Strona główna
Logo unii europejskiej

Urządzenie sklejająco-formujące

Data publikacji: 29.06.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 03-08-2020

Numer ogłoszenia

1250690

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Forma pisemna:
- na adres: 32-50 Skawina, ul. Emila Fieldorfa Nila 7 (zamknięte koperty opisane: „Oferta 122/1")
lub
- e-mail: dotacja@brandbox.com.pl (w temacie wiadomości wpisać: „Oferta 122/1")

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

dotacja@brandbox.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Lisiecki

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

122760016

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zakup wyposażenia laboratorium: urządzenie sklejająco-formujące.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: krakowski Miejscowość: Skawina

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zakup linii testującej umożliwiającej nanoszenie dowolnego rodzaju kleju, zarówno na zimno jak i na gorąco, na materiały takie jak karton, mikrofala, materiały kaszerowane, itp. Aby można było efektywnie symulować różne warunki klejenie opakowań z jednym, dwoma, trzema (dno automatyczne), czterema i sześcioma punktami klejowymi wykonanych z tektury falistej lub tektury litej z różnego typu materiałami niezbędny jest zakup urządzenia umożliwiającego precyzyjne nałożenie kleju min. w 3 punktach równocześnie z precyzją umożliwiającą odtworzenie jej później w warunkach produkcyjnych. Urządzenie sklejająco-formujące powinno umożliwić przygotowania opakowania jednopunktowego (liniowe), dwupunktowego, trzypunktowego (dno automatyczne), czteropunktowego oraz sześciopunktowego.

Przedmiot zamówienia

Urządzenie sklejająco-formujące - minimalne parametry jakościowe linii:
1. możliwość klejenia tektury falistej: A, B, C, E
2. grubość materiału: tektura falista o grubości min. 1 mm – max. 10 mm
3. wymiary wykroju: długość: min. 300 mm, szerokość: min. 2400 - max. 2800 mm
4. możliwość nanoszenia kleju na zimno i na gorąco
5. możliwość klejenia krawędziowego, dolnego, dwustronnego i czterobocznego
6. regulowane podawanie kleju

Urządzenie powinno składać się z co najmniej następujących elementów:
1. sekcja podawania z podsysem
2. sekcja bocznego regulowania i bigowania zawierająca 2 zestawy kół poprawiających bigę
3. sekcja insertująca z systemem klejowym
4. sekcja dna automatycznego i zawijania kłaponów zawierająca dwa niezależne serwo napędy
5. sekcja klejenia wyposażona w min. 3 dysze lub pistolety oraz w min. 1 dolne koło klejowe
6. sekcja końcowego przełamywania i zamykania umożliwiająca pełne przełamanie do 180 st.
7. sekcja przekazu z niezależnym napędem wyposażona w system pompy podciśnienia i szyn przekazu
8. sekcja pasowania / docisku

Dodatkowe parametry insertownika:
- szerokość inserta: do 20 cm
- długość inserta: do 140 cm
- możliwość podawania równocześnie min. 4 insertów
- możliwość regulacji grubości inserta

Urządzenie powinno posiadać możliwość integracji z systemem informatycznym.
Dostawca urządzenie powinien zapewnić podstawowe szkolenie dla operatorów.

Podana w ofercie cena powinna zawierać transport do miejsca realizacji tj. Skawina, ul. Emila Fieldorfa Nila 7 oraz montaż urządzenia.

Wraz urządzeniem ma być dołączona pełna dokumentacja składająca się między innymi z:
- rysunków,
- schematów elektrycznych,
- dokumentacji techniczno-ruchowej,
- instrukcji obsługi,
- innych dokumentów wymaganych prawem do dopuszczenia do użytkowania,
- dokumentów potwierdzających zgodność z aktualnymi, odpowiednimi normami, dyrektywami i rozporządzeniami, spełnienie warunków BHP i PPOŻ, potwierdzającymi zgodność wykonania z odpowiednimi obowiązującymi dyrektywami oraz obowiązującymi normami i rozporządzeniami (znak CE i deklaracja zgodności).

Powyższa dokumentacja oraz opisy na maszynie powinny być w języku polskim.

Kod CPV

38500000-0

Nazwa kodu CPV

Aparatura kontrolna i badawcza

Dodatkowe przedmioty zamówienia

brak

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin dostawy i uruchomienia urządzenia: najpóźniej 30 listopad 2021 r.

Ostateczny termin dostawy zostanie ustalony pomiędzy stronami w trakcie negocjacji i zostanie wskazany w umowie jaka zostanie zawarta pomiędzy Wnioskodawcą i Oferentem.

Zmiana terminu dostawy nie może być powodem zmiany ceny.

Miejsce dostawy zamówienia: 32-050 Skawina, ul. Fieldorfa „Nila” 7

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wymagane jest od Oferentów, aby przedmiotem ich działalności gospodarczej było m.in. Instalowanie maszyn przemysłowych.
Oferent powinien posiadać w dokumentach rejestrowych co najmniej jeden z poniższy numer PKD:
28.95.Z - PRODUKCJA MASZYN DLA PRZEMYSŁU PAPIERNICZEGO
33.20.Z - INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
Weryfikacja nastąpi na podstawie PKD podanego w KRS lub wypisie z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej Oferenta. Dopuszczalny jest zapis zarówno: "przeważająca działalność przedsiębiorcy/gospodarcza" jak i "pozostała działalność przedsiębiorcy / wykonywana działalność gospodarcza".
Wymagane jest od Oferentów posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku Oferent dołącza do składanej oferty podpisane oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 2.

Wiedza i doświadczenie

Oferent powinien dysponować odpowiednią wiedzą i doświadczeniem do wykonania zamówienia.
W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku Oferent dołącza do składanej oferty podpisane oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 2.

Potencjał techniczny

Oferent powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.
W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku Oferent dołącza do składanej oferty podpisane oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 2.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oferent powinien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku Oferent dołącza do składanej oferty podpisane oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 2.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferent musi posiadać aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością.
W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku Oferent załączy w ofercie kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej wraz z potwierdzeniem opłaty składki.
Oferent musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanym terminie.
W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku Oferent dołącza do składanej oferty podpisane oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 2.

Dodatkowe warunki

1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium (wniesionego w środkach pieniężnych) w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). W przypadku wpłaty wadium w innej walucie niż PLN będzie ona przeliczona przy uwzględnieniu średniego kursu NBP z dnia wykonania przelewu przez Oferenta.
2. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert.
3. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się dzień i godzinę uznania rachunku Zamawiającego kwotą wadium.
4. Za skuteczne wniesienie wadium w formie pieniężnej, Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego, wskazanym w pkt 5 poniżej, przed upływem terminu składania ofert.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto:
57 1910 10482 1160 0087 1400 001 - wpłata PLN
30 1910 1048 2116 0008 7140 0002 - wpłata EUR
03 1910 1048 2116 0008 7140 0003 - wpłata USD
w tytule przelewu należy wpisać: „Wadium – 122/1”.
6. Dokument potwierdzający wniesienie wadium, poświadczony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, powinien być dołączony do składanej oferty.
7. Zamawiający dokona zwrotu wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
8. Zamawiający dokona zwrotu wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, po zawarciu umowy.
9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
10. Zwrot wadium następuje na rachunek bankowy wskazany w ofercie Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca nie wskaże w złożonej ofercie nr rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadium, Zamawiający zwróci je na rachunek bankowy, z którego dokonano wpłaty wadium.
11. Zamawiający zatrzyma wadium, w przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
b) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
12. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie wniosą wadium w określonym terminie i prawidłowej formie lub złożą wadliwe wadium.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu
przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania ofertowego na każdym etapie bez
podawania przyczyn.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokona wyboru Dostawcy.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, np. warunków płatności, terminu realizacji zamówienia, w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta zawierająca następujące informacje:
• pełna nazwa oferenta,
• adres lub siedziba oferenta, numer telefonu oraz numer NIP,
• pełny zakres zamówienia
• cena – wartości netto i brutto,
• termin ważności oferty – co najmniej 3 miesiące,
• oferta powinna być sporządzona w języku polskim
• oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczęciami imiennymi,
2. Odpis z KRS lub wydruk CEIG.
3. Kserokopia polisy OC.
4. Oświadczenie o braku powiązań (zgodnie z załącznikiem nr 1).
5. Potwierdzenie wpłaty wadium.
6. Pozostałe oświadczenia wymagane w zapytaniu (zgodnie z załącznikiem nr 2).
7. Zaakceptowany wzór umowy współpracy (zgodnie z załącznikiem nr 3).

Zamówienia uzupełniające

brak

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Do realizacji zostanie wybrana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów wg poniższych kryteriów:
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
1. cena netto PLN
maksymalna liczba punktów: 60
2. okres gwarancji (w miesiącach)
maksymalna liczba punktów: 20
3. czas reakcji serwisu (w godzinach)
maksymalna liczba punktów: 20

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
1. Punkty w ramach kryterium ceny netto PLN będą przyznawane wg następującej formuły:
An = (C min / C r) x 100 x 60%
C min – cena minimalna w zbiorze ofert
C r – cena oferty rozpatrywanej
A n – ilość punktów przyznana ofercie
Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena zamówienia netto (bez Vat). W przypadku ceny w innej walucie niż PLN, w celu porównania ofert, będzie ona przeliczona przy uwzględnieniu średniego kursu NBP z dnia sporządzania protokołu wyboru ofert.

2. Punkty w ramach kryterium okres gwarancji (w miesiącach) będą przyznawane wg następujących przedziałów:
• gwarancja: powyżej 35 miesięcy – 20 pkt.
• gwarancja: powyżej 23 miesięcy do 35 miesięcy (włącznie) – 10 pkt.
• gwarancja: od 12 miesięcy do 23 miesięcy (włącznie) – 5 pkt.
• gwarancja: poniżej 12 miesięcy – 0 pkt.. W przypadku gdy na poszczególne elementy zostaną podane różne okresy gwarancji do porównania zostanie wzięty najkrótszy okres gwarancyjny wskazany w otrzymanej ofercie.

3. Punkty w ramach kryterium czas reakcji serwisu (w godzinach) będą przyznawane wg następujących przedziałów:
• Czas reakcji: 8h lub mniej – 20pkt.
• Czas reakcji: powyżej 8h do 12h (włącznie) – 10pkt.
• Czas reakcji: powyżej 12h do 24h (włącznie) – 5pkt.
• Czas reakcji: powyżej 24h – 0 pkt.
Czas reakcji serwisu liczony jest w godzinach (h) w dni robocze od momentu zgłoszenia problemu mailowo na adres oferenta do czasu podjęcia pierwszych czynności serwisowych.

Całkowita liczba punktów = Liczba punktów kryterium 1 + Liczba punktów za kryterium 2 + Liczba punktów za kryterium 3.
Oferta wygrywająca to taka, która uzyska największą całkowitą liczbę punktów wynikającą z powyższego wzoru.

Wykluczenia

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Oferentów dokumentów, danych i informacji oraz do zadania dodatkowych pytań w celu uszczegółowienia oferty.

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie wniosą wadium w określonym terminie i prawidłowej formie lub złożą wadliwe wadium.
Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, co do których wskutek sprawdzenia wiarygodności oferty poweźmie informację o zawarciu w złożonej ofercie danych niezgodnych z prawdą.

Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Dostawca, zostanie naliczona kara umowna w wysokości 20% ceny.

Dostawca ponosi wszelkie ryzyka związane z utratą lub uszkodzeniem przedmiotu postępowania, spowodowane wadliwym pakowaniem, oznakowaniem oraz transportem, zawinionymi wyłącznie przez Dostawcę, z wyjątkiem sytuacji, kiedy taka utrata lub uszkodzenia będą wynikać z działań lub zaniechań Zamawiającego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

BRANDBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K.

Adres

Zawiła 69

30-390 Kraków

małopolskie , Kraków

Numer telefonu

122760053

NIP

6762480421

Tytuł projektu

Utworzenie i wyposażenie laboratorium do prac nad specjalistycznym opakowaniami paletowymi z tektury.

Numer projektu

RPMP.01.02.02-12-0151/19-00
Liczba wyświetleń: 164