Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa dwóch jednostek klimatyzacji o mocy 25 kW każda - wraz z montażem, uruchomieniem i przeprowadzeniem szkolenia z obsługi urządzeń dla dwóch osób.

Data publikacji: 22.06.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-06-2020

Numer ogłoszenia

1250830

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

1. Zmieniono formularz ofertowy - ujednolicono zapisy w tytule ogłoszenia oraz w tabeli w punkcie 1.
2. Udzielono odpowiedzi na pytanie oferenta:
- Czy mają Państwo jakieś preferencje w zakresie wymiarów poszukiwanych jednostek klimatyzacji?
Odpowiedź: Zakładamy, ze wymiary będą mniej więcej 900 mm głębokości i szerokości, wysokość ok. 2000 mm.
3. Udzielono odpowiedzi na pytania oferenta:
- Czy w cenie ofertowej na dostawę i montaż klimatyzacji należy uwzględnić koszty związane z serwisem w trakcie trwania gwarancji.
Odpowiedź: nie.
Czy w cenie należy uwzględnić także koszt materiałów eksploatacyjnych ?
Odpowiedź: nie.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w terminie do 30 czerwca 2020 r. do godz. 14.00 (liczy się data wpływu):
• osobiście, Artnet Sp. z o.o., ul. Marynarki Polskiej 100, 1 piętro, Gdańsk, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00,
• pocztą: Artnet Sp. z o.o., ul. Marynarki Polskiej 100, 1 piętro, 80-557, Gdańsk,
• e-mailem na adres: sprzedaz@artnet.pl.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 czerwca 2020 o godzinie 14.30.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

sprzedaz@artnet.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Łukasz Rutkowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

587613130

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

CPV: 42500000-1– Urządzenia chłodzące i wentylacyjne
Dostawa dwóch jednostek klimatyzacji o mocy 25 kW każda wraz z montażem, uruchomieniem i przeprowadzeniem szkolenia z obsługi urządzeń dla dwóch osób. Koszt szkolenia powinien zostać wyszczególniony w formularzu ofertowym.

Jednostka klimatyzacji powinna posiadać:
- nawiew pod podłogę techniczną, wysokość podłogi technicznej wynosi 50 cm,
- nawilżacz,
- graficzny panel sterujący oraz kartę komunikacyjną SNMP lub możliwość integracji z posiadanymi już przez Zamawiającego klimatyzacjami Stulz i Emmerson, wyposażonymi w panele sterujące,
- konstrukcję wsporczą pod jednostkę klimatyzacji,
- skraplacz posadowiony na betonowych bloczkach i nóżkach
- Minimalny okres gwarancji: 2 lata.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Gdańsk Miejscowość: Gdańsk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup dwóch jednostek klimatyzacji o mocy 25 kW każda wraz z montażem, uruchomieniem i przeprowadzeniem szkolenia z obsługi urządzeń dla dwóch osób. Zamówienie jest realizowane w związku z projektem „Zwiększenie mocy produkcyjnej i jakości świadczonych usług centrum danych Artnet poprzez zakup infrastruktury do serwerowni”

Przedmiot zamówienia

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu pt. „Zwiększenie mocy produkcyjnej i jakości świadczonych usług centrum danych Artnet poprzez zakup infrastruktury do serwerowni” Artnet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na:
Dostawę dwóch jednostek klimatyzacji o mocy 25 kW każda wraz z montażem, uruchomieniem i przeprowadzeniem szkolenia z obsługi urządzeń dla dwóch osób. Koszt szkolenia powinien zostać wyszczególniony w formularzu ofertowym.
Jednostka klimatyzacji powinna posiadać:
- nawiew pod podłogę techniczną, wysokość podłogi technicznej wynosi 50 cm,
- nawilżacz,
- graficzny panel sterujący oraz kartę komunikacyjną SNMP lub możliwość integracji z posiadanymi już przez Zamawiającego klimatyzacjami Stulz i Emmerson, wyposażonymi w panele sterujące,
- konstrukcję wsporczą pod jednostkę klimatyzacji,
- skraplacz posadowiony na betonowych bloczkach i nóżkach
- Minimalny okres gwarancji: 2 lata. Zasady i terminy akcji serwisowej:

a) Wadami objętymi gwarancją są niezgodne z dokumentacją producenta oraz wymaganiami określonymi w Umowie nieprawidłowe działania dostarczonego urządzenia, powodujące niemożność korzystania z niego lub utrudnienia w korzystaniu zgodnie z przeznaczeniem. Usunięcie wady polega na przywróceniu pełnej sprawności lub na wymianie urządzenia lub jego elementu.
b) Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia serwisu gwarancyjnego. Czas reakcji na awarię: maksymalnie 48h od momentu zgłoszenia. Za moment zgłoszenia uznaje się wysłanie maila na adres mailowy podany do kontaktu z Wykonawcą lub kontakt telefoniczny na wskazany przez Wykonawcę numer kontaktowy. Wykonawca potwierdzi mailowo lub telefonicznie przyjęcie zgłoszenia. Czas usunięcia awarii krytycznej (gdy urządzenie nie działa): maksymalnie 7 dni od momentu zgłoszenia.
c) Serwis gwarancyjny będzie świadczony w miejscu użytkowania sprzętu.
d) Jeżeli Wykonawca nie podejmie czynności usunięcia wad w terminie 10 dni roboczych, od dnia otrzymania zgłoszenia, Zamawiający bez uprzedniego wezwania będzie miał prawo usunąć je we własnym zakresie lub powierzyć ich usunięcie podmiotowi trzeciemu na ryzyko i koszt Wykonawcy.

 Dodatkowe informacje:
- Konieczne będzie poprowadzenie przez Wykonawcę instalacji chłodniczej oraz przewodu zasilającego między planowaną lokalizacją jednostki klimatyzacyjnej w serwerowni, a skraplaczem na dachu (ok. 30 mb.). Zasilanie jednostki klimatyzacyjnej będzie przygotowane przez Zamawiającego.
- Podana moc chłodnicza jest to całkowita moc chłodnicza brutto. Moc chłodnicza jawna netto nie może być niższa niż 22 kW.
- Urządzenie powinno spełniać poniższe parametry:
a) ilość powietrza nawiewanego nie niższa niż: 8000 m3/h,
b) temperatura nawiewu nie niższa niż: 16° C,
c) temperatura powrotna nie wyższa niż: 26° C,
d) wilgotność względna powrotna nie niższa niż: 40%,
e) współczynnik wydajności EER nie niższy niż: 2,64 kW,
f) spręż dyspozycyjny nie niższy niż: 20 Pa.
- Do urządzenia zostanie doprowadzone zasilanie 3-faz/400V/50 Hz z przewodami N i PE przez Zamawiającego.
- Magistrala istniejących urządzeń posiada protokół Modbus RTU.
- Urządzenie powinno pracować w zakresie temperatur zewnętrznych od -20° C do +40° C.
- Wydajność nawilżacza powinna być nie niższa niż 3 kg pary/h.
- Ze względu na miejsce przeznaczone na montaż skraplacza jego wymiary nie mogą być większe niż (wys. x szer. x głęb.) 1100 mm x 2500 mm x 1200 mm, a masa nie może przekraczać 150 kg.

Kod CPV

42500000-1

Nazwa kodu CPV

Urządzenia chłodzące i wentylacyjne

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji wynosi maksymalnie 12 tygodni od daty podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Warunki udziału w postępowaniu:
- Zapoznanie się oraz akceptacja warunków realizacji zamówienia określone w Zapytaniu Ofertowym nr 5/2.2.1/2020 stanowiącym podstawę niniejszej oferty oraz spełnienie wszystkich warunków określonych w Zapytaniu Ofertowym.
- Posiadanie uprawnień niezbędnych do wykonywania przedmiotowego zamówienia.

Wiedza i doświadczenie

- Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Potencjał techniczny

- Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

- Sytuacja ekonomiczna i finansowa Oferenta zapewni wykonanie opisanych w zapytaniu ofertowym prac w pełnym zakresie i w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym.
- Wobec Oferenta nie otwarto likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości.
- Oferent nie może zalegać z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

Dodatkowe warunki

- Oferent nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych (jeśli dotyczy).
- Wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej; komplementariusz spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członek organu zarządzającego osoby prawnej nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. (jeśli dotyczy).
- Sąd nie orzekł wobec Oferenta zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
- Oferta musi być ważna przez okres minimum 3 miesięcy.

Weryfikacja spełnienia powyższych warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie oświadczeń złożonych przez Oferenta. Wzór oświadczeń znajduje się w Załączniku 2, części C.

Warunki zmiany umowy

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy w wypadku wystąpienia zmiany stawki podatku od towarów i usług. W przypadku zmiany stawki podatku VAT ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian,
- Zmiana wynagrodzenia w okolicznościach, o których mowa w ust. 1 powyżej obowiązywać będzie od chwili wejścia w życie powszechnie obowiązujących przepisów prawa determinujących tą zmianę.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny:
1. Cena: 94%.
2. Przedłużony termin gwarancji: 6%.

Ad 1. Liczba punktów (wykonawca może otrzymać maksymalnie 94 pkt.), którą można uzyskać w ramach kryterium „cena” zostanie obliczona wg wzoru:
C = (Cmin/Co) x Wc,
gdzie:
C - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie za cenę (obliczana do dwóch miejsc po przecinku),
Cmin - najniższa cena brutto zaoferowana w ważnych ofertach,
Co - cena brutto oferty ocenianej,
Wc – waga ceny = 94,

Ad 2. Liczba punktów (wykonawca może otrzymać maksymalnie 6 pkt.), którą można uzyskać w ramach kryterium „przedłużony termin gwarancji” zostanie przyznana w następujący sposób:
Za każdy 1 rok przedłużonej gwarancji (ponad wymagany minimalny 2 letni termin) zostaną przyznane 2 punkty.
Maksymalny przedłużony, oceniany okres gwarancji wynosi 3 lata.

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów wynosi 100.
Maksymalny, całkowity okres gwarancji wynosi 5 lat.

Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty realizacji prac. Oferent musi podać cenę ofertową do dwóch miejsc po przecinku. Cena powinna zostać podana w walucie polskiej „PLN”. W przypadku podania ceny w innej walucie - Zamawiający przeliczy ofertę w walucie obcej na „PLN” po średnim kursie ogłaszanym przez NBP w dniu otwarcia ofert i doliczy odpowiednią stawkę podatku VAT w celu ustalenia odpowiedniej ceny brutto.
Oferty, których termin realizacji będzie dłuższy niż 12 tygodni nie będą rozpatrywane.
Pozostałe szczegółowe ustalenia są zawarte we wzorze umowy, która stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
W przypadku gdy po przeliczeniu kryteriów oceny, więcej niż jedna oferta będzie miała taką samą liczbę punktów, decydować będzie kryterium najniższej ceny.

Wykluczenia

Zgodnie z zapisami „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” (podrozdział 6.5.2. pkt. 2 lit. a) zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Artnet Sp. z o.o.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Artnet Sp. z o.o. lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Artnet Sp. z o.o. lub osobami wykonującymi w imieniu Artnet Sp. z o.o. czynności związanych z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Weryfikacja spełnienia powyższych warunków w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie oświadczeń złożonych przez oferenta. Wzór oświadczeń znajduje się w Załączniku 2, części C.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ARTNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Wały Piastowskie 1

80-855 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

Numer telefonu

48 58 761 31 31

NIP

5832050407

Tytuł projektu

Zwiększenie mocy produkcyjnej i jakości świadczonych usług centrum danych Artnet poprzez zakup infrastruktury do serwerowni

Numer projektu

RPPM.02.02.01-22-0073/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Invest Klima Krzysztof Diakowski Sp. K.
ul. Janka Wiśniewskiego 20
81-969 Gdynia
Data wpłynięcia: 30.06.2020
Cena: 233 331 PLN brutto
Liczba wyświetleń: 122