Strona główna
Logo unii europejskiej

Wybór dostawcy zestawu do prób wysiłkowych w ramach rozbudowy Centrum Badawczo Rozwojowego ESKULAP BIS s.c. Ewa Molska, Stanisław Molski, ul. Koperkowa 2, 86-031 Osielsko

Data publikacji: 23.06.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 03-08-2020

Numer ogłoszenia

1251013

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W związku ze złożonym zapytaniem do postępowania ofertowego oraz udzieloną odpowiedzią , w dniu 26.07.2020 roku dokonano modyfikacji zapytania ofertowego w zakresie terminu składania ofert oraz załącznika nr 3 do zapytania ofertowego.
W związku z powyższym dodano zaktualizowany plik załącznika nr 3 do zapytania ofertowego oraz skorygowane zapytanie ofertowe.
Termin składania ofert do dnia 03.08.2020

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę będącą odpowiedzią na niniejsze zapytanie należy dostarczyć na załączonym formularzu (stanowiącym zał. nr 1) osobiście do biura Zamawiającego w Osielsku, Szpital Eskulap, ul. Koperkowa 2 lub za pośrednictwem poczty polskiej lub kuriera. Oferty złożone po terminie lub nie złożone na formularzu ofertowym, stanowiącym zał. nr 1, nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Stanisław Molski, adres poczty elektronicznej: s.molski@szpitaleskulap.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 501 761 470

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostawa zestawu do prób wysiłkowych

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: bydgoski Miejscowość: Osielsko

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.
Celem zamówienia jest pozyskanie ofert na dostawę zestawu do prób wysiłkowych.
Oferty posłużą do wyboru dostawcy.

Przedmiot zamówienia

Dostawa zestawu do prób wysiłkowych, zgodnie ze specyfikacją i wymaganiami, dołączoną do niniejszego zapytania ofertowego (załącznik nr 3).

Przedmiotowa dostawa jest częścią projektu pt. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego szpitala ESKULAP w celu opracowania nowych metod diagnostyczno-terapeutycznych z zakresu medycyny” realizowanego w ramach 2 Osi Priorytetowej – Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Okres realizacji projektu od 01.06.2017r. do 29.08.2020r.

Kod CPV

33100000-1

Nazwa kodu CPV

Urządzenia medyczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Kod CPV – 33195000-3
Nazwa kodu CPV - System monitorowania pacjentów

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin zakończenia realizacji zamówienia - do 27.08.2020 r.
Zastrzega się możliwość zmiany w/w terminu w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności.
Harmonogram realizacji zamówienia może ulec zmianie:
- w przypadku wystąpienia sił wyższych,
- Zamawiający może w każdym czasie przesunąć termin wykonywania całości lub dowolnej części przedmiotu umowy/zamówienia,
- przyczynami przesunięcia terminu wykonywania przedmiotu umowy/zamówienia mogą być istotne okoliczności, inne niż wystąpienie „siły wyższej”, w tym związane z działalnością operacyjną Zamawiającego lub podmiotów z nim współpracujących.
- Zamawiający przewiduje również możliwość zmiany umowy/zamówienia w zakresie terminu, w tym wydłużenie terminu realizacji zamówienia m.in. w związku z:
• zaistnieniem okoliczności będących następstwem działania organów administracji lub osób indywidualnych, w szczególności w przypadku przedłużenia procedur administracyjnych na etapie wydawania decyzji, opinii lub uzgodnień, jeżeli przedłużenie nie wynikało z winy Dostawcy,
• z innych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
• w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi oraz/lub okolicznościami siły wyższej.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy spełniają określone poniżej warunki udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Dostawca przedłoży Oświadczenie o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa - Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na dzień 23.06.2020r.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Dostawca przedłoży Oświadczenie o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa - Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na dzień 23.06.2020r.

Dodatkowe warunki

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Zamawiający może zmodyfikować lub uzupełnić treść dokumentów składających się na zapytanie ofertowe. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się integralną częścią zapytania ofertowego oraz zostanie opublikowana w bazie konkurencyjności.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość anulacji postępowania ofertowego na każdym etapie jego realizacji, bez podania przyczyny anulacji.

Po przeprowadzeniu procedury wyłonienia dostawcy nastąpi realizacja zamówienia. W przypadku gdy wybrany dostawca odstąpi od realizacji zamówienia, możliwa jest realizacja zamówienia z kolejnym dostawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

Warunki zmiany umowy

1) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy/zamówienia w szczególności w sytuacji, gdy:
a) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw lub usług od dotychczasowego wykonawcy/dostawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
- zmiana wykonawcy/dostawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu zamówionego w ramach zamówienia podstawowego,
- zmiana wykonawcy/dostawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
- wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
b) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
- wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
c) wykonawcę/dostawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca/dostawca:
- na podstawie przewidzianych postanowień umownych,
- w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy/dostawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca/dostawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
- w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy/dostawcy względem jego podwykonawców,
d) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 221 000 euro w przypadku zamówień na dostawy i usługi, i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy,
e) wystąpią:
- zmiany regulacji prawnych wprowadzonych po dniu złożenia zamówienia,
- obiektywne przyczyny niezależne do zamawiającego lub wykonawcy/dostawcy,
f) uzasadnione są zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Formularz ofertowy z załącznikiem.
Oświadczenie o braku powiązań.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający ustala, że w przypadku spełnienia warunków wynikających z przedmiotu zamówienia, do oceny ważnych ofert przyjmuje następujące kryteria:
Kryterium cena oferty (brutto – z podatkiem VAT) oceniane będzie wg wzoru:
P1 =Cn/Cb x 100 x 90%
gdzie:
P1 – liczba punktów w kryterium cena oferty (brutto – z podatkiem VAT)
Cn – najniższa cena
Cb – cena oferty badanej
100 – maksymalna liczba punktów
90 % - procentowe znaczenie kryterium
Maksymalna liczba punktów w kryterium cena oferty – 90.

Kryterium okres gwarancji (P2) będzie oceniany wg poniższych zasad:
Dostawca określi okres gwarancji w miesiącach.
Kryterium okres gwarancji oceniane będzie wg wzoru.:
P2 =Gb/Gn x 100 x 10%
gdzie:
P2 – liczba punktów w kryterium termin realizacji zamówienia
Gn – najdłuższy okres gwarancji wyrażony w miesiącach
Gb – okres gwarancji podany w badanej ofercie
100 - maksymalna liczba punktów
10% - procentowe znaczenie kryterium
Maksymalna liczba punktów w kryterium okres gwarancji – 10.

Liczba punktów przyznanych badanej ofercie P, to suma punktów z kryterium cena P1 (maksymalnie 90 pkt) i kryterium okres gwarancji P2 (maksymalnie 10 pkt).

P = P1+P2

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów (maksymalnie 100).
Ocenie będą podlegały oferty niepodlegające odrzuceniu.
Obliczenie będzie dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone będą podmioty:
1) powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy/dostawcy, a Wykonawcą/Dostawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2) nie spełniające warunków udziału w postępowaniu, o których mowa wyżej w punkcie III niniejszego zapytania ofertowego.
3) złożą ofertę po terminie składania ofert.
4) złożą niekompletną ofertę, zmodyfikowane lub nieuzupełnione załączniki do formularza ofertowego, jak również sam formularz ofertowy (brak któregokolwiek załącznika jest równoznaczny z niekompletną ofertą).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ESKULAP BIS SPÓŁKA CYWILNA EWA MOLSKA, STANISŁAW MOLSKI

Adres

Koperkowa 2

86-031 Osielsko

kujawsko-pomorskie , bydgoski

NIP

5542870674

Tytuł projektu

Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego szpitala ESKULAP w celu opracowania nowych metod diagnostyczno-terapeutycznych z zakresu medycyny

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0225/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

OXFORD POL Spółka z o.o., Plac Zwycięstwa 2, 90-312 Łódź
Data wpłynięcia oferty: 27.07.2020r., modyfikacja: 31.07.2020r.
Cena oferty brutto: 40 854,00 PLN
Liczba wyświetleń: 231