównego i klawiatury / niezależnie.
39. Panel główny sterowania z możliwością indywidualnej konfiguracji okien / funkcji użytkownika.
40. Czujnik temperatury osi Z – kompensacja – wymagane;
41. Zwalniacz narzędzi: hydrauliczny – wymagane;
42. Montaż i uruchomienie maszyny na stanowisku pracy;
43. Przygotowanie personelu zamawiającego: obsługi i technologiczne, do samodzielnej obsługi maszyny minimum 4 dni bez limitu operatorów;
44. Instrukcja obsługi w języku polskim i w języku angielskim, w wersji papierowe lub na nośniku elektronicznym;
45. Certyfikat CE;

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: radomski Miejscowość: Wsola, 26-660 Jedlińsk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup i montaż frezarki

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż frezarki.
Podstawowe wymagania techniczne:
1. Frezarka 5 osiowa /obróbka symultaniczna/ ze stołem uchylno-obrotowym – nie dopuszcza się systemów uchylnej głowicy
2. Przejazd osi X/Y/Z: 750 – 800 / 650 – 700 / 550 - 600 mm;
3. Stół roboczy: max. 800 – 850 x 650 - 700 mm;
4. Elektrowrzeciono – wymagane. Nie dopuszcza się wrzecion z napędem paskiem oraz z napędem bezpośrednim;
5. Korpus maszyny: żeliwo
6. Wrzeciono – minimalne obroty 20.000;
7. Wrzeciono – moc wrzeciona – minimum 34 kW / 40 %ED;
8. Wrzeciono – moment obrotowy na wrzecionie – minimum 125 Nm / 40 % ED;
9. Stożek wrzeciona: SK-40 - wymagane;
10. Zabezpieczenie wrzeciona poprzez czujnik drgań – wymagane
11. Układ wielodyszowy wokół wrzeciona do pracy z powietrzem i chłodziwem: przełączalny - wymagany
12. Dokładność obrabiarki w osiach X/Y/Z minimum: 0,006 mm
13. Magazyn narzędzi: minimum 60-pozycyjny
14. Maksymalne obciążenie stołu nie mniejsze niż 600 kg;
15. Przesuw osi X/Y/Z nie mniejszy niż 40 m/min;
16. Magnetyczne liniały pomiarowe w osiach X/Y/Z – wymagane;
17. Chłodzenie przez wrzeciono minimum 40 bar;
18. Pompa chłodziwa z papierowym filtrem;
19. Napędy osi A i C: chłodzone cieczą – wymagane;
20. Pojemność zbiornika nie mniejsza niż 480 litrów;
21. Sonda pomiaru przedmiotu;
22. Ręczny panel operatora;
23. Pistolet na chłodziwo;
24. Transporter wiórów;
25. Podstawa maszyny /korpus główny/ wykonana z żeliwa;
26. Sterowanie obrabiarki Siemens 840D - wymagane;
27. Ekran o przekątnej nie mniejszej niż 21,3 cala;
28. Symulacja 3D;
29. Możliwość zdalnego, poprzez łącze internetowe; diagnozowania maszyny przez serwis fabryczny;
30. Graficzna reprezentacja narzędzia;
31. System zarządzania uprawnieniami poprzez klucz dostępu;
32. Pamięć użytkownika nie mniejsza niż 18 GB;
33. Czas przetwarzania bloku nie dłuższy niż 0,7 ms;
34. Układ współrzędnych kartezjański, biegunowy, cylindryczny;
35. Możliwość wprowadzania alfanumerycznych nazw programów;
36. Język sterowania: POLSKI;
37. Waga maszyny nie mniejsza niż 11,5 tony i nie większa niż 14 ton;
38. Regulowany kąt nachylenia ekranu głównego i klawiatury / niezależnie.
39. Panel główny sterowania z możliwością indywidualnej konfiguracji okien / funkcji użytkownika.
40. Czujnik temperatury osi Z – kompensacja – wymagane;
41. Zwalniacz narzędzi: hydrauliczny – wymagane;
42. Montaż i uruchomienie maszyny na stanowisku pracy;
43. Przygotowanie personelu zamawiającego: obsługi i technologiczne, do samodzielnej obsługi maszyny minimum 4 dni bez limitu operatorów;
44. Instrukcja obsługi w języku polskim i w języku angielskim, w wersji papierowe lub na nośniku elektronicznym;
45. Certyfikat CE;

Kod CPV

42600000-2

Nazwa kodu CPV

Obrabiarki

Dodatkowe przedmioty zamówienia

BRAK

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany harmonogram realizacji zamówienia (przez co rozumie się dostawę oraz uruchomienie
przedmiotu zamówienia): w terminie maksymalnie 90 dni od daty podpisania umowy

Planowane podpisanie umowy z dostawcą: do 14.08.2020

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:
1) Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2) Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówień we wskazanych terminach.
3) Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zapewnienie podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjałem technicznym odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4) Złożenie oświadczeń na ofercie o braku występowania powiązań.
5) Złożenie specyfikacji urządzeń, pozwalającej ocenić parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Wiedza i doświadczenie

O realizację zlecenia stanowiącego przedmiot niniejszego zapytania mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunki jeżeli złoży formularz oferty cenowej, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, zawierający stosowne oświadczenie:
"Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania Zamówienia"

Potencjał techniczny

1) Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2) Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówień we wskazanych terminach.
3) Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zapewnienie podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjałem technicznym odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia-wykazanie się doświadczeniem-w ciągu ostatnich 2 lat dostarczył minimum 6 maszyn o podobnej wartości i przeznaczeniu jak w niniejszym zapytaniu ofertowym.
4) Złożenie oświadczeń na ofercie o braku występowania powiązań.
5) Złożenie specyfikacji urządzeń, pozwalającej ocenić parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1) Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2) Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówień we wskazanych terminach.
3) Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zapewnienie podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjałem technicznym odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4) Złożenie oświadczeń na ofercie o braku występowania powiązań.
5) Złożenie specyfikacji urządzeń, pozwalającej ocenić parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

1) Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2) Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówień we wskazanych terminach.
3) Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zapewnienie podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjałem technicznym odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4) Złożenie oświadczeń na ofercie o braku występowania powiązań.
5) Złożenie specyfikacji urządzeń, pozwalającej ocenić parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Dodatkowe warunki

I. DODATKOWE WARUNKI
1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić kary umowne w wysokości:
a) 0,5 % wartości zamówienia brutto, z tytułu niedotrzymania terminu realizacji zamówienia, za każdy
dzień kalendarzowy opóźnienia, jeśli opóźnienie nie wynika z winy Wykonawcy,
b) 10 % wartości zamówienia brutto w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę.
3. Termin związania ofertą: wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert
4. Oferent powinien podać w ofercie cenę za kompletną realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, a ponadto oferent powinien dołączyć do oferty wszystkie wskazane w treści zapytania ofertowego dokumenty. Oferent w ramach przedkładanych dokumentów powinien także wykazać spełnienie wyżej określonych warunków dopuszczających. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności w ramach zamówienia, oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia świadczonego przez okres i na warunkach określonych w ofercie Oferenta i Zapytaniu Ofertowym.
II. ZASTRZEŻENIA
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
2. W każdym czasie postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy, Zamawiający ma prawo do jego zakończenia bez wyboru jakiegokolwiek oferenta. Oferentom nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do prowadzenia dalszych negocjacji z Oferentem lub
Oferentami w przypadku tej samej najkorzystniejszej ceny netto lub gdy cena znacznie przewyższy możliwości Zamawiającego.
4. Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania ofertowego.
IV. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH:
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.
V. DODATKOWE WARUNKI
O udzielenie zamówienia może ubiegać się każdy podmiot, który spełnia łącznie poniższe warunki:
1) Nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodu powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym. [weryfikowane na podstawie oświadczenia na formularzu ofertowym]
2) Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3) Nie jest w trakcie rozwiązywania działalności, nie znajduje się pod zarządem komisarycznym, nie znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego, postępowania naprawczego, nie zawiesił prowadzenia działalności, wobec Wykonawcy nie została ogłoszona decyzja o upadłości lub Wykonawca nie znajduje się w innej, podobnej sytuacji wynikającej z przepisów prawa.[weryfikowane na podstawie oświadczenia – zał. nr 1]
4) Nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych oraz wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej, komplementariusz spółki komandytowej oraz spółki komandytowo- akcyjnej, członek organu zarządzającego osoby prawnej nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. Oferenci niespełniający powyższych warunków udziału w postępowaniu podlegają wykluczeniu z postępowania. Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą.
5. Dostawa maszyny po stronie Wykonawcy

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia Zapytania Ofertowego (w tym możliwość zmiany maksymalnego terminu realizacji zamówienia, zmiana terminu płatności), w następujących przypadkach:
1) wystąpienie siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia w terminach określonych w umowie;
2) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy;
3) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez strony, przy jednoczesnym braku zmiany charakteru umowy;
4) zmiana nie będzie prowadzić do zmiany charakteru umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków wymaga przedłożenia następujących dokumentów:
I. Złożenie oferty na formularzu ofertowym — załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego
II. Złożenie specyfikacji przedmiotu zamówienia, pozwalającej ocenić parametry techniczne.
Odniesienie do wszystkich parametrów technicznych specyfikacji przedmiotu zamówienia w podanej powyżej kolejności
III. Złożenie na ofercie oświadczeń o następującej treści:
1. Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłową realizację zamówienia.
4. Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanym terminie.
5. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zagwarantuje odpowiednich podwykonawców dysponujących potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
6. Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawione w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamówienia uzupełniające

BRAK

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Lp. 1. CENA – waga kryterium: 30%.
Lp. 2. GWARANCJA– waga kryterium 30%.
Lp. 3. CZAS REAKCJI SERWISU- waga kryterium 40%
Łączna maksymalna liczba punków za kryterium cena, gwarancja i czas reakcji serwisu wynosi 100 pkt.

Punkty za kryterium Lp. 1. CENA zostaną obliczone według następującego wzoru:
(cena oferty najtańszej/cena oferty badanej) x 30 = liczba punktów
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.
Maksymalna ilość punktów w kryterium Cena: 30.
Do oceny brana będzie pod uwagę łączna wartość oferty netto.

Punkty za kryterium Lp. 2. GWARANCJA zostaną przyznane w skali punktowej zgodnie z punktacją:
Liczba punktów Gwarancja:
30 pkt. – gwarancja powyżej 24 miesięcy
20 pkt. – gwarancja 13 - 24 miesiące
10 pkt. - gwarancja 0-12 miesięcy
Maksymalna ilość punktów w kryterium Gwarancja: 30

Punkty za kryterium Lp. 3. CZAS REAKCJI SERWISU
40 pkt. - poniżej 8h
20 pkt. - przedział 8h-16h
10 pkt. - przedział 17h-24h
0 pkt. - powyżej 24h
Maksymalna ilość punktów w kryterium Czas reakcji serwisu: 40

Suma punktów będzie liczona według wzoru: O = C+G+CR
gdzie:
O – ocena
C – cena
G - gwarancja
CR - czas reakcji serwisu

Spośród otrzymanych ofert zostanie wybrana ta, która po zsumowaniu ostatecznej ilości punktów przyznanych w ramach wszystkich ocenianych kryteriów, uzyska najwyższą ilość punktów.

Wykluczenia

W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Poprzez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) Uczestnictwie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) Posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji,
c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający uzna, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli złoży oświadczenie o braku występowania ww. powiązań. Oświadczenie ujęte jest w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego. Oferty Wykonawców, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną odrzucone.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

"KRATKI. PL" MAREK BAL

Adres

Witolda Gombrowicza 4

26-660 Wsola

mazowieckie , radomski

Numer telefonu

483844488

NIP

7961158007

Tytuł projektu

Wdrożenie w firmie KRATKI.PL nowoczesnych urządzeń grzewczych produkowanych w czystej technologii „Neo-Air Combo System”.

Numer projektu

POIR.03.02.01-14-0038/19-00

Inne źródła finansowania

BRAK
Liczba wyświetleń: 208