Strona główna
Logo unii europejskiej

Rozbudowa systemu PZGiK użytkowanego w Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Toruniu o obsługę internetową wraz z instruktażem

Data publikacji: 22.06.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 06-07-2020

Numer ogłoszenia

1250812

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna zostać złożona z podaniem tytułu "System pzgik"
1. przesłana na adres: Biuro Geodety Województwa,
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
2. za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail:
h.korzeniowska@kujawsko-pomorskie.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

h.korzeniowska@kujawsko-pomorskie.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Tomczak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

56 6212501, 571293012

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i wdrożenie oprogramowania do rozbudowy istniejącego systemu PZGiK użytkowanego
w Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Toruniu o obsługę internetową wraz z instruktażem
- do ewidencjonowania i zarządzania dokumentami państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rejestracji i obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: Toruń Miejscowość: Toruń

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Rozbudowa istniejącego systemu teleinformatycznego pozwalającego na pozyskiwanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, udostępnianie oraz zabezpieczanie materiałów zasobu dla wojewódzkiej części zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez:
1) spełnienie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych określonych
w przepisach wydanych na podstawie art.18 ustawy z dnia 17 lutego 2005r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
2) wsparcie i monitorowanie procesów przyjmowania, w tym kontroli, materiałów
i zbiorów danych do zasobu;
3) prowadzenie ewidencji materiałów zasobu, w tym tworzenia metadanych dotyczących materiałów;
4) prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie materiałów zasobu;
5) wsparcie procesów udostępniania materiałów zasobu, w tym drogą elektroniczną,
a w szczególności za pomocą usług sieciowych,

z uwzględnieniem uruchomienia:
- e-usługi w zakresie realizacji on-line zamówień,
- płatności za zamawiane materiały z WODGiK oraz automatyzacji procesu ich udostępniania,
- e-usługi w zakresie udostępniania materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w trybie art. 15 ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i wdrożenie oprogramowania do rozbudowy istniejącego systemu PZGiK użytkowanego
w Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Toruniu o obsługę internetową wraz z instruktażem
- do ewidencjonowania i zarządzania dokumentami państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - zgodnie z załączonym do ogłoszenia Opisem Przedmiotu Zamówienia.

Kod CPV

48920000-3

Nazwa kodu CPV

Pakiety oprogramowania do automatyzacji prac biurowych

Harmonogram realizacji zamówienia

6 miesięcy na wdrożenie rozbudowy systemu pzgik oraz dwuletni serwis wsparcia

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena: 100% - kryterium oznacza najniższą cenę.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

Adres

pl.Teatralny 2

87-100 Toruń

kujawsko-pomorskie , Toruń

Numer telefonu

056 62-18-600

Fax

566585001

NIP

9561969536

Tytuł projektu

Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0

Numer projektu

RPKP.02.01.00-04-0001/17-00
Liczba wyświetleń: 140