Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę 3-osiowej frezarki numerycznej OZNACZENIE SPRAWY 2/2020/MegaMold

Data publikacji: 17.06.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-07-2020

Numer ogłoszenia

1250232

Status ogłoszenia

Anulowane

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty w formie pisemnej należy składać w siedzibie Zamawiającego lub przesłać na adres: Mega Mold Sp. z o.o. 36-002 Jasionka 252E.
2. Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty w formie elektronicznej na adres: info@megamold.pl
3. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
4. Oferent ma możliwość składania zapytań do niniejszego zapytania ofertowego, z zastrzeżeniem, iż termin na zadawanie pytań nie może być dłuższy niż do 02.07.2020 r.,
5. Zamawiający udziela odpowiedzi ws treści zapytania ofertowego, jeśli prośba o udzielenie wyjaśnień wpłynie nie później niż do okresu wskazanego powyżej tj: 02.07.2020 r. Jeżeli prośba taka wpłynie w terminie późniejszym albo prośba ta dotyczy udzielonych już wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień, albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia,
6. Treść zapytań wraz z odpowiedziami Zamawiający przekazuje do wiadomości wszystkich oferentów na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, bez wskazywania autora pytania.

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "ZO_2_2020_MegaMold"

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

info@megamold.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Do kontaktu w sprawach merytorycznych dotyczących niniejszego postępowania upoważniony jest Pan Jarosław Walentek, numer telefonu 607 259 412, email jwalentek@megamold.pl . Do kontaktu w sprawach formalnych dotyczących niniejszego postępowania upoważniona jest Pani Elżbieta Walentek, numer telefonu 603 482 221, email ewalentek@megamold.pl .

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

607 259 412

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa 3-osiowej frezarki numerycznej [1 szt.]
Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "ZO_2_2020_MegaMold"

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: rzeszowski Miejscowość: Jasionka

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Głównym celem projektu jest realizacja inwestycji polegająca na wdrożeniu przez Wnioskodawcę technologii zliczania cykli pracy form wtryskowych wielkogabarytowych za pomocą autorskiego elektronicznego, bezprzewodowego licznika cykli.

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "ZO_2_2020_MegaMold"

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa 3-osiowej frezarki numerycznej [1 szt.] wg poniższej specyfikacji technicznej.

1.1. Minimalne parametry techniczne przedmiotu zamówienia:

 przesuwy osi XYZ: min'1000x500x500 mm,
 obroty wrzeciona: min 15000,
 stożek wrzeciona: ISO 40,
 przyłącz do 4-tej osi,
 system sterowania: Heidenhain lub równoważny,
 sondy do pomiaru detalu i narzędzia,
 liniały optyczne,
 dokładność pozycjonowania: max 0,008 mm,
 udźwig stołu: min 1350 kg,
 magazyn narzędzi: min 24,
 waga maszyny: min 6500 kg,
 typ napędu wrzeciona: bezpośredni w osi wrzeciona,
 średnica śruby napędowej dla osi X i Y: min. 40 mm,
 filtr do wygładzania ścieżek,
 zdalna diagnostyka internetowa i serwisowanie,
 sygnalizator świetlny,
 elektroniczne kółko ręczne,
 oświetlenie przestrzeni roboczej: LED,
 instrukcja użytkowania w języku polskim,
 serwis gwarancyjny: zapewnienie czasu reakcji 24 godziny,

1.2. W cenie oferowanej maszyny powinny być uwzględnione ponadto koszty:
- transportu,
- uruchomienia maszyny,
- szkolenia operatorów – dla min. 3 osób.

1.3. Oferta powinna ponadto zawierać następujące informacje:
- Czas potrzebny na instalację maszyny.
- Wytyczne dotyczące rozładunku maszyny.
- Wymagania co do miejsca posadowienia maszyny /np. max obciążenia posadzki, fundamenty itp./.
- Wymagania techniczne dotyczące przyłącza elektrycznego i pneumatycznego.

1.4. W ofercie należy odnieść się do wszystkich wymienionych parametrów i wymagań.

2. Przedmiot zamówienia będzie realizowany przez Wykonawcę przy użyciu posiadanego przez niego sprzętu, wiedzy oraz technologii.
3. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 12 miesięcznej gwarancji na urządzenie od momentu zakończenia realizacji Przedmiotu Zamówienia (potwierdzonego protokołem odbioru urządzenia).
4. Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy i być dopuszczony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Szczegóły zamówienia zawiera także wzór umowy z wykonawcą - stanowiący załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.
6. Kody CPV: 42612200-1 pionowe, wrzecionowate centra obróbkowe

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "ZO_2_2020_MegaMold"

Kod CPV

42612200-1

Nazwa kodu CPV

Pionowe, wrzecionowate centra obróbkowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia: do dnia 31.03.2021 r.
Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "ZO_2_2020_MegaMold"

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

1. W postępowaniu mogą brać udział wyłącznie Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i zaplecze techniczne niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, wyrażają wolę zawarcia z Zamawiającym umowy, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego, oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu istnienia konfliktu interesów.
2. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wraz z ofertą następujących dokumentów:
- Dokładnej specyfikacji technicznej proponowanego urządzenia.
3. Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie zgodnego z prawdą oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego oraz prawidłowo wypełnianego i podpisanego formularza oferty stanowiącej załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego a także dokumentów, jeśli takie dokumenty są przez Zamawiającego wymagane.
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na przedmiot zamówienia, w razie złożenia przez tego samego wykonawcę kolejnej oferty obejmującej ten sam zakres zamówienia, ofertę pierwotnie złożoną traktuje się jako wycofaną.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
8. Wartość oferty powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
9. Cena powinna być podana w złotych (PLN), euro (EUR) lub dolarach amerykańskich (USD) co najmniej brutto. Przeliczenie euro i dolarów na złote nastąpi wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia terminu składania ofert. Przy podaniu ceny w walucie innej niż PLN, należy to zaznaczyć w ofercie, pod rygorem uznania, że cena została podana w PLN.
10. Ofertę należy sporządzić ściśle według zawartych w Zapytaniu załączników, w języku polskim, w sposób trwały i gwarantujący odczytanie treści.
11. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do działania w imieniu Wykonawcy, w razie takiej potrzeby należy załączyć pełnomocnictwo zgodne z wymogami prawa, pod rygorem uznania, że oferta nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.
12. W wypadku składania oferty drogą tradycyjną Wykonawca umieszcza ofertę w zamkniętej kopercie z adnotacją „Oferta – zapytanie ofertowe nr 2/2020/MegaMold”.
13. W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia złożonej oferty.

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "ZO_2_2020_MegaMold"

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje, za zgodą Wykonawcy, możliwość zmiany postanowień zawartej z nim umowy w następującym zakresie: Przedmiotu Umowy, Wynagrodzenia, w tym terminów i zasad płatności, Terminu wykonania zamówienia, Obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, Zakresu odpowiedzialności, pod warunkiem zachowania pisemnej formy i gdy taka potrzeba wyniknie ze strony Instytucji Finansującej lub Zarządzającej lub też Pośredniczącej, albo ze strony Zamawiającego lub Wykonawcy, w szczególności gdy:
- zmniejszeniu lub zwiększeniu uległ zakres zadań niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy;
- zmianie uległ termin realizacji przedmiotu zamówienia;
- nastąpiła zmiana stawki podatku VAT;
- zmiana umowy jest następstwem wprowadzania zmian w przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;
- konieczność zmiany umowy jest następstwem działania siły wyższej;
2. Zamawiający dodatkowo dopuszcza nieistotne zmiany umowy, które mogą mieć na celu w szczególności usunięcie oczywistych omyłek pisarskich, lub błędów redakcyjnych i są rozumiane jako zmiany, które w wypadku wprowadzenia na etapie postępowania ofertowego nie wpłynęłyby ani na wynik tego postępowania, ani na krąg podmiotów mogących złożyć ofertę.
3. Nadto zmiana umowy może nastąpić także, gdy ze strony Instytucji Finansującej lub Zarządzającej lub też Pośredniczącej pojawi się potrzeba zmiany terminów lub zakresu realizowanego projektu i związana z tym konieczność zmiany sposobu, zakresu bądź terminów wykonania zamówienia przez Wykonawcę, lub taka potrzeba wyniknie za strony Zamawiającego, który uzyska na to zgodę Instytucji Finansującej lub Zarządzającej lub też Pośredniczącej.

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "ZO_2_2020_MegaMold"

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie zgodnego z prawdą oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego oraz prawidłowo wypełnianego i podpisanego formularza oferty stanowiącej załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego a także dokumentów, jeśli takie dokumenty są przez Zamawiającego wymagane.

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "ZO_2_2020_MegaMold"

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert nie podlegających wykluczeniu, oraz przypisze odpowiednie wartości punktowe według niżej wymienionego kryterium oceny ofert i zasad przyznawania punktów:
2. Kryterium finansowe (cena) – waga 90 punktów
3. Kryterium długości gwarancji – waga 10 punktów
4. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, to jest takiej, która otrzyma najwyższą wartość punktową.
5. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY
1. W kryterium finansowym, Zamawiający przyzna wartości punktowe dzieląc wartość oferty z najniższą ceną przez wartość badanej oferty, a następnie mnożąc uzyskaną wartość przez wagę, według formuły: WP= (WONC / WOB) x waga, gdzie WP – wartość punktowa w kryterium finansowym, WONC – wartość oferty z najniższą ceną brutto, WOB – wartość brutto oferty badanej.
2. W kryterium długości gwarancji Zamawiający przyzna wartości punktowe w sposób następujący:

• Oferowana długość gwarancji krótsza niż 18 miesięcy liczonych od dnia podpisania protokołu odbioru urządzenia: 0 punktów;
• Oferowana długość gwarancji równa lub dłuższa niż 18 miesięcy, lecz nie dłuższa niż 23 miesiące liczonych od dnia podpisania protokołu odbioru urządzenia: 5 punktów;
• Oferowana długość gwarancji równa lub dłuższa niż 24 miesiące, liczonych od dnia podpisania protokołu odbioru urządzenia: 10 punktów;

Długość gwarancji nie może być krótsza niż 12 miesięcy, pod rygorem uznania, że Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "ZO_2_2020_MegaMold"

Wykluczenia

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień sektorowych, udzielane przez beneficjenta nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest do podpisania zgodnie z prawdą oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania.
2. Wykluczeniu podlegają także Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, nie złożyli prawidłowo wypełnionej oferty obejmującej przedmiot zamówienia, lub też złożyli ofertę po terminie.

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "ZO_2_2020_MegaMold"

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MEGA MOLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

36-002 Jasionka

podkarpackie , rzeszowski

Numer telefonu

603482221

NIP

5170240409

Tytuł projektu

Wdrożenie do działalności firmy Mega Mold Sp. z o.o. produkcji form wtryskowych z autorskim elektronicznym licznikiem cykli

Numer projektu

POIR.03.02.02-00-1780/19-00
Liczba wyświetleń: 162