Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe na wykonanie prototypów innowacyjnych hal namiotowych.

Data publikacji: 25.06.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 03-08-2020

Numer ogłoszenia

1250394

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Uzupełniono dane dotyczące wysokości ściany oraz ilości drzwi i bram. Uzupełnienia zawarte są w załączniku pt. ,,Uzupełnienia".

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty można składać pocztą, kurierem lub osobiście na adres:
PBI Administracja Sp. z o.o.
Janów, ul. gen. Władysława Sikorskiego 74
05-082 Stare Babice
2. Oferty powinny być dostarczone w oryginale, w zamkniętych kopertach oraz opatrzone nazwą i adresem Beneficjenta wraz z danymi kontaktowymi Oferenta, a także dopiskiem: „Oferta na Zapytanie ofertowe nr 2/1.4/2020”.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Grażyna Goździewska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 22 733 18 48

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie oraz wykonanie prototypów innowacyjnych hal namiotowych, we współpracy z wyłonioną przez Zamawiającego doradczą firmą wzorniczą. Prototypy innowacyjnych hal namiotowych muszą wpisywać się w opracowaną strategię wzorniczą. Niezbędne będzie wykonanie trzech hal namiotowych w różnych konfiguracjach poszycia (PVC, blacha trapezowa, płyta warstwowa, dach pompowany bądź z PVC) o rozmiarze 15 X 10m z założeniem możliwości pełnej konfiguracji elementów poszycia. Elementem przedmiotu zamówienia jest weryfikacja modelu hal tymczasowych (obliczenia wytrzymałości, przepuszczalności cieplnej, badanie możliwości modułowości wraz z szybką relokalizacją dla różnych rozwiązań), testy hal (wytrzymałościowe, przepuszczalności ciepła, możliwości modułowości i możliwości szybkiego relokalizowania w warunkach rzeczywistych), 5 letnia gwarancja oraz dostarczenie pełnej dokumentacji opracowanego przedmiotu zamówienia.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: jarosławski Miejscowość: Młyny

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie strategii wzorniczej dla PBI Administracja przez uruchomienie innowacyjnej e-platformy branżowej oraz wynajem hal namiotowych” przez firmę PBI Administracja Sp. z o.o., z siedzibą w Starych Babicach (05-082) przy ul. Kutrzeby 16/18, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000223153, zarejestrowana pod numerem NIP:1181765154 i REGON: 015883108, zapraszamy do składania ofert na opracowanie i wykonanie prototypów innowacyjnych hal namiotowych.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wykonanie prototypów innowacyjnych hal namiotowych.
2. Szczegóły przedmiotu zamówienia niniejszego zapytania ofertowego w postaci prototypów innowacyjnych hal namiotowych:
a. Opracowanie 3 prototypowych hal namiotowych:
• Hala podstawowa:
1. Wymiary 15 X 10m (150m2),
2. Konstrukcja aluminiowa bądź stal ocynkowana ogniowo,
3. Poszycie ścian z plandeki PCV o minimalnej gramaturze 650g/m2,
4. Poszycia trójkątów frontowych z plandeki PCV o minimalnej gramaturze 650g/m2,
5. Poszycie dachu z plandeki PCV o minimalnej gramaturze 650g/m2.
• Hala wzmocniona:
1. Wymiary 15 X 10m (150m2),
2. Konstrukcja aluminiowa bądź stal ocynkowana ogniowo,
3. Poszycie ścian z blachy trapezowej,
4. Poszycia trójkątów frontowych z blachy trapezowej,
5. Poszycie dachu z plandeki PCV o minimalnej gramaturze 650g/m2.
• Hala o zwiększonej izolacji termicznej:
1. Wymiary 15 X 10m (150m2),
2. Konstrukcja aluminiowa bądź stal ocynkowana ogniowo,
3. Poszycie ścian z płyty warstwowej,
4. Poszycia trójkątów frontowych z płyty warstwowej,
5. Dach pneumatyczny (podwójna plandeka w systemie nadmuchiwanym) z materiały PCV minimalnej gramaturze 650g/m2.
b. Wykonanie konstrukcji oraz poszycia hal w systemie umożliwiającym pełną konfigurację elementów poszycia;
c. Współpraca z doradczą firmą wzorniczą, wyłonioną przez Zamawiającego w osobnym konkursie ofert, w celu pracowania cech oraz funkcjonalności finalnego produktu;
d. Weryfikacja modelu hal tymczasowych. Obliczenia wytrzymałości, przepuszczalności cieplnej i badanie możliwości modułowości wraz z szybką relokalizacją dla różnych rozwiązań.
e. Projekt i budowa prototypu innowacyjnych konstrukcji przenośnych tymczasowych hal o różnorakim przeznaczeniu, charakteryzujący się modułowością, szybkością i łatwością montażu i demontażu oraz możliwością dostosowywania wymiarów powierzchni w odniesieniu do indywidualnych potrzeb klientów.
f. Testy hal, przebadanie wytrzymałościowe, przepuszczalności ciepła, możliwości modułowości i możliwości szybkiego relokalizowania w warunkach rzeczywistych.
g. Minimum 5 letnia gwarancja;
h. W ramach zamówienia niezbędne jest dostarczenie pełnej dokumentacji opracowanego przedmiotu zamówienia;

Kod CPV

44000000-0

Nazwa kodu CPV

Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji kompletnego zamówienia nie może być dłuższy niż do dn. 30.09.2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Dodatkowe warunki

1. Oferent przedstawił w terminie kompletną ofertę.
2. Do udziału w konkursie dopuszczone zostaną jedynie podmioty spełniające warunek braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym, tzn. podmioty, dla których nie występują wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Oferent ma obowiązek przedstawić oświadczenie o spełnieniu następujących warunków (Załącznik nr 2).

3. Oferent zaświadcza, że dysponuje odpowiednimi warunkami ekonomicznymi oraz zapleczem kadrowym i technicznym, umożliwiającym zrealizowanie zamówienia prawidłowo i zgodnie z założeniami.

Oferent ma obowiązek przedstawić oświadczenie o spełnieniu następujących warunków (Załącznik nr 3).

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie wydłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi: siłą wyższą oraz innymi okolicznościami skutkującymi brakiem możliwości należytego wykonania zawartej umowy z winy Zamawiającego.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy.
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
3. Oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny:

a) Cena netto zamówienia – waga 70 pkt (70%),
b) Termin realizacji zamówienia – waga 30 pkt (30%).

Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana na podstawie powyższych kryteriów.
Kompletne oferty będą oceniane punktowo. Zamawiający oceni oferty przyznając punkty w ramach kryteriów oceny przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. Zamawiający dokona wyliczenia punktów dla danej oferty do dwóch miejsc po przecinku i wybierze ofertę z najwyższą liczbą punktów ogółem.
Punkty zostaną przyznane na podstawie wypełnionego przez oferenta Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Kryterium – Cena netto zamówienia (wskaźnik oznaczony jako C)

W związku z niedopuszczeniem składania ofert częściowych Zamawiający do określenia wartości punktowej za kryterium „Cena netto zamówienia” posłuży się sumą cen netto poszczególnych elementów zawartych w Załączniku Formularz ofertowy.
Oferta z najniższą ceną netto uzyska 70 pkt. Pozostałe oferty otrzymają punkty w ilości proporcjonalnie mniejszej, wyliczonej według następującego wzoru:

C= (najniższa zaoferowana cena netto/cena netto ocenianej oferty)x 70

Kryterium – Termin realizacji zamówienia (wskaźnik oznaczony jako T)

Oferta z najkrótszym terminem realizacji uzyska 30 pkt. Pozostałe oferty otrzymają punkty w ilości proporcjonalnie mniejszej, wyliczonej według następującego wzoru:

T= (najmniejsza ilość dni potrzebnych na zrealizowanie dostawy/ilość dni potrzebnych na zrealizowanie dostawy ocenianej oferty)x 30

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów według poniższego wzoru:
S= C+T
Przy czym:
S – całkowita liczba punktów przyznana ofercie,
C – liczba punktów przyznanych w kryterium Cena netto zamówienia,
T – liczba punktów przyznanych w kryterium Termin realizacji zamówienia.

W przypadku, gdy rozstrzygnięcie konkursu będzie niemożliwe ze względu na taką samą liczbę uzyskanych punktów decydować będzie wartość ceny netto kompletnego zamówienia.

Wykluczenia

Do udziału w konkursie dopuszczone zostaną jedynie podmioty spełniające warunek braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym, tzn. podmioty, dla których nie występują wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Oferent ma obowiązek przedstawić oświadczenie o spełnieniu następujących warunków (Załącznik nr 2).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PBI ADMINISTRACJA SP. Z O.O.

Adres

gen. Tadeusza Kutrzeby 16/18

05-082 Stare Babice

mazowieckie , warszawski zachodni

Numer telefonu

+48 22 733 18 4

NIP

1181765154

Tytuł projektu

Wdrożenie strategii wzorniczej dla PBI Administracja przez uruchomienie innowacyjnej e-platformy branżowej oraz wynajem hal namiotowych

Numer projektu

POPW.01.04.00-18-0025/19-00
Liczba wyświetleń: 203