Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe 3/2020/DDS_Doposażenie mieszkań treningowych cz. 1

Data publikacji: 23.06.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 01-07-2020

Numer ogłoszenia

1251114

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W związku z dokonaniem aktualizacji zapisów ZO 3/2020/DDS, uaktualniono:
- Zapytanie ofertowe w zakresie pkt. 15 RODO str. 13
- Załączniku 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia w zadaniu 8
- Załącznik nr 2H Formularz ofertowy do zadania 8

Zmiany nie wpływają znacznie na treść w związku z tym nie wymagają przedłużenia terminu składania ofert.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
a) pocztą/kurierem w formie pisemnej (decyduje data wpływu) na adres Zamawiającego: Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego, ul. Hoża 1, 60-591 Poznań, godz.15:00
b) pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: a.peldiak@firs.org.pl do godz.15:00

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

a.peldiak@firs.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Pełdiak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

71 72 42 298; 578 604 958

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie doposażenia do mieszkań na terenie Wrocławia w ramach Projekt „Droga do samodzielności – stworzenie 30 miejsc świadczenia usług społecznych w ramach 6 mieszkań treningowych na obszarze „Miasta Wrocławia” realizowany przez Fundację Inicjowania rozwoju Społecznego w partnerstwie z Gminą Wrocław współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Przedmiotem zamówienia podzielony jest na 10 zadań:
Zadanie 1:
Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania 1 jest Dostawa i montaż lamp
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2A, do niniejszego zapytania ofertowego.

Zadanie 2:
Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania 2 jest Dostawa mebli łazienkowych wraz z montażem
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2B, do niniejszego zapytania ofertowego.

Zadanie 3:
Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania 3 jest Dostawa mebli kuchennych wraz z montażem.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2C, do niniejszego zapytania ofertowego.

Zadanie 4:
Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania 4 jest Meble do pokoi wraz z montażem
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2D, do niniejszego zapytania ofertowego.

Zadanie 5:
Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania 5 jest Bielizna pościelowa
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2E, do niniejszego zapytania ofertowego.

Zadanie 6:
Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania 6 jest Dostawa oraz montaż sprzętu AGD
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2F, do niniejszego zapytania ofertowego.

Zadanie 7:
Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania 7 jest Dostawa przyborów i akcesoriów kuchennych
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2G, do niniejszego zapytania ofertowego.

Zadanie 8:
Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania 8 jest Sprzęt elektroniczny
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2H, do niniejszego zapytania ofertowego.

Zadanie 9:
Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania 9 jest Dostawa wyposażenia łazienki wraz z montażem
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2I, do niniejszego zapytania ofertowego.

Zadanie 10:
Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania 10 jest Akcesoria do mieszkania
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2J, do niniejszego zapytania ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Meble

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Wrocław Miejscowość: Wrocław

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wybór wykonawcy doposażenia treningowych na ternie Wrocławia w celu uruchomienia wsparci w projekcie Projekt „Droga do samodzielności – stworzenie 30 miejsc świadczenia usług społecznych w ramach 6 mieszkań treningowych na obszarze „Miasta Wrocławia” realizowany przez Fundację Inicjowania rozwoju Społecznego w partnerstwie z Gminą Wrocław współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

W ramach niniejszego postępowania Zamawiający wyodrębnił 10 części zamówienia związanych z realizacją projektu.

Zadanie 1:
Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania 1 jest Dostawa i montaż lamp
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2A, do niniejszego zapytania ofertowego.

Zadanie 2:
Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania 2 jest Dostawa mebli łazienkowych wraz z montażem
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2B, do niniejszego zapytania ofertowego.

Zadanie 3:
Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania 3 jest Dostawa mebli kuchennych wraz z montażem.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2C, do niniejszego zapytania ofertowego.

Zadanie 4:
Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania 4 jest Meble do pokoi wraz z montażem
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2D, do niniejszego zapytania ofertowego.

Zadanie 5:
Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania 5 jest Bielizna pościelowa
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2E, do niniejszego zapytania ofertowego.

Zadanie 6:
Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania 6 jest Dostawa oraz montaż sprzętu AGD
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2F, do niniejszego zapytania ofertowego.

Zadanie 7:
Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania 7 jest Dostawa przyborów i akcesoriów kuchennych
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2G, do niniejszego zapytania ofertowego.

Zadanie 8:
Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania 8 jest Sprzęt elektroniczny
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2H, do niniejszego zapytania ofertowego.

Zadanie 9:
Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania 9 jest Dostawa wyposażenia łazienki wraz z montażem
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2I, do niniejszego zapytania ofertowego.

Zadanie 10:
Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania 10 jest Akcesoria do mieszkania
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2J, do niniejszego zapytania ofertowego.

• Zamawiający zastrzega, iż osoba realizująca przedmiot zamówienia powinna mieć odpowiednie uprawnienia w zakresie niezbędnym do jego realizacji.
• Wszystkie sprzęty/urządzenia/meble/elementy wyposażenia powinny być wykonane z materiałów bezpiecznych i nietoksycznych, a także powinny cechować się wytrzymałością, dobrą jakością wykonania.
• Dopuszcza się różnicę podanych wymiarów +/-10% na każdy wymiar.
• Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na wskazane wyżej sprzęty AGD wynosi 24-miesiące.
• Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na wskazany wyżej montaż wynosi 12 miesiecy.

Kod CPV

39140000-5

Nazwa kodu CPV

Meble domowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia w zakresie wszystkich części zamówienia (każdego z zadań): 14 dni kalendarzowych od dnia zakończenia prac remontowych w doposażonych mieszkaniach.

Zamawiający wskazuje, że termin realizacji wykonawcy wykonującego roboty budowlane w mieszkaniach wynosi 25 dni kalendarzowych od dnia udzielenia zamówienia. W dniu publikacji niniejszego zapytania ofertowego, umowa z wykonawcą nie została jeszcze zawarta. Przewidywany czas zakończenia prac remontowych to 31.07.2020 r., lecz nie później niż 14.08.2020 r. Informacja o zawarciu umowy zostanie podana natychmiast po jej zawarciu.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający zastrzega, iż osoba realizująca przedmiot zamówienia powinna mieć odpowiednie uprawnienia w zakresie niezbędnym do jego realizacji.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy o zamówienie w następujących okolicznościach:
a) warunki oraz termin płatności, w szczególności w przypadku konieczności uwzględnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy o zamówienie, jak również w przypadku gdy ze względu na interes Zamawiającego zmiana warunków oraz terminu płatności jest konieczna,
b) sposób wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności gdy zmiana sposobu realizacji zamówienia wynika ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych mających wpływ na wykonanie zamówienia, jak również ze względu na uzasadnione potrzeby Zamawiającego lub uczestników projektu,
c) zmiana terminu realizacji zamówienia, jeżeli z przyczyn organizacyjnych bądź ze względu na zmianę okresu realizacji projektu lub ze względu na interes Zamawiającego nie będzie możliwości realizacji przedmiotu zamówienia w założonym terminie, bądź w wyniku nieterminowego oddania mieszkań treningowych do użytku.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Złożona oferta winna zawierać przynajmniej:
a) wypełniony formularz ofertowy na poszczególne zadania(zgodnie ze wzorem Zamawiającego).
b) Do oferty należy dołączyć kartę katalogową produktu lub specyfikację techniczną urządzenia/produktu, pozwalającego na weryfikacje parametrów technicznych wymienionych w specyfikacji minimum – podpisany przez oferenta wydruk/skan- dotyczy wszystkich zadań
c) informację z Krajowego Rejestru Karnego, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia opisanych w pkt 7.2.A i 7.2.B (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę),
d) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia opisanych w pkt 7.2.C (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę),
e) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia opisanych w pkt 7.2.C (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę),

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących wzorów:

1. Cena – 70% (maksymalnie 70 punktów)

(Cmin/Cof) *100* waga
gdzie:
 Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert
 Cof - cena podana w badanej ofercie

2. Termin realizacji zamówienia – 30% (maksymalnie 30 punktów)

Zamawiający oceni powyższe kryterium na podstawie oświadczenia Wykonawcy.
Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia termin realizacji zamówienia przez Wykonawcę wynosi 14 dni od dnia udzielenia zamówienia. W przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę krótszego terminu realizacji zamówienia Wykonawca otrzyma punktu liczone w następujący sposób:

Ilość zadeklarowanych dni (termin realizacji zamówienia) Liczba punktów
w terminie 14 od dnia zakończenia robót budowlanych 0
w terminie 13 -11 od dnia zakończenia robót budowlanych 10
w terminie 10- 8 od dnia zakończenia robót budowlanych 20
w terminie 7- 5 od dnia zakończenia robót budowlanych 25
w terminie 4 dni oraz mniej od dnia zakończenia robót budowlanych 30

Zamawiający zastrzega, iż w przypadku deklaracji przez Wykonawcę krótszego terminu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest to realizacji zamówienia we wskazanym przez siebie terminie.
W przypadku opóźnienia w realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający będzie uprawniony do nałożenia na Wykonawcę kary umownej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia.

W przypadku wskazania w ofercie zakresu (np. 13-11 dni) Zamawiający przyjmie w umowie niższą wartość (np. 11 dni).

Wykluczenia

7.1 Z postępowania wykluczone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Beneficjentem
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi
w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez:
a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
7.2. Z postępowania wyklucza się ponadto:
A. wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176, 1170 i 1171 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1051),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
Zamawiający - Beneficjent

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA INICJOWANIA ROZWOJU SPOŁECZNEGO

Adres

Hoża 1

60-591 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

616429447

Fax

616429447

NIP

7792348879

Tytuł projektu

Droga do samodzielności - stworzenie 30 miejsc świadczenia usług społecznych w ramach 6 mieszkań treningowych na obszarze Miasta Wrocławia

Numer projektu

RPDS.09.02.01-02-0012/18-01

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

że w przeprowadzonym przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 03/2020/DDA), realizując zasadę konkurencyjności na Doposażenie mieszkań treningowych cz. 1 w ramach projektu pn. „Droga do samodzielności – stworzenie 30 miejsc świadczenia usług społecznych w ramach 6 mieszkań treningowych na obszarze Miasta Wrocław”, realizowanego przez Zamawiającego w ramach działania 9.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (RPOWD)

Zamawiający dokonał analizy ofert, w wyniku czego ogłasza, iż:

- dla realizacji zadania 1 Dostawa i montaż lamp dokonano wyboru oferty firmy: Maco Polo s.c. Joanna Leszczyńska, Marcin Polak, ul. Spokojna 8, 62-081 Baranowo, NIP 7772987139, REGON 30059076.
Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 8 465,00 zł brutto.; 01 lipca 2020 godz. 13:10

- dla realizacji zadania 2. Dostawa mebli łazienkowych wraz z montażem dokonano wyboru oferty firmy: Maco Polo s.c. Joanna Leszczyńska, Marcin Polak, ul. Spokojna 8, 62-081 Baranowo, NIP 7772987139, REGON 30059076.
Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 2 850,00 zł brutto. 01 lipca 2020 godz. 13:10

- dla realizacji zadania 3. Dostawa mebli kuchennych wraz z montażem dokonano wyboru oferty firmy: Maco Polo s.c. Joanna Leszczyńska, Marcin Polak, ul. Spokojna 8, 62-081 Baranowo, NIP 7772987139, REGON 30059076.
Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 9 750,00 zł brutto.01 lipca 2020 godz. 13:10

- dla realizacji zadania 4. Meble do pokoi wraz z montażem dokonano wyboru oferty firmy: Maco Polo s.c. Joanna Leszczyńska, Marcin Polak, ul. Spokojna 8, 62-081 Baranowo, NIP 7772987139, REGON 30059076.
Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 42 750,00 zł brutto.01 lipca 2020 godz. 13:10

- dla realizacji zadania 5. Bielizna pościelowa dokonano wyboru oferty firmy: Maco Polo s.c. Joanna Leszczyńska, Marcin Polak, ul. Spokojna 8, 62-081 Baranowo, NIP 7772987139, REGON 30059076.
Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 5 510,00 zł brutto.01 lipca 2020 godz. 13:10

- dla realizacji zadania 6 Dostawa oraz montaż sprzętu AGD dokonano wyboru oferty firmy: "Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak, Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów, NIP 6211772122, REGON 021829587.
Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 31 852,08 zł brutto. Data wpływu oferty: 29 czerwca 2020 godz. 23:18

- dla realizacji zadania 7. Dostawa przyborów i akcesoriów kuchennych dokonano wyboru oferty firmy: Maco Polo s.c. Joanna Leszczyńska, Marcin Polak, ul. Spokojna 8, 62-081 Baranowo, NIP 7772987139, REGON 30059076.
Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 4 380,00 zł brutto.01 lipca 2020 godz. 13:10

- dla realizacji zadania 8. Sprzęt elektroniczny dokonano wyboru oferty firmy: Maco Polo s.c. Joanna Leszczyńska, Marcin Polak, ul. Spokojna 8, 62-081 Baranowo, NIP 7772987139, REGON 30059076.
Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 32 550,00 zł zł brutto.01 lipca 2020 godz. 13:10

- dla realizacji zadania 9. Dostawa wyposażenia łazienki wraz z montażem dokonano wyboru oferty firmy: Maco Polo s.c. Joanna Leszczyńska, Marcin Polak, ul. Spokojna 8, 62-081 Baranowo, NIP 7772987139, REGON 30059076.
Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 4 470,00 zł brutto.01 lipca 2020 godz. 13:10

- dla realizacji zadania 10. Akcesoria do mieszkania dokonano wyboru oferty firmy: Maco Polo s.c. Joanna Leszczyńska, Marcin Polak, ul. Spokojna 8, 62-081 Baranowo, NIP 7772987139, REGON 30059076.
Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 3 120,00 zł brutto.01 lipca 2020 godz. 13:10
Liczba wyświetleń: 95