Strona główna
Logo unii europejskiej

„Zakup i dostawa nowego wózka widłowego do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Korczowie”

Data publikacji: 17.06.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 01-07-2020

Numer ogłoszenia

1250168

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

-w dniu 26.06.2020 udzielono kolejnych odpowiedzi na pytania do treści zapytania ofertowego, w tym zmieniono termin składania ofert na dzień 01.07.2020, wszystkie udzielone odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego są wiążące przy składaniu ofert

- w dniu 25.06.2020 udzielono kolejnych odpowiedzi na pytania do treści zapytania ofertowego, w tym zmieniono termin składania ofert na dzień 30.06.2020,

- w dniu 19.06.2020 udzielono odpowiedzi na pytania do treści zapytania ofertowego, zmieniono termin składania ofert na dzień 26.06.2020

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., ul. Łąkowa 13, 23-400 Biłgoraj, w sekretariacie (pokój nr 1) do dnia: 25.06.2020 r., do godz. 10:00.
Sekretariat czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 15:00
Koperta/opakowanie, w której znajduje się Oferta winna być opatrzona odpowiednimi informacjami zapobiegającymi jej przypadkowe otwarcie przed upływem wyznaczonego terminu, przykładowo: OFERTA w zapytaniu ofertowym na udzielenie zamówienia:„Dostawa wózka widłowego dla ZZO w Korczowie ” „Nie otwierać przed 25.06.2020 r., do godz. 10:15”
Zaleca się sporządzenie oferty na Formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
10.3. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu wykaz wykonanych dostaw według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego, dowody potwierdzające należyte wykonanie wskazanych dostaw.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

AGNIESZKA GADAJ

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

531 889 188

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie „Zakup i dostawa nowego wózka widłowego do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Korczowie” numer zamówienia nadany przez Zamawiającego ZO/ZZO/12/2020. Zadanie jest realizowane w ramach projektu partnerskiego pn. „Dostosowanie Zakładów Zagospodarowania Odpadów w województwie lubelskim do wymagań dla RIPOK” dofinansowanego ze środków RPO WL na lata 2014 - 2020. W ramach zamówienia Zamawiający wymaga wykonania dostawy 1 sztuki wózka widłowego do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Korczowie 199, fabrycznie nowy, rocznik min. 2019.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: biłgorajski Miejscowość: KORCZÓW

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

doposażenie zakładu w niezbędny sprzęt usprawniający bieżącą pracę zakładu

Przedmiot zamówienia

Wymagane minimalne parametry techniczne wózka widłowego:
1) Czołowy wózek widłowy fabrycznie nowy, rocznik min. 2019
2) Wymagany resurs wózka – min. 35000 mth
3) Silnik – 4 cylindrowy, spalinowy zasilany gazem LPG o mocy min. 30 kW
4) Nominalny udźwig w zakresie. – 1 600 – 1 800 kg
5) Wolny skok wideł – min. 150 mm
6) Szerokość wózka nie większa niż 1150 mm
7) Hydrodynamiczny lub hydrostatyczny napęd na przednie koła,
8) Opony pełne – superelastyczne
9) Sterowanie pracą hydrauliki masztu (wszystkie funkcje) za pomocą joysticka lub manetek,
10) Rama ochronna operatora z daszkiem ochronnym,
11) Regulowany układ kierowniczy,
12) Mokry hamulec wielotarczowy z elektrycznym (automatycznym) hamulcem postojowym,
13) Dodatkowe wyjścia na przewody hydrauliczne umożliwiające podłączenie m.in. pozycjonera,
14) Przesuw boczny o szerokości maksymalnie do szerokości wózka ±100 mm ze stałym podłączeniem,
15) Zamknięty układ chłodzenia (ciśnieniowy),
16) Rura wydechowa wyprowadzona do góry (ponad przeciwwagą),
17) Maszt dwusegmentowy z wolnym skokiem o wysokości podnoszenia minimum 3300 mm z funkcją pionowania lub bez funkcji pionowania masztu,
18) Długość wideł – min. 1150 mm,
19) Pełne oświetlenie robocze (2 szt. z przodu, 1 szt. z tyłu) z osłoną przeciwuderzeniową,
20) Pulsacyjne światło ostrzegawcze LED tzw. kogut
21) Panoramiczne lusterko wsteczne
22) System zabezpieczający przed wywróceniem wózka w trakcie jazdy i manewrowania wózkiem,
23) Podwozie z osłoną,
24) Wymagany licznik czasu pracy wózka,
25) Wymagania wyposażenia dodatkowego:
- Światło i sygnał akustyczny cofania
- Krata ochronna ładunku o wysokości od podłoża min. 720 mm
- Gaśnica, apteczka, trójkąt ostrzegawczy,
3.2.2.) Wykonawca dostarczy wraz z przedmiotem zamówienia (najpóźniej w dniu odbioru maszyny) dokumenty takie jak:
1) Instrukcja obsługi w języku polskim
2) Certyfikat zgodności CE dostarczony najpóźniej w dniu odbioru maszyny
3.2.3.) Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia – min. 24 miesiące lub 2000 mth w zależności co wystąpi pierwsze od daty podpisania ostatecznego protokołu zdawczo - odbiorczego. Gwarancja stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.
3.2.4.) Przedmiot zamówienia dostarczany Zamawiającemu musi posiadać stosowne deklaracje zgodności, aprobaty lub atesty jeżeli jest to wymagane prawem jak również spełniać wszystkie inne wymogi określone przepisami prawa dla wózków widłowych.
3.2.5.)Wykonawca musi przeprowadzić badania i uzyskać zaświadczenie z UDT we własnym zakresie. Koszt badań oraz zaświadczenia UDT pokrywa Zamawiający.
3.2.6.) Dostarczony wózek musi posiadać wymagane prawem dokumenty oraz dokument określający warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego, instrukcję obsługi – wszystkie w języku polskim.
3.2.7.) Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić w składanej ofercie wszelkie koszty niezbędne do poniesienia w celu prawidłowego, kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia.
3.2.8.) Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć przedmiot zamówienia na czas przewozu do Zamawiającego. Nieprawidłowe zabezpieczenie i ewentualne uszkodzenia w czasie transportu obciąża Wykonawcę.
3.2.9.) Wymagany czas reakcji serwisu w okresie gwarancji – max. 4 godziny.
3.2.10.) Wykonawca zapewni autoryzowany serwis mobilny dostarczonego urządzenia z dojazdem do Zamawiającego. Serwis realizowany będzie zgodnie z ogólnymi warunkami gwarancji. W przypadku zgłoszonej awarii w okresie gwarancji koszty dojazdu do Zamawiającego oraz ewentualnego transportu urządzenia do serwisu pokrywa Wykonawca.

Kod CPV

42415110-2

Nazwa kodu CPV

Wózki widłowe

Harmonogram realizacji zamówienia

realizacja zamówienia w terminie 30 dni od daty podpisania umowy

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

brak szczególnych wymagań

Wiedza i doświadczenie

W zakresie warunku „Wiedza i doświadczenie” wykonawca zobowiązany jest wykazać:
Wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert do niniejszego zapytania ofertowego co najmniej 3 zamówień/zleceń na realizację dostaw w zakresie 1 sztuki fabrycznie nowego wózka widłowego o wartości minimum 60 000 zł brutto w zakresie każdego zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w Oświadczeniu Wykonawcy sporządzonym wg wzoru Załącznik nr 2 do SIWZ, oraz potwierdzonych w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawców, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ.

Dodatkowe warunki

Zamawiający na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia wykluczy Wykonawcę, który:
- nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu
- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1508 z późn. Zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U z 2017r., poz. 2344),
– który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.
7.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawca składa oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do zapytania ofertowego oraz odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7.3. Dokumenty oraz oświadczenia sporządzone w języku obcym mają być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
7.4. Forma oświadczeń i dokumentów.
1) Oświadczenia, składane przez wykonawcę składane są w formie pisemnej w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wraz z załącznikami w wersji elektronicznej.
2) Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem w formie pisemnej. Poświadczenia dokumentów za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
3) Za oryginał uważa się oświadczenie lub dokument złożone w formie pisemnej podpisane odpowiednio własnoręcznym umożliwiającym identyfikację podpisem czytelnym lub z pieczęcią.
4) Poświadczenie „za zgodność z oryginałem” dokonywane w formie pisemnej powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np.: wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
5) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
Zgodnie z zapisami Zamawiający nie udzieli zamówienia podmiotowi powiązanemu z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) Posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunki zmiany umowy

Umowę przygotuje Zamawiający według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
15.2. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.
15.3. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy poza sytuacjami określonymi we wzorze umowy.
15.4. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności.
15.5.Zamawiający przewiduje kary umowne dla wykonawcy za nie wykonywanie obowiązków określonych w przedmiocie niniejszego zamówienia. Wysokość kar umownych określa Wzór umowy stanowiący załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian w umowie w następującym zakresie:
1) Strony dopuszczają możliwość wprowadzenia zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamówienia spowodowanej:
a) pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji lub kosztów eksploatacji przedmiotu umowy.
2) Strony dopuszczają możliwość wprowadzenia zmiany wynagrodzenia umownego za zrealizowanie przedmiotu zamówienia w przypadku zmiany ustawowej stawki VAT na realizowany przedmiot umowy na następujących zasadach:
a) w przypadku zmniejszenia ustawowej stawki podatku VAT Wykonawca zastosuje stawkę
podatku VAT obowiązującą w dacie dostarczenia przedmiotu zamówienia do
Zamawiającego,
b) w przypadku zwiększenia ustawowej stawki podatku VAT Wykonawca zastosuje stawkę
podatku VAT obowiązującą w dacie dostarczenia przedmiotu zamówienia do
Zamawiającego. W przypadku zwiększenia ustawowej stawki podatku VAT na przedmiot zamówienia Zamawiający zastrzega sobie jednak prawo odstąpienia od niniejszej umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Ofertę zaleca się przygotować według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu wykaz wykonanych dostaw według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego, dowody potwierdzające należyte wykonanie wskazanych dostaw.

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert i waga poszczególnych kryteriów.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującym kryterium oraz nadaną im wagą
L.p. Kryterium Liczba punktów (waga)
1. Cena 85%
2. Gwarancja 15 %
Sposób oceny oferty w kryterium „Cena (C)”:
Najwyższą liczbę punktów w kryterium cena (85 pkt) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, a każda następna oferta, odpowiednio zgodnie ze wzorem:
Liczba punktów = (oferta z ceną najniższą)/(cena oferty ocenianej ) x 85 %
Liczba punktów przyznanych danej ofercie będzie przez Zamawiającego podawana w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku jako wartość punktowa. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami matematycznymi.
Sposób oceny ofert w kryterium „Gwarancja (G)”:
Najwyższą liczbę punktów w kryterium gwarancja (15 pkt) otrzyma oferta w której oferowany jest najdłuższy okres gwarancji wg poniższej zasady:
- oferowany okres gwarancji od 24 miesięcy – poniżej 36 miesięcy i 2 000 mth – oferta otrzyma 0 punktów
- oferowany okres gwarancji od 36 miesięcy – poniżej 48 miesięcy i 3 000 mth – oferta otrzyma 10 punktów
- oferowany okres gwarancji od 48 miesięcy i 4 000 mth – oferta otrzyma 15 punktów.
Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach oceny ofert ( C) + (G). Oferta może uzyskać łącznie maksymalnie 100 punktów.

Wykluczenia

Podstawy wykluczenia z postępowania.
7.1. Zamawiający na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia wykluczy Wykonawcę, który:
- nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu
- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1508 z późn. Zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U z 2017r., poz. 2344),
– który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.
7.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawca składa oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do zapytania ofertowego oraz odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7.3. Dokumenty oraz oświadczenia sporządzone w języku obcym mają być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
7.4. Forma oświadczeń i dokumentów.
1) Oświadczenia, składane przez wykonawcę składane są w formie pisemnej w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wraz z załącznikami w wersji elektronicznej.
2) Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem w formie pisemnej. Poświadczenia dokumentów za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
3) Za oryginał uważa się oświadczenie lub dokument złożone w formie pisemnej podpisane odpowiednio własnoręcznym umożliwiającym identyfikację podpisem czytelnym lub z pieczęcią.
4) Poświadczenie „za zgodność z oryginałem” dokonywane w formie pisemnej powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np.: wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
5) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

Zgodnie z zapisami Zamawiający nie udzieli zamówienia podmiotowi powiązanemu z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) Posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Łąkowa 13

23-400 Biłgoraj

lubelskie , biłgorajski

Numer telefonu

846882901

Fax

846881847

NIP

9180000956

Tytuł projektu

Dostosowanie Zakładów Zagospodarowania Odpadów w województwie lubelskim do wymagań dla RIPOK

Numer projektu

RPLU.06.03.00-06-0001/16-00

Inne źródła finansowania

RPO WL 2014-2020 , ŚRODKI WŁASNE
Liczba wyświetleń: 138