Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup drukarki 3D

Data publikacji: 02.07.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 03-08-2020

Numer ogłoszenia

1251880

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać do siedziby Zamawiającego znajdującej się na :
ul. Bukowińskiej 22 lokal 203, 02-703 Warszawa lub Rakowiecka 30 A, 02-528 Warszawa jeśli oferta dostarczona będzie pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście, w godzinach pracy firmy 9 - 17. Oferty w formie elektronicznej należy wysłać na adres e-mail : piotr.mikolajczyk@depilacja.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

piotr.mikolajczyk@depilacja.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Mikołajczyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 570 520 027

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest drukarka 3D.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: lubelski Miejscowość: Lublin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup drukarki 3D w celu realizacji prototypu obudowy do kamery HSI w ramach projektu POIR.01.01.01-00-0606/19-00.

Przedmiot zamówienia

Drukarka 3d

Kod CPV

30000000-9

Nazwa kodu CPV

Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania

Harmonogram realizacji zamówienia

Harmonogram realizacji zamówienia wygląda następująco:
1. Wybranie najkorzystniejszej oferty według kryteriów oceny, do końca trwania niniejszego ogłoszenia.
2. Złożenie zamówienia u wykonawcy.
3. Zakup drukarki 3D.
4. Termin realizacji zamówienia oraz dostawy do 3.09.2020.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z Wykonawcą wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania, gdy:

a) Zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy. Konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć. Wartość zmiany nie powinna przekraczać 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

b) Wykonawca, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, zmienił formę prawną prowadzonej przez siebie działalności, nazwę działalności, przeprowadził restrukturyzacje,podział,połączenie, zmianę kapitału zakładowego, zawiązał konsorcjum lub zgłosił upadłość, bądź został wykupiony przez inny podmiot. O ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy oraz / lub w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawcy.

c) Wykonawca, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, zmienił wersje produktu, parametry techniczne nie wpływające na parametry minimalne zamieszczone w sekcji "Przedmiot Zamówienia", nazwę oraz identyfikacje produktu jak i niższą cenę podanej na stronach oficjalnych Wykonawcy w stosunku do wysłanej Oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z wybranym Oferentem, którego oferta zdobędzie największą liczbę punktów i spełni kryteria formalne.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Dokumenty wymagane od Wykonawcy :
"OŚWIADCZENIE O BRAKU POWODÓW DO WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W PRZETARGU" oraz Oferta Handlowa wysłana przez wykonawcę ( format dowolny).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Sposób oceniania składać się będzie z następujących etapów:
Etap 1:
Zamawiający oceniać będzie czy są spełnione kryteria wzięcia udziału w konkursie umieszczone w sekcji "Wykluczenia", w tym wypełnienie i wysłanie przez Wykonawce do Zamawiającego, wypełnionego dokumentu"OŚWIADCZENIE O BRAKU POWODÓW DO WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W PRZETARGU" wraz z Zapytaniem ofertowym zgodnie z formułą "Spełnia - nie spełnia".
Etap 2:
Zamawiający oceniać będzie na podstawie wysłanych przez Wykonawców ofert, czy spełniają one parametry techniczne minimalne umieszczone w sekcji "Przedmiot Zamówienia" zgodnie z formułą "Spełnia - nie spełnia".
Etap 3:
Ocena ofert jest dokonywana na podstawie poniższego wzoru. Punktacja ustalono na 100 pkt. (= 100%).
1. CENA BRUTTO - 35% (najniższa cena spośród badanych ofert / cena badanej oferty) x 35 pkt
2. OKRES GWARANCJI (36/48/60 miesięcy) - 15% = 15pkt
a) 36 miesięcy – 5 pkt
b) 48 miesięcy – 10 pkt
c) 60 miesięcy – 15 pkt
3. JAKOŚĆ - 50% = 50 pkt.
a) Technologia druku: FDM - 2pkt.
b) Min. dwie głowice drukujące: jedna do materiału modelowego, druga do materiału podporowego rozpuszczalnego - 2 pkt.
c) głowice drukujące - wymienne - 2pkt
d) obszar roboczy nie mniejszy niż : 40 L x 40 W x 40 H cm praca z jedną głowicą, 40 L x 40W x 40 H cm praca z dwoma głowicami bądź ekwiwalent obszaru roboczego np. prosty sposób łączenia wielu elementów - 2pkt.
e) waga nie mniej niż 29 kg (stabilność) - 2 pkt.
f) wysokość warstwy: 20 – 400 mikronów - 2 pkt
g) dokładność wymiarowa nie gorsza niż ± 0,2 mm (± 0,007 cala) - 2 pkt
h) zamknięta i podgrzewana komora robocza do temperatury min. 100°C z cyrkulacją powietrza i systemem kontroli temperatury - 2 pkt.
i) min. dwa zamknięte, zintegrowane z drukarką zasobniki na materiał: jeden na materiał modelowy, drugi na materiał podporowy rozpuszczalny - 2 pkt.
j) średnica dyszy: 0,4 mm - 2 pkt.
k) drukowanie z filamentów: ABS, ASA, PLA, TOUGH PLA, PETG, NYLON, , PC-ABS, PC-ABS FR,DURABIO, POLYMAX PC, ABS CARBON, SEBS 95A, PETG ESD, PETG CF, podporowy : SR-30 i PVA - 2 pkt.
l) możliwość zastosowania głowic umożliwiających stosowanie filamentów dostawców zewnętrznych - 2 pkt
m) typowa średnica filamentu: 1,75 mm - 2 pkt
n) automatyczne wykrywanie braku filamentu i możliwość wznowienia wydruku po uzupełnieniu - 2 pkt.
o) wbudowany dysk twardy co najmniej 1 GB - 2 pkt.
p) sterowanie poprzez kolorowy panel LCD z rzeczywistym podglądem drukowanego modelu - 2 pkt.
r) wbudowana kamera o rozdzielczości min. 640x480 - 2 pkt.
s) monitorowanie procesu wydruku na urządzeniach mobilnych i ekranie komputera - 2 pkt.
t) auto-kalibracja platformy roboczej - 2 pkt.
u) stół roboczy: płyta magnetyczna z elastycznej stali z gumowym uchwytem - 2 pkt
w) złącze USB i Ethernet - 2 pkt.
x) WiFi - 2 pkt.
y) oprogramowanie: fabryczne oprogramowanie producenta drukarki licencja oprogramowania wieczysta, aktualizacje bezpłatne - 2 pkt.
z) Oprogramowanie zapewniające płynny przepływ pracy pomiędzy plikami CAD z drukarką 3D - 2 pkt.
1a) obsługiwane formaty plików : MakerBot (.makerbot), STL (.stl), SolidWorks (.sldprt, .sldasm), InventorOBJ (.ipt, .iam), IGES (.iges, .igs), STEP AP203/214 (.step, .stp), CATIA (.CATPart, .CATProduct), Wavefront Object (.obj), Unigraphics/NX (.prt), Solid Edge (.par, .asm), ProE/Creo (.prt, .asm), VRML (.wrl), Parasolid (.x_t, .x_b) - 2 pkt

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

DEPILACJA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Bukowińska 22/203

02-703 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

733333350

NIP

7010603206

Tytuł projektu

Samoucząca się sieć laserów do depilacji z detektorem do hiperspektralnego obrazowania włosów w celu optymalizacji skuteczności i bezpieczeństwa zabiegu

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0606/19-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Nierozstrzygnięte z powodu błędów formalnych zamawiającego. (nie określenie dokładnego minimum w sekcji "Przedmiot Zamówienia" zgodnie z intencjami Zamawiającego.
Liczba wyświetleń: 228