Strona główna
Logo unii europejskiej

Termomodernizacja przegród zewnętrznych budynków przy ul. Przechodniej 18a i ul. Przechodniej 20 we Włodawie w ramach projektu pn. „Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie”

Data publikacji: 16.06.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 01-07-2020

Numer ogłoszenia

1249950

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 01.07.2020 r. do godz. 9.00 w Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie ul. Przechodnia 22 pokój Nr 21 Godziny pracy: poniedziałek-piątek 8:00 – 14:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.07.2020 r. o godzinie 9.30 w siedzibie Zamawiającego.
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

sm.adm.wlodawa@wp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Mirosław Romańczuk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 (82) 57 21 081

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Termomodernizacja przegród zewnętrznych budynków przy ul. Przechodniej 18a i ul. Przechodniej 20 we Włodawie w ramach projektu pn. „Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: włodawski Miejscowość: Włodwa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór Wykonawcy na wykonanie dokumentacji projektowej i termomodernizacji przegród zewnętrznych budynków przy ul. Przechodniej 18a i ul. Przechodniej 20 we Włodawie w trybie Zaprojektuj i Wybuduj.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie termomodernizacji przegród zewnętrznych budynków przy ul. Przechodniej 18a i ul. Przechodniej 20 we Włodawie.
Przedmiot zamówienia podzielono na dwa zadania:
Zadanie 1 dotyczy modernizacji przegród zewnętrznych w budynku przy ul. Przechodniej 18A we Włodawie - działka nr 2773,
Zadanie 2 dotyczy modernizacji przegród zewnętrznych w budynku przy ul. Przechodniej 20 we Włodawie - działka nr 530/13

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Przewidywany termin podpisania umowy: do 4 dni po wyborze najkorzystniejszej oferty. Realizacja umowy – do dnia 20.03.2021 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena oferty jest jedynym kryterium oceny ofert. Zamawiający nie będzie stosował wag punktowych,
a o wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najniższa cena oferty brutto

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WE WŁODAWIE

Adres

Przechodnia 22

22-200 Włodawa

lubelskie , włodawski

Numer telefonu

5721226

Fax

5726480

NIP

5650000409

Tytuł projektu

"Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie"

Numer projektu

RPLU.05.03.00-06-0028/19-00
Liczba wyświetleń: 101