Strona główna
Logo unii europejskiej

„Rozbudowa żłobka w Męcince - ogród zimowy, działka 927/2, obręb Męcinka”

Data publikacji: 15.06.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 01-07-2020

Numer ogłoszenia

1249777

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy wysłać na adres siedziby Zamawiającego: Gmina Męcinka, Męcinka 11, 59-424 Męcinka.
Ofertę należy złożyć do dnia 2020-07-01 do godz. 15:00.
O zachowaniu terminu decyduje moment wpłynięcia oferty do siedziby Zamawiającego.
Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę.
Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić zapis: Oferta na usługę pod nazwą „Rozbudowa żłobka w Męcince-ogród zimowy, działka 927/2, obręb Męcinka”.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w niniejszym Zaproszeniu do składania ofert.
Złożona oferta powinna zawierać:
a) wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy Formularz oferty wraz z oświadczeniami (zawierający oświadczenia Wykonawcy) na Załączniku nr 1 do Zaproszenia;
b) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy co najmniej 2 robót budowlanych o podobnym zakresie o wartości co najmniej 100 000 zł. – referencje;
c) Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba posiadająca pełnomocnictwo musi ono zostać załączone do oferty w oryginale i zawierać zakres upełnomocnienia.
Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert prześle do Wykonawców informacje z otwarcia ofert, zwierającą także informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Wykonawca jest związany ofertą 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Janusz Brzozowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

76 871 34 53

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane wraz z zakupem materiałów pod nazwą „Rozbudowa żłobka w Męcince-ogród zimowy, działka 927/2, obręb Męcinka” w ramach projektu „Żłobek w Męcince” w ramach Poddziałania 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne, Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: jaworski Miejscowość: Męcinka

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia są roboty budowlane wraz z zakupem materiałów pod nazwą „Rozbudowa żłobka w Męcince-ogród zimowy, działka 927/2, obręb Męcinka” w ramach projektu „Żłobek w Męcince” w ramach Poddziałania 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne, Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiot zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:
- został ujęty z w załączonym projekcie budowlanym oraz w przedmiarze robót.

Projekt budowlany (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) dotyczący rozbudowy Żłobka w Męcince dostępny jest na stronie internetowej: http://www.bip.mecinka.pl/Document/3609.

Wykonawca zobowiązany będzie do ścisłej współpracy z Zamawiającym.
Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia i będzie niezmienne przez cały okres Umowy o współpracy, zawiera wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę.
Realizacja przedmiotu zamówienia musi odbyć się zgodnie ze sztuką budowlaną, normami technicznymi oraz zasadą uniwersalnego projektowania i w sposób umożliwiający odbiór inwestycji.

Kod CPV

45110000-1

Nazwa kodu CPV

Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

- 45233000-9 – roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg,
- 45210000-2 – roboty budowalne w zakresie budynków,
- 45330000-9 – roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,
- 45310000-3 – roboty instalacyjne elektryczne.

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany termin realizacji zamówienia: do 30 września 2020 r.;

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku – Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej 2 robót budowlane o podobnym zakresie co przedmiot zamówienia o wartości co najmniej 100 000 zł. Wykonawca wypełnia Formularz oferty oraz dołącza dokumenty potwierdzające wykonanie robót budowlanych w trakcie ostatnich 3 lat (referencje).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania, w następujących przypadkach:
a) Zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
i. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć;
ii. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
b) Możliwe jest przedłużenie czasu świadczenia usługi, kiedy jest to spowodowane okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oświadczenie wykonawcy o brak powiązań z Zamawiającym - załącznik nr 5
Referencje potwierdzające wykonanie robót budowlanych w trakcie ostatnich 3 lat

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIA OCENY OFERT ICH ZNACZENIE I SPOSÓB OCENY OFERT:
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert: Cena Ofertowa – waga 90 pkt. Sposób obliczenia punktacji w ramach kryterium:
A: ilość punktów
C1: najniższa cena brutto spośród złożonych ofert
C2: cena brutto badanej oferty

A= C1/(C2 )*90

Gwarancja 10% ( 24 mc 0 %; 36 mc 10% ).
Punkty w tym podkryterium zostaną przyznane za deklarację Wykonawcy w zakresie wydłużenia podstawowego okresu gwarancji.
Za podstawowy okres Zamawiający uznaje 24 miesięcy. Jeśli Wykonawca wydłuży ten okres do 36 miesięcy otrzyma wówczas 10 punktów. Ocena zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego na formularzu ofertowym. W przypadku niepodania informacji o wydłużenie w. wym. Okresu, Zamawiający przyjmuje, iż Wykonawca oferuje podstawowy okres gwarancji.
Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów (cena +gwarancji).
Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie i gwarancji (i tym samym uzyskały taką samą liczbę punktów), Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:
- Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie jej w Formularzu oferty wraz z oświadczeniami, sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Zaproszenia.
- Wykonawca powinien podać cenę brutto z zastosowaniem aktualnych stawek podatku VAT.
- Cena oferty będzie obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia, oraz wszelkie inne ewentualne obciążenia. Do podanej ceny netto (bez VAT), Wykonawca doliczy podatek VAT z zastosowaniem aktualnych stawek podatku VAT i w ten sposób wyliczy cenę brutto (z VAT).
- Cenę oferty należy podać w złotych polskich [PLN] zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, w cenie winny znaleźć się wszystkie koszty oraz zysk. Jeżeli cena podana liczbą nie odpowiada cenie podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę podaną słownie.

Wykluczenia

W postępowaniu nie mogą brać udziału Wykonawcy, którzy są podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez kryterium „spełnia — nie spełnia” w oparciu o treść oferty złożonej przez Wykonawcę. Nie spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie jego wykluczeniem i odrzuceniem złożonej oferty bez możliwości uzupełnienia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA MĘCINKA

Adres

59-424 Męcinka

dolnośląskie , jaworski

Numer telefonu

0768713440

Fax

0768713452

NIP

6951399938

Tytuł projektu

Żłobek w Męcince

Numer projektu

RPDS.08.04.01-02-0091/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Zakład Usługowy Ogólnobudowlany R. Zarzycki, P. Gadzina, ul. Cisowa 5, 58-400 Kamienna Góra, data wpływu oferty: 2020-07-01, cena brutto: 150 060,00 PLN.
Liczba wyświetleń: 106