Strona główna
Logo unii europejskiej

Materiały zużywalne, do realizacji prac rozwojowych projektu - ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZO/14/QNA/P2/2020

Data publikacji: 19.06.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 29-06-2020

Numer ogłoszenia

1250594

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w terminie do 29.06.2020 do godziny 23.59 CET za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: biuro@qnatechnology.com podając w tytule: „Zapytanie ofertowe numer ZO/14/QNA/P2/2020 z dnia 19.06.2020 r.”
Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego wraz z wymaganymi do niego załącznikami.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@qnatechnology.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Maciej Zięba

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę do miejsca realizacji projektu : Materiały zużywalne, do realizacji prac rozwojowych projektu.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Wrocław Miejscowość: Wrocław

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór wykonawcy w zakresie dostawy : Materiały zużywalne, do realizacji prac rozwojowych projektu.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę do miejsca realizacji projektu : Materiały zużywalne, do realizacji prac rozwojowych projektu. Szczegółowy zakres znajduję się w załączniku "zapytanie ofertowe" oraz w załączniku "specyfikacja cenowa"

Kod CPV

38437000-7

Nazwa kodu CPV

Pipety i akcesoria laboratoryjne

Harmonogram realizacji zamówienia

4.1. Zamówienie powinno zostać wykonane wg planowanego harmonogramu projektu, tj.: od podpisania umowy do 31.05.2022 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

szczegółowe warunki udziału w postępowaniu zostały określone w załączniku " zapytanie ofertowe

Wiedza i doświadczenie

szczegółowe warunki udziału w postępowaniu zostały określone w załączniku " zapytanie ofertowe

Potencjał techniczny

szczegółowe warunki udziału w postępowaniu zostały określone w załączniku " zapytanie ofertowe

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

szczegółowe warunki udziału w postępowaniu zostały określone w załączniku " zapytanie ofertowe

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

szczegółowe warunki udziału w postępowaniu zostały określone w załączniku " zapytanie ofertowe

Dodatkowe warunki

Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu zostały określone w załączniku " zapytanie ofertowe "
Kary umowne, zostały określone we wzorze umowy

Warunki zmiany umowy

Strony dopuszczają zmiany w Umowie w razie:
a) zmiany danych Stron (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy, miejsca realizacji projektu);
b) uzasadnionych, niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego (np. z przyczyn technicznych, gospodarczych, czy politycznych);
c) Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności lub okoliczności niezależnych od Zamawiającego, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności takich jak zaistnienie siły wyższej; w przypadku zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa, termin ten może ulec przedłużeniu nie dłużej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności, przy czym przedłużenie terminu nie ma żadnego wpływu na wysokość wynagrodzenia określonego w §3 Wzoru Umowy;
d) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy związana z rezygnacją z części zadań badawczych, których wykonanie nie będzie konieczne lub będzie bezcelowe, w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – o wartość niewykonanych zadań;
e) Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości niniejszego zamówienia;
f) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych
w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację Projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie;
g) obiektywnych przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego;
h) okoliczności siły wyższej;
i) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy;
j) Zamawiający dopuszcza przedłużenie i skrócenia terminu realizacji zamówienia, w przypadku wystąpienia sytuacji, której Zamawiający nie mógł wcześniej przewidzieć lub z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
k) otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany; niedotrzymanie pierwotnego terminu z przyczyn innych niż wymienione powyżej skutkować będą naliczeniem kar umownych; W/w przypadki nie mogą wpłynąć na zaoferowaną cenę przedmiotu zamówienia;
l) zmiany urządzenia na nowsze o takich samych lub lepszych parametrach technicznych z zastrzeżeniem, że zmiana nie może spowodować: podwyższenia ceny, wzrostu wartości Umowy, obniżenia parametrów technicznych, jakościowych i innych wynikających z oferty na podstawie której był dokonany wybór Wykonawcy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Szczegółowa lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy został określona w załączniku " zapytanie ofertowe"

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości niniejszego zamówienia

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy po uprzednim porównaniu i ocenie wszystkich ofert. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie przedstawionych poniżej kryteriów oceny ofert i ustalonej dla nich punktacji. Oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt.
Kryterium „K1” – „Cena netto”
Przez to kryterium Zamawiający rozumie określoną przez oferenta cenę całkowitą netto za zrealizowanie całości przedmiotu zamówienia wskazaną w ofercie. Punktacja za powyższe kryterium zostanie obliczona wg następującego wzoru:

Cena oferty najtańszej / Cena oferty badanej x 100 = ilość punktów

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyników osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o powyższe kryteria i ustaloną punktację, która będą stanowić końcową ocenę oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów wg następującego wzoru:

punktacja ogółem = punktacja za K1

Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli równie korzystne oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. Zamawiający dokonuje następnie wyboru tej oferty, która przedstawia niższą cenę.

Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę najkorzystniejszą ze względu na cen Ponadto Zamawiający przy dokonywaniu wyboru wykonawcy będzie się kierowała elementarnymi zasadami obowiązującymi na wspólnotowym jednolitym rynku europejskim, min:
− zasadą przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania,
− zasadą ochrony uczciwej konkurencji,
− zasadą swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług,
− zasadą niedyskryminacji i równego traktowania wykonawców na rynku

Wykluczenia

Z przedłożonych ofert wyklucza się oferentów, którzy:
− nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt 9 niniejszego zapytania ofertowego,
− są powiązani z Zamawiającym osobowo bądź kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o którym mowa w pkt 7.1 powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
− uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
− posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa.
− pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
− pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Warunek braku powiązań osobowych lub kapitałowych zostanie spełniony jeśli oferent przedłoży oświadczenie w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku braku powiązań, o którym wyżej mowa nastąpi poprzez analizę i weryfikację złożonego przez oferenta oświadczenia. Ocena warunku wg formuły spełnia – nie spełnia. Należy wypełnić i dołączyć Załącznik do formularza oferty.
Z udziału w postępowaniu wyłączone są podmioty, które podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Z udziału w postępowaniu wyłączone są podmioty, które podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

QNA TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Duńska 9

54-427 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

882 760 672

NIP

8943091948

Tytuł projektu

Fluorescencyjny tusz bazujący na półprzewodnikowych kropkach kwantowych przeznaczony do drukowania wysokorozdzielczego

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0210/19-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

VWR International Sp. z o.o.
ul. Limbowa 5
80-175 Gdańsk
NIP: 583-27-05-185

Zaoferowana całkowita cena netto za zrealizowanie całości przedmiotu zamówienia wynosi: ‭
16 905,96 zł netto.‬‬‬‬‬‬‬‬ Oferta wpłynęła w dniu 2020-06-26, godz. 13:15
Liczba wyświetleń: 140